trắc nghiệm cong nghệ phần mềm đa dịch va co đap an

37 160 0
  • Loading ...
Loading...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 10:34

TRẮC NGHIỆM CNPM Bản dịch nhóm: Nguyễn Hữu Trí Chương 1 Which question no longer concerns the modern software engineer? Câu hỏi mà kỹ sư phần mềm ngày không bận tâm đến nữa? a Why does computer hardware cost so much? Tại chi phí phần cứng máy tính cao? b Why does software take a long time to finish? c Why does it cost so much to develop a piece of software? d Why can't software errors be removed from products prior to delivery? Software deteriorates rather than wears out because a Software suffers from exposure to hostile environments b Defects are more likely to arise after software has been used often c Multiple change requests introduce errors in component interactions(sự thay đổi nhiều yêu cầu phức tạp dẫn đến gây nhiều lỗi thành phần tương tác) d Software spare parts become harder to order Most software continues to be custom built because Hầu hết phần mềm tiếp tục xây dựng theo yêu cầu khách hàng a Component reuse is common in the software world b Reusable components are too expensive to use c Software is easier to build without using someone else's components d Off-the-shelf software components are unavailable in many application domains.Những thành phần phần mềm cần sử dụng sẳn nhiều miền ứng dụng The nature of software applications can be characterized by their information(bản chất phần mềm ứng dụng mô tả đặc điểm thông tin) a Complexity b Content(nội dung) c Determinacy d both b and c Chương Which of the items listed below is not one of the software engineering layers?Những thành phần liệt kê không tầng kỹ nghệ phần mềm? a Process b Manufacturing Sự chế tạo c Methods d Tools 3.Which of these are the generic software engineering framework activities? a communication, planning, modeling, construction, deployment b communication, risk management, measurement, production, reviewing c analysis, designing, programming, debugging, maintenance d analysis, planning, designing, programming, testing 4.Process models are described as agile because they(phương pháp lập mô hình mô tả nhanh chóng chúng) a eliminate the need for cumbersome documentation b emphasize maneuverability and adaptability(làm bật tính dễ dàng điểu khiển tính thích nghi) c not waste development time on planning activities d make extensive use of prototype creation Which of these terms are level names in the Capability Maturity Model?(chưa nghe tên mô hình bao gio) a Performed b Repeated c Reused d Optimized e both a and d Which of these are standards for assessing software processes?Những tiêu chuẩn cho việc đánh giá quy trình phần mềm a SEI b SPICE c ISO 19002 d ISO 9001 e both b and d Which of these is not a characteristic(đặc điểm) of Personal Software Process? a Emphasizes personal measurement of work product b Practitioner requires careful supervision by the project manager(người thực hành yêu cầu giám sát cẩn thận người quản lý dự án) c Individual practitioner is responsible for estimating and scheduling d Practitioner is empowered to control quality of software work products 10 Which of these are objectives of Team Software Process?(những mục tiêu của đội quy trình phát triển phần mềm) a Accelerate software process improvement b Allow better time management by highly trained professionals(cho phép quản lý thời gian tốt người huấn luỵên chuyên nghiệp) c Build self-directed software teams(xây dựng đội phần mềm có định hướng) d Show managers how to reduce costs and sustain quality e both b and c Chương The linear sequential model of software development is(Mô hình tuyến tính phát triển phần mềm là) a A reasonable approach when requirements are well defined Một tiếp cận hợp lý mà yêu cầu xác định rõ ràng b A good approach when a working program is required quickly c The best approach to use for projects with large development teams d An old fashioned model that cannot be used in a modern context The linear sequential model of software development is also known as the(Mô hình tuyến tính phát triển phần mềm biết ) a Classical life cycle model (mô hình vòng đời cổ điển) b Fountain model c Spiral model d Waterfall model (mô hình thác nước) e both a and d 3.The incremental model of software development is(Mô hình phát triển phần mềm tăng thêm) a A reasonable approach when requirements are well defined b A good approach when a working core product is required quickly Một cách tiếp cận tốt mà kết cốt lõi công việc đòi hỏi nhanh chóng c The best approach to use for projects with large development teams d A revolutionary model that is not used for commercial products The rapid application development model is(Mô hình phát triển ứng dụng nhanh ) a Another name for component-based development b A useful approach when a customer cannot define requirements clearly c A high speed adaptation of the linear sequential model.(Một điều chỉnh tốc độ cao mô hình tuyến tính) d All of the above Evolutionary software process models(Mô hình tiến trình phần mềm tiến hóa ) a Are iterative in nature(là chất lặp) b Can easily accommodate product requirements changes(kết điều chỉnh dễ dàng yêu cầu thay đổi) c Do not generally produce throwaway systems(không tạo sản phẩm bỏ đi) d All of the above(Tất câu trên) The prototyping model of software development is(Mô hình mẫu phát triển phần mềm ) a A reasonable approach when requirements are well defined b A useful approach when a customer cannot define requirements clearly (một cách tiếp cận hữu ích khách hàng không xác định yêu cầu cách rõ ràng.) c The best approach to use for projects with large development teams d A risky model that rarely produces a meaningful product The spiral model of software development(Mô hình xoắn ốc phát triển phần mềm là) a Ends with the delivery of the software product b Is more chaotic than the incremental model c Includes project risks evaluation during each iteration(Bao gồm dự đoán rủi ro vòng lặp) d All of the above The concurrent development model is(Mô hình phát triển đồng quy ) a Another name for the rapid application development model b Often used for the development of client/server applications Thường dùng cho phát triển ứng dụng client/server) c Only used for development of parallel or distributed systems d Used whenever a large number of change requests are anticipated The component-based development model is(mô hình phát triển thành phần ) a Only appropriate for computer hardware design b Not able to support the development of reusable components.(không hỗ trợ cho phát triển thành phần sử dụng lại) c Works best when object technologies are available for support d Not cost effective by known quantifiable software metrics 10 The formal methods model of software development makes use of mathematical methods to(mô hình dùng phương pháp đôí xứng tạo tính hữu ích phương pháp toán học để ) a Define the specification for computer-based systems(định nghĩa đặc tả cho hệ thống máy tính bản) b Develop defect free computer-based systems c Verify the correctness of computer-based systems(kiểm tra tính đắn hệ thống máy tính bản) d All of the above 11 Which of these is not one of the phase names defined by the Unified Process model for software development? a Inception phase b Elaboration phase c Construction phase d Validation phase Chương Which of the following is not necessary to apply agility to a software process? a Eliminate the use of project planning and testing(loại trừ tính hữu ích việc kiểm thử lập kế hoạch dự án) b Only essential work products are produced c Process allows team to streamline tasks d Uses incremental product delivery strategy How you create agile processes to manage unpredictability? a Requirements gathering must be conducted very carefully b Risk analysis must be conducted before planning takes place c Software increments must be delivered in short time periods(gia tăng phần mềm phải phân phối khoảng thời gian ngắn) d Software processes must adapt to changes incrementally(quy trình phần mềm phải thích nghi để thay đổi cách nhanh chóng) e both c and d Which of the following traits need to exist among the members of an agile software team?(Những đặc điểm cần thiết để tồn đội phát triển phần mềm động?) a Competence(Năng lực) b Decision-making ability(khả lập định) c Mutual trust and respect(Tin tưởng tôn trọng lẫn nhau) d All of the above What are the four framework activities found in the Extreme Programming (XP) process model? a analysis, design, coding, testing b planning, analysis, design, coding c planning, analysis, coding, testing d planning, design, coding, testing What are the three framework activities for the Adaptive Software Development (ASD) process model? a analysis, design, coding b feasibility study, functional model iteration, implementation c requirements gathering, adaptive cycle planning, iterative development d speculation, collaboration, learning 11 Which is not one of the key questions that is answered by each team member at each daily Scrum meeting?(câu hỏi không câu hỏi khoá trả lời thành viên họp hàng ngày) a What did you since the last meeting? b What obstacles are you encountering? c What is the cause of the problems you are encountering?(nguyên nhân gây vấn đề mà bạn đối mặt?) d What you plan to accomplish at the next team meeting? 13 Agile Modeling (AM) provides guidance to practitioner during which of these software tasks?(mô hình nhanh cung cấp hướng dẫn cho người thực hành suốt nhiệm vụ phần mềm?) a Analysis(phân tích) b Design(thiết kế) c Coding d Testing e both a and b Chương Which of the following is not one of Hooker's core principles of software engineering practice? a All design should be as simple as possible, but no simpler b A software system exists only to provide value to its users c Pareto principle (20% of any product requires 80% of the effort) d Remember that you produce others will consume Software engineers collaborate with customers to define which of the following?(kỷ sư phần mềm hợp tác với khách hàng để xác định yếu tố nào?) a Customer visible usage scenarios(khách hàng hiểu rõ ràng cách sử dụng kịch ) b Important software features(những tính quan trọng phần mềm) c System inputs and outputs(phương pháp nhập xuất) d All of the above Everyone on the software team should be involved in the planning activity so that we can a reduce the granularity of the plan b analyze requirements in depth c get all team members to "sign up" to the plan d begin design What role(s) user stories play in agile planning a Define useful software features and functions delivered to end-users b Determine a schedule used to deliver each software increment c Provide a substitute to performing detailed scheduling of activities d Used to estimate the effort required build the current increment e both a and d Which of the following activities is not one of the four things that need to be accomplished by the generic planning task set?(những hoạt động không bốn việc mà cần hoàn thành nhiệm vụ lập kế hoạch chung) a Develop overall project strategy b Identify the functionality to deliver in each software increment c Create a detailed schedule for the complete software project(tạo bảng danh mục chi tiết cho toàn dự án phần mềm) d Devise a means of tracking progress on a regular basis Analysis models depict software in which three representations?(mô hình phân tích mô tả phần mềm đại diện nào) a architecture, interface, component b cost, risk, schedule c information, function, behavior(thông tin, chức năng, hành vi) d None of the above 13 Which of the following is not one of the principles of good coding?(những yếu tố sau không yếu tố việc viết mã tốt) a Create unit tests before you begin coding b Create a visual layout that aids understanding c Keep variable names short so that code is compact(viết tên biến ngắn để code cô đọng,súc tích) d Write self-documenting code, not program documentation 15 Which of the following are tasks in the generic task set for construction?(những nhiệm vụ nhiệm vụ chung cho việc xây dựng phần mềm) a Build a software component(xây dụng thành phần phần mềm) b Create a user interface c Unit test the component(đơn vị để kiểm tra thành phần) d Assess the quality of the component e both a and c 16 Which of the following are valid reasons for collecting customer feedback concerning delivered software?(những lý hợp lể cho việc tập hợp thông tin phản hồi từ khách hàng việc cung cấp phần mềm) a Allows developers to make changes to the delivered increment(cho phép người phát triển tạo thay đổi để cung cấp nhanh) b Delivery schedule can be revised to reflect changes(bảng danh mục phân phối duyệt lại để phản ánh thay đổi ) c Developers can identify changes to incorporate into next increment(người phát triển cần xác định thay đổi để hợp lần gia tăng kế tiếp) d All of the above Chương Which of the following can be elements of computer-based systems? (Những yếu tố hệ thống máy tính bản) a Documentation b Software c People d Hardware e all of the above The system engineering process usually begins with the(hệ thống quy trình kỹ nghệ thường bắt đầu với) a detailed view b domain view c element view d world view(khung nhìn world) To construct a system model the engineer should consider which of the following restraining factors?( Để xây dựng mô hình hệ thống , kỹ sư cần phải cân nhắc nhân tố hạn chế sau đây?) a Assumptions(sự giả định) b Budget c Constraints (sự ràng buộc) d Schedule e both a and c During business process engineering, three different architectures are examined ( suốt quy trình nghiệp vụ,3 kiến trúc khác bị kiểm tra) a applications, data, technology infrastructure(ứng dụng, liệu công nghệ sở hạ tầng) b communications, organization, financial infrastructure c systems, requirements, data structure d network, database, reporting structure Which elements of business processing engineering are the responsibilities of the software engineer?(những yếu tố quy trình nghiệp vụ trách nhiệm kỹ sư phần mềm) a business area analysis b business system design(thiết kế hệ thống nghiệp vụ) c construction and integration(sự xây dựng hợp nhất) d information strategy planning e both b and c The architecture components for product engineering are(những thành phần kiến trúc kỹ nghệ sản phẩm là) a data, hardware, software, people b data, documentation, hardware, software c data, hardware, software, procedures d documentation, hardware, people, procedures 10 The top level of the hierarchical model of a system is known as the(mức cao mô hình cấp bậc biết là) a AFD b DFD c SCD d SFD 11 The system model template contains which of the following elements(Khuôn mẫu mô hình hệ thống chứa yếu tố) a Input(dữ liệu nhập) b Output(dữ liệu xuất) c user interface(giao diện người dùng) d all of the above 12 UML notations that can be used to model the hardware and software elements of a system are(hệ thống ký hiệu UML dùng để mô hình yếu tố phần cứng phần mềm hệ thống ) a Activity diagrams(sơ đồ hoạt động) b Class diagrams(sơ đồ lớp) c Deployment diagrams(sơ đồ triển khai) d Use-case diagrams e a, b, and c Chương During project inception the intent of the of the tasks are to determine(trong suốt trình bắt đầu dự án mục đích nhiệm vụ để xác định) a basic problem understanding(sự am hiểu vấn đề bản) b nature of the solution needed(bản chất giải pháp nhu cầu ) c people who want a solution(người ta cần giải pháp) d none of the bbove e a, b and c Three things that make requirements elicitation difficult are problems of(3 thứ mà làm cho yêu cầu trở nên khó khăn vấn để về) a budgeting b scope(phạm vi) c understanding(sự am hiểu) d volatility(tính không ổn định) e b, c and d The result of the requirements engineering elaboration task is an analysis model that defines which of the following problem domain(s)?(kết nhiệm vụ chi tiết yêu cầu kỹ nghệ mô hình phân tích mà xác định vấn đề miền nào?) a Information(thông tin) b Functional(chức năng) c Behavioral(hành vi) d all of the above The system specification describes the(Đặc tả hệ thống mô tả) a Function, performance and constraints of a computer-based system(Funtion, performance and contraints hệ thống máy tính bản) b implementation of each allocated system c element software architecture d time required for system simulation The best way to conduct a requirements validation review is to(Cách tốt để kiểm soát việc xem lại tính hợp lệ yêu cầu a examine the system model for errors b have the customer look over the requirements c send them to the design team and see if they have any concerns d use a checklist of questions to examine each requirement(Dùng bảng danh sách câu hỏi để kiểm tra yêu cầu) The use of traceability tables helps to(Việc sử dụng bảng lần vết để giúp) a debug programs following the detection of run-time errors b determine the performance of algorithm implementations c identify, control, and track requirements changes(Xác định, kiểm tra lần vết thay đổi yêu cầu) d none of the above 10 b operations and classes that are critical or suspect(phương thức lớp nghi ngờ) c use-case validation d white-box testing of operator algorithms 22 Testing OO class operations is made more difficult by (Testing OO class operations làm khó bởi:) a Encapsulation b Inheritance c Polymorphism d both b and c (thừa kế đa hình) 23 Scenario-based testing (Kiểm thử kịch bản) a concentrates on actor and software interaction (tập trung vào tương tác tác nhân phần mềm) b misses errors in specifications c misses errors in subsystem interactions d both a and b 24 Deep structure testing is not designed to (kiềm thử cấu trúc sâu không thiết kế để:) a examine object behaviors b exercise communication mechanisms c exercise object dependencies d exercise structure observable by the user (áp dụng cấu trúc dễ thấy người dùng) 26 Which of these techniques is not useful for partition testing at the class level (không hữu ích kiểm thử partition mức lớp là:) a attribute-based partitioning b category-based partitioning c equivalence class partitioning (Phần dành riêng lớp tương đương) d state-based partitioning 28 Tests derived from behavioral class models should be based on the (những kiểm thử nhận từ mô hình hành vi lớp nên dựa ) a data flow diagram b object-relation diagram c state diagram (trạng thái diagram) d use-case diagram 30 Real-time applications add a new and potentially(tiềm năng) difficult element to the testing mix (Những ứng dụng thời gian thực thêm…………………………… ) a Performance b Reliability c Security d Time Chapter 15: Which of the following is not one of three software product aspects addressed by McCall's software quality factors? ( sau KHông khía cạnh SX phần mềm xác định ~ nhân tố chất lượng PM McCall) a ability to undergo change b adaptability to new environments c operational characteristics d production costs and scheduling( lịch biểu giá trị(k0 phải giá cả) SX ) Which of these are reasons for using technical product measures during software development? ( ~ sau lý cho việc use ~ thước đo sản phẩm công nghệ suốt phát triển PM) a large body of scientific evidence supports their use 23 b provides software engineers with an objective mechanism for assessing software quality( cung cấp cho ~ KSPM kĩ xảo/kĩ thuật đặc trưng/khách quan cho việc đánh giá chất lượng PM ) c they allow all software quality information to be expressed unambiguously as a single number d all of the above Which measurement activity is missing from the list below? ( hoạt động đo lường bị nhầm với danh sách bên ??? ) Formulation Collection Analysis Interpretation a Design b Feedback ( phản hồi ) c Measurement d Quantification One of the most important attributes for a software product metric is that it should be ( ~ thuộc tính quan trọng metric SPPM nên ) a easy to compute ( dễ dàng tính toán??? ) b qualitative in nature c reliable over time d widely applicable 11 The specification metrics proposed by Davis address which two characteristics of the software requirements? a functionality and performance b performance and completeness c specificity and completeness d specificity and functionality 12 Architectural design metrics focus on ( ~ metric thiết kế mặt kiến trúc tập trung vào: ) a architectural structure (cấu trúc kiến trúc) b data structural relationships c internal module complexity d module effectiveness ( hiệu module ) e both a and d 13 Which of the following is not a measurable characteristic of an object-oriented design? ( sau Không nét đặc trưng thước đo thiết kế HĐT ) a Completeness b Efficiency ( tính hiệu ) c Size d Volatility 14 The depth of inheritance tree (DIT) metric can give an OO software designer a reading on the ( độ sâu thừa kế(DIT) metric cung cấp cho người thiết kế PM HĐT đọc trên: ) a attributes required for each class b completion time required for system implementation( thời gian hoàn thành y/c cho việc thực hệ thống ) c complexity of the class hierarchy d level of object reusability achieved 16 If you encounter a class with a large responsibility (large class size or CS value) you should consider ( if bạn gặp phải lớp với tính đáp ứng lớn (nghĩa là: kích thước CS value class lớn???), bạn nên xem như: ) a making it a base class b making it a subclass c partitioning the class( phân vùng lớp??? ) d starting a new class hierarchy 24 17 Component-level metrics include measures of ( ~ metric cấp độ thành phần bao gồm thước đo: ) a Complexity ( độ phức tạp ) b Coupling ( tính kết hợp ) c module cohesion ( tính kết dính module ) d performance e a, b, and c 20 Halstead's source code metrics are based on the number of ( ) a modules in the program b operands in the program c operators in the program d volume elements in the program e both b and c 23 Software testing metrics fall into two broad categories ( ) a metrics that focus on defect removal effectiveness b metrics that focus on test coverage ( ~ metric mà phụ thuộc vào kiểm tra bên ) c metrics that estimate the duration of the testing process d metrics that predict the number of test cases required( metric mà tiên đoán số test-case y/c ) e both b and d 24 The IEEE software maturity index is used to provide a measure of the ( gì…IEEE sd để cung cấp đo lường về: ) a maintainability of a software product based on its availability b relative age of a software product being considered for retirement c reliability of a software product following regression testing d stability of a software product as it is modified during maintenance ( tính ổn định PM chỉnh sửa bảo trì ) chapter 16: Which of the following is not a characteristic of a WebApp? (đặc điểm WebApp) a content driven b continuously evolving c easily measurable (có thể đo lường cách dễ dàng) d network intensive Which of these application categories are commonly encountered in WebE work?(danh mục ứng dụng đối đầu phổ biến WebE ) a Informational(thông tin) b transaction-oriented (hướng giao dịch) c portal (cửa, cổng) d all of the above Which process model best describes WebE?(Mô hình tiến trình tốt mô tả WebE) a Linear model b Incremental model (Tăng thêm) c Formal model d Formal model 6.Which of the following technologies is important to Web engineers?(những công nghệ quan trọng cho kĩ sư Web) a component-based development (pt thành phần bản) b internet standards (tc Internet) c security (Bảo mật) d all of the above 25 Which of the following is not one of the characteristics that we need to take into account when a process framework for WebE is formulated (không đặc điểm để chúng at ….khi khung tiến trình WebE làm thành công thức) a Changes occur frequently b Graphic design expertise is hard to acquire (sự thành thạo thiết kế đồ họa khó có được) c Timelines are short d WebApps are delivered incrementally During the analysis/formulation step of the WebE process two types of goals need to be defined(Trong trình phân tích /bước phát biểu WebE hai mục tiêu cần định nghĩa) a applicative goals and aesthetic goals b applicative goals and informational goals (ứng dụng thông tin) c information goals and performance goals d aesthetic goals and performance goals 11 Which activities are conducted during the WebE modeling process?(những hoạt động đưa suốt trình mô hình hóa WebE) a content analysis (pt nội dung) b refine user tasks ( lọc thao tác người dùng) c design architecture (Thiết kế kiến trúc) d all of the above 12 Which test(s) are not performed during WebE construction?(Kiểm tra không thực xây dưng WebE) a Configuration b Navigation c Reliability( độ tin cậy) d usability C.21 Effective software project management focuses on four P's which are (tính hiệu việc QLDA PM tập trung vào yếu tố nào?) A)people, performance, payoff, product B)people, product, performance, process C)people, product, process, project (con người, sản phẩm, qui trình, dự án.) D)people, process, payoff, product The first step in project planning is to (bước việc lập kế hoạch dự án để: ) A)determine the budget B)select a team organizational model C)determine the project constraints D)establish the objectives and scope (thiết lập ~ mục tiêu phạm vi ban đầu) Process framework activities are populated with(~ hoạt động tiến trình khung phổ biến là:) A)Milestones( ~ cột mốc(giai đoạn quan trọng)) B)work products( ~ sản phẩm công việc) C)QA points ( ???) D) All of the above Which of the following is not generally considered a player in the software process?( sau KHôNG xem hoàn toàn ‘player’ tiến trình phần mềm) A)customers B)end-users C)project managers 26 D)sales people The best project team organizational model to use when tackling extremely complex problems is the( mô hình tổ chức đội/nhóm cho dự án tốt để use giải ~ vấn đề phức tạp là:) A)closed paradigm B)open paradigm( mô hình mở ??? ) C)random paradigm D)synchronous paradigm Which factors should be considered in choosing the organizational structure for a software team? (Select all that apply)( ~ nhân tố nhắc đến việc chọn cấu trúc tổ chức cho nhóm PM ) A)degree of communication desired( góc độ giao tiếp khao khát ) B)predicted size of the resulting program( tiên đoán kích cỡ/quy mô chương trình hoàn tất) C)rigidity of the delivery date( cứng nhắc ngày chuyển giao ) D)size of the project budget( cỡ ngân sách dành cho dự án ) E)a, b, and c 10 One of the best ways to avoid frustration during the software development process is to( ~ cách tốt để tránh thất bại tiến trình phát triển dự án để… ) A)give team members more control over process and technical decisions ( cung cấp cho ~ members nhiều quyền kiểm soát vượt khỏi quy trình (của dự án) ~ định mặt công nghệ ) B)give team members less control over process and technical decisions C)hide bad news from the project team members until things improve D)reward programmers based on their productivity 12 Which of these software characteristics is not a factor contributing to project coordination difficulties?( ~ đặc trưng PM KHÔng nhân tố góp phần cho ~ thách thức kết hợp dự án ) A)interoperability B)performance C)Scale D)uncertainty 13 Which of these software characteristics are used to determine the scope of a software project?( đặc trưng PM dùng để xác định phạm vi dực án PM ) A)context, lines of code, function B)context, function, communication requirements C)information objectives, function, performance ( Những ob thông tin, chức năng, hiệu ) D)communications requirements, performance, information objectives 14 The major areas of problem decomposition during the project scoping activity are the(phần lớn ~ khu vực mả dành cho phân tích vấn đề suốt hoạt động ‘đánh giá phạm vi dự án’ là: ) A)customer workflow B)functionality to be delivered( chức để phân phối??? ) C)process used to deliver functionality( tiến trình sd để phân phối chức ) D)software process model E)both b and c 16 When can selected common process framework activities be omitted during process decomposition?( chọn hoạt động khung tiến trình phổ thông bị bỏ qua lúc phân tích tiến trình ) A)when the project is extremely small in size B)any time the software is mission critical 27 C)rapid prototyping does not require their use D)never—the activities should always occur không - ~ hoạt động nên xảy 17 How does a software project manager need to act to minimize the risk of software failure?( người QLDA PM cần phải làm ntn để làm nhỏ xuống ~ vấn đề lỗi PM ) A)double the project team size B)request a large budget C)start on the right foot( bắt đầu ~ chân thuận ??? ) D)track progress( lưu vết ~ tiến triển ) E)both c and d 18 The W5HH principle contains which of the following questions? A)Why is the system being developed? B)What will be done by whom? C)Where are they organizationally located? D)How much of each resource is required? E)a, c, and d 19 Which of these are critical practices for performance-based project management?( ~ sau ~ thực thi cấm cho QLDA mặ tảng-hiệu suất ) A)assessing product usability B)defect tracking against quality targets (phát dấu vết lại tiêu chí chất lượng) C)empirical cost estimation (đánh giá giá trị kinh nghiệm ???) D)formal risk management (quản lý vấn đề hình thức) E)b, c, and d C.22Multiple Choice Which of these are valid reasons for measuring software processes, products, and resources? ( sau ~ lý hợp lý cho thước đo quy trình PM, sản phẩm, mã nguồn PM ) A)to characterize them (để làm dấu chúng) B)to evaluate them (để đánh giá chúng) C)to price them D)to improve them (để cải thiện chúng) E)a, b, and d Process indicators enable a software project manager to ( người giám sát quy trình (PM) người QLDA PM để: ) A)assess the status of an on-going project( kết nối ??? trạng thái thực thi dự án ) B)track potential risks( ghi nhận vấn đề tiềm tàng ) C)adjust work flow or tasks( điều chỉnh luồng công việc nhiệm vụ ) D)all of the above Public metrics are used ??? A)to evaluate the performance of software development teams B)to appraise the performance of individual team members C)to make strategic changes to the software process D)to make tactical changes during a software project E)both c and d Which of the following items are not measured by software project metrics?( yếu tố sau KHông thước đo bời metrics dự án PM ) A)inputs B)markets C)outputs D)results 28 Which of following are advantages of using LOC (lines of code) as a size-oriented metric?( sau thuận việc sử dụng dòng mã lệnh(LOC) metric hướng size??? ) A)LOC is easily computed.( LOC dễ dàng tính toán ) B)LOC is a language dependent measure C)LOC is a language independent measure D)LOC can be computed before a design is completed Which of the following are advantages of using function points (FP) as a measure of the functionality delivered by a software application?( sau mô tả thuận lợi dùng điểm nhấn chức thước đo chức thể từ ứng dụng PM ) A)FP is easily computed B)FP is a language dependent measure C)FP is a language independent measure.( thước đo độc lập với ngôn ngữ??? ) D)FP can be computed before a design is completed.( tính toán trước thiết kế hoàn tất ) E)both c and d 12 Which of the following is not a measure that can be collected from a Web application project?( sau KHông thước đo mà gom từ dự án ứng dụng Web ) A)Customization index ??? B)Number of dynamic objects C)Number of internal page links D)Number of static web pages 13 Which of the following software quality factors is most likely to be affected by radical changes to computing architectures?( nhân tố đánh giá chất lượng PM sau gần giống để bị ảnh hưởng ~ thay đổi tận gốc đến ~ kĩ thuật tính toán) A)Operation B)Transition C)Revision D)none of the above(chẳng có nào) 14 Which of the following provide useful measures of software quality?( cách sau cung cấp thước đo hữu dụng cho chất lượng PM ) A)correctness, business relevance, integrity, usability B)reliability, maintainability, integrity, sales C)correctness, maintainability, size, satisfaction D)correctness, maintainability, integrity, usability( xác, khả bảo trì, tương thích/toàn vẹn??, khả sử dụng tiện lợi ) 16 Why is it important to measure the process of software engineering and software it produces? ( quan trọng để làm thước đo cho quy trình CNPM PM mà xuất ) A)It is really not necessary unless the project is extremely complex B)To determine costs and allow a profit margin to be set C)To determine whether a software group is improving or not ( để đánh giá nhóm PM có cải thiện hay k0? ) D)To make software engineering more like other engineering processes 17 To be an effective aid in process improvement the baseline data used must be: ( để hướng đến cải tiến PM có hiệu quả, liệu ranh giới sử dụng phài là: ) A)based on reasonable guestimates from past projects B)measured consistently across projects ( thước đo cách quán cho dự án liên quan ) C)drawn from similar projects (vạch/vẽ ra… gì từ ~ dự án tương tự.) D)based only on successful projects E)both b and c C.23 Multiple Choice 29 (See related pages) The objective of software project planing is to( mục tiêu việc lập kế hoạch cho DAPM để ) A)convince the customer that a project is feasible B)make use of historical project data C)enable a manager to make reasonable estimates of cost and schedule ( người quản lí đưa hợp lí giá lịch biểu ) D)determine the probable profit margin prior to bidding on a project Software feasibility is based on which of the following ( tính khả thi PM làm tảng cho sau đây: ) A)business and marketing concerns B)scope, constraints, market C)technology, finance, time, resources ( công nghệ, tài chính, thời gian, nguồn gì… ) D)technical prowess of the developers The number of people required for a software project is determined ( số người y/c cho DAPM định nghĩa: ) A)after an estimate of the development effort is made ( sau ước lượng tạo dựng cho nỗ lực phát triển ) B)by the size of the project budget C)from an assessment of the technical complexity of the system D)all of the above Reusable software components must be ( ~ thành phần PM tái sử dụng phải là: ) A)catalogued for easy reference ( lập danh sách cho dễ dàng tham khảo ) B)standardized for easy application ( tiêu chuẩn hóa để dễ dàng cho ứng dụng??? ) C)validated for easy integration ( đánh giá để dễ dàng cho tích hợp ) D)all of the above The software engineering environment (SEE) consists of which of the following? ( môi trường cho kĩ sư PM bao gồm sau đây: ) A)Customers B)Developers C)hardware platforms( tảng phần cứng ) D)software tools ( công cụ PM ) E)both c and d 10 Software project estimation techniques can be broadly classified under which of the following headings?( ~ kĩ thuật đánh giá DAPM phân lớp rộng ~ chủ đề sau đây: ) A)automated processes B)decomposition techniques( ~ kĩ thuật phân tích ) C)empirical models( ) D)regression models E)both b and c 12 Problem-based estimation is based on problem decomposition which focuses on ( đánh giá ~ vấn đề tảng dựa phân tích vấn đề mà tập trung vào: ) A)information domain values( ~ giá trị miền thông tin) B)project schedule C)software functions( ~ chức cho PM ) D)process activities E)both a and c 13 LOC-based estimation techniques require problem decomposition based on ( ~ kĩ thuật đánh giá cho dòng lệnh(LOC) y/c việc phân tích vấn đề dựa trên) A)information domain values B)project schedule 30 C)software functions( ~ chức PM ) D)process activities 14 FP-based estimation techniques require problem decomposition based on ( đánh giá cho ~ chủ điểm chức năng(P.Mềm) y/c việc phân tích vấn đề dực trên: ) A)information domain values( ~ giá trị miền thông tin ) B)project schedule C)software functions D)process activities 15 Process-based estimation techniques require problem decomposition based on ( ~ kĩ thuật đánh giá cho quy trình gì… y/c phân tích v/đ dựa trên:) A)information domain values B)project schedule C)software functions( ~ chức PM ) D)process activities, actions and/or tasks ( ~ hoạt động tiến trình, ~ hành động và/hoặc ~ nhiệm vụ ) E)both c and d 18 Empirical estimation models are typically based on ( ~ mô hình đánh giá kinh nghiệm đặc biệt dựa trên: ) A)expert judgement based on past project experiences B)refinement of expected value estimation C)regression models derived from historical project data (mô hình hồi quy có nguồn gốc từ liệu dự án lịch sử) D)trial and error determination of the parameters and coefficients 22 In agile software development estimation techniques focus on the time required to complete each( ~ công nghệ đánh giá việc phát triển PM nhanh tập trung vào thời gian y/c để hoàn thành mỗi: ) A)Increment ( gia tăng??? ) B)Function C)Task D)all of the above C.24 Which of the following is not one of the guiding principles of software project scheduling: ( sau không nguồn gốc hướng dẫn lập biểu cho DAPM ) A)compartmentalization B)market assessment (đánh giá thị trường ) C)time allocation D)effort validation The software equation can be used to show that by extending the project deadline slightly A)fewer people are required B)you are guaranteed to meet the deadline C)more lines of code can be produced D)none of the above The 40-20-40 rule suggests that the least amount of development effort be spent on( quy luật 40-20-40 đề nghị số lượng cho nỗ lực phát triển phụ thuộc vào: ) A)estimation and planning B)analysis and design C)Coding( việc coding ) D)Testing A task set is a collection of( tập hợp nhiệm vụ hợp những: ) A)engineering work tasks, milestones, work products ( ~ tác vụ cho công việc kĩ sư, ~ cột mốc quan trọng, ~ sản phẩm làm ) 31 B)task assignments, cost estimates, metrics C)milestones, deliverables, metrics D)responsibilities, milestones, documents For purposes of determining the major engineering tasks and distributing them on the project time line, the project manger should assume that the process model used is(để đạt ~ mục đích việc định nghĩa phần lớn tác vụ kĩ sư & phân phối chúng ~ dòng thời gian, người QLDA nên giả định mô hình tiến trình sử dụng là: ) A)Linear( tuyến tính ) B)sequential ( ) C)iterative evolutionary( tiến triển theo vòng lặp ) D)any of the above 10 The task (activity) network is a useful mechanism for( mạng nhiệm vụ kĩ xảo có ích cho việc:) A)computing the overall effort estimate B)detecting intertask dependencies ( phát ~ phụ thuộc ~ nhiệm vụ liên quan ) C)determining the critical path ( đưa đường dẫn xấu/bị phê phán/tranh chấp(theo OS) ) D)specifying the task set to the customer E)both b and c 12 Two tools for computing critical path and project completion times from activity networks are A)CPM B)DRE C)FP D)PERT E)both a (CMP) and d(PERT) 14 The best indicator of progress on a software project is the completion ( thị tốt cho tiến triển DAPM hoàn thành ) A)of a defined engineering activity task B)of a successful budget review meeting on time C)and successful review of a defined software work product ( xét lại/xét duyệt thành công sản phẩm PM xác định ) D)and successful acceptance of project prototype by the customer 16 The purpose of earned value analysis is to( mục đích việc phân tích giá trị có để: ) A)determine how to compensate developers based on their productivity B)provide a quantitative means of assessing software project progress ( cung cấp lượng số có nghĩa cho việc định đến tiến triển dự án PM??? ) C)provide a qualitative means of assessing software project progress D)set the price point for a software product based on development effort Chuong 25 Proactive risk management is sometimes described as fire fighting  Sự tiên phong người quản lý ví chiến đấu với lửa  sai Software risk always involves two characteristics  uncertainty and loss  Những phần mềm rủi ro thường bao gồm thành phần cấu thành  không rõ ràng hao phí Three major categories of risks are  project risks, technical risks, business risks  Ba phạm trù yếu rủi ro :  dự án, kĩ thuật kinh phí Generic risks require far more attention than product-specific risks  Những rủi ro chung yêu cầu quan tâm rủi ro sản phẩm cụ thể  sai A risk item checklist would contain known and predictable risks from which of these categories?  all of the above (product size, development environment, staff size, process definition)  Danh sách rủi ro bao gồm rủi ro biết rủi ro dự đoán từ hạng mục :  kích cỡ sản phẩm, môi trường phát triển, số lượng nhân viên qui trình định nghĩa Questions that should be asked to assess the overall project risk include:  Have top managers formally committed to support the project?, Are end-users committed to the project and proposed system being built?, Are requirements fully understood by development team and customers? 32 10 11 12  Những câu hỏi nên yêu cầu ước định bao trùm toàn rủi ro dự án bao gồm :  Những nhà quản lý thức hàng đầu có quan tâm dự án không? , Người dùng cuối có quan tâm dự án đề xuất xây dựng không? , Những yêu cầu thỏa thuận cách đầy đủ đội quản lý khách hàng không? Software risk impact assessment should focus on consequences affecting  performance, support, cost, schedule  Đánh giá ảnh hưởng rủi ro phần mềm nên làm bật lên quan trọng ảnh hưởng :  hiệu suất, độ tin cậy, chi phí, trình tự Risk projection attempts to rate each risk in two ways  likelihood and impact  Dự án rủi ro cố gắng ước lượng cho rủi ro mặt :  khả giải ảnh hưởng Risk tables are sorted by  probability and impact  bảng rủi ro xếp theo :  xác suất xảy ảnh hưởng Which factors affect the probable consequences likely if a risk does occur?  risk timing, risk scope  Nhân tố ảnh hưởng đến tầm quan trọng việc chọn khả xảy có rủi ro xuất  rủi ro hạn định phạm vi (kiến thức) An effective risk management plan will need to address which of the following issues?  risk avoidance, risk monitoring, contingency planning  Một rủi ro ảnh hưởng đến kế hoạch quản lý cần nguồn sinh ?  rủi ro lãng tránh, rủi ro định lượng, kế hoạch bất ngờ Hazard analysis focuses on the identification and assessment of potential hazards that can cause  external problems  Phân tích mối nguy hại tâm vào việc nhận dạng đánh giá tiềm mối nguy hại gây :  vấn đề bên (ngoại cảnh) Chuong 26 10 11 12 Variation control in the context of software engineering involves controlling variation in the  process applied, resources expended, product quality attributes  Điều khiển biến đổi ngữ cảnh kĩ sư phần mềm bao gồm biến đổi :  xử lý ứng dụng, xử dụng tài nguyên, tính chất lượng sản phẩm A key concept of quality control is that all work products  have complete documentation  Chìa khóa cho việc đưa sở hạn chế chất lượng tất việc làm sản phẩm :  hoàn thành tài liệu đưa Quality costs may be divided into costs associated with  prevention, appraisal, and failure  Chi phí chia nhỏ thành loại liên quan đến :  ngăn ngừa, đánh giá không mong đợi Which of these activities is not one of the activities recommended to be performed by an independent SQA group?  serve as the sole test team for any software produced  Những hoạt động không hoạt động đề nghị thực thi nhóm không phụ thuộc SQA?  phục vụ bước kiểm tra đội sản phẩm phần mềm xuất xưởng Which of the following are objectives for formal technical reviews?  uncover errors in software work products  Cần xem lại mục tiêu thuộc chuyên môn?  phát lỗi sai trình làm phần mềm At the end of a formal technical review all attendees can decide to  accept the work product without modification, reject the product due to severe errors  Tại thời điểm kết thúc việc xem lại phần thuộc chuyên môn tất người tham dự định :  thừa nhận trình làm sản phẩm mà không thay đổi gì, loại sản phẩm lỗi khắc khe A review summary report answers which three questions?  what was reviewed, who reviewed it, what were the findings  Việc xem lại cách sơ lược bảng báo cáo trả lời phát sinh ba câu hỏi nào?  xét lại gì, xét lại nó, tìm thấy Statistical quality assurance involves  tracing each defect to its underlying cause, isolating the "vital few" causes, and moving to correct them  thống kê đảm bảo chất lượng bao gồm :  lần vết khuyết điểm bên nguyên nhân gây ra, đơn lập nguyên nhân "vital few" , chuyển đổi chúng cho Six Sigma methodology defines three core steps  define, measure, analyze  Sáu phương pháp luận sigma định nghĩa cho ba bước cốt lỗi :  Xác định, đo lường phân tích Software reliability problems can almost always be traced to  errors in design, errors in implementation  Những vấn đề kiểm thử phần mềm hầu hết lần theo :  lỗi thiết kế thực thi Software safety is a quality assurance activity that focuses on hazards that  may cause an entire system to fail  Phần mềm an toàn phần mềm đảm bảo chất lượng lúc hoạt động tập trung vào nguy hại mà  gây hỏng hóc toàn hệ thống Poka-yoke devices are mechanisms that lead to the  prevention of potential quality problems, rapid detection of quality problems introduced 33 13 14  Thiết bị Poka-yoke cấu mà đóng vai trò :  ngăn chặn vấn đề xảy chất lượng, tìm cách nhanh chóng vần đề chất lượng đề xuất (giới thiệu) The ISO quality assurance standard that applies to software engineering is  ISO 9001:2000  Tiêu chuần ISO đảm bảo chất lượng ứng dụng kĩ sư phần mềm :  ISO 9001:2000 Which of the following is not a section in the standard for SQA plans recommended by IEEE?  budget  Cái không phận kế hoạch chuẩn SQA đề nghị IEEE?  ngân sách Chuong 27 10 11 Which of these are valid software configuration items?  software tools, documentation, executable programs, test data  Những mục cấu hình phần mềm hợp lệ (hợp lý, vững chắc) ?)  công cụ, tài liệu, chương trình thực thi kiểm tra liệu Which of the following is not considered one of the four important elements that should exist when a configuration management system is developed?  validation elements  Cái không xem yếu tố quan trọng tồn hệ thống quản lý cấu hình phát triển?  yếu tố logic Which configuration objects would not typically be found in the project database?  marketing data, organizational structure description  Những tính không đặc trưng cho việc tìm sở liệu dự án?  liệu thị trường, mô tả kiến trúc thuộc tổ chức A data repository metamodel is used to determine how  information is stored in the repository, data integrity can be maintained, the existing model can be extended  Một kho liệu siêu mô hình dùng để xác định điều  thông tin lưu trữ kho liệu, toàn vẹn liệu bị gián đoạn, mô hình tồn mở rộng Which of the following tasks is not part of software configuration management?  statistical quality control  Nhiệm vụ phận việc quản lý cấu hình phần mềm?  thống kê quản lý chất lượng A basic configuration object is a created by a software engineer during some phase of the software development process  unit of information  Cấu hình đơn vị thông tin thiết lập kĩ sư phần mềm suốt trình phát triển phần mềm A new is defined when major changes have been made to one or more configuration objects  version  Một ấn định nghĩa rõ thay đổi nhiều đối tượng cấu hình When software configuration management is a formal activity, the software configuration audit is conducted by the  quality assurance group  Khi quản lý cấu hình phần mềm hoạt động quan trọng, kiểm tra cấu hình phần mềm kiểm soát :  nhóm đảm bảo chất lượng The primary purpose of configuration status reporting is to  make sure that change information is communicated to all affected parties  Mục đích sơ khai báo cáo tình trạng cấu hình để  chắn thông tin thay đổi thông tin đến toàn đội Configuration issues that need to be considered when developing WebApps include:  content, cost, people  Cấu hình cấp phát cần xem xét phát triển ứng dụng web bao gồm :  nội dung, chi phí, người dùng WebApp configuration objects can be managed in much the same way as conventional software configuration objects except for:  content items  Đối tượng cấu hình ứng dụng web quản lý nhiều cách cách loại trừ qui ước cấu hình phần mềm  mục nội dung Chuong 28 Which of the following is not one of the desired properties of a formal specification?  conciseness  Điều không mô tả thuộc tính chi tiết quan trọng ?  tính súc tích, tính ngắn gọn Which of the following is a deficiency of natural language specification of software products?  contradictions, vagueness, mixed abstraction levels  Cái khuyết điểm chi tiết ngôn ngữ tự nhiên sản phẩm phần mềm?  mâu thuẩn, không rõ ràng, lơ đãng lẩn lộn cấp bậc In some formal languages, stored data that the system accesses and alters is called a(n)  state  Trong vài ngôn ngữ trang trọng, kho lưu liệu mà hệ thống truy xuất lọc gọi  tình trạng (trạng thái) In formal methods work, an action that reads or writes data to a state is called a(n)  operation  Trong vài phương thức công việc quan trọng, hành động mà đọc viết liệu gọi  toán tử 34 What defines the circumstances in which a particular operation is valid?  precondition  Cái định nghĩa tình liên quan tới toán tử hợp lệ  điều kiện tiên Constructive set specification is preferable to enumeration because it  allows succinct definition of large sets  Suy diễn tập hợp cụ thể liệt kê thích hợp  cho phép định nghĩa ngắn gọn tập hợp lớn Knowledge of _ is indispensable if a software engineer intends to make use of formal methods  set operations  Tầm vực tập hợp toán tử tuyệt đối cần thiết công việc phần mềm định sử dụng phương thức Universal quantification is a way of making a statement about  all the elements of a set  Sự định lượng chung cách mà trình bày  tất yếu tố tập hợp Which of the following is not an operator that may be applied to sequences?  rear  Cái không toán tử mà áp dụng tuần tự?  đoạn cuối 10 Which of these are components of a formal specification language?  semantics that define the objects used, describe system set of relations defining the object rules, syntax that defines the notation  Những thành phần ngôn ngữ cụ thể trang trọng :  ngữ nghĩa định nghĩa đối tượng, mô tả hệ thống tập hợp định nghĩa quan hệ, cú pháp định nghĩa kí hiệu Chuong 29 Which of the following activities is part in the cleanroom process?  increment planning, requirements gathering, statistical use testing  Những hoạt động phận qui trình cleanroom ?  kế hoạch tăng trưởng, thu thập yêu cầu, thống kê lỗi sử dụng The cleanroom strategy is based on the software process model  incremental  Chiến lược cleanroom dựa tăng dần qui trình mô hình phần mềm The cleanroom strategy relies on  tests that exercise the software as it is really used  Chiến lược cleanroom dựa vào :  kiểm tra phần mềm dùng thật Which of the following characteristics distinguish cleanroom software engineering from conventional software engineering?  explicit use of statistical quality control, relies heavily on statistical use testing, use of formal proof methods for design verification  Những đặc điểm nhận cleanroom xây dựng phần mềm từ xây dựng qui ước phần mềm gì?  dứt khoát điều hành thống kê người dùng, dựa vào lượng thống kê kiểm thử, sử dụng phương thức chứng minh cho việc thiết kế kiểm soát This box specification describes an abstraction, stimuli, and response  black box  Hộp ghi lại mô tả khởi tạo, tác nhân kích thích đáp lại :  hộp đen This box specification describes the architectural design for some system component  state box  Hộp ghi lại sư mô tả thiết kế kiến trúc cho vài thành phần hệ thống :  hộp trạng thái This box specification is closely aligned with procedural design and structured programming  clear box  Hộp ghi lại thành hàng cách kĩ lưỡng với thủ tục thiết kế chương trình kiến truc  hộp trọn vẹn In cleanroom software engineering the structured programming approach is used to  refine data design, refine function design  Trong công việc phần mềm cleanroom chương trình cấu trúc gần sử dụng  tinh luyện thiết kế liệu, tinh luyện thiết kế hàm Which of the following is not an advantage of using rigorous correctness verification of each refinement of the clear box design  improves performance of code  Cái không phát triển việc dùng đắn nghiêm ngặt tinh chế việc thiết kế hộp trọn vẹn 10 Statistical use testing relies on probability distributions based on  the way software will actually be used  Thống kê việc kiểm tra dựa vào phân bố xác suất dựa  cách mà phần mềm dùng thực 11 Which of the following models is part of the cleanroom certification process?  component model, sampling model  Mô hình phần qui trình chứng nhận cleanroom ?  Mô hình thành phần mô hình mẫu Chuong 30 Which of the following is not one of the CBSE activities that take place for requirements that can be addressed with commercial off-the-shelf (COTS) components?  component design  Cái không hoạt động CBSE chứa yêu cầu mà gửi trực tiếp với thành phần thương mại off the shelf (COTS)  thành phần thiết kế What are the two parallel engineering activities found the CBSE process model?  domain engineering and component-based development  Hai hoạt động song song công việc tìm thấy qui trình mô hình CBSE :  phạm vi công việc thành phần phát triển 35 10 11 12 13 Which of the following is not one of the major activities of domain engineering?  validation  Cái không hoạt động miền hoạt động?  phê duyệt The purpose of a domain characterization function is to determine  whether an existing function can be reused in a particular application  Mục đích miền mô tả hàm xác định rõ  Những hàm tồn dùng lại ứng dụng phổ biến hay không A structure point is a(n)  distinct construct within a structural model  Một điểm cấu trúc  cách vẽ riêng biệt không thuộc mô hình cấu trúc Which of the following is an example of a structure point for some software domain?  bounds setting mechanism, control mechanism, user interface  Cái phần cụ thể điểm cấu trúc cho miền ứng dụng phần mềm?  đặt cấu giới hạn, điều khiển giới hạn, giao tiếp người dùng Which of the following factors would not be considered during component qualification?  testing equipment required  Cái nhân tố xem xét thành phần hạn chế  kiểm tra yêu cầu thu thập Which is the following is a technique used for component wrapping?  white-box wrapping  Cái kĩ thuật sử dụng cho thành phần đóng gói?  hộp trắng đóng gói Which of the following should be part of an infrastructure for effective component integration?  data exchange model  Cái nên phận phận làm hiệu đến thành phần gộp lại?  mô hình chuyển liệu Which of the following is not one of the issues that form a basis for design for reuse?  standard interface protocols  Cái không cấp phát giao diện dùng lại?  tiêu chuần giao thức giao diện Which of the following is not one of the classification schemes used for software components?  domain classification  Cái không phần phân loại việc xếp hệ thống cho thành phần phần mềm?  Miền phân loại In a reuse environment, library queries are often characterized using the element of the 3C Model  context  Trong môi trường dùng lại, thư viện truy vấn thường tiêu biểu cho yếu tố ngữ cảnh mô hình 3C Which of the following is not improved by the effective use of CBSE?  performance  Cái không thẻ cải tiến ảnh hưởng người dùng CBSE?  hiệu suất Chuong 31 Which of the following is not an example of a business process?  testing software  Cái không khâu qui trình kinh doanh?  kiểm tra phần mềm Which of the following is not a principle that should guide business process reengineering?  fully redocument legacy processes  Cái không nguồn gốc khuyên qui trình công việc lặp lại?  đầy đủ qui trình kế thừa công việc lặp lại How much of software maintenance work involves fixing errors?  20 percent  Bao nhiêu phần mềm trì công việc việc sửa lỗi?  20% Which of the following activities is not part of the software reengineering process model?  prototyping  Những hoạt động không phần qui trình mô hình lập lại?  nguyên mẫu The software reengineering process model includes restructuring activities for which of the following work items?  code, documentation, data  Những qui trình công việc phần mềm lặp lại bao gồm hoạt động tổ chức lại đề cập đến danh mục công việc?  viết mã, tài liệu kiểm chứng liệu Which of the following is not an issue to consider when reverse engineering?  connectivity  Cái không xem phát sinh đảo ngược công việc  kết nối Reverse engineering of data focuses on  database structures, internal data structures  Điều trái ngược liệu tập trung vào  cấu trúc sở liệu, cấu trúc bên liệu The first reverse engineering activity involves seeking to understand  processing  Đảo ngược hoạt động công việc dầu tiên bao gồm việc tìm ngầm dịnh  qui trình Which of these benefits can be achieved when software is restructured?  higher quality programs, reduced maintenance effort, software easier to test  Có thể đạt lợi nhuận phần mềm cấu lại ?  chương trình chất lượng cao, giảm bảo dưỡng lỗi dễ dàng kiểm tra phần mềm 10 Which of these is not an example of data redesign?  data analysis  Cái không ví dụ liệu thiết kế lại ?  liệu phân tích 11 Which of these activities would not be part of a process model for reengineering a user interface?  design or expert users only 36  Hoạt động không phần qui trình lập mô hình cho công việc lặp lại giao tiếp với người dùng  thiết kế hoạt động chuyên dùng cho người sử dụng Chuong 32 As software-based systems become more complex, the number of people involved in their development increases In order to accommodate large number of software engineers working on a software project, we must  Improve our methods of communication  Số người gặp rắc rối phát triển phần mềm họ tăng lên hệ thống phần mềm ngày linh hoạt Để hoàn thành dự án với số lượng lớn kĩ sư phần mềm cần phải  Cải thiện phương pháp truyền đạt It's likely that the process model of preference for most software teams as we move into the 21 st century will be  Agile, incremental models  Rất có khả mô hình qui trình ưu tiên cho hầu hết đội phần mềm kỉ 21  linh hoạt hơn, vớimo6 hình lớn When we refer to knowledge in the context of information technology, we mean  Data or information from different contexts that can be associated with one another  Khi thích tầm quan trọng ngữ cảnh công nghệ thông tin, hiểu rõ  liệu thông tin "Technology push" means  developed must be pushed to adopt processes that allows them to use the technology  “Xúc tiến công nghệ” nghĩa  phát triển phải đẩy qui trình kế thừa cho chúng chấp nhận với công ngệ mà dùng (đẩy công nghệ lên theo nguyên tắc kế thừa) Which of the following subject areas is not mentioned as part of the Software Engineering Code of Ethics and Practices?  modeling  Phạm vi không đề cập đến phận kĩ sư viết mã lý thuyết lẫn thực hành  lập mô hình Which of the following rules should a software engineer apply as he/she performs software work?  Never steal data for personal gain, Never distribute or sell proprietary information obtained as part of your work on a software project, Never maliciously destroy or modify another person's programs, files, or data, Never violate the privacy of an individual, a group, or an organization  Nguyên tắc nên áp dụng cho kĩ sư phần mềm anh/chị thực công việc phần mềm? (Qui tắc nghề nghiệp) không ăn cắp liệu cá nhân vụ lợi, không phân phối bán thông tin thu dự án phần mềm có quyền, không cố tình phá hủy sửa đổi chương trình, tập tin, liệu người khác, không xâm phạm vào bí mật cá nhân, nhóm tổ chức 37 [...]... 11.Which of the following is not an example of infrastructure components that may need to be integrated into the software architecture?(không là những thành phần chiến lược cho kiến trúc phần mềm là:) a Communications components b Database components c Interface components(những thành phần giao diện) d Memory management components 16 12 In the architecture trade-off analysis method the architectural... conditional statements b to guide the development of the project management plan c only when building an expert system d when a complex set of conditions and actions appears in a component(Khi có một tập các đk và những hành động phức tạp xuất hiện trong thành phần) 17 A program design language (PDL) is often a (Ngôn ngữ thiết kế chương trình thường là một) a combination of programming constructs and... Chapter 9: 1.Which of the following are areas of concern in the design model?(Những lĩnh vực nào liên quan đến thiết kế mô hình) a Architecture b Data c interfaces d project scope e a, b and c 2 The importance of software design can be summarized in a single word(vấn đề quan trọng của thiết kế phần mềm được tóm tắt trong một từ nào) a Accuracy b Complexity c Complexity d Quality 3 Which of these are characteristics... following are advantages of using LOC (lines of code) as a size-oriented metric?( cái nào sau đây thuận của việc sử dụng những dòng mã lệnh(LOC) như là metric hướng size??? ) A)LOC is easily computed.( LOC thì dễ dàng được tính toán ) B)LOC is a language dependent measure C)LOC is a language independent measure D)LOC can be computed before a design is completed 8 Which of the following are advantages of... lập bởi kĩ sư phần mềm trong suốt quá trình phát triển phần mềm A new is defined when major changes have been made to one or more configuration objects  version  Một ấn bản mới thì định nghĩa rõ những thay đổi chính về một hoặc nhiều đối tượng cấu hình When software configuration management is a formal activity, the software configuration audit is conducted by the  quality assurance group ... complete its function in a timely manner d is connected to other modules and the outside world 12 Coupling is a qualitative indication of the degree to which a module(Tính kết hợp là một chỉ số về chất lượng để đánh giá một môdun) a can be written more compactly b focuses on just one thing c is able to complete its function in a timely manner d is connected to other modules and the outside world.(được kết... và phân tích Software reliability problems can almost always be traced to  errors in design, errors in implementation  Những vấn đề kiểm thử phần mềm hầu hết luôn lần theo :  lỗi trong thiết kế và trong thực thi Software safety is a quality assurance activity that focuses on hazards that  may cause an entire system to fail  Phần mềm an toàn là 1 phần mềm đảm bảo chất lượng lúc hoạt động tập trung... functionality and performance b performance and completeness c specificity and completeness d specificity and functionality 12 Architectural design metrics focus on ( ~ metric thiết kế về mặt kiến trúc thì tập trung vào: ) a architectural structure (cấu trúc kiến trúc) b data structural relationships c internal module complexity d module effectiveness ( sự hiệu quả của module ) e both a and d 13 Which... d starting a new class hierarchy 24 17 Component-level metrics include measures of ( ~ metric ở cấp độ thành phần thì bao gồm thước đo: ) a Complexity ( độ phức tạp ) b Coupling ( tính kết hợp ) c module cohesion ( tính kết dính module ) d performance e a, b, and c 20 Halstead's source code metrics are based on the number of ( ) a modules in the program b operands in the program c operators in the... the scope of a software project?( cái nào trong những đặc trưng của PM thì được dùng để xác định phạm vi của dực án PM ) A)context, lines of code, function B)context, function, communication requirements C)information objectives, function, performance ( Những ob thông tin, chức năng, hiệu năng ) D)communications requirements, performance, information objectives 14 The major areas of problem decomposition
- Xem thêm -

Xem thêm: trắc nghiệm cong nghệ phần mềm đa dịch va co đap an, trắc nghiệm cong nghệ phần mềm đa dịch va co đap an, trắc nghiệm cong nghệ phần mềm đa dịch va co đap an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập