Chứng minh rằng trong cách xác định và quy chế pháp lý của một vùng biển theo quy định của Công ước luật biển 1982 luôn thể hiện sự dung hòa về lợi ích giữa các quốc gia

10 26 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:53

MỤC LỤC Trang A LỜI MỞ ĐẦU B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Khái niệm vùng đặc quyền kinh tế Nguồn gốc đời vùng đặc quyền kinh tế Cách xác định vùng đặc quyền kinh tế Quy chế pháp lí C KẾT LUẬN LỜI MỞ ĐẦU Như biết, biển đại dương có ý nghĩa vô quan trọng người, nơi có cải vô phong phú Biển đại dương chiến lược phát triển hầu hết quốc gia, thời đại ngày góp phần quan trọng vào việc giải vấn đề kinh tế, mà bùng nổ dân số diễn toàn cầu, tài nguyên thiên nhiên dàn cạn kiệt, môi trường sinh thái bị ô nhiễm Các nhà kinh tế tiếng nói: Nền kinh tế tương lai xã hội loài người kinh tế đại dương Song song với lợi ích to lớn biển đem lại, mâu thuẫn, tranh chấp quốc gia có biển quốc gia biển, nước phát triển nước phát triển diễn cách gay gắt hết Đặc biệt vào năm 60 giới phong trào đấu tranh lực lượng tiến bộ, chủ quyền quốc gia ven biển dược mở rộng gấp nhiều lần so với trước, từ 12 hải lí đến 200 hải lí tính từ đường sở Đây cách xác định hoàn toàn mới, kết xuất vùng đặc quyền kinh tế, với quy chế pháp lý riêng hóa giải chanh chấp thể dung hòa lợi ích quốc gia Để hiểu vấn đề sau Chứng minh cách xác định quy chế pháp lý vùng biển theo quy định Công ước luật biển 1982 thể dung hòa lợi ích quốc gia B: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1, Khái niệm vùng đặc quyền kinh tế Vùng đặc quyền kinh tế vùng nằm phía lãnh hải tiếp liền với lãnh hải có chiều rộng không 200 hải lý tính từ đường sở 2, Nguồn gốc đời vùng đặc quyền kinh tế Khái niệm vùng đặc quyền kinh tế đưa lần khóa họp năm ủy ban tư vấn pháp lí Á phi Cô-lôm-bô vào tháng 11 năm 1971 đại biểu Kenya nêu Tháng năm 1971 khái niệm vùng biển quốc gia đưa ủy ban sử dụng đáy biển Liên hợp quốc Tuy nhiên có hai tuyên bố quan trọng đánh dấu đời khái niệm vùng đặc quyền kinh tế tuyên bố Adel Abebx mười nguyên thủ quốc gia châu Phi khẳng định lại Mongadixic ngày 11 tháng năm 1974 thống đề xuất khái niệm vùng kinh tế lãnh hải có chiều rộng 200 hải lí kể từ đường sở để tính chiều rộng lãnh hải Khái niệm vùng đặc quyền kinh tế đời làm ổn thỏa hai bên tư tưởng trái ngược nhau, bên đòi thực chủ quyền lãnh thổ nghĩa mở rộng lãnh hải 200 hải lí bên chống đối lập trường Đây sang tạo có ý nghĩa chiến lược lớn trị, đặc biệt kinh tế nước phát triển, nội dung khái niệm vùng biển hoàn toàn mẻ mang tên gọi đầy hấp dẫn vùng đặc quyền kinh tế chứng minh tính chất “dung hòa” quyền lợi nước đấu tranh pháp điểm hóa luật biển 3, Việc xác định vùng đặc quyền kinh tế Trên tinh thần tất nước có biển biển phải đưa xem xét, cân nhắc để tìm cách giải “dung hòa” hội nghị luật biển,thì việc xác định quy chế pháp lý vùng biển mới-vùng đặc quyền kinh tế quy định cụ thể ghi nhận công ước 1982 thể tính chất “dung hòa”đó Việt xác định chiều rộng vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lí kể từ đường sở để tính chiều rộng lãnh hải đem lại quyền lợi cho nước có biển biển Xong việc tự mở rộng hải phận từ trước đên hành động bên, việc phân định vùng đặc quyền kinh tế định nghĩa ghi nhận công ước luật biển 1982 xác nhận nào? Theo điều 55 công ước 1982 “vùng đặc quyền kinh tế vùng nằm phía lãnh hải tiếp liền với lãnh hải đặt chế độ pháp lí riêng” Phân tích khái niệm ta thấy vùng đặc quyền kinh tế nằm hai giới hạn bên bên - Giới hạn bên trong: Theo định nghĩa vùng đặc quyến kinh tế vùng biển nằm phía lãnh hải tiếp liền với lãnh hải , giới hạn bên vùng đặc quyền kinh tê đường gianh giới phía lãnh hải vùng đặc quyền kinh tế tính từ gianh giới phía lãnh hải trở - Giới hạn bên ngoài: Theo quy định công ước có nghĩa vùng đặc quyền kinh tế có giới hạn bên đường song song với đường sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải cách đường sở 200 hải lí 4, Quy chế pháp lí Lợi ích thực tế quốc gia ven biển thiết lập vùng biển mới-vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lí mà công ước 1982 đem lại, dường chỗ xây dựng móng vững cho phát triển kinh tế quốc gia có biển nói chung, đặc biệt cho quốc gia phát triển nói riêng Nói nghĩa đời vùng đặc quyền kinh tế mang lại quyền lợi cho nước có biển, nước biển nước có vị trí bất lợi biển quyền lợi họ biển đặt công ước luật biển , tuyên bố thể công tất quốc gia 1.Quyển nước ven biển nước khác vùng đặc quyền kinh tế 1.a Nước ven biển có quyền chủ quyền hoàn toàn thăm dò khai thác bảo vệ,sử dụng quản lý tất tài nguyên sinh vật phi sinh vật vùng nước đáy biển lòng đất đáy biển Trước có công ước 1982 đời nước ven biển chí có quyền tài nguyên đáy lòng đất đáy biển thuộc thềm lục địa ,khi công ước 1982 đời công nhận chủ quyền kinh tế quyền thăm dò khai thác tài nguyên thiên nhiên,sinh vật phi sinh vật vùng nước bên đáy biển,đáy biển lòng đất đáy biển hoạt động khai thác vùng mục đích kinh tế, điều có nghĩa quốc gia ven biển không thăm dò khai thác tài nguyên này, quyền tiến hành hoạt động thăm dò khai thác không thỏa thuận, cho phép quốc gia ven biển Tuy nhiên điều 61 công ước quy định nhiệm vụ quốc gia ven biển phải hợp tác với tổ chức quốc tế để có biện pháp thích hợp bảo vệ, sử dụng quản lý tài nguyên vùng đặc kinh tế, điều phần thể dung hòa lợi ích quốc gia ven biển tổ chức quốc tế Nhưng thực tế chủ yếu quốc gia ven biển người quản lý bảo vệ tài nguyên này,cũng mà họ có độc quyền dựa vào khả đánh bắt vùng biển này, “ Quốc gia ven biển xác dịnh khả việc khai thác tài nguyên sinh vật vùng đặc quyền kinh tế Nếu khả khai thác thấp tổng khối lượng đánh bắt chấp nhận, quốc gia ven biển cho phép quốc gia khác , qua điều ước thỏa thuận khác theo thể thức, điều kiện , , luật quy định nói khoản 4, khai thác số dư khối lượng cho phép đánh bắt , cần đặc biệt quan tâm đến diều 69, 70 quan tâm đến quốc gia phát triển nói đến diều kiện đó” (khoản Điều 62), vậy, theo công ước quy định khả khai thác quốc gia ven biển khai thác hết số lượng cá vùng đặc quyền kinh tế số lượng cá dư thừa cho quốc gia khác đến khai thác Để chấp nhận, cho phép tàu thuyền đánh cá nước vào khai thác đường hiệp thương cho phép nước khai thác số cá dư, đặc biệt ưu tiên tham gia khai thác nước biển hay có vị trí địa lý bất lợi biển Điều không gây lãng phí tài nguyên sinh vật vùng đặc quyền kinh tế, lại vừa nhận tỉ lệ phần trăm định từ việc khai thác quốc gia khác, hay nhận chuyển dao công nghệ từ nước khác giúp cho khả khai thác nước ven biển tăng nên Các quốc gia ven biển thường quy định thể thức khai thác đề biện pháp cấp giấy để đánh bắt,yêu cầu tàu thuyền phải báo cáo thông tin đặc biệt vị trí tàu thuyền,số liệu đánh bắt…Chính điều thể cách rõ “dung hòa” lợi ích quốc gia với Tóm lại quyền thuộc chủ quyền thăm dò,khai thác tài nguyên thiên nhiên vùng đặc quyền kinh tế công ước 1982 khẳng định thuộc nước ven biển, quốc gia khác có quyền lắp đặt dây cáp,ống dẫn ngầm vùng đặc quyền kinh tế không gây ảnh hưởng đến quyền quốc gia ven biển, điểm thể “ dung hòa” lợi ích bên 1.b Quốc gia ven biển có quyền thẩm quyền riêng biệt việc thiết lập công trình thiết bị đảo nhân tạo Nhằm mục đích nghiên cứu khoa học bảo vệ môi trường biển quốc gia ven biển có quyền xây dựng công trình thiết bị đảo nhân tạo cần thiết mục đích thăm dò khai thác tài nguyên sinh vật đáy biển lòng đất đáy biển (điều 60 công ước 1982 luật biển) Quốc gia ven biển cần lập xung quanh đảo nhân tạo thiết bị công trình khu vực an toàn,vùng an toàn không theo quy chế lãnh hải hay việc quy định thềm lục địa.Nhưng vùng an toàn không mở rộng 500m kể từ phía công trình thiết bị đó.Những thiết bị phải bảo đảm hoạt động khu vực biển cách an toàn với điều kiện thời tiết xấu,phải có phao tiêu báo hiệu cho tàu thuyền,việc xây dựng không gây trở ngại cho việc sử dụng đường hàng hải quốc tế 1.c Quốc gia ven biển có thẩm quyền riêng biệt nghiên cứu khoa học biển Trong vùng đặc quyền kinh tế quốc gia ven biển có quyền tài phán, có quyền quy định cho phép tiến hành công tác nghiên cứu khoa học biển vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa theo quy định công ước.Công tác nghiên cứu khoa học biển phải tiến hành với thỏa thuận quốc gia ven biển, quốc gia ven biển thỏa thuận cho việc thực dự án nghiên cứu khoa học nước khác tổ chức quốc tế có thẩm quyền dự định tiến hành vùng đặc quyền kinh tế theo quy định công ước nhằm nội dung hòa bình,vì lợi ích toàn nhân loại “ Tất quốc gia, vị trí địa lí nào, tổ chức quốc tế có thẩm quyền, có quyền tiến hành nghiên cứu khoa học biển, với điều kiện tôn trọng quyền nghĩa vụ quốc gia khác quy định công ước” (Điều 238) Như quốc gia khác, tổ chức quốc tế có quyền tham gia nghiên cứu khoa học biển vùng đặc quyền kinh tế quốc gia ven biển với điều kiện tuân thủ theo quy định công ước luật biển quy định , thể hài hòa lợi ích quốc gia việc nghiên cứu khoa học biển Tuy nhiên quốc gia ven biển tùy ý không cho phép tiến hành nghiên cứu khoa học vùng đặc quyền kinh tế, dự án ảnh hưởng trực tiếp đến việc thăm dò khai thác tài nguyên thiên nhiên,ảnh hưởng đến môi trường biển đình không thi hành cam kết ban đầu 1.d Quốc gia ven biển có thẩm quyền việc bảo vệ chống ô nhiễm môi trường biển Sự thiết lập vùng đặc quyền kinh tế,quyền lực quốc gia ven biển việc bảo vệ chống ô nhiễm môi trường biển mở rộng.Công ước 1982 quy định quốc gia ven biển có quyền thi hành biện pháp cần thiết để ngăn ngừa hạn chế ô nhiễm môi trường vùng đặc quyền kinh tế,cũng vùng biển khác (khoản điều 211) Việc góp phần bảo vệ môi trường sống loài động, thực vật biển, quốc gia, tổ chức quốc tế phải có nghĩa vụ bảo vệ môi trường biển, tuân theo Công ước 1882 luật biển Song song với quy chế pháp lí, nối đến quyền mà không nói đến nghĩa vụ tương ứng nghĩa vụ hàng đâù nước ven biển phải tôn trọng quy định mà Công ước nêu quyền tự nước khác vùng đặc quyền kinh tế như: Quyền tự hàng hải, tự hàng không tự đặt dây cáp ống dẫn ngầm.Trong khoản điều 56 quy định “ Trong vùng đặc quyền kinh tế, thực quyền làm nghĩa vụ theo Công ước, quốc gia vên biển phải tính đến quyền nghĩa vụ quốc gia khác hành động phù hợp với Công ước” Điều 58 Công ước luật biển 1982 cho ta thấy, tàu đánh cá tàu khác qua lại vùng đặc quyền kinh tế phải tuân thủ luật nước mà tàu mang quốc tịch Tàu đánh cá loại tàu khác trực tiếp khai thác tài nguyên sinh vật hay khoáng sản vùng đặc quyền kinh tế thuộc chủ quyền nước ven biển phải tuân thủ luật củ nước Như theo Công ước luật biển 1982 chế độ tài phán quốc gia ven biển vùng đặc quyền kinh tế việc nước có quyền đặt dây cáp, ống dẫn ngầm không gây trở ngại cho giao thông biển, điều tra thăm dò khai thác tài nguyên , nghiên cứu khoa học biển đặc biệt đánh bắt cá thể cách rõ nét “ dung hòa” lợi ích quốc gia KẾT LUẬN Vùng đặc quyền kinh tế vùng biển giàu tài nguyên thiên nhiên, có vị trí chiến lược kinh tế mà cón tri phát triển quốc gia Qua việc tìm hiểu cách xác định quy chế pháp lí vùng đặc quyền kinh tế, ta hiểu quyền nghĩa vụ quốc gia ven biển cung quốc gia khác vùng đặc quyền kinh tế, từ thấy “dung hòa” lợi ích quốc gia với quan hệ quốc tế DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - Trường đại học Luật Hà Nội – Giáo trình LUẬT QUỐC TẾ NXB: Công An Nhân Dân - Công ước Liên Hợp Quốc luật biển 1982 NXB: Chính Trị Quốc Gia -TS Lê Mai Anh( chủ biên) luật biển quốc tế đại NXB: Lao Động Xã Hội 2005 - TS Nguyễn Hồng Thao- điều cần biết luật biển NXB: Giáo Dục 2000 MỤC LỤC Trang A LỜI MỞ ĐẦU B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Khái niệm vùng đặc quyền kinh tế Nguồn gốc đời vùng đặc quyền kinh tế Cách xác định vùng đặc quyền kinh tế Quy chế pháp lí C KẾT LUẬN 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Chứng minh rằng trong cách xác định và quy chế pháp lý của một vùng biển theo quy định của Công ước luật biển 1982 luôn thể hiện sự dung hòa về lợi ích giữa các quốc gia, Chứng minh rằng trong cách xác định và quy chế pháp lý của một vùng biển theo quy định của Công ước luật biển 1982 luôn thể hiện sự dung hòa về lợi ích giữa các quốc gia, Chứng minh rằng trong cách xác định và quy chế pháp lý của một vùng biển theo quy định của Công ước luật biển 1982 luôn thể hiện sự dung hòa về lợi ích giữa các quốc gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập