Báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy may mặc xuất khẩu Thông tư 2015

96 157 4
  • Loading ...
Loading...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 14:34

Báo cáo ĐTM dự án đầu tư Nhà máy may mặc xuất MỞ ĐẦU Xuất xứ dự án: 1.1 Xuất xứ, hoàn cảnh đời dự án: - Theo Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam ngành dệt may ngành công nghiệp chủ yếu nước ta Ngành dệt may đứng sau ngành công nghiệp điện thoại loại linh kiện Tính đến tháng 12 năm 2015 kim ngạch xuất ngành dệt may đạt giá trị khoảng 21,57 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng khoảng 9,1% - Đối với tỉnh Trà Vinh, ngành dệt may (quần, áo) chưa thật phát triển; số lượng sản phẩm ngành dệt may khiêm tốn (chỉ khoảng 1.092.400 sản phẩm/năm) (Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh, năm 2015, Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Trà Vinh ước năm 2015) - Theo Quyết định số 3218/QĐ-BCT, ngày 11 tháng năm 2014 Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, ngành dệt may đến năm 2020 đạt kim ngạch xuất từ 36 – 38 tỷ USD (tăng từ 1,7 – 1,8 lần so năm 2015), sử dụng lao động khoảng 3.300.000 người; đến năm 2030 đạt kim ngạch xuất từ 64 – 67 tỷ USD (tăng từ – 3,1 lần so năm 2015), sử dụng lao động khoảng 4.400.000 người - Ngoài ra, theo Tổng Cục thống kê, tỉnh Trà Vinh có dân số khoảng 1.029.300 người chủ yếu sinh sống khu vực nông thôn (chiếm khoảng 83%) Dân số độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ cao (khoảng 59%) chủ yếu làm nghề nông, theo mùa vụ nên người dân có tính cần cù, chịu khó sống gặp nhiều khó khăn, thu nhập không ổn định - Bên cạnh đó, phát triển ngành công nghiệp dệt may địa bàn huyện Châu Thành nói riêng tỉnh Trà Vinh nói chung phù hợp với quan điểm phát triển ngành dệt may Việt Nam theo “Chiến lược phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” phù hợp với mục tiêu tăng trưởng công nghiệp theo Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Trà Vinh đến năm 2020; Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2020; Kế hoạch thực Đề án tái cấu ngành công thương phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 địa bàn tỉnh Trà Vinh Do vậy, nhằm thu hút lao động nhàn rỗi nông thôn, giúp người dân có thu nhập ổn định, giúp chuyển đổi cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp quyền địa phương thực đạt mục tiêu tăng trưởng công nghiệp bình quân khoảng 22,53%/năm (thời kỳ từ năm 2016 – 2020) nhà đầu tư tiến Báo cáo ĐTM dự án đầu tư Nhà máy may mặc xuất hành đầu tư dự án: “Đầu tư nhà máy may mặc xuất khẩu” ấp Giồng Trôm, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh để sản xuất áo sơ mi phục vụ xuất Đây dự án bà Shin Mi Young quốc tịch Hàn Quốc đầu tư; dự án giai đoạn xin chủ trương đầu tư, UBND huyện Châu Thành thống việc thuê đất đầu tư dự án nhà máy may mặc xuất theo Công văn số 1951/UBND-KT, ngày 28 tháng 10 năm 2015 1.2 Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư: Dự án đầu tư nhà máy may mặc xuất bà Shin Mi Young quốc tịch Hàn Quốc lập phê duyệt 1.3 Mối quan hệ dự án với dự án, quy hoạch phát triển quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định phê duyệt: Dự án triển khai ấp Giồng Trôm, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh; khu đất đầu tư dự án nằm vùng quy hoạch đất giáo dục Hiện, UBND huyện Châu Thành điều chỉnh phần đất thực dự án đất thương mại dịch vụ (Nguồn: Tờ trình số 235/TTr-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2015 UBND huyện Châu Thành việc xin chủ trương giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở TN&MT lập phương án đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất) Căn pháp luật kỹ thuật việc thực ĐTM: 2.1 Các văn pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn hướng dẫn kỹ thuật môi trường làm cho việc thực ĐTM lập báo cáo ĐTM dự án: a Các văn pháp luật: * Các văn luật nghị định có liên quan: - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 18 tháng năm 2014 - Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 23 tháng năm 2014 - Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư Nhà máy may mặc xuất - Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2015 Chính phủ Quy định xác định thiệt hại môi trường - Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều luật bảo vệ môi trường - Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2015 Chính phủ quản lý chất thải phế liệu - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 Quy định quy hoạch môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường * Các thông tư, định có liên quan: - Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ngày 07 tháng 10 năm 2009 Bộ TN&MT Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường - Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 Bộ TN&MT Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường - Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 Bộ TN&MT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường - Thông tư số 43/2011/TT-BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2011 Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường - Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25 tháng 10 năm 2013 Bộ TN&MT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường - Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng năm 2015 Bộ TN&MT đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường - Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng năm 2015 Bộ TN&MT quản lý chất thải nguy hại - Thông tư số 64/2015/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2015 Bộ TN&MT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường - Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2015 Bộ TN&MT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường - Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng năm 2008 Bộ TN&MT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường Báo cáo ĐTM dự án đầu tư Nhà máy may mặc xuất - Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 Bộ TN&MT Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường - Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT, ngày 10 tháng 10 năm 2002 Bộ Y tế Ban hành 21 Tiêu chuẩn, 05 nguyên tắc 07 thông số Vệ sinh lao động - Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 24 tháng năm 2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 - Quyết định số 3218/QĐ-BCT, ngày 11 tháng năm 2014 Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 - Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 09 tháng 06 năm 2014 Thủ tướng phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 - Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 UBND tỉnh Trà Vinh ban hành quy định số sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư địa bàn tỉnh Trà Vinh b Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hướng dẫn kỹ thuật: - TCXDVN 33 : 2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống công trình – Tiêu chuẩn thiết kế - TCXDVN 9385 : 2012 - Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế kiểm tra bảo trì hệ thống - QCXDVN 01 : 2008/BXD - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng - QCVN 14 : 2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt - QCVN 07 : 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngưỡng chất thải nguy hại - QCVN 19 : 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải công nghiệp bụi chất vô - QCVN 26 : 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn - QCVN 40 : 2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp Báo cáo ĐTM dự án đầu tư Nhà máy may mặc xuất - QCVN 05 : 2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng không khí xung quanh - QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt - QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước đất - QCVN 01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước ăn uống - QCVN 02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước sinh hoạt 2.2 Các văn pháp lý, định ý kiến văn cấp có thẩm quyền dự án: - Công văn số 1951/UBND-KT, ngày 28 tháng 10 năm 2015 UBND huyện Châu Thành việc thống việc thuê đất đầu tư dự án nhà máy may mặc xuất bà Shin Mi Young - Báo cáo số 498/BC-SKHĐT, ngày 13 tháng 11 năm 2015 Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định dự án đầu tư nhà máy may mặc xuất - Tờ trình số 235/TTr-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2015 UBND huyện Châu Thành việc xin chủ trương giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở TN&MT lập phương án đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất 2.3 Các tài liệu, liệu chủ dự án tạo lập sử dụng trình ĐTM: - Dự án đầu tư nhà máy may mặc xuất khẩu, năm 2015 - Kết đo đạc môi trường khu vực dự án Tổ chức thực ĐTM: Báo cáo ĐTM dự án xây dựng dựa hướng dẫn Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng năm 2015 Bộ TN&MT; bà Shin Mi Young tổ chức thực hỗ trợ tư vấn - Tên đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Nhiệt đới Người đại diện ông: Đặng Văn Ngọc Chức vụ: Giám đốc Báo cáo ĐTM dự án đầu tư Nhà máy may mặc xuất Địa chỉ: Số 59/33, Phó Cơ Điều, Phường 3, TPVL, tỉnh Vĩnh Long Điện thoại: 0939454891 0939899498 - Danh sách người trực tiếp lập báo cáo: Bảng 1: Danh sách người trực tiếp lập báo cáo: STT Họ tên Chuyên ngành Đơn vị Cộng tác Shin Mi Chủ dự án Young Nguyễn Sỹ sư Kỹ thuật Xây Công ty TNHH Hoàng Thông dựng MTV Môi trường Nhiệt đới Trịnh Dương Kỹ sư Kỹ thuật Môi Công ty TNHH Sơn Tùng trường MTV Môi trường Nhiệt đới Đặng Văn Kỹ sư Kỹ thuật Cơ khí Công ty TNHH Tâm MTV Môi trường Nhiệt đới Đặng Văn Kỹ sư Kỹ thuật Môi Công ty TNHH Ngọc trường (10 năm lĩnh MTV Môi trường vực môi trường) Nhiệt đới Cùng cán kỹ thuật khác Chủ dự án đơn vị tư vấn Nội dung phụ trách Kiểm tra nội dung báo cáo Chương 1, Chữ ký Chương - Chương 1, Tổng hợp báo cáo (Nguồn: Công ty TNHH MTV Môi trường Nhiệt đới tổng hợp) Phương pháp áp dụng trình ĐTM: Việc lập báo cáo ĐTM dự án chủ yếu dựa vào phương pháp sau: a Các phương pháp ĐTM: - Phương pháp Đánh giá nhanh: Dựa vào số liệu hệ số tải lượng ô nhiễm WHO, số liệu nghiên cứu tác giả có uy tín công bố số liệu đo đạc, giám sát môi trường Công ty TNHH MTV Khang Thịnh (Công ty may quần áo có công suất khoảng 1,9 triệu sản phẩm/năm) để ước tính tải lượng chất ô nhiễm đánh giá mức độ ô nhiễm cho dự án - Phương pháp So sánh: Dựa vào kết khảo sát, đo đạc trường, kết phân tích phòng thí nghiệm kết tính toán theo lý thuyết so sánh với tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam tương ứng để xác định chất lượng môi trường khu vực xây dựng dự án mức độ ô nhiễm dự án gây - Phương pháp Dự tính, dự báo: Dựa sở lý luận kinh nghiệm để đoán tác động có nhằm xem xét tác động dự án đến Báo cáo ĐTM dự án đầu tư Nhà máy may mặc xuất chất lượng môi trường hệ sinh thái vùng qua giai đoạn thực dự án b Các phương pháp khác: Ngoài ra, trình lập báo cáo đơn vị tư vấn kết hợp với chủ dự án khảo sát thực tế khu vực triển khai dự án để ghi nhận đối tượng tự nhiên, KT-XH nhằm phục vụ cho trình đánh giá tác động Riêng phương pháp lấy mẫu đo đạc môi trường trạng thực đơn vị chuyên nghiệp, phòng thí nghiệm Bộ TN&MT chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, số hiệu: VIMCERTS 110, ngày 04/9/2015 nên kết có độ xác cao (Giấy chứng nhận đính kèm phụ lục báo cáo) Báo cáo ĐTM dự án đầu tư Nhà máy may mặc xuất Chương MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1 Tên dự án: - Tên dự án: Đầu tư nhà máy may mặc xuất - Địa điểm thực dự án: ấp Giồng Trôm, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 1.2 Chủ dự án: - Chủ dự án bà: Shin Mi Young Quốc tịch: Hàn Quốc - Địa liên hệ: ấp Giồng Trôm, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh - Điện thoại: 0942786239 (Võ Anh Kiệt) 1.3 Vị trí địa lý dự án: 1.3.1 Vị trí địa lý: Dự án xây dựng khu đất có diện tích khoảng 6.503 m2, tọa lạc ấp Giồng Trôm, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh - Tọa độ địa lý (VN:2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30) khu đất xây dựng dự án sau: Bảng 2: Tọa độ địa lý điểm góc khu đất: Điểm góc G1 G2 G3 G4 G5 G6 Tọa độ địa lý X 1082780 1082754 1082819 1082828 1082791 1082847 Y 592821 592939 592978 592902 592891 592856 (Nguồn: Dự án đầu tư) - Vị trí giáp giới khu đất sau: + Phía Đông giáp: Kênh công cộng + Phía Tây giáp: Ruộng dân Quốc lộ 54 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư Nhà máy may mặc xuất + Phía Nam giáp: COSINCO) Đường nhựa (đường vào nhà máy gạch Tuynel + Phía Bắc giáp: Ruộng dân (Vị trí giáp giới dự án ghi nhận sơ đồ mặt dự án đính kèm phụ lục báo cáo) 1.3.2 Các đối tượng tự nhiên, KT-XH xung quanh khu vực thực dự án: Dự án đầu tư phần đất thuộc khu vực quy hoạch đất thương mại dịch vụ Mối quan hệ dự án với đối tượng tự nhiên KT-XH tóm tắt qua bảng sau: Bảng 3: Mối quan hệ dự án với đối tượng tự nhiên KT-XH: STT Đối tượng tự nhiên KT-XH Quốc lộ 54 Đường vào nhà máy gạch Tuynel COSINCO Xưởng sản xuất nhà máy gạch Tuynel COSINCO Dãy phòng học Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh Chùa gần (chùa Giồng Trôm) Nhà dân gần Ranh dự án Khoảng cách đến nguồn thải Kho, xưởng Lò Cặp ranh theo hướng Tây Cặp ranh theo hướng Nam Khoảng 100 m theo hướng Tây Khoảng 80 m theo hướng Nam Khoảng 35 m theo hướng Tây Khoảng 1,2 m theo hướng Nam Khoảng 230 m theo hướng Đông Khoảng 250 m theo hướng Đông Khoảng 228 m theo hướng Đông Khoảng 105 m theo hướng Đông Bắc Khoảng 105 m theo hướng Đông Bắc Khoảng 100 m theo hướng Đông Bắc Khoảng 1.000 m theo hướng Tây Bắc Khoảng 30 m theo hướng Nam Khoảng 1.070 m theo hướng Tây Bắc Khoảng 110 m theo hướng Nam Khoảng 1.030 m theo hướng Tây Bắc Khoảng 32 m theo hướng Nam (Nguồn: Công ty TNHH MTV Môi trường Nhiệt đới tổng hợp) Báo cáo ĐTM dự án đầu tư Nhà máy may mặc xuất Thành phố Trà Vinh Ghi chú: B – Nhà máy gạch Tuynel COSINCO – Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh Thị trấn Châu Thành – Chùa Giồng Trôm QL54 – Quốc lộ 54 Vị trí dự án Hình 1: Sơ đồ vị trí dự án * Đánh giá chung địa điểm thực dự án: Khu đất thực dự án nằm vùng quy hoạch đất giáo dục; UBND huyện Châu Thành điều chỉnh phần đất thực dự án đất thương mại dịch vụ, xung quanh dân cư thưa thớt, cặp Quốc lộ, Kênh công cộng nên phù hợp quy hoạch sử dụng đất địa phương, phù hợp triển khai dự án 1.4 Nội dung chủ yếu dự án: 1.4.1 Mục tiêu dự án: - Nhằm mục đích sản xuất áo sơ mi phục vụ xuất - Tạo việc làm cho người dân, góp phần quyền địa phương phát triển KT-XH 1.4.2 Khối lượng quy mô hạng mục công trình dự án: a Diện tích trạng sử dụng đất: - Diện tích đất: Tổng diện tích đất thực dự án khoảng 6.503 m2 10 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư Nhà máy may mặc xuất - Nước mưa chảy tràn - Tách riêng hệ thống thoát nước mưa với nước thải Theo hệ thống thoát nước mưa xây dựng hố gas để nước mưa lắng cặn - Vào đầu mùa mưa dự án phân công nhân viên thu gom bùn lắng đọng hố gas - Nước thải lò - Xây dựng hệ thống xử lý nước thải xử lý, công suất 60 480 m3/ngày đêm - Chất thải rắn thông thường - Thu gom, định kỳ bán - Rác vệ sinh nhà xưởng: thu gom, xử lý rác sinh hoạt - Chủ dự án đăng ký chủ nguồn thải CTNH Sở TN&MT Bố trí nơi chứa an toàn, phân loại, dán nhãn, hợp đồng với đơn vị có chức vận chuyển, xử lý, báo cáo quản lý CTNH,… - Nơi chứa CTNH có diện tích khoảng m2 - An ninh, - Lập tổ bảo vệ để can thiệp có tranh chấp Liên hệ trật tự quyền địa phương can thiệp có tranh chấp - Cháy, nổ - Trang bị đầy đủ dụng cụ PCCC theo qui định nơi dễ nhìn thấy, dễ sử dụng - Định kỳ vệ sinh - Bố trí dây dẫn điện phù hợp công suất thiết bị tiêu thụ điện; dây điện ống nhựa, bảng điện lắp đặt phù hợp tầm sử dụng Dự án phân công nhân viên thường xuyên kiểm tra ổ cấm điện thay phát có dấu hiệu hư hỏng - Bố trí kim thu sét cho mái nhà - Tai nạn lao - Hướng dẫn nhân viên am hiểu nguyên tắc phòng chống Tháng 9/2016 - CTNH 82 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư động Nhà máy may mặc xuất cháy nổ, cách sử dụng thiết bị điện an toàn, qui cách Tháng 9/2016 Chủ dự án Chủ dự án Chủ dự án Chủ dự án Tháng 9/2016 83 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư Nhà máy may mặc xuất Chủ dự án Chủ dự án - Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động yêu cầu công nhân sử dụng - Trang bị tủ thuốc y tế lắp đặt nơi dễ quan sát, dễ sử dụng - Đóng phí bảo hiểm quy định khám sức khỏe định kỳ - Lắp đặt nội quy hoạt động cho khu lò hơi, xưởng sản xuất, 84 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư - Tai nạn giao thông - Sự cố nồi Sinh hoạt nhân viên - Nước thải - Rác thải Nhà máy may mặc xuất - Phân công điều khiển phương tiện chuyên chở sản phẩm cho người có giấy phép hành nghề người cồn Thiết lập nội quy ràng buộc nhân viên nghiêm túc chấp hành luật giao thông - Yêu cầu khách hàng không đậu xe lấn chiếm lòng lề đường - Yêu cầu khách hàng đăng kiểm phương tiện, không vận chuyển tải trọng, không dùng phương tiện hạn đăng ký, thời hạn - Yêu cầu khách hàng cài chốt khóa cẩn thận thùng xe phương tiện lưu thông - Sử dụng nước cấp cho nồi theo quy định nhà sản xuất - Sử dụng nồi có thông số kỹ thuật quy định có giấy phép quan có thẩm quyền Thường xuyên kiểm tra hệ thống ống dẫn đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất Định kỳ di tu, sửa chữa nồi hợp đồng đơn vị chuyên môn thẩm định chất lượng nồi quy định - Sử dụng ROCKWOOL thép mạ màu bao bọc bên ngoài, nhằm chống nhiệt từ thân lò ống dẫn gây bỏng cho công nhân - Xây dựng hầm tự hoại ngăn, tổng thể tích khoảng 40 Xây dựng m3 hầm tự hoại: - Nước thải sau hầm tự hoại, nước thải sinh hoạt khác thu 80 gom xử lý nước thải lò Bố trí thùng rác để nhân viên, khách thu gom rác thải Hợp đồng vận chuyển bãi rác (Nguồn: Công ty TNHH MTV Môi trường Nhiệt đới tổng hợp) 85 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư Nhà máy may mặc xuất 86 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư Nhà máy may mặc xuất 5.2 Chương trình giám sát môi trường: Để đảm bảo hoạt động dự án không gây tác hại tiêu cực đến môi trường xung quanh đánh giá hiệu biện pháp xử lý ô nhiễm, dự án phối hợp với quan chuyên môn môi trường để kiểm tra giám sát ô nhiễm môi trường khu vực dự án Chương trình giám sát môi trường dự kiến áp dụng sau: 5.2.1 Giai đoạn chuẩn bị xây dựng dự án: Quá trình xây dựng phát sinh nước thải, khí thải, rác thải,… không thường xuyên, tải lượng không lớn, nên dự án không đề xuất chương trình giám sát môi trường giai đoạn chuẩn bị xây dựng dự án 5.2.2 Giai đoạn dự án hoạt động: 5.2.2.1 Giám sát chất thải: a Giám sát khí thải: - Vị trí giám sát: điểm ống khói lò sau hệ thống xử lý - Thông số giám sát: Bụi tổng, CO, SO 2, NOx (tính theo NO2) lưu lượng thải - Tần suất giám sát: 01 lần/03 tháng - Quy chuẩn so sánh: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường hành (QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải công nghiệp bụi chất vô cơ, cột B) b Giám sát nước thải: - Vị trí giám sát: mẫu nước thải sau xử lý trước thoát nguồn tiếp nhận - Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, SS, tổng nitơ, tổng phốt Coliform - Tần suất giám sát: 01 lần/03 tháng - Quy chuẩn so sánh: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường hành (QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp, cột B) 87 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư Nhà máy may mặc xuất c Giám sát chất thải rắn thông thường CTNH: - Chất thải rắn thông thường: chủ dự án thu gom, lập sổ theo dõi lượng rác phát sinh dự án xử lý theo cam kết chương IV - CTNH: Thu gom quản lý CTNH theo quy định Kết giám sát chất thải rắn thông thường CTNH lưu giữ dự án cung cấp cho quan quản lý nhà nước có yêu cầu 5.2.2.2 Giám sát môi trường xung quanh: a Giám sát chất lượng không khí xung quanh: - Địa điểm lấy mẫu: 02 mẫu không khí xung quanh (điểm 1: cặp dãy phòng học Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh điểm 2: trước nhà dân hướng Nam) - Thông số giám sát: Tiếng ồn, Tổng bụi lơ lửng (TSP), NO2, SO2, CO - Tần suất giám sát: 01 lần/6 tháng - Quy chuẩn so sánh: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường hành (QCVN 05:2013/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng không khí xung quanh QCVN 26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn) b Giám sát chất lượng nước đất: - Địa điểm lấy mẫu: 01 mẫu nước đất giếng khoan dự án - Thông số giám sát: pH, TDS, Độ cứng tổng số, Amôni, Nitrit, Nitrat, Clorua, Florua, Asen, Sắt Coliform - Tần suất giám sát: 01 lần/6 tháng - Quy chuẩn so sánh: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường hành (QCVN 09-MT:2015/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước đất) (Vị trí lấy mẫu giám sát chất thải môi trường xung quanh ghi nhận sơ đồ mặt đính kèm phụ lục) 5.2.2.3 Giám sát chất lượng nước cấp dự án (kiểm định chất lượng nước cấp trước sử dụng sinh hoạt, ăn uống): Chủ dự án thực việc kiểm định chất lượng nước cấp trước sử dụng sinh hoạt, ăn uống Theo quy định Thông tư số 15/2012/TT-BYT, ngày 12/9/2012 Bộ Y tế quy định điều kiện chung bảo đảm an toàn thực 88 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư Nhà máy may mặc xuất phẩm sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dự án giám sát nguồn nước cấp phục vụ sinh hoạt ăn uống; cụ thể sau: Bảng 44: Chương trình giám sát chất lượng nước cấp dự án: ST T Vị trí giám sát Số lượng Quy chuẩn so sánh Quy chuẩn chất lượng nước sinh Độ đục, Clo dư, pH, Amoni, Hàm Nước hoạt lượng sắt tổng số, Độ cứng tính theo cấp phục hành (QCVN 01 CaCO3, Hàm lượng Clorua, Hàm vụ cho 02:2009/BYT mẫu lượng Florua, Hàm lượng Asen tổng sinh – Quy chuẩn số, Coliform tổng số E.coli hoạt kỹ thuật quốc Coliform chịu nhiệt gia chất lượng nước sinh hoạt) Quy chuẩn Độ đục, pH, Độ cứng tính theo tháng/lần chất lượng CaCO3, TDS, Hàm lượng Amoni, nước ăn uống Hàm lượng Asen tổng số, Hàm hành Nước lượng Clorua, Hàm lượng Florua, (QCVN cấp phục 01 Hàm lượng hydro sulfur, Hàm lượng 01:2009/BYT vụ ăn mẫu sắt tổng số, Hàm lượng nitrat, Hàm – Quy chuẩn uống lượng Nitrit, Clo dư, Coliform tổng kỹ thuật quốc số E.coli Coliform chịu gia chất nhiệt lượng nước ăn uống) Ghi chú: Thông số giám sát, tần suất giám sát chất lượng nước cấp thay đổi theo yêu cầu ngành y tế Thông số giám sát Tần suất giám sát tháng/lần (Nguồn: Công ty TNHH MTV Môi trường Nhiệt đới tổng hợp) 5.2.2.4 Giám sát môi trường lao động: Chương trình giám sát môi trường lao động thực sau: Bảng 45: Chương trình giám sát môi trường lao động dự án: STT Vị trí giám sát Số lượng Thông số giám sát Tần suất giám sát lần/năm Quy chuẩn so sánh Bụi lơ lửng, tiếng ồn, Quy chuẩn vệ nhiệt độ, độ ẩm, tốc sinh lao động độ gió, ánh sáng hành (Quyết định Bụi lơ lửng, tiếng ồn, lần/năm số 3733/2002/QĐ01 BYT, ngày Xưởng sản xuất nhiệt độ, độ ẩm, tốc mẫu 10/10/2002 Bộ độ gió, ánh sáng Y tế ban hành 21 Kho nguyên, phụ Bụi lơ lửng, tiếng ồn, lần/năm 01 tiêu chuẩn, liệu sản phẩm nhiệt độ, độ ẩm, tốc mẫu nguyên tắc độ gió, ánh sáng thông số vệ Ghi chú: Vị trí lấy mẫu, thông số giám sát, tần suất giám sát môi trường lao động có sinh thể lao động 89 Khu chức tổng hợp 01 mẫu Báo cáo ĐTM dự án đầu tư Nhà máy may mặc xuất thay đổi theo yêu cầu ngành y tế (Nguồn: Công ty TNHH MTV Môi trường Nhiệt đới tổng hợp) 90 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư Nhà máy may mặc xuất Chương THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 6.1 Tóm tắt trình tổ chức thực tham vấn cộng đồng: 6.1.1 Tóm tắt trình tổ chức tham vấn Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức chịu tác động trực tiếp dự án: Trong trình lập báo cáo ĐTM, chủ dự án gửi văn số 01/ĐTMTV.16, ngày 03/3/2016 (về việc xin ý kiến tham vấn cộng đồng nội dung báo cáo ĐTM dự án Đầu tư nhà máy may mặc xuất khẩu) kèm nội dung báo cáo ĐTM dự án đến UBND xã Mỹ Chánh, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Cosinco Cửu Long để tham vấn ý kiến theo quy định (Văn đính kèm phụ lục) 6.1.2 Tóm tắt trình tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp dự án: Ngày 18/3/2016 chủ dự án, đơn vị tư vấn kết hợp quyền địa phương tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp dự án UBND xã Thành phần tham dự họp gồm: - Đại diện UBND xã - Đại diện Mặt trận Tổ quốc xã - Đại diện Hội phụ nữ xã - Đại diện Hội cựu chiến binh xã - Đại diện Hội nông dân xã - Đại diện xã đoàn - Đại diện Ban nhân dân ấp Giồng Trôm - Đại diện hộ dân sinh sống khu vực dự án (17 hộ) (Kết họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp dự án đính kèm phụ lục) 6.2 Kết tham vấn cộng đồng: 6.2.1 Ý kiến UBND xã: 91 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư Nhà máy may mặc xuất a Về tác động tiêu cực dự án đến môi trường tự nhiên, KT-XH sức khỏe cộng đồng: Đồng ý với nội dung tương ứng trình bày tài liệu gửi kèm b Về biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực dự án đến môi trường tự nhiên, KT-XH sức khỏe cộng đồng: Đồng ý với nội dung tương ứng trình bày tài liệu gửi kèm c Kiến nghị chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Chánh đồng ý cho bà Shin Mi Young đầu tư dự án đầu tư nhà máy may mặc xuất ấp Giồng Trôm, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành Đồng thời, đề nghị bà Shin Mi Young thực tốt nội dung sau: - Giai đoạn xây dựng dự án: + Xử lý bụi phát sinh trình san lấp mặt bằng; không để bụi từ dự án ảnh hưởng đến đất lân cận + Thu gom xử lý chất thải rắn, nước thải phát sinh trình thi công, không để chất thải ảnh hưởng đến đất lân cận hay kênh công cộng - Giai đoạn dự án hoạt động: + Xử lý bụi, khí thải, nước thải, chất thải rắn thông thường chất thải nguy hại phát sinh dự án hoạt động, không để chất thải ảnh hưởng đến đất lân cận sức khỏe người dân + Lưu ý xử lý, giảm thiểu rủi ro, cố môi trường, đặc biệt cố nồi hơi, an ninh trật tự, an toàn giao thông + Thực nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường phê duyệt định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường + Thực yêu cầu hợp lý người dân, tổ chức tham vấn thực cam kết với cộng đồng dân cư theo biên họp tham vấn cộng đồng 6.2.2 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Cosinco Cửu Long: Chúng có gửi văn tham vấn chưa nhận văn trả lời đơn vị 6.2.3 Ý kiến cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp dự án: 92 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư Nhà máy may mặc xuất Đại diện người dân sinh sống khu vực dự án ban ngành xã đồng ý cho triển khai dự án có ý kiến sau: - Nước thải sau xử lý độc hại không, có ảnh hưởng trồng không đề nghị làm rõ - Đoạn kênh gần dự án bị lấp đề nghị phương án nạo vét để thoát nước, không lâu ngày ứ đọng tràn vào ruộng dân - Khi xây dựng hoạt động có ảnh hưởng môi trường đề nghị khắc phục 6.3 Ý kiến phản hồi cam kết chủ dự án đề xuất, kiến nghị, yêu cầu quan, tổ chức, cộng đồng dân cư tham vấn: Chủ dự án xin cám ơn ý kiến đóng góp quý tổ chức, cá nhân, quyền ban ngành địa phương cam kết thực yêu cầu quý tổ chức, cá nhân, quyền ban ngành địa phương Chủ dự án cam kết thu gom, xử lý toàn chất thải phát sinh quy định, không để gây ô nhiễm môi trường Cam kết khắc phục ảnh hưởng trình xây dựng hoạt có ảnh hưởng môi trường 93 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư Nhà máy may mặc xuất KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT Kết luận: Dự án đầu tư Nhà máy may mặc xuất không ảnh hưởng tiêu cực đến định hướng phát triển địa phương Dự án hoạt động góp phần giải việc làm cho người dân địa phương, góp phần phát triển KT-XH, tăng tỷ trọng xuất Tuy nhiên, trình xây dựng hoạt động dự án phát sinh nguồn thải (đặc biệt khí thải, nước thải chất thải rắn) có khả gây ô nhiễm môi trường khu vực, báo cáo ĐTM nêu lên đề xuất hướng xử lý, giảm thiểu nguồn ô nhiễm phát sinh, bảo đảm công tác bảo vệ môi trường dự án vào hoạt động Ngoài ra, báo cáo đề xuất chương trình giám sát môi trường đầy đủ nghiêm túc Kiến nghị: Mặc dù, loại chất thải phát sinh nhận định đánh giá chi tiết, phương án giảm thiểu phù hợp khả thi, nhiên để thực tốt luật bảo vệ môi trường văn hướng dẫn thi hành, Chủ dự án kính mong Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh cấp định phê duyệt báo cáo ĐTM cho dự án Cam kết: - Chủ dự án cam kết thực đầy đủ chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi trường nêu Chương (bao gồm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường bắt buộc phải áp dụng); tuân thủ quy định chung bảo vệ môi trường có liên quan đến giai đoạn thực dự án - Chủ dự án cam kết xử lý bụi, khí thải, mùi hôi nước thải đạt chất lượng theo quy chuẩn môi trường Việt Nam hành (QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải công nghiệp bụi chất vô cơ; QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp); cam kết thu gom xử lý chất thải rắn thông thường, CTNH quy định - Chủ dự án cam kết thực đầy đủ giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường hoàn thành giai đoạn thực dự án trước dự án vào vận hành thức - Chủ dự án cam kết đền bù khắc phục ô nhiễm môi trường trường hợp để xảy cố trình xây dựng hoạt động dự án - Cam kết thực cam kết đề xuất, kiến nghị, yêu cầu quan, tổ chức tham vấn 94 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư Nhà máy may mặc xuất CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO Cục Thống kê Trà Vinh, năm 2014, Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh năm 2013 GS.TS Hoàng Văn Bính, năm 2010, Vệ sinh lao động, NXB Khoa học Kỹ thuật GS.TS Phạm Ngọc Đăng, năm 1997, Môi trường không khí, NXB Khoa học Kỹ thuật GS.TS Trần Hiếu Nhuệ cộng sự, năm 2000, Quản lý chất thải rắn, NXB Xây dựng PGS.TS Đinh Xuân Thắng, năm 2014, Giáo trình Kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí, NXB Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh PGS.TS Nguyễn Huỳnh Hương, năm 2009, Hài hòa ĐTM nhà tài trợ phủ Việt Nam (Quy trình ĐTM – sở lý thuyết thực tiển), Bộ Kế hoạch Đầu tư PGS.TS Nguyễn Văn Phước, năm 2014, Giáo trình xử lý nước thải phương pháp sinh học, NXB Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh PGS.TS Nguyễn Văn Phước, năm 2006, Giáo trình quản lý chất lượng môi trường, NXB Xây dựng GS.TS Trần Ngọc Chấn, năm 2001, Ô nhiễm không khí xử lý khí thải tập 3, lý thuyết tính toán công nghệ xử lý khí độc hại, NXB Khoa học Kỹ thuật 10 TS Trịnh Xuân Lai, năm 2008, Tính toán thiết kế công trình xử lý nước thải, NXB Xây dựng 11 Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trà Vinh, năm 2015, Các số liệu độ ẩm, nhiệt độ, lượng mưa địa bàn Trà Vinh năm 2014 12 Tổng cục Môi trường – Bộ TN&MT, năm 2009, Hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo ĐTM dự án sản xuất hoá chất 13 Viện nghiên cứu khí – Bộ Công thương, năm 2010, Kiểm soát ô nhiễm không khí số nguồn thải công nghiệp đặc trưng Việt Nam, NXB Khoa học Kỹ thuật 14 UBND xã Mỹ Chánh, Báo cáo tình hình KT-XH, an ninh, quốc phòng năm 2015 kế hoạch năm 2016 95 Báo cáo ĐTM dự án đầu tư Nhà máy may mặc xuất PHỤ LỤC 96
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy may mặc xuất khẩu Thông tư 2015, Báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy may mặc xuất khẩu Thông tư 2015, Báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy may mặc xuất khẩu Thông tư 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập