Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả phát bóng cao tay chính diện cho đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT sơn dương tuyên quang

55 34 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 14:13

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT HOÀNG VĂN LÝ LỰA CHỌN BÀI TẬP NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÁT BÓNG CAO TAY CHÍNH DIỆN CHO ĐỘI TUYỂN BÓNG CHUYỀN NỮ TRƢỜNG THPT SƠN DƢƠNG – TUYÊN QUANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sƣ phạm GDTC Hƣớng dẫn khoa học: ThS Vũ Tuấn Anh HÀ NỘI, 2016 LỜI CAM ĐOAN Tên là: Hoàng Văn Lý Sinh viên lớp: K38B Khoa GDTC Tôi xin cam đoan đề tài “Lựa chọn tập nâng cao hiệu phát bóng cao tay diện cho đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang” sản phẩm cá nhân tôi, chưa bảo vệ trước Hội đồng khoa học Toàn vấn đề đưa bàn luận, nghiên cứu mang tính thời sự, cấp thiết với thực tế khách quan trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2016 Sinh viên Hoàng Văn Lý MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG I: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.Quan điểm Đảng Nhà nước GTDC Thể thao trường học 1.2.Xác định yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kĩ thuật phát bóng cao tay diện 1.3.Xu công bóng chuyền lứa tuổi THPT 10 1.4 Cơ sở tâm sinh lý học sinh THPT 11 1.5.Cơ sở lí luận giảng dạy hấn luyện kĩ thuật phát bóng cao tay diện 14 CHƢƠNG II : NHIỆM VỤ - PHƢƠNG PHÁP - TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 17 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu 17 2.2 Phương pháp nghiên cứu 17 2.3 Tổ chức nghiên cứu 19 CHƢƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 21 3.1 Đánh giá thực trạng công tác GDTC hiệu phát bóng cao tay diện đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang 21 3.2.Lựa chọn, ứng dụng đánh giá tập nâng cao hiệu phát bóng cao tay diện cho đội tuyển nóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương – Tuyên Quang 27 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 43 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHỤ LỤC PHỤ LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT GDTC : Giáo dục thể chất LVĐ : Lượng vận động NĐC : Nhóm đối chứng NTN : Nhóm thực nghiệm NXB : Nhà xuất STN : Sau thực nghiệm TDTT : Thể dục thể thao THPT : Trung học phổ thông THSC : Trung học sở TTN : Trước thực nghiệm VĐV : Vận động viên DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng biểu Nội Dung Trang Bảng 3.1 Thực trạng đội ngũ giáo viên TDTT trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang 22 Bảng 3.2 Thực trạng sở vật chất phục vụ cho giảng dạy học tập môn GDTC 23 Bảng 3.3 Thực trạng hiệu phát bóng cao tay diện đội bóng chuyền Nữ trường THPT Sơn Dương Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Tuyên Quang năm 2016 Bảng 3.4 Thực trạng sử dụng tập phát bóng cao tay diện đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương – Tuyên Quang Bảng 3.5 Kết vấn lựa chọn ứng dụng tập nâng cao 29 -30 hiệu kỹ thuật phát bóng cao tay diện (n=20) Bảng 3.6 Kết vấn lựa chọn test đánh giá hiệu kỹ 34- 35 thuật phát bóng cao tay diện cho đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương – Tuyên Quang (n=30) Bảng 3.7 Kết kiểm tra đánh giá trước thực nghiệm ( n = 20) 36 Bảng 3.8 Tiến trình thực nghiệm 38 Bảng 3.9 Kết kiếm tra sau tuần thực nghiệm 39 Biểu đồ Biểu diễn kết test phát bóng vào ô quy định 10 (vị trí hàng sau, tính số quả) 41 Biểu đồ Biểu diễn kết test phát bóng nhanh phút (tính số qủa) 42 Biểu đồ Biểu diễn kết test chống đẩy 30 giây (tính số lần) 42 24 26 ĐẶT VẤN ĐỀ Thể dục thể thao (TDTT) phận văn hóa xã hội, mặt thiếu hệ thống giáo dục xã hội chủ nghĩa coi phương tiện hữu hiệu giáo dục người phát triển toàn diện thể chất tinh thần, kết hợp với mặt giáo dục khác TDTT yếu tố tạo nên sức mạnh cộng đồng Để kêu gọi toàn dân tập thể dục, chủ tịch Hồ Chí Minh viết “ Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc cần có sức khỏe thành công Mỗi người dân yếu ớt tức làm cho nước yếu ớt phần, người dân khỏe mạnh tức làm cho nước khỏe mạnh Dân cường nước thịnh Tôi mong đồng bào gắng tập thể dục Tự ngày tập”[4] Giáo dục thể chất (GDTC) Thể thao trường học phận hữu mục tiêu giáo dục đào tạo, góp phần tạo hệ trẻ phát triển toàn diện: “Phát triển cao trí tuệ, cường tráng thể chất, phong phú tinh thần, sáng đạo đức” đáp ứng yêu cầu xã hội, phục công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Bên cạnh đó , “TDTT trường học có ý nghĩ a quan trọng việc phát , bồi dưỡng nhân tài và nâng cao t hành tích thể thao” Sẽ không thao thành tích cao thể thao trường học không phát triển” [7] Nhận thức vai trò tầm quan trọng TDTT công xây dựng đổi đất nước, nghiệp TDTT Đảng Nhà nước đặc biệt quan tâm Bên cạnh việc đầu tư cho môn thể thao mũi nhọn đạt thành tích cao thi đấu khu vực toàn giới khôi phục phát triển rộng rãi môn thể thao có bóng chuyền nhằm hướng tới TDTT đại chúng toàn diện Bóng chuyền môn thể thao đời Mỹ vào năm 1985 giáo viên thể dục tên Uy Lyam Mooc Gan sáng lập sau phát triến lan rộng toàn giới, Việt Nam Bóng chuyền bắt đầu xuất từ năm 1922 kỷ trước Tuy trải qua nhiều khó khăn thăng trầm lịch sử đất nước môn Bóng chuyền không ngừng phát triển dần củng cố Vài năm gần đây, Bóng chuyền nước ta có nhũng bước phát triển rõ rệt, nhiều câu lạc thành lập, nhờ mà chất lượng giải đấu nước quốc tế cải thiện Song song với việc phát triển môn Bóng chuyền miền đất nước, đội Bóng chuyền Nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang thành lập Cùng với phát triển môn thể thao, Bóng chuyền Sơn Dương quan tâm, đầu tư phát triển mạnh Đã thành lập câu lạc bộ, đội tuyển Bóng chuyền quan đặc biệt nhà trường trung học phổ thông Theo xu hướng Bóng chuyền đại ngày công dần chiếm ưu chiều cao, sức mạnh, trình độ kỹ thuật ý trí thi đấu ngày tốt Do muốn thi đấu đạt kết cao, VĐV phải có đầy đủ yếu tố kỹ thuật, chiến thuật, thể lực tốt, trạng thái tâm lý vững vàng Trong kỹ thuật Bóng chuyền, kỹ thuật phát bóng yếu tố coi trọng, phát bóng không mở đầu cho trận đấu, hiệp đấu mà mang tính chất công rõ rệt Trong thi đấu phát bóng không gây niềm tin cho đồng đội mà làm căng thẳng cho đối phương dẫn đến việc rối loạn chiến thuật tổ chức công đội bạn Trong thi đấu giành quyền phát bóng, người phát bóng có quyền sử dụng tối đa sở trường cá nhân Trong kỹ thuật công, phát bóng giữ vai trò không phần quan trọng việc góp phần giành thắng lợi trận đấu Việc lựa chọn số tập nhằm nâng cao hiệu kỹ thuật phát bóng vấn đề rộng lớn nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu như: Nguyễn Toàn Chung (năm 2010); Vũ Diệu Thơ ( năm 2015) Tuy nhiên chưa có tác giả nghiên cứu về hiệu quả phát bóng cao diện cho nữ VĐV đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương -Tuyên Quang Xuất phát từ lý tiến hành nghiên cứu đề tài: “Lựa chọn tập nâng cao hiệu kỹ thuật phát bóng cao tay diện cho đội tuyển bóng chuyền Nữ trƣờng THPT Sơn Dƣơng - Tuyên Quang” MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trên sở lý luận thực tiễn, qua nghiên cứu phân tích tổng hợp tài liệu Chúng lựa chọn tập nâng cao hiệu phát bóng cao tay diện cho đội tuyển Bóng chuyền Nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang GIẢ THIẾT KHOA HỌC Nếu việc lựa chọn áp dụng tập để nâng cao hiệu phát bóng cao tay diện cho đội tuyển Bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang Phát bóng tốt sẽ làm cho đối phương khó kiểm soát bóng phối hợp công CHƢƠNG I TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Quan điểm đảng nhà nƣớc GDTC thể thao trƣờng học Sinh thời, Bác Hồ quan tâm đến nghiệp phát triển TDTT sức khỏe nhân dân, Bác kêu gọi toàn dân thường xuyên rèn luyện thân thể giữ gìn sức khỏe nâng cao thể lực Bác Hồ tin yêu hệ trẻ, quan tâm chăm sóc đến phát triển thể chất hệ trẻ, ngày thăm Trường Trung cấp TDTT Trung ương (nay Trường Đại học TDTT Bắc Ninh ), Bác dặn: " Các cháu học TD, TT để đạt ông kiện tướng này, bà kiện tướng nọ Cái người cán phục vụ đắc lực cho nhân dân, đem hiểu biết hướng dẫn mọi người tập luyện để nâng cao sức khỏe đẩy lùi bệnh tật " [8] Định hướng công tác giáo dục đào tạo khoa học công nghệ năm tới, Nghị Trung ương II khóa VIII khẳng định: "Giáo dục đào tạo với khoa học công nghệ phải thực trở thành quốc sách hàng đầu Chuẩn bị tốt hành trang cho hệ trẻ vào kỷ XXI Muốn xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh phải có người phát triển toàn diện, không phát triển trí tuệ, sáng đạo đức lối sống mà phải người cường tráng thể chất Chăm lo cho người thể chất trách nhiệm toàn xã hội tất ngành đoàn thể, có giáo dục đào tạo, y tế TDTT Trước tình hình mới, định hướng Đảng phát triển nghiệp TDTT: "Phát triển TDTT phận quan trọng sách phát triển kinh tế xã hội Đảng Nhà nước nhằm bồi dưỡng phát huy nhân tố người công tác TDTT phải góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống lành mạnh làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần nhân dân, nâng cao suất lao động xã hội sức chiến đấu lực lượng vũ trang" Trong văn Nghị Đảng khẳng định: Phải xây dựng TDTT có tính dân tộc, khoa học nhân dân, phát triển rộng rãi phong trào TDTT quần chúng, thể thao thành tích cao tăng cường công tác GDTC nhà trường cấp với hiệu: "Khỏe để xây dựng bảo vệ Tổ quốc” Cũng khẳng định phát triển TDTT trách nhiệm cấp ủy Đảng, quyền, đoàn thể nhân dân tổ chức xã hội Chỉ thị 36 CT/TW Ban Bí thư Trung ương Đảng nêu: "Mục tiêu lâu dài công tác TDTT hình thành TDTT phát triển tiến bộ, góp phần nâng cao sức khỏe thể lực, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần nhân dân thực giáo dục thể chất tất trường học, làm cho việc tập luyện TDTT trở thành nếp sống ngày hầu hết học sinh sinh viên" [1] Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 có ghi: "Quy định chế độ GDTC bắt buộc trường học" Điều khẳng định quan tâm đạo Đảng Nhà nước ta TDTT GDTC nhà trường, coi nhiệm vụ cấp thiết Đảng toàn dân, để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển TDTT nước nhà [5] Chỉ thị 133 Thủ tướng phủ rõ “Bộ Giáo dục Đào tạo cần đặc biệt coi trọng việc giáo dục thể chất nhà trường Cải tiến nội dung giảng dạy TD,TT nội khóa, ngoại khóa, quy định tiêu chuẩn rèn luyện thân thể cho học sinh cấp học, quy chế bắt buộc trường, trường đại học phải có sân bãi, phòng tập TDTT, có định biên hợp lý có kế hoạch đào tạo đội ngũ giáo viên TDTT đáp ứng nhu cầu tất cấp học" [3] 36 - Nhóm A (thực nghiệm) gồm: 10 VĐV tập tập lựa chọn - Nhóm B (đối chứng) gồm: 10 VĐV tập tập theo chương trình nhà trường áp dụng 3.2.2.2 Kết kiểm tra trước thực nghiệm Để đảm bảo tính khách quan cho việc đánh giá hiệu tập chia đối tượng thực nghiệm (20 VĐV đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương – Tuyên Quang) thành nhóm: Nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng cách ngẫu nhiên tiến hành kiểm tra nhóm test lựa chọn Trước ứng dụng tập lựa trọn cho đối tượng thực nghiệm, đánh giá đối tượng trước thực nghiệm Kết thu trình bày bảng 3.7 Bảng 3.7 Kết kiểm tra đánh giá trƣớc thực nghiệm ( n = 20) Test Nhóm Phát bóng vào ô Phát bóng nhanh Chống đẩy 30 quy định 10 phút giây (tính số lần) (vị trí hàng sau, (tính số qủa qua tính số quả) lưới, sân ) Thực Các số x Đối Thực Đối Thực Đối nghiệm chứng nghiệm chứng nghiệm chứng 4,7 4,4 10.6 9.2 6.5 5.3 2 1.033 0.61 0.428 Ttính 2.083 2.098 2.078 Tbảng 2.101 2.101 2.101 P% > 0,05 > 0.05 > 0.05 37 - Test phát bóng vào ô quy định 10 (vị trí hàng sau, tính số quả) - Ttính = 2.083 < T bảng = 2.101 -Test phát bóng nhanh phút (tính số qủa qua lưới, sân) - Ttính = 2.098 < Tbảng = 2.101 -Test chống đẩy 30 giây (tính số lần) - Ttính = 2.078 < Tbảng = 2.101 Từ kết ta kết luận nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm ý nghĩa ngưỡng P > 0.05 3.2.2.3 Xây dựng tiến hành thực nghiệm Căn vào trình độ đối tượng, vào nội dung, mục đích khối lượng yêu cầu tập, đồng thời vào quỹ thời gian chương trình huấn luyện Mặt khác, thông qua tham khảo vấn chuyên gia, giáo viên, HLV nhiều kinh nghiệm, nhóm tập lựa chọn xây dựng tiến trình huấn luyện tuần sau: 38 Bảng 3.8 Tiến trình thực nghiệm TT Tuần I Buổi II III IV V VI 3 3 3 Nội dung VĐV tập đứng khu vực phát bóng xác vào ô quy định sân Gõ bóng mạnh liên tục vào tường cự ly khác Tập luân phiên hai nhóm VĐV thực phát bóng cao tay diện di chuyển đỡ đệm bóng x x Kiểm tra ban đầu x x x x x x x x Phát bóng cao tay diện chuẩn vào vị trí Bài tập đứng phát bóng cách đường biên ngang cuối sân 4- 5m Phát bóng cao tay diện vào ô quy định x Bài tập với tạ nằm nâng tạ 15kg tốc độ cao ( 30s) x x x Sau chống đẩy 15 lần, thực phát bóng 10 lần x x x x Bật nhảy hố cát nâng cao đùi 10 Bài tập bụng thang dóng x 11 Kéo dây cao su phiên hai tay x 12 Bài tập thi đấu x x 13 Bài phát bóng tính điểm x x x Kiểm tra x kết thúc x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 39 3.2.2.4 Kết kiểm tra đánh giá sau thực nghiệm Sau tuần thực nghiệm, tiến hành kiểm tra thành tích hai nhóm: đối chứng thực nghiệm Kết kiểm tra trình bày bảng 3.9 Bảng 3.9 Kết kiếm tra sau tuần thực nghiệm Test Phát bóng vào Phát bóng nhanh Chống đẩy 30 giây ô quy định 10 phút (tính số qủa (tính số lần) (vị trí hàng qua lưới, sân) sau, tính số quả) Nhóm Các số x Thực Đối Thực Đối nghiệm chứng nghiệm 8.9 6.8 Thực Đối chứng nghiệm chứng 12.6 12 9.8 15.3 2 0.85 0.58 1,07 Ttính 6.063 9.101 9.728 Tbảng 2.101 2.101 2.101 P% < 0.05 < 0.05 < 0.05 -Test phát bóng vào ô quy định 10 (vị trí hàng sau, tính số quả) - Ttính = 6.063 > T bảng = 2,101 -Test phát bóng nhanh phút (tính số qủa qua lưới, sân) - Ttính = 9.101 > Tbảng = 2,101 -Test chống đẩy 30 giây (tính số lần) - Ttính = 9.728 > Tbảng = 2,101 Từ kết ta kết luận nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm có ý nghĩa ngưỡng P < 0.05 Sau tuần thực nghiệm, kết thu nhóm thực nghiệm nhóm thực có hiệu phát bóng tốt hơn, kỹ thuật động tác hoàn 40 thiện hơn, động tác thừa hạn chế nhiều so với nhóm đối chứng Qua đó, nhận thấy tập lựa chọn có đủ độ tin cậy để tiếp tục áp dụng cho nữ VĐV đội tuyển bóng chuyền trường THPT Sơn Dương – Tuyên Quang Từ kết nghiên cứu chứng minh việc vận dụng tập bổ trợ đem lại hiệu phù hợp với trình độ tập luyện đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương – Tuyên Quang Đảm bảo độ tin cậy ngưỡng xác suất P < 0.05 Để giúp thấy rõ phát triển thành tích test đánh giá hiệu kỹ thuật phát bóng cao tay diện, biểu diễn biểu đồ 41 Nhóm thực nghiệm Nhóm đối chứng TTN STN Biểu đồ 3.1: Biểu diễn kết test phát bóng vào ô quy định 10 (vị trí hàng sau, tính số quả) 42 16 14 12 10 Nhóm thực nghiệm Nhóm đối chứng TTN STN Biểu đồ 3.2: Biểu diễn kết test phát bóng nhanh phút (tính số qủa) 12 10 Nhóm thực nghiệm Nhóm đối chứng TTN STN Biểu đồ 3.3: Biểu diễn kết test chống đẩy 30 giây (tính số lần) 43 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Từ kết nghiên cứu đề tài rút số kết luận sau: - Thực trạng huấn luyện kỹ thuật phát bóng cao tay diện cho đội tuyển nhiều tồn bất cập số tập ít, nội dung đơn điệu, chưa khoa học, thời gian phương pháp huấn luyện chưa phù hợp Vì kỹ thuật phát bóng cao tay diện đội tuyển bóng chuyền Nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang thi đấu đạt hiệu thấp Qua thời gian nghiên cứu thử nghiệm tập nâng cao hiệu kỹ thuật phát bóng cao tay diện cho đội tuyển bóng chuyền Nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang thu kết Dựa kết thu từ nghiên cứu tài liệu, lựa chọn 13 tập nhằm nâng cao hiệu kỹ thuật phát bóng cao tay diện cho đội tuyển bóng chuyền Nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang Các tập là: - Bài tập 1: VĐV tập đứng khu vực phát bóng xác vào ô quy định sân - Bài tập 2: Gõ bóng mạnh liên tục vào tường cự ly khác - Bài tập 3: Tập luân phiên hai nhóm VĐV thực phát bóng cao tay diện di chuyến đờ đệm bóng - Bài tập 4: Phát bóng cao tay diện chuẩn vào vị trí - Bài tập 5: - Bài tập đứng phát bóng cách đường biên ngang cuối sân 4- 5m - Bài tập 6: Phát bóng cao tay diện vào ô quy định - Bài tập 7: Bài tập với tạ nằm nâng tạ 15kg tốc độ cao (trong 30s) - Bài tập 8: Sau chống đẩy 15 lần, thực phát bóng 10 lần 44 - Bài tập 9: Bật nhảy hố cát nâng cao đùi - Bài tập 10: Bài tập bụng thang dóng - Bài tập 11: Kéo dây cao su phiên hai tay - Bài tập 12: Bài tập thi đấu - Bài tập 13: Bài phát bóng tính điểm Sau tuần thực nghiệm tập mà lựa chọn, đạt hiệu thi đấu cho đội tuyển bóng chuyền Nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang Kiến nghị Sau nghiên cứu đề tài có số kiến nghị sau: - Phát bóng cao tay diện kỹ thuật khó hiệu thi đấu lứa tuối THPT, đề nghị sử dụng nhiều cho đội, qua phải đầu tư thời gian thích đáng trình hoàn thiện kỹ thuật - Hệ thống tập nhằm nâng cao kỹ thuật phát bóng cao tay diện ứng dụng cho đội tuyển Bóng chuyền Nữ trường THPT Sơn Dương Tuyên Quang, bước hoàn thiện, thực trạng nâng cao hiệu thi đấu Vì kết nghiên cứu sử dụng làm tài liệu tham khảo áp dụng cho đội tuyển Bóng chuyền phạm vi rộng 45 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thư TW Đảng (1994), Chỉ thị số 36/TW Ban Bí thư, ngày 24 tháng năm 1994 công tác TDTT giai đoạn Dương Nghiệp Chí, Nguyễn Kim Minh, Phạm Khắc Học, Võ Đức Phùng, Nguyễn Đại Dương, GV Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Quang Hưng (2000), Giáo trình điền kinh dùng cho sinh viên trường Đại học TDTT, NXB TDTT Hà Nội Chính phủ CHXHCN Việt Nam, Chỉ thị số 133-TTg Thủ tướng phủ ngày 07/3/1995 việc xây dựng quy hoạch phát triển ngành TDTT đến năm 2012 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 1992 Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 1995 Hồ Chí Minh: “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục 27/03/1946 Luật Giáo dục (2005), Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội Luật Thể dục thể thao (2006), Nxb Tư pháp Hà Nội “Lựa chọn tập nâng cao hiệu đập bóng nhanh vị trí số cho đội tuyển bóng chuyền nữ THPT Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc” Khóa luận Trường ĐHSP Hà Nội Lời dặn Bác Hồ thăm Trường Đại học TDTT I ngày 14-121946 (200) – Chỉ thị Hồ Chí Minh với TDTT, Nxb TDTT 10 Lưu Quang Hiệp - Phạm Thị Uyên (2003), Sinh lý TDTT Hà Nội 11 “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kỹ thuật phát bóng cao tay trước mặt cho đội tuyển Bóng chuyền Nam trường THPT Xuân Hoà - Vĩnh Phúc” Khóa luận Trường ĐHSP Hà Nội 12 Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn (2006), Lý luận phương pháp TDTT, giáo trình dành cho sinh sinh viên trường ĐH TDTT, NXB TDTT Hà Nội 46 13 Đồng Văn Triệu, Lê Anh Thơ (2006), Lý luận phương pháp GDTC trường học, NXB TDTT Hà Nội 14 Nguyễn Đức Văn (1998), Toán học thống kê, NXB TDTT Hà Nội 47 PHỤ LỤC Danh sách 20 Nữ vận động viên đội tuyển bóng chuyền Nữ trƣờng THPT Sơn Dƣơng - Tuyên Quang *Nhóm thực nghiệm Họ Tên TT Chiều cao Cân nặng Dương Ngọc Anh 1m65 50kg Nguyễn Thúy Hường 1m60 48kg Trần Thị Thảo 1m70 52kg Nguyễn Thanh Thúy 1m68 50kg Hoàng Thị Hảo 1m58 45kg Ma Thị Hạnh 1m60 55kg Nguyễn Thị Hòa 1m58 53kg Trần Thị Hạnh 1m56 49kg Nguyễn Thị Mĩ Hoa 1m53 52kg 10 Trần Thanh Hường 1m56 50kg Chiều cao Cân nặng *Nhóm đối chứng TT Họ Tên Dương Ngọc Hoa 1m55 48kg TrầnThúy Hường 1m62 50kg Hoàng Thị Diệu Thảo 1m60 52kg Nguyễn Thị Thúy Hường 1m68 55kg Ma Thị Linh 1m63 48kg Hoàng Thị Ngọc 1m66 50kg Nguyễn Thị Hương 1m55 50kg Trần Thúy Hường 1m50 48kg Nguyễn Thị Huệ 1m63 52kg 10 Nguyễn Thanh Hoa 1m56 50kg 48 PHỤ LỤC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU PHỎNG VẤN Kính gửi đồng chí:……………………………………………………… Chức danh:…………………………………………………………… Đơn vị công tác:………………………………………………………… Để hoàn thành đề tài với tên: Chúng mong muốn đồng chí bớt chút thời gian trả lời câu hỏi Khi trả lời đồng chí đánh dấu (X) vào ô trống ý thích hợp Đồng thời xin đồng chí cho ý kiến bổ xung số tập nhằm nâng cao hiệu sử dụng kỹ thuật phát bóng thi đấu cho Nữ vận động viên Bóng chuyền trường THPT Sơn Dương – Tuyên Quang Theo đồng chí tập tập giúp mang lại hiệu cao huấn luyện phát bóng * Nhóm 1: Các tập củng cố hoàn thiện kỹ thuật động tác Bài tập phát bóng điểm rơi ô quy định Bài tập gõ bóng vào tường cự ly khác Phát bóng vào vị trí hàng Bài tập phát bóng điều kiện quan tiền đình phải làm nhiệm vụ giữ thăng cho thể Tập luân phiên nhóm người thực phát bóng động đỡ đệm bóng Phát bóng cao tay diện mạnh vào vị trí Di động làm động tác tung bóng mạnh vào tường (có vẽ lưới thấp) Đứng phát bóng cách đường biên ngang cuối sân – 5m Phát bóng mạnh xác vào ô quy định 49 * Nhóm 2: Các tập phát triển thể lực chuyên môn 10 Bài tập với tạ nằm nâng 15kg tốc độ cao (trong 30 giây) 11 Sau chống đẩy 15 lần, thực phát bóng 10 lần 12 Bật nhảy hố cát nâng cao đùi 45s 13 Bài tập bụng thang dóng 15 lần 14 Kéo dây cao su phiên hai tay 15 Bật nhảy có mang trọng lượng phụ 16 Phát bóng lúc thể mệt mỏi sau tập luyện 17 Tập ném bóng cao su, bóng ném, lựa chọn sử dụng 95% sức 18 Ném bóng nhồi cho nhịp độ tối đa > 12m * Nhóm 3: Nhóm tập thi đấu 19 Bài tập thi đấu 20 Bài tập phát bóng tính điểm Theo đồng chí tập nên lựa chọn tập để đánh giá hiệu kỹ thuật phát bóng cao tay diện cho đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương – Tuyên Quang ? *Nhóm Đánh giá thể lực Bật với có đà (cm) Bật với chỗ (cm) Chống đẩy 30 giây (tính số lần) Nằm ngửa gập bụng (20 lần) *Nhóm2 Đánh giá kỹ thuật Phát bóng cao tay diện 10 vào ô quy định (vị trí hàng sau, tính số quả) Nhảy phát bóng (tính số quả) Phát bóng nhanh phút (tính số qua lưới, sân) Phát bóng nhanh phút (tính số sân) Gõ bóng bật tường 50 Ý kiến đồng chí:…………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn! Ngƣời đƣợc vấn Kí tên Ngƣời vấn Kí tên Hoàng Văn Lý [...]... nghiệm Chính vì vậy, việc lựa chọn một số bài tập bổ trợ nâng cao hiệu quả kỹ thuật phát bóng cao tay chính diện cho đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang là việc hết sức cần thiết và cấp bách 3.2 Lựa chọn, ứng dụng và đánh giá bài tập nâng cao hiệu quả phát bóng cao tay chính diện cho đội tuyển bóng chuyền nữ trƣờng THPT Sơn Dƣơng - Tuyên Quang 3.2.1 Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu. .. luyện, nâng cao hơn nữa hiệu quả việc sử dụng kĩ thuật phát bóng cao tay chính diện cho đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương – Tuyên Quang 3.1.3 Thực trạng việc sử dụng bài tập bổ trợ nâng cao hiệu quả phát bóng cao tay chính diện cho đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương – Tuyên Quang Để có cơ sở xác định thực trạng việc sử dụng bài tập trong huấn luyện kỹ thuật phát bóng cao tay chính. .. trận thi đấu của đội tuyển Bóng chuyền Nữ trường THPT ở Tuyên Quang Từ 18 đó thu thập số liệu thông tin để lựa chọn bài tập hợp lí nhằm nâng cao hiệu quả phát bóng cao tay chính diện cho đội tuyển Bóng chuyền Nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang 2.2.4 Phương pháp kiểm tra sư phạm Chúng tôi đã sử dụng các test, bài tập, đấu tập của đội tuyển Bóng chuyền Nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang nhằm xác... ĐHSP Hà Nội 2 - Trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang 2.3.2 Đối tượng nghiên cứu: - Chủ thể: Bài tập nâng cao hiệu quả phát bóng cao tay chính diện - Khách thể: Đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sơn DươngTuyên Quang 21 CHƢƠNG III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Đánh giá thực trạng công tác GDTC và hiệu quả phá bóng cao tay chính diện của đội tuyển bóng chuyền nữ trƣờng THPT Sơn DƣơngTuyên Quang 3.1.1 Đánh... lúc cơ thể mệt mỏi sau tập luyện 2.8 Tập ném bóng cao su, bóng ném, lựa chọn sử dụng 95% sức 2.9 Ném bóng nhồi cho nhau khoảng cách tối đa là > 12 m * Nhóm 3: Nhóm bài tập thi đấu 3.1 Bài tập thi đấu 3.2 Bài tập phát bóng tính điểm 3.2.1.1 Phỏng vấn lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật phát bóng cao tay chính diện cho đội tuyển bóng chuyền Nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang Để đảm bảo tính... chính diện của đôi tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương – Tuyên Quang, chúng tôi tiến hành thu thập các nguồn tài liệu, phỏng vấn các HLV của đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang và đã có được nội dung bài tập của nhà trường đang áp dụng (Bảng 3.4) Bảng 3.4.Thực trạng sử dụng bài tập phát bóng cao tay chính diện của đội tuyển bóng chuyền nữ trƣờng THPT Sơn Dƣơng – Tuyên Quang. .. hiệu quả phát bóng cao tay chính diện của đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương Tuyên Quang - Lựa chọn hệ thống bài - Nội dung các bài tập tập bổ trợ nâng cao hiệu quả phát bóng cao tay - Kết quả nội dung các chính diện bài tập - Ứng dụng và đánh giá bài tập 3 - Xử lý số liệu, hoàn Tháng 5/2016 - Khóa luận tốt nghiệp thiện khoá luận, chuẩn bị bảo vệ khoá luận 2.3.1 Địa điểm nghiên cứu: - Trường. .. 1: Đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất và hiệu quả phát bóng cao tay chính diện cho đội tuyển bóng chuyền Nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang Nhiệm vụ 2: Lựa chọn, ứng dụng và đánh giá hiệu quả các bài tập phát bóng cao tay chính diện cho đội tuyển bóng chuyền Nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Để giải quyết hai mục tiêu của đề tài chúng tôi sử dụng các phương... THPT Sơn Dương – Tuyên Quang Chúng tôi tiến hành quan sát 4 trận đấu, đều thi đấu 3 hiệp của các VĐV về hiệu quả thực hiện kỹ thuật phát bóng cao tay chính diện tại Hội khỏe Phủ Đổng các trường THPT ở Tuyên Quang, được tổ chức tại trường THPT Tân Trào – Tuyên Quang năm 2016 Kết quả được trình bày ở bảng 3.3 24 Bảng 3.3: Thực trạng hiệu quả phát bóng cao tay chính diện của đội bóng chuyền Nữ trƣờng THPT. .. Dương - Tuyên Quang nhằm xác định được thực trạng hiệu quả để đưa ra các bài tập hiệu quả nhất 2.2.5 Phương pháp thực nghiệm sư phạm Thông qua phương pháp này để kiểm nghiệm đánh giá hiệu quả ứng dụng các bài tập đã chọn vào thực tiễn huấn luyện để nâng cao hiệu quả phát bóng cao tay chính diện cho đội tuyển Bóng chuyền Nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang Chúng tôi tiến hành thực nghiệm trên 2 nhóm,
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả phát bóng cao tay chính diện cho đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT sơn dương tuyên quang, Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả phát bóng cao tay chính diện cho đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT sơn dương tuyên quang, Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả phát bóng cao tay chính diện cho đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT sơn dương tuyên quang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập