Những chuyển biến trong quan hệ đồng minh mỹ philippines từ năm 1992 tới nay

116 26 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 11:56

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VŨ HẢI NAM NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG QUAN HỆ ĐỒNG MINH MỸ - PHILIPPINES TỪ NĂM 1992 TỚI NAY Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế Mã số: 60 31 02 06 Người hướng dẫn khoa học: TS DƯƠNG VĂN HUY HÀ NỘI – 2016 MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 10 Hướng tiếp cận, phương pháp nghiên cứu 11 Nguồn tài liệu sử dụng 11 Ý nghĩa khoa học đóng góp luận văn 12 Bố cục luận văn 14 CHƯƠNG 1: NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUAN HỆ ĐỒNG MINH MỸ - PHILIPPINES TỪ NĂM 1992 TỚI NAY 14 1.1 Khái niệm liên quan tới quan hệ đồng minh 14 1.2 Lợi ích chiến lược Mỹ Philippines việc thiết lập quan hệ đồng minh 16 1.2.1 Lợi ích chiến lược Mỹ 16 1.2.2 Lợi ích chiến lược Philippines 17 1.3 Tác động từ mối quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines trước năm 1992 19 1.3.1 Hai nước ký kết Hiệp ước đồng minh năm 1951 19 1.3.2 Quan hệ đồng minh từ sau ký Hiệp ước MDT 1951 đến trước năm 1992 23 1.4 Các nhân tố khác tác động tới quan hệ đồng minh 26 1.4.1 Chiến tranh Lạnh kết thúc Mỹ trở thành siêu cường 27 1.4.2 Sự trỗi dậy mạnh mẽ mở rộng không gian chiến lược Trung Quốc 28 1.4.3 Những chuyển biến sách Mỹ khu vực châu Á – TBD từ sau Chiến tranh Lạnh 31 1.4.4 Philippines điều chỉnh sách đối ngoại từ năm 1992 33 1.4.5 Các nhân tố khác 35 1.5 Tiếu kết chương 46 CHƯƠNG 2: NHỮNG TIẾN TRIỂN TRONG QUAN HỆ ĐỒNG MINH MỸ VÀ PHILIPPINES TỪ NĂM 1992 TỚI NAY 47 2.1 Những chuyển biến từ năm 1992 đến năm 2001 47 2.2 Những chuyển biến từ năm 2001 đến năm 2008 54 2.2.1 Mục tiêu gia tăng quan hệ đồng minh 54 2.2.2 Các động thái tăng cường quan hệ đồng minh 56 2.3 Những chuyển biến từ năm 2008 tới 61 2.3.1 Mục tiêu gia tăng quan hệ đồng minh 61 2.3.2 Các động thái tăng cường quan hệ đồng minh 62 2.4 Tiểu kết chương 73 CHƯƠNG 3: TÁC ĐỘNG VÀ XU HƯỚNG CỦA MỐI QUAN HỆ ĐỒNG MINH MỸ - PHILIPPINES 74 3.1 Những tác động mối quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines 74 3.1.1 Tác động tới thân hai nước 74 3.1.2 Tác động Trung Quốc, ASEAN, Nhật Bản 81 3.1.3 Tác động Việt Nam 85 3.2 Một số đặc điểm quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines từ năm 1992 tới 88 3.3 Xu hướng quan hệ đồng minh thời gian tới 90 3.4 Tiểu kết chương 94 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 Tài liệu tham khảo tiếng Việt 99 Tài liệu tham khảo tiếng nước 100 Tài liệu khác 101 PHỤ LỤC 111 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AFP Armed Forces of the Philippines Lực lượng vũ trang Philippines AMM ASEAN Ministerial Meeting Hội nghị Bộ trưởng ASEAN ARF ASEAN Regional Forum Diễn đàn Khu vực ASEAN ASEAN Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á Châu Á-TBD Châu Á – Thái Bình Dương EDCA Enhanced Defense Cooperation Agreement Thỏa thuận Gia tăng hợp tác quốc phòng IMF International Monetary Fund Quỹ Tiền tệ quốc tế JSOTF-P Joint Special Operations Task Force - Philippines Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Mỹ Philippines MBA Philippine - U.S Military Bases Agreement Hiệp định Căn quân Philippines - Mỹ MDT Mutual Defense Treaty Hiệp ước Phòng thủ chung MDB Philippine – U.S Mutual Defense Board Ủy ban Phòng thủ chung Mỹ - Philippines NATO North Atlantic Treaty Organization Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương PFG Partnership for Growth Chương trình Đối tác phát triển (của Mỹ) SEB Philippine – U.S Security Engagement Board Ủy ban Cam kết An ninh Mỹ - Philippines TPP Trans-Pacific Partnership Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea Công ước Liên Hợp quốc Luật biển USD U.S Dollar Đô la Mỹ VFA Visiting Forces Agreement Hiệp định lực lượng viếng thăm WB World Bank Ngân hàng Thế giới MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chiến tranh Lạnh kết thúc, Mỹ trở thành siêu cường giới Mỹ với tư cách quốc gia toàn cầu, có diện khắp nơi giới; nên điều chỉnh sách Mỹ nhiều tác động đến quốc gia khu vực mức độ khác nhau, có Đông Nam Á Ở khu vực Đông Nam Á, Philippines với tư cách đồng minh lâu đời quan trọng hàng đầu Mỹ khu vực thời kỳ Chiến tranh Lạnh điều chỉnh sách đối ngoại mang tính đa phương hoá hội nhập rộng rãi với khu vực Quan hệ đồng minh Mỹ Philippines có điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới, nhiên, Philippines coi đồng minh quan trọng hàng đầu Mỹ Đông Nam Á Việc Mỹ sa lầy vào chiến Vùng Vịnh từ đầu năm 1990 sau chiến chống khủng bố toàn cầu từ đầu kỷ XXI tạo khoảng trống quyền lực khu vực Đông Nam Á khiến cho Trung Quốc thuận lợi việc gia tăng ảnh hưởng chiến lược tới khu vực Trước trỗi dậy mạnh mẽ gia tăng ảnh hưởng ngày lớn khu vực Trung Quốc đe doạ mạnh mẽ tới vị toàn cầu Mỹ đây, Mỹ điều chỉnh chiến lược đối ngoại với khu vực châu Á – Thái Bình Dương (châu Á - TBD) sách “xoay trục” hay “tái cân bằng”, với gia tăng thắt chặt quan hệ với nước đồng minh khu vực, có Philippines Với việc Mỹ gia tăng đẩy mạnh chiến lược “tái cân bằng” không ngừng củng cố quan hệ với quốc gia đồng minh khu vực, với trỗi dậy ngày mạnh mẽ Trung Quốc - đặc biệt mặt quân - kèm theo gia tăng căng thẳng tranh chấp chủ quyền biển đảo Trung Quốc với quốc gia láng giềng có với Philippines Việt Nam, biểu biến đổi mối quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines trực tiếp hay gián tiếp ảnh hưởng đến Việt Nam, đặc biệt mặt trận chống lại hành động ngày cứng rắn Trung Quốc Biển Đông Đối với Việt Nam, điều chỉnh sách Mỹ với khu vực, quốc gia thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), quốc gia có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc, chẳng hạn Philippines, giành quan tâm ý không giới lãnh đạo mà giới nghiên cứu Tuy nhiên, nay, nghiên cứu mang tính hệ thống toàn diện diễn biến mối quan hệ đồng minh Mỹ Philippines có số thành định, chưa đáp ứng nhu cầu nhận thức đòi hỏi thực tế đặt Hơn nữa, hiểu tận dụng mối quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines giúp Việt Nam định hình sách đối ngoại, đặc biệt Mỹ Philippines đối tác mà Việt Nam bắt tay giải vấn đề biển Đông Cho nên, việc nghiên cứu toàn diện Phillippines, quan hệ đối ngoại quốc gia với Mỹ có tính cấp thiết giai đoạn Chính vậy, đề tài “Những chuyển biến quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines từ năm 1992 tới nay” lựa chọn; vừa có ý nghĩa khoa học, giá trị thực tiễn vừa có tính cấp thiết Lịch sử nghiên cứu vấn đề Quan hệ đồng minh Mỹ Philippines có từ lâu đời vấn đề rộng lớn thu hút quan tâm nhiều học giả nước quốc tế Cho đến có số công trình nghiên cứu, báo cáo khoa học viết vấn đề góc độ tiếp cận, phạm vi cấp độ nghiên cứu khác như: Courtney Momialoha Sugai (2009), U.S – Philippine Security Relations after Base Closure (1991 – 1999), Master of Arts in Diplomacy and Military Studies thesis, Hawaii Pacific University, United States Luận văn Thạc sỹ học giả Courtney Momialoha Sugai bang Hawaii (Mỹ) trình bày tương đối toàn diện quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines giai đoạn 1991 – 1999 Công trình luận giải trình dẫn đến việc đóng cửa quân Mỹ Philippines, phân tích quan hệ đồng minh từ giai đoạn buông lỏng củng cố trở lại vao cuối thập niên 1990 kỷ XX Carl Baker & Brad Glosserman (2013), Doing More and Expecting Less: The Future of U.S Alliances in the Asia Pacific, Issues & Insights Vol.13 – No.1, Pacific Forum CSIS, U.S Đây ấn phẩm tổng hợp số nghiên cứu nhiều tác giả mối quan hệ Mỹ với đồng minh khu vực châu Á – Thái Bình Dương, có Philippines Chương phân tích số chuyển biến quan hệ Mỹ Philippines kể từ kết thúc Chiến tranh Lạnh đánh giá vai trò quan hệ thân hai nước an ninh khu vực Một số báo cáo Quốc hội Mỹ theo năm chuyên gia nghiên cứu quan hệ Mỹ - Philippines thuộc Congressional Research Service (CRS): Larry A Niksch (2000), Philippine-U.S.Security Relations; Thomas Lum, Larry A Niksch (2007 & 2009), The Republic of the Philippines: Background and U.S Relations; Thomas Lum (2011 & 2012 ),The Republic of the Philippines and U.S Interests; Thomas Lum, Ben Dolven (2014) The Republic of the Philippines and U.S Interests Đây báo cáo tổng quan, đề cập khái quát vấn đề, lợi ích, hoạt động, kết quan hệ Mỹ - Philippines nhiều lĩnh vực, cập nhật theo năm Murray Hiebert, Phuong Nguyen, Gregory B Poling (2015), Building a More Robust U.S.-Philippines Alliance, Center for Strategic & International Studies (CSIS) Công trình nghiên cứu trình bày tương đối đầy đủ quan hệ Mỹ - Philippines vài năm trở lại đây, lĩnh vực an ninh – quốc phòng, đầu từ - thương mại, giao lưu nhân dân ; có phân tích đánh giá khái quát kết quả, thực trạng tồn mối quan hệ, đồng thời đưa số đề xuất nhắm tăng cường quan hệ Mỹ - Philippines thời gian tới Ngoài ra, số học Rommel C Banlaoi Viện Nghiên cứu Hòa bình, Bạo lực Khủng bố PIPVTR (Philippines); Renato Cruz De Castro Đại học De La Salle (Philippines), Ian Storey Viện nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS - Yusof Ishak Institute (Singapore) có nhiều viết chuyên sâu tạp chí nghiên cứu quan hệ quốc tế vấn đề Mỹ - Philippines nói riêng vấn đề quan hệ quốc tế khu vực có liên quan Rommel C Banlaoi (2010), Current and Emerging Security Environment in Southeast Asia: A Regional Security Appraisal for Phlippines Defense, Security and Foreign Policy, De La Salle University, Philippines Rommel C Banlaoi (2012), The Philippines and U.S pivot to Asia, the 11th Symposium of the Council for Asian Transnational Threat Research (CATR) at Thailand Ian Storey (1999), Creeping Assertiveness: China, the Philippines and the South China Sea Dispute, Contemporary Southeast Asia, Vol 21, no April; Ian Storey (2011), Southeast Asia and the Rise of China: The search for security, London and New York: Routledge Renato Cruz De Castro (2007), China, the Philippines, and U.S Influence in Asia, Asian Outlook, No.2 July, American Enterprise Institute; Renato Cruz De Castro (2010), Weakness and Gambits in Philippine Foreign Policy in the Twenty-first Century, Pacific Affair, Vol 83, No 4, December; Renato Cruz De Castro (2013), Reconfiguring 21st Century Philippine-United States Alliance: Facing Up to a China Challenge in the South China Sea? Tamkang Journal of International Affair Tại Việt Nam, quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines thu hút quan tâm học giả nước song nghiên cứu chưa nhiều Một số nghiên cứu liên quan Luận văn thạc sỹ Châu Á học “Vai trò Philippines chiến lược châu Á – Thái Bình Dương Mỹ nay” Nguyễn Đăng Khoa thực năm 2013 khoa Đông phương học, trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TP Hồ Chí Minh; xoay quanh vấn đề đương đại khu vực đầu kỷ XXI, nhấn mạnh khoảng thời gian từ 2009 đến tháng 6/2013 Tổng thống Obama thực chiến lược “xoay trục” để đối phó với trổi dậy Trung Quốc khu vực Trong đó, vai trò đồng minh chiến lược Philippines tác giả xoáy sâu làm trọng tâm nghiên cứu tìm hiểu chiến lược Mỹ; đồng thời nêu lên thách thức hội cho mối quan hệ Philippines – Mỹ thời gian tới Một số viết tạp chí có liên quan đến đề tài Dương Văn Huy (2014), Bước tiến quan hệ Mỹ - Philippines sau chuyến thăm châu Á Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tạp chí Sự kiện & Nhân vật, Tổng cục V, Bộ Công an, số 254; Dương Văn Huy (2014), Một số vấn đề quan hệ Mỹ - Philippines giai đoạn nay, Tạp chí Quan hệ Quốc phòng, số 27, quý III số nghiên cứu viết vấn đề tranh chấp biển Đông có liên quan đến Philippines quan hệ quốc tế khu vực Đông Nam Á Những viết nêu phân tích, đánh giá chuyên gia, tư liệu tham khảo hữu ích cho nghiên cứu quan hệ Mỹ - Philippines quan hệ quốc tế khu vực Các công trình nêu có thành tựu định, nêu lên vấn đề lý luận thực tiễn; đồng thời rõ nhiều khía cạnh, vấn đề mối quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines Tuy nhiên, công trình hầu hết đặt quan hệ Philippines – Mỹ giai đoạn lịch sử riêng biệt mà chưa có công trình nghiên cứu chuyển biến quan hệ đồng minh lâu đời giai đoạn khác nhau, đặc biệt từ bước ngoặt năm 1992 đến giai đoạn (2016) với thay đổi, xu hướng tác động khác giữ giá trị tảng Luận văn “Những chuyển biến quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines từ năm 1992 tới nay” lựa chọn Trong trình thực đề tài có kế thừa chọn lọc thành tựu đạt công trình công bố, trích dẫn sử dụng số ý kiến đánh giá chuyên gia; đồng thời tiếp tục phân tích theo hướng tiếp cận mới, trực tiếp toàn diện Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu - Nhận diện làm rõ nhân tố tác động đến quan hệ đồng minh Mỹ Philippines từ năm 1992 đến nay, qua thấy nguyên nhân dẫn đến thay đổi sách hai nước quan hệ đồng minh - Làm rõ chuyển biến, so sánh chất quan hệ đồng minh Mỹ Philippines qua giai đoạn; phân tích lợi ích chiến lược nước quan hệ đồng minh - Làm rõ tác động quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines đến chủ thể, tìm hiểu xu hướng quan hệ thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 23 Renato Cruz De Castro (2013), Reconfiguring 21st Century Philippine-United States Alliance: Facing Up to a China Challenge in the South China Sea? Tamkang Journal of International Affair 24 Rommel C Banlaoi (2012), Philippines – China Security Relations: Current Issues and Emerging Concerns, Yuchengco Center – De La Salle University Manila 25 Thomas Lum; Larry A Niksch (2009), The Republic of the Philippines: Background and U.S Relations, CRS Report for Congress 26 Thomas Lum (2012), The Republic of the Philippines and U.S Interests, CRS Report for Congress 3.Tài liệu khác 27 An Bình, Bước tiến đáng kể quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines Đăng tải ngày 14/1/2016 http://toquoc.vn/sites/vi-vn/details/7/ho-so-quoc-te/139558/buoctien-dang-ke-cua-quan-he-dong-minh-my-philippines-.aspx Truy cập ngày 15/1/2016 28 B.T, Nhật Bản: Vai trò Châu Á – Thái Bình Dương Đăng tải ngày 14/6/2014 http://www.antv.gov.vn/tin-tuc/quoc-te/nhat-ban-vai-tro-moi-o-chau-athai-binh-duong-49043.html Truy cập ngày 20/1/2015 29 CNN, Bush 'upgrades' Philippines Đăng tải ngày 20/5/2003 http://edition.cnn.com/2003/ALLPOLITICS/05/19/bush.philippines/ Truy cập ngày 4/1/2015 30 Cường Trần, Ngoại trưởng Mỹ đến Philippines củng cố quan hệ đồng minh Đăng tải ngày 17/12/2013 http://vov.vn/thegioi/ngoai-truong-my-den-philippines-cung-coquan-he-dong-minh-299391.vov Truy cập ngày 19/12/2013 31 Danh Toại, Thượng viện Mỹ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Đăng tải ngày 12/7/2014 http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/thuong-vien-my-yeu-cautrung-quoc-rut-gian-khoan-261819.html Truy cập ngày 12/12/2014 32 Department of Defense, 2010 Quadrennial Defense Review Report, United States of America Đăng tải http://www.archive.defense.gov/pubs/2014_Quadrennial_Defense_Review.pdf Truy cập ngày 5/4/2016 101 33 Department of Foreign Affairs (Republic of the Philippines), DFA History http://www.dfa.gov.ph/index.php/about-us/history-of-dfa Truy cập ngày 6/4/2016 34 Department of Foreign Affairs (Republic of the Philippines), Philippine Foreign Policy http://www.dfa.gov.ph/index.php/authentication-functions/80-transparency- category/75-philippine-foreign-policy Truy cập ngày 6/4/2016 35 Department of Foreign Affairs (Republic of the Philippines), Fifth PhilippinesUnited States Bilateral Strategic Dialogue Đăng tải ngày 21/1/2015 http://www.dfa.gov.ph/index.php/2013-06-27-21-50-36/dfa-releases/5190-fifthphilippines-united-states-bilateral-strategic-dialogue Truy cập ngày 1/2/2015 36 Ding Cervantes, 500 GIs coming for new war games Đăng tải ngày 27/9/2005 http://www.philstar.com:8080/headlines/298797/500-gis-coming-new-war-games Truy cập ngày 13/1/2015 37 Embassy of the Philippines in U.S., PH- US Bilateral Relations http://www.philippineembassy-usa.org/philippines-dc/embassy-dc/ph-us-bilateralrelations-dc/ Truy cập ngày 10/1/2016 38 Embassy of the United States in Philippines, Joint Statement 3rd PhilippinesUnited States Bilateral Strategic Dialogue 11-12 December 2012 http://manila.usembassy.gov/3rdbsdjointstatement.html Truy cập ngày 30/12/2014 39 Federal Research Division of the Library of Congress, Country Studies, U.S Department of the Army, 1986 – 1998 http://countrystudies.us/philippines/92.htm Truy cập ngày 10/12/2014 40 Fidel V Ramos, The Philippines and Vietnam: A Brotherhood Forged in Hardship http://rpdev.org/ramos-archives/articles//view/the-philippines-and-vietnam:-abrotherhood-forged-in-hardship-first-of-two-parts/110 Truy cập ngày 3/1/2015 41 GMA News, Infographic: Highlights of the Enhanced Defense Cooperation Agreement Đăng tải ngày 28/4/2014 http://www.gmanetwork.com/news/story/358640/news/nation/highlights-of-theenhanced-defense-cooperation-agreement Truy cập ngày 24/12/2014 102 42 Hillary Clinton, America’s Pacific Century Đăng tải ngày 11/10/2011 http://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/ Truy cập ngày 20/11/2014 43 Hoàng Minh, Mỹ chuyển trọng tâm sang châu Á – TBD nào? Đăng tải ngày 23/7/2013 http://tgvn.com.vn/my-da-chuyen-trong-tam-sang-chau-a-tbd-nhuthe-nao-339.html Truy cập ngày 6/4/2016 44 Hoàng Nam, Đại sử ký tranh chấp chủ quyền Biển Đông Đăng tải ngày 11/1/2010 http://nghiencuubiendong.vn/tong-quan-ve-bien-dong/533-ai-s-ky-tranhchap-chu-quyen-tai-bien-ong Truy cập ngày 10/1/2015 45 Jim Gomez, APNewsBreak: US ends Philippines anti-terror force Đăng tải ngày 26/6/2014 http://bigstory.ap.org/article/us-disband-anti-terror-force-philippines Truy cập ngày 20/12/2014 46 Jose Maria Sison, US and Philippines: How strategic is the partnership? Đăng tải ngày 28/4/2014 http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/04/us-philippineshow-strategic-pa-201442871034598657.html Truy cập ngày 26/12/2014 47 Kapila, S (2013) South China Sea Disputes: Strategic Implications and Perspectives on Conflict Resolution, báo cáo hội thảo “Chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa - khía cạnh lịch sử pháp lý” tổ chức Quảng Ngãi, Việt Nam ngày 27/4/2013 Đăng tải ngày 3/5/2013 http://www.southasiaanalysis.org/node/1260 Truy cập ngày 10/12/2014 48 Kevin Liptak, takeaways from Obama’s trip to Asia Đăng tải ngày 29/4/2014 http://edition.cnn.com/2014/04/29/politics/obama-asia-trip/ Truy cập ngày 29/5/2014 49 Le&Le, Những vụ công nhằm vào khách sạn lớn Đăng tải ngày 17/7/2009 ttp://vtc.vn/nhung-vu-tan-cong-nham-vao-cac-khach-san-lon.23.220439.htmTruy cập ngày 14/1/2015 50 Lê Linh, Mỹ giúp Philippines củng cố quốc phòng Đăng tải ngày 2/5/2012 http://plo.vn/the-gioi/my-giup-philippines-cung-co-quoc-phong-63292.html Truy cập ngày 25/12/2014 103 51 Long Quân, Đa cực châu Á – Thái Bình Dương Đăng tải ngày 15/11/2013 http://www.nhandan.com.vn/cuoituan/quoc-te/su-kien-va-binh-luan/item/21646502da-cuc-o-chau-a-thai-binh-duong.html Truy cập 20/1/2015 52 Mạnh Tường, Khủng bố gia tăng gấp lần sau kiện 11.9 Đăng tải ngày 30/11/2014 http://laodong.com.vn/the-gioi/khung-bo-gia-tang-gap-5-lan-sau-su- kien-119-272638.bld truy cập ngày 10/12/2014 53 Manuel Mogato, U.S raises military aid to Philippines amid sea tension with China Đăng tải ngày 25/11/2015 http://www.reuters.com/article/us-southchinasea-chinaphilippines-usa-idUSKBN0TE0WO20151125 Truy cập ngày 10/2/2016 54 Mark Landler, Philippines Offers U.S Its Troops and Bases Đăng tải ngày 3/10/2001 http://www.nytimes.com/2001/10/03/world/philippines-offers-us-its- troops-and-bases.html Truy cập ngày 6/1/2016 55 Nguyễn Hoàng, Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam – Philippines Đăng tải ngày 20/5/2014 http://baodientu.chinhphu.vn/Tin-noi-bat/Thuc-day-quan-he-hoptac-nhieu-mat-Viet-NamPhilippines/199726.vgp Truy cập ngày 20/1/2015 56 Nguyễn Hoàng; Nhật Bắc, Việt Nam, Philippines nhắm tới quan hệ Đối tác chiến lược Đăng tải ngày 21/5/2014 http://baodientu.chinhphu.vn/Tin-noi-bat/Viet-NamPhilippines-nham-toi-quan-he-Doi-tac-chien-luoc/199838.vgp Truy cập ngày 20/1/2015 57 Nguyễn Ngọc, Trung Quốc bối rối trước “Thanh kiếm sắc ẩn sau chuỗi đảo” Mỹ Đăng tải ngày 13/7/2013 http://www.anninhthudo.vn/quan-su/trung-quoc-boiroi-truoc-thanh-kiem-sac-an-sau-2-chuoi-dao-cua-my/507398.antd Truy cập ngày 20/1/2015 58 Office of the President of the Philippines, Statement of Secretary Albert F Del Rosario on the Signing of the Philippines-US Enhanced Defense Cooperation Agreement Đăng tải ngày 29/4/2014 http://www.president.gov.ph/gov_at_work/statement-secretary-albert-f-del-rosariosigning-philippines-us-enhanced-defense-cooperation-agreement/ 29/4/2014 104 Truy cập ngày 59 Office of the President of the Philippines, Statement of President Aquino during the press conference with U.S President Obama, Đăng tải ngày 28/4/2014 http://www.president.gov.ph/speech/statement-president-aquino-press-conference-u-spresident-obama-april-28-2014/ Truy cập ngày 29/4/2014 60 Phan Anh, Ấn Độ, sách hướng Đông ASEAN Đăng tải ngày 26/10/2010 http://dantri.com.vn/the-gioi/an-do-chinh-sach-huong-dong-va-asean1288374632.htm Truy cập ngày 6/4/2016 61 Philippine Statistics Authority, Foreign Trade Statistics of the Philippines: 2014 Đăng tải ngày 1/7/2015 https://psa.gov.ph/content/foreign-trade-statistics-philippines2014 Truy cập ngày 6/4/2016 62 Philippines’s National Security Policy 2011 – 2016: Securing the Gains of Democracy Đăng tải ngày 18/8/2011 tạihttp://www.gov.ph/2011/08/18/nationalsecurity-policy-2011-2016/ Truy cập ngày 5/4/2016 63 Phương Loan, Ảnh hưởng địa trị Ấn Độ “trỗi dậy” (P2) Đăng tải ngày 3/7/2007 http://vietbao.vn/The-gioi/Phan-2-Anh-huong-dia-chinh-tri-cua-An-Dotroi-day/20713389/162/ Truy cập ngày 28/1/2015 64 Renato Cruz De Castro, China, the Philippines, and U.S Influence in Asia Đăng tải ngày 6/7/2007 https://www.aei.org/publication/china-the-philippines-and-u-sinfluence-in-asia/ Truy cập ngày 20/2/2016 65 Renato Cruz De Castro, Return to Relevance: The Philippine-U.S Alliance Đăng tải ngày 9/7/2013 http://www.worldpoliticsreview.com/articles/13072/return-torelevance-the-philippine-u-s-alliance Truy cập ngày 12/12/2014 66 Richard Javad Heydarian, Philippines re-embraces US military muscle Đăng tải ngày 21/1/2016 http://www.straitstimes.com/opinion/philippines-re-embraces-usmilitary-muscle Truy cập ngày 21/2/2016 67 Richard Javad Heydarian, Why the New US-Philippine Defense Pact Could Be a Double-Edged Sword Đăng tải ngày 27/1/2016 http://thediplomat.com/2016/01/whythe-new-us-philippine-defense-pact-could-be-a-double-edged-sword/ Truy cập ngày 28/1/2016 105 68 Rommel C Banlaoi (2012), The Philippines and U.S pivot to Asia, the 11th Symposium Symposium of the Council for Asian Transnational Threat Research (CATR) in Thailand, 2nd May 2012 Đăng tải ngày 16/5/2012 http://www.philstar.com/breaking-news/807267/opinion-philippines-and-us-pivot-asia Truy cập ngày 6/4/2016 69 Sầm Hoa, Thắt chặt an ninh, Bali tưởng niệm 10 năm vụ đánh bom Đăng tải ngày 12/10/2012 http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/92276/that-chat-an-ninh bali-tuong-niem10-nam-vu-danh-bom.html Truy cập ngày 14/1/2015 70 Secretary Albert F del Rosario, Statement: The Secretary of Foreign Affairs on the signing of the PH-U.S Enhanced Defense Cooperation Agreement Đăng tảu ngày 28/4/2014 http://www.gov.ph/2014/04/28/statement-the-secretary-of-foreign- affairs-on-the-signing-of-the-ph-u-s-enhanced-defense-cooperation-agreement/ Truy cập ngày 29/4/2014 71 Secretary of National Defense Voltaire Gazmin, Remarks of Secretary of National Defense Voltaire Gazmin on the signing of the Agreement on Enhanced Defense Cooperation Agreement between the Philippines and the United States of America Đăng tải ngày 28/4/2014 http://www.gov.ph/2014/04/28/remarks-of-secretary-gazminon-the-signing-of-the-enhanced-defense-cooperation-agreement/ Truy cập ngày 29/4/2014 72 Shinzo Abe, Asia’s Democratic Security Diamond Đăng tải ngày 27/12/2012 http://www.project-syndicate.org/commentary/a-strategic-alliance-for-japan-and-indiaby-shinzo-abe Truy cập ngày 20/1/2015 73 Sơn Hà, Philippines - Việt Nam ký thỏa thuận đối tác chiến lược Đăng tải ngày 17/11/2015 http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20151117/philippines-viet-nam-ky-thoa- thuan-doi-tac-chien-luoc/1004533.html Truy cập ngày 18/11/2015 74 Steve Lohr, Filipinos oppose bases after U.S plan to cut aid Đăng tải ngày 22/7/1985 http://www.nytimes.com/1985/07/22/world/filipinos-oppose-bases-after-usplan-to-cut-aid.html Truy cập ngày 4/1/2015 106 75 Thạch Vũ, Sự dịch chuyển châu Á – Thái Bình Dương Đăng tải ngày 27/12/2014 http://www.nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/25198902-su-dich- chuyen-o-chau-a-thai-binh-duong.html Truy cập ngày 20/1/2015 76 Thách thức môi trường xuyên biến giới Đông Nam Á Đăng tải ngày 1/9/2013 http://www.bienphongvietnam.vn/cong-tac-bien-phong/54-tai-nguyen-moi-trng-/1106dd.html Truy cập ngày 14/1/2015 77 The White House, A National Security Strategy of Engagement and Enlargement, February 1996 Đăng tải http://www.fas.org/spp/military/docops/national/1996stra.htm Truy cập ngày 20/12/2014 78 The White House, Remarks by President Obama and President Benigno Aquino III of the Philippines in Joint Press Conference Đăng tải ngày 28/4/2014 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/04/28/remarks-president-obamaand-president-benigno-aquino-iii-philippines-joi Truy cập ngày 29/4/2014 79 The Filipino Mind, US Military Bases & Assistance Agreements (1947) Independence with Strings: From U.S Colony to U.S Neocolony Đăng tải ngày 25/10/2012 http://www.thefilipinomind.com/2012/10/us-military-bases-assistance- agreements.html Truy cập ngày 10/12/2014 80 Thông xã Việt Nam, Năm 2015 dấu mốc quan trọng mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ Đăng tải ngày 18/9/2015 http://www.vietnamplus.vn/nam-2015-la-daumoc-quan-trong-trong-moi-quan-he-viet-namhoa-ky/344347.vnp Truy cập ngày 19/9/2015 81 Thông xã Việt Nam, Trung Quốc cam kết hỗ trợ 60 tỷ USD cho nước châu Phi Đăng tải ngày 6/12/2015 http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-cam-ket-ho-tro60-ty-usd-cho-cac-nuoc-chau-phi/359356.vnp Truy cập ngày 6/12/2015 82 Thụy Miên, Nga giữ vị châu Á – Thái Bình Dương Đăng tải ngày 1/5/2013 http://www.thanhnien.com.vn/the-gioi/nga-quyet-giu-vi-the-tai-chau-athai-binh-duong-475010.html Truy cập 18/1/2015 107 83 Trần Trường Thủy, Tam giác Trung Quốc-ASEAN-Mỹ Biển Đông: Lợi ích, Chính sách Tương tác, Tham luận Hội thảo quốc tế lần thứ "Biển Đông: Hợp tác an ninh phát triển khu vực" Học viện Ngoại giao Hội Luật gia tổ chức TP Hồ Chí Minh tháng 11/2012 Đăng tải ngày 27/3/2014 http://nghiencuubiendong.vn/nghien-cuu-vietnam/3426-tam-giac-trung-quoc-asean-my Truy cập ngày 6/4/2016 84 U.S Census Bureau, Population Profile in the United States 2014 http://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS _14_1YR_S0201&prodType=table Truy cập ngày 6/4/2016 85 U.S Department of State, Congressional Budget Justification for Foreign Operations FY 2016 Đăng tải http://www.state.gov/s/d/rm/rls/ebs/2016/ Truy cập ngày 6/4/2016 86 U.S Department of State, Congressional Budget Justification for Foreign Operations Đăng tải http://www.state.gov/s/d/rm/rls/ebs/index.htm Truy cập ngày 6/4/2016 87 U.S Department of State, Fourth Philippines-United States Bilateral Strategic Dialogue March 6-7, 2014 Đăng tải ngày 7/3/2014 http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/03/223151.htm Truy cập ngày 31/12/2014 88 U.S Department of State, Fund Program for the Philippines Global Security Contingency Fund Program for the Philippines Đăng tải ngày 17/12/2013 http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2013/218823.htm Truy cập ngày 15/12/2014 89 U.S Department of State, Joint Statement of the United States-Philippines Ministerial Dialogue Đăng tải ngày 30/4/2012 http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/04/188977.htm Truy cập ngày 25/12/2014 90 U.S Department of State, Joint Statement of the United States-Philippines Bilateral Strategic Dialogue Đăng tải ngày 27/1/2012 http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/01/182688.htm Truy cập ngày 30/12/2014 91 U.S Department of State, Patterns of Global Terrorism 2001.Đăng tải http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2001/ Truy cập ngày 3/2/2016 108 92 U.S Department of State, Philippines Profile http://www.state.gov/outofdate/bgn/philippines/24840.htm Truy cập ngày 20/12/2014 93 U.S Department of State, Remarks Aboard USS Fitzgerald Commemorating the 60th Anniversary of the U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty Đăng tải ngày 16/11/2011 http://www.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/11/177228.htm Truy cập ngày 2/1/2015 94 U.S Department of State, Signing of the Manila Declaration On Board the USS Fitzgerald in Manila Bay, Manila, Philippines Đăng tải ngày 16/11/2011 http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/11/177226.htm Truy cập ngày 2/1/2015 95 U.S Department of State, U.S Relations With the Philippines Câp nhật ngày 13/11/2015 http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2794.htm Truy cập 10/1/2016 96 USAID, Partnership for growth Cập nhật ngày 4/1/2016 https://www.usaid.gov/philippines/partnership-growth-pfg Truy cập ngày 10/2/2016 97 Việt Hải; Lê Hải, Vấn nạn cướp biển Đông Nam Á: Nỗi lo không riêng Đăng tải ngày 16/12/2014 http://www.vietnamplus.vn/van-nan-cuop-bien-o-dongnam-a-noi-lo-khong-cua-rieng-ai/296847.vnp Truy cập ngày 14/1/2015 98 Việt Phương, Tổng thống Mỹ nói Trung Quốc không nên bắt nạt nước nhỏ Đăng tải ngày 2/2/2015 http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20150202/tong-thong-my-noi-trungquoc-khong-nen-bat-nat-nuoc-nho/706791.html Truy cập ngày 4/2/2015 99 Wikipedia, Battle of Manila http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Manila_(1945) Truy cập ngày 20/12/2014 100 Wyatt Olson, Recounting US military's last days in the Philippines Đăng tải ngày 29/6/2013 http://www.stripes.com/recounting-us-military-s-last-days-in-thephilippines-1.228182 Truy cập ngày 4/6/2016 101 Xiang Bo, China Focus: China 2015 defense budget to grow 10.1 pct, lowest in years Đăng tải ngày 5/3/2015 http://news.xinhuanet.com/english/2015- 03/05/c_134040390.htm Truy cập ngày 20/8/2015 109 102 http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=10094&cn_id =65117 truy cập ngày 10/12/2014 103 http://world.people.com.cn/n/2014/0429/c1002-24956646.htm Truy cập ngày 29/4/2014 110 PHỤ LỤC Bản đồ Philippines (Nguồn: http://philippinesmap.facts.co) 111 Nguyên gốc tiếng Anh Hiệp định MDT 1951 Mỹ Philippines (Nguồn: http://avalon.law.yale.edu/20th_century/phil001.asp) Mutual Defense Treaty Between the United States and the Republic of the Philippines; August 30, 1951 The Parties to this Treaty, Reaffirming their faith in the purposes and principles of the Charter of the United Nations and their desire to live in peace with all peoples and all Governments, and desiring to strengthen the fabric of peace in the Pacific Area, Recalling with mutual pride the historic relationship which brought their two peoples together in a common bond of sympathy and mutual ideals to fight side-by-side against imperialist aggression during the last war, Desiring to declare publicly and formally their sense of unity and their common determination to defend themselves against external armed attack, so that no potential aggressor could be under the illusion that either of them stands alone in the Pacific Area, Desiring further to strengthen their present efforts for collective defense for the preservation of peace and security pending the development of a more comprehensive system of regional security in the Pacific Area, Agreeing that nothing in this present instrument shall be considered or interpreted as in any way or sense altering or diminishing any existing agreements or understandings between the United States of America and the Republic of the Philippines, Have agreed as follows ARTICLE I The Parties undertake, as set forth in the Charter of the United Nations, to settle any international disputes in which they may be involved by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered and to 112 refrain in their international relations from the threat or use of force in any manner inconsistent with the purposes of the United Nations ARTICLE II In order more effectively to achieve the objective of this Treaty, the Parties separately and jointly by self-help and mutual aid will maintain and develop their individual and collective capacity to resist armed attack ARTICLE III The Parties, through their Foreign Ministers or their deputies, will consult together from time to time regarding the implementation of this Treaty and whenever in the opinion of either of them the territorial integrity, political independence or security of either of the Parties is threatened by external armed attack in the Pacific ARTICLE IV Each Party recognizes that an armed attack in the Pacific Area on either of the Parties would be dangerous to its own peace and safety and declares that it would act to meet the common dangers in accordance with its constitutional processes Any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall be immediately reported to the Security Council of the United Nations Such measures shall be terminated when the Security Council has taken the measures necessary to restore and maintain international peace and security ARTICLE V For the purpose of Article IV, an armed attack on either of the Parties is deemed to include an armed attack on the metropolitan territory of either of the Parties, or on the island territories under its jurisdiction in the Pacific or on its armed forces, public vessels or aircraft in the Pacific ARTICLE VI This Treaty does not affect and shall not be interpreted as affecting in any way the rights and obligations of the Parties under the Charter of the United Nations or the responsibility of the United Nations for the maintenance of international peace and security 113 ARTICLE VII This Treaty shall be ratified by the United States of America and the Republic of the Philippines in accordance with their respective constitutional processes and will come into force when instruments of ratification thereof have been exchanged by them at Manila.(2) ARTICLE VIII This Treaty shall remain in force indefinitely Either Party may terminate it one year after notice has been given to the other Party IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty DONE in duplicate at Washington this thirtieth day of August 1951 (1) TIAS 2529, UST 3947-3952 Ratification advised by the Senate, Mar 20, 1952; ratified by the President, Apr 15,1952; entered into force, Aug 27 (2) Instruments of ratification were exchanged Aug 27, 1952 Source: American Foreign Policy 1950-1955 Basic Documents Volumes I and II Department of State Publication 6446 General Foreign Policy Series 117 Washington, DC : U.S Governemnt Printing Office, 1957 114 115
- Xem thêm -

Xem thêm: Những chuyển biến trong quan hệ đồng minh mỹ philippines từ năm 1992 tới nay , Những chuyển biến trong quan hệ đồng minh mỹ philippines từ năm 1992 tới nay , Những chuyển biến trong quan hệ đồng minh mỹ philippines từ năm 1992 tới nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập