Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm

99 99 0
  • Loading ...
Loading...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 14:33

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm – Chi nhánh Công ty TNHH TNHH De Heus Vĩnh Long MỞ ĐẦU Xuất xứ dự án: 1.1 Xuất xứ, hoàn cảnh đời dự án: Công ty TNHH De Heus doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, hoạt động nhiều năm nước ta đơn vị chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi, có trụ sở khu công nghiệp Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương Hiện, công ty có 06 nhà máy hoạt động Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Bình Định, Bình Dương, Đồng Nai Vĩnh Long; đó, nhà máy Vĩnh Long (KCN Hoà Phú) có công suất thiết kế khoảng 200.000 sản phẩm/năm Hoạt động công ty ổn định ngày phát triển; có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi Với điều kiện nêu trên, công ty nhận thấy nước ta, đặc biệt vùng ĐBSCL có tiềm lớn để phát triển ngành chăn nuôi nên nhu cầu thức ăn chăn nuôi thời gian tới lớn Mặc dù, công ty đầu tư nhiều nhà máy nhiều địa phương nước quan tâm quyền tỉnh Vĩnh Long, đặc biệt sách khuyến khích đầu tư tỉnh (ban hành theo Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND, ngày 19/8/2003) nguồn lao động dồi địa phương công ty định đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm – Chi nhánh Công ty TNHH TNHH De Heus Vĩnh Long” ấp Chợ, xã Mỹ An, huyện Mang Thít Đây dự án mới, UBND tỉnh Vĩnh Long cấp giấy chứng nhận đầu tư số 54112000010 ngày 30 tháng 10 năm 2014 cho thuê đất để thực dự án theo Công văn số 3566/UBND-KTN ngày 24 tháng 11 năm 2014 1.2 Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm – Chi nhánh Công ty TNHH TNHH De Heus Vĩnh Long, Chi nhánh Công ty TNHH TNHH De Heus Vĩnh Long lập phê duyệt dự án đầu tư Hiện dự án UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 54112000010 ngày 30 tháng 10 năm 2014 1.3 Mối quan hệ dự án với dự án, quy hoạch phát triển quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định phê duyệt: Dự án triển khai ấp Chợ, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long Dự án phù hợp quy hoạch, UBND tỉnh Vĩnh Long cấp giấy chứng nhận đầu tư số 54112000010 ngày 30 tháng 10 năm 2014 cho thuê đất Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm – Chi nhánh Công ty TNHH TNHH De Heus Vĩnh Long để thực dự án theo Công văn số 3566/UBND-KTN ngày 24 tháng 11 năm 2014 Do vậy, dự án phù hợp quy hoạch Căn pháp luật kỹ thuật việc thực ĐTM: 2.1 Các văn pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn hướng dẫn kỹ thuật môi trường làm cho việc thực ĐTM lấp báo cáo ĐTM dự án: a Các văn pháp luật: - Luật Bảo vệ môi trường, ngày 23 tháng năm 2014 - Nghị định số 08/2010/NĐ-CP, ngày 05 tháng 02 năm 2010 Chính Phủ quản lý thức ăn chăn nuôi - Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường - Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 Quy định quy hoạch môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường - Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2015 Chính phủ quản lý chất thải phế liệu - Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2010 Chính phủ quản lý thức ăn chăn nuôi - Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 12 năm 2014 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2010 Chính phủ quản lý thức ăn chăn nuôi - Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng năm 2015 Bộ TN&MT đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường - Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng năm 2015 Bộ TN&MT quản lý chất thải nguy hại b Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hướng dẫn kỹ thuật: - TCXDVN 33:2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống công trình – Tiêu chuẩn thiết kế Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm – Chi nhánh Công ty TNHH TNHH De Heus Vĩnh Long - QCXDVN 01:2008/BXD - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng - QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt - QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải công nghiệp bụi chất vô - QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngưỡng chất thải nguy hại - QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số chất độc hại không khí xung quanh - QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn - QCVN 01-77:2011/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm - QCVN 01-78:2011/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thức ăn chăn nuôi - tiêu vệ sinh an toàn mức giới hạn tối đa cho phép thức ăn chăn nuôi - QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp - TCXDVN 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế kiểm tra bảo trì hệ thống - QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng không khí xung quanh - QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngưỡng CTNH bùn thải 2.2 Các văn pháp lý, định ý kiến văn cấp có thẩm quyền dự án: - Giấy chứng nhận đầu tư số 54112000010 ngày 30 tháng 10 năm 2014 UBND tỉnh Vĩnh Long cấp cho Công ty TNHH De Hues - Công văn số 3566/UBND-KTN ngày 24 tháng 11 năm 2014 UBND tỉnh Vĩnh Long việc cho thuê đất để thực dự án xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm thuỷ sản Công ty TNHH De Hues Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm – Chi nhánh Công ty TNHH TNHH De Heus Vĩnh Long - Công văn số 229/CV-UBND ngày 15 tháng năm 2015 UBND xã Mỹ An việc ý kiến tham vấn dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm – Chi nhánh Công ty TNHH De Heus Vĩnh Long 2.3 Các tài liệu, liệu chủ dự án tạo lập sử dụng trình ĐTM: - Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm – Chi nhánh Công ty TNHH TNHH De Heus Vĩnh Long, năm 2014 - Kết đo đạc môi trường khu vực dự án, tháng 10 năm 2015 Tổ chức thực ĐTM: Báo cáo ĐTM dự án xây dựng dựa hướng dẫn Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng năm 2015 Bộ TN&MT; Chi nhánh Công ty TNHH TNHH De Heus Vĩnh Long tổ chức thực hỗ trợ tư vấn - Tên đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Nhiệt đới Người đại diện: ông Đặng Văn Ngọc Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: Số 59/33, Phó Cơ Điều, phường 3, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Điện thoại: 0939 899498 - Danh sách người trực tiếp lập báo cáo: Bảng 1: Danh sách người trực tiếp lập báo cáo: STT Họ tên Hà Duy Tín Đặng Văn Trường Nguyễn Hoàng Thông Chuyên ngành Thạc sĩ Công nghệ Hóa học (02 năm kinh nghiệm lĩnh vực môi trường) Kỹ sư Chăn nuôi Thú y (1 năm lĩnh vực môi trường) Đơn vị Cộng tác Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH TNHH De Heus Vĩnh Long Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Nhiệt đới Kỹ sư Kỹ thuật xây Công ty TNHH dựng (5 năm lĩnh Một thành viên vực môi trường) Môi trường Nhiệt đới Nội dung phụ trách Kiểm tra nội dung toàn báo cáo Chữ ký Chương 1, Chương 1, 2, 4 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm – Chi nhánh Công ty TNHH TNHH De Heus Vĩnh Long Trịnh Dương Sơn Tùng Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường (1 năm lĩnh vực môi trường) Công ty TNHH Mở đầu, Một thành viên chương 5, Môi trường Nhiệt 6, kết luận, đới kiến nghị cam kết Đặng Văn Kỹ sư Kỹ thuật Công ty TNHH Chương 3, Ngọc Môi trường (9 năm Một thành viên tổng lĩnh vực môi Môi trường Nhiệt hợp báo cáo trường) đới Cùng cán kỹ thuật khác Chủ dự án đơn vị tư vấn Phương pháp áp dụng trình ĐTM: Việc lập báo cáo ĐTM dự án chủ yếu dựa vào phương pháp sau: a Các phương pháp ĐTM: - Phương pháp Đánh giá nhanh: Dựa vào số liệu hệ số tải lượng ô nhiễm WHO số liệu nghiên cứu tác giả có uy tín công bố để ước tính tải lượng ô nhiễm cho dự án - Phương pháp So sánh: Dựa vào kết khảo sát, đo đạc trường, kết phân tích phòng thí nghiệm kết tính toán theo lý thuyết so sánh với tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam tương ứng để xác định chất lượng môi trường khu vực xây dựng dự án mức độ ô nhiễm dự án gây - Phương pháp Dự tính, dự báo: Dựa sở lý luận kinh nghiệm để đoán tác động có nhằm xem xét tác động dự án đến chất lượng môi trường hệ sinh thái vùng qua giai đoạn thực dự án b Các phương pháp khác: Ngoài ra, trình lập báo cáo đơn vị tư vấn kết hợp với chủ dự án khảo sát thực tế khu vực triển khai dự án để ghi nhận đối tượng tự nhiên, kinh tế xã hội nhằm phục vụ cho trình đánh giá tác động Riêng phương pháp lấy mẫu đo đạc môi trường trạng thực đơn vị chuyên nghiệp, phòng thí nghiệm Bộ TN&MT chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, số hiệu: VIMCERTS 110, ngày 04/9/2015 nên kết có độ xác cao (Giấy chứng nhận đính kèm phụ lục báo cáo) Chương Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm – Chi nhánh Công ty TNHH TNHH De Heus Vĩnh Long MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1 Tên dự án: - Tên dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm – Chi nhánh Công ty TNHH De Heus Vĩnh Long - Địa điểm thực dự án: ấp Chợ, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 1.2 Chủ dự án: - Tên chủ dự án: Chi nhánh Công ty TNHH De Heus Vĩnh Long - Địa liên hệ: ấp Chợ, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long - Điện thoại: 0906804747 (Hà Duy Tín) - Người đại diện theo pháp luật chủ dự án ông: Gabor Fluit (Quốc tịch Hà Lan), Chức vụ: Tổng giám đốc 1.3 Vị trí địa lý dự án: 1.3.1 Vị trí địa lý: Dự án xây dựng khu đất có diện tích khoảng 42.331,9 m2, tọa lạc ấp Chợ, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long - Tọa độ địa lý (VN:2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30) khu đất xây dựng dự án sau: Bảng 2: Tọa độ địa lý điểm góc khu đất (VN:2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30): Điểm góc Tọa độ địa lý X Y 1132469 561123 1132628 561221 1132685 561233 1132672 561890 1132566 561855 Điểm góc 10 Tọa độ địa lý X Y 1132514 561009 1132548 560886 1132479 560890 1132476 560984 1132458 560985 - Vị trí giáp giới khu đất sau: + Phía Đông giáp: Vườn dân, đường đất nhà dân (nhà dân cặp ranh) Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm – Chi nhánh Công ty TNHH TNHH De Heus Vĩnh Long + Phía Tây giáp: Vườn dân, chùa Phước Long văn phòng, khu xưởng sản xuất gạch DNTN Thiện Kim + Phía Nam giáp: tỉnh 902 + Phía Bắc giáp: Vườn dân, nhà dân (nhà dân cặp ranh) Đường Sông Cổ Chiên (Sơ đồ mặt dự án đính kèm phụ lục) 1.3.2 Mối quan hệ dự án với đối tượng tự nhiên KT-XH: - Dự án cặp đường tỉnh 902 theo hướng Nam; cặp sông Cổ Chiên theo hướng Bắc Sông Cổ Chiên khu vực dự án có chiều rộng khoảng 480 m - Chùa Phước Long cặp ranh dự án; dự án cách Đình Hoà Mỹ khoảng 120 m theo hướng Tây Bắc - Cách Bưu điện văn hoá xã Mỹ An khoảng 25 m theo hướng Đông Nam - Cách trụ sở UBND xã (trụ sở mới) khoảng 350 m, cách chợ Mỹ An khoảng 500 m theo hướng Tây Nam - Cách nhà máy nước ấp Chợ khoảng 400m theo hướng Tây - Ở khu vực dự án, ngoại trừ hướng Bắc giáp sông, hướng lại dân cư tập trung đông Nhà dân gần cặp ranh dự án theo hướng Đông Bắc hướng Nam, Tây Nam * Đánh giá chung địa điểm thực dự án: Khu đất thực dự án phù hợp quy hoạch; hiện, toàn diện tích đất thực dự án UBND tỉnh cho thuê để thực dự án theo Công văn số 3566/UBND-KTN ngày 24 tháng 11 năm 2014 (Sơ đồ vị trí dự án đính kèm phụ lục) 1.4 Nội dung chủ yếu dự án: 1.4.1 Mục tiêu dự án: Mục tiêu dự án nhằm đáp ứng nhu cầu thức ăn chăn nuôi góp phần phát triển ngành chăn nuôi tỉnh 1.4.2 Khối lượng quy mô hạng mục công trình dự án: a Diện tích trạng sử dụng đất: Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm – Chi nhánh Công ty TNHH TNHH De Heus Vĩnh Long - Diện tích đất: Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 54112000010, ngày 30 tháng 10 năm 2014 UBND tỉnh Vĩnh Long, dự án đầu tư phần đất có diện tích khoảng 42.331,9 m2 - Hiện trạng sử dụng đất: Toàn diện tích đất chủ dự án quản lý sử dụng; trước chuyển nhượng toàn khu đất thực dự án san lấp mặt bằng, sử dụng làm sở sản xuất gạch, gốm Hiện, khu đất có cao trình từ 2,2 – 2,4 m b Hạng mục công trình dự án: Khi dự án hoạt động, hạng mục công trình dự án sau: Bảng 3: Hạng mục công trình dự án: TT A 10 11 B Hạng mục công trình Công trình Khu văn phòng, tin, phòng thí nghiệm Tháp sản xuất Kho nguyên liệu Kho thành phẩm Khu vực si lô chứa nguyên liệu Khu si lô chứa trấu Phòng kỹ thuật điều khiển Nhà nhập liệu Nhà lò Khu đặt bồn dầu cá Nhà phụ trợ (Xưởng bảo trì) Công trình phụ Sân, đường nội Trạm cân khử trùng Kho xỉ - Kho phế liệu - Kho CTNH - Kho chứa tro Nhà vệ sinh - Khu nhà vệ sinh công nhân - Khu nhà vệ sinh nhà nghỉ tài xế xe tải - Khu nhà vệ sinh khu văn phòng - Khu nhà vệ sinh tin Số lượng khu Diện tích (m2) 9.696 866 khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu 1.043 3.290 2.248 1.158 76 96 223 312 94 290 14.500 11.500 139 140 35 100 18 18 Diện tích nhà vệ sinh tính chung với diện tích khu khu khu khu khu khu khu Số tầng (tầng) Tỷ lệ (%) 22,9 1 1 34,3 1 1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm – Chi nhánh Công ty TNHH TNHH De Heus Vĩnh Long 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C - Khu nhà vệ sinh xưởng bảo trì Nhà nghỉ tài xế xe tải Nhà xe máy Nhà xe ô tô Bãi đậu xe tải Nhà bảo vệ Khu bể chứa nước ngầm nhà bơm Trạm xử lý nước thải tập trung Tường rào Cầu bến Trạm điện Hệ thống thoát nước thải Hệ thống thoát nước mưa Bờ kè Cầu cảng Cây xanh Tổng cộng khu công trình 1 khu khu khu khu khu 72 247 120 2.000 18 156 1 - khu 950 m khu khu 160 m 520 m 260 m khu - 40 50 18.135,9 42.331,9 - 42,8 100,0 (Sơ đồ mặt dự án đính kèm phụ lục báo cáo) * Công trình chính: - Khu văn phòng, tin, phòng thí nghiệm: xây dựng với diện tích khoảng 866 m2 Kết cấu: móng, cột, khung bê tông cốt thép, mái tôn, vách tường, gạch men Trong đó: + Căn tin: dự án bố trí tin, để chế biến cung cấp thức ăn ca cho nhân viên Căn tin dự án có sức chứa tối đa khoảng 100 người thời điểm Bếp chế biến thức ăn bố trí chung tin + Phòng thí nghiệm: dự án trang bị phòng thí nghiệm với dụng cụ dùng test nhanh tiêu độ ẩm, số axit, số peroxid, hàm lượng nước, kiểm tra vi sinh (như E coli, Salmonella) nguyên liệu thành phẩm - Tháp sản xuất, kho nguyên liệu, kho thành phẩm: xây dựng với diện tích khoảng 6.581 m2 Kết cấu: móng, cột, khung bê tông cốt thép thép tiền chế, mái tôn, vách tường lửng tôn, xi măng - Khu si lô chứa nguyên liệu, chứa trấu, khu bồn chứa dầu cá: xây dựng với diện tích khoảng 1.328 m2 Các khu có móng gia có cọc bê tông cốt thép, bê tông cốt thép Các si lô bồn chứa dầu hàn Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm – Chi nhánh Công ty TNHH TNHH De Heus Vĩnh Long thép Tổng cộng có si lô chứa nguyên liệu ngũ cốc (như lúa mạch, ngô, lúa mì, sắn, gạo, cám gạo); si lô chứa trấu rời bồn chứa dầu cá - Phòng kỹ thuật điều khiển: xây dựng với diện tích khoảng 96 m 2; xây tầng Kết cấu: móng, cột, khung, sàn bê tông cốt thép, mái tôn, vách tường, gạch men - Nhà nhập liệu: xây dựng với diện tích khoảng 223 m Kết cấu: móng, cột, khung bê tông cốt thép, mái tôn, vách tường, xi măng Nhà nhập liệu sử dụng để kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào trước nhập kho si lô; khu nạp liệu si lô chứa nguyên liệu bố trí nhà nhập liệu - Nhà lò hơi: xây dựng với diện tích khoảng 312 m Kết cấu: móng, cột, khung, sàn bê tông cốt thép, mái tôn, vách tường, xi măng Dự án bố trí lò nhà lò - Nhà phụ trợ (Xưởng bảo trì): xây dựng với diện tích khoảng 290 m Kết cấu: móng, cột, khung bê tông cốt thép, mái tôn, vách tường, xi măng * Công trình phụ trợ: - Sân, đường nội bộ, bãi đổ xe tải: có kết cấu bê tông cốt thép bê tông nhựa để đảm bảo vệ sinh mỹ quan - Trạm cân khử trùng: dự án bố trí trạm cân, gần cổng dự án để kiểm tra tải trọng xe ra, vào dự án; đồng thời để kiểm tra khối lượng nguyên, vật liệu sản phẩm xe trước nhập vào dự án hay trước xuất khỏi dự án Gần trạm cân có bố trí hố vôi dùng khử trùng bánh xe tải trước ra, vào dự án - Kho chứa CTNH: xây dựng để lưu trữ toàn CTNH phát sinh từ dự án Kho chứa CTNH xây dựng với vách tường tôn, xi măng, mái tôn có cửa kín Công trình có diện tích khoảng m2 - Kho xỉ: xây dựng với diện tích khoảng 140 m Kết cấu: móng, cột, khung bê tông cốt thép, mái tôn, vách tường, xi măng Trong kho xỉ bố trí: kho chứa CTNH (khoảng m2), kho phế liệu (khoảng 35 m2) nơi chứa tro trấu (khoảng 100 m2) - Nhà vệ sinh: dự án bố trí khu nhà vệ sinh văn phòng, tin, xưởng bảo trì, nhà nghỉ tài xế xe tải bố trí riêng khu nhà vệ sinh phục vụ công nhân sản xuất Dưới nhà vệ sinh có xây dựng hầm tự hoại ngăn Các hầm tự hoại tích tổng cộng khoảng 30 m3 - Nhà nghỉ tài xế xe tải: xây dựng với diện tích khoảng 72 m Kết cấu: móng, cột, khung bê tông cốt thép, mái tôn, vách tường, xi măng 10 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm – Chi nhánh Công ty TNHH TNHH De Heus Vĩnh Long bảo trì, văn phòng, si lô, ống khói lò khu sản xuất - Tai nạn - Hướng dẫn nhân viên am hiểu nguyên tắc phòng lao động chống cháy nổ, cách sử dụng thiết bị điện an toàn, qui cách - Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động yêu cầu công nhân sử dụng - Trang bị tủ thuốc y tế lắp đặt nơi dễ quan sát, dễ sử dụng - Đóng phí bảo hiểm quy định khám sức khỏe định kỳ - Lắp đặt nội quy hoạt động cho kho, si lô, xưởng sản xuất, - Sự cố - Sử dụng nước cấp cho nồi theo quy định nồi nhà sản xuất - Sử dụng nồi có thông số kỹ thuật quy định có giấy phép quan có thẩm quyền Thường xuyên kiểm tra hệ thống ống dẫn đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất Định kỳ di tu, sửa chữa nồi hợp đồng đơn vị chuyên môn thẩm định chất lượng nồi quy định - Sử dụng ROCKWOOL thép mạ màu bao bọc bên ngoài, nhằm chống nhiệt từ thân lò ống dẫn gây bỏng cho công nhân - Tai nạn * Đối với giao thông bộ: Chủ dự án Sở TN&M T, Phòng TN&M T huyện Mang Thít UBND xã Mỹ An 86 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm – Chi nhánh Công ty TNHH TNHH De Heus Vĩnh Long Sinh hoạt nhân viên giao thông - Phân công điều khiển phương tiện chuyên chở sản phẩm cho người có giấy phép hành nghề người cồn Thiết lập nội quy ràng buộc nhân viên nghiêm túc chấp hành luật giao thông - Yêu cầu khách hàng không đậu xe lấn chiếm lòng lề đường - Yêu cầu khách hàng đăng kiểm phương tiện, không vận chuyển tải trọng, không dùng phương tiện hạn đăng ký, thời hạn - Yêu cầu khách hàng cài chốt khóa cẩn thận thùng xe phương tiện lưu thông * Đối với giao thông thuỷ: - Yêu cầu khách hàng, bên cung cấp nguyên liệu không neo đậu phương tiện thuỷ lấn chiếm luồng giao thông thuỷ - Neo đậu phương tiện thuỷ bến sông dự án vào ban đêm phải đốt đèn hiệu - Chủ dự án lập thủ tục bến thuỷ nội địa cảng thuỷ nội địa theo quy định - Sắp xếp gọn băng tải nhập, xuất hàng sử dụng - Nước - Xây dựng hầm tự hoại ngăn, tổng thể tích Xây dựng thải khoảng 30 m3 hầm tự - Nước thải sau hầm tự hoại, nước thải sinh hoạt hoại: 90 Chủ dự án Sở TN&M T, Phòng TN&M T huyện Mang Thít UBND xã Mỹ An 87 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm – Chi nhánh Công ty TNHH TNHH De Heus Vĩnh Long - Rác thải khác thu gom, xử lý trạm xử lý nước thải tập trung Bố trí thùng rác để nhân viên, khách thu gom rác thải Hợp đơn vị thu gom rác địa phương, vận chuyển bãi rác Chủ dự án 88 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm – Chi nhánh Công ty TNHH TNHH De Heus Vĩnh Long 5.2 Chương trình giám sát môi trường: Để đảm bảo hoạt động dự án không gây tác hại tiêu cực đến môi trường xung quanh đánh giá hiệu biện pháp xử lý ô nhiễm, dự án phối hợp với quan chuyên môn môi trường để kiểm tra giám sát ô nhiễm môi trường khu vực dự án Chương trình giám sát môi trường dự kiến áp dụng sau: 5.2.1 Giai đoạn xây dựng dự án: Quá trình xây dựng phát sinh nước thải, khí thải,… với tải lượng nhỏ, tác động không lớn đến môi trường sức khoẻ người Do vậy, dự án không đề xuất chương trình giám sát môi trường giai đoạn xây dựng dự án 5.2.2 Giai đoạn dự án hoạt động: a Giám sát khí thải: - Vị trí giám sát: điểm ống khói lò (toạ độ: X=1132625, Y=562007) - Thông số giám sát: Bụi tổng, CO, SO 2, NOx (tính theo NO2) lưu lượng thải - Tần suất giám sát: 01 lần/03 tháng - Quy chuẩn so sánh: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường hành (QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải công nghiệp bụi chất vô cơ) b Giám sát nước thải: - Vị trí giám sát: điểm hố gas tiếp nhận nước thải sau xử lý trước thoát sông Cổ Chiên (toạ độ: X=1132658, Y=561896) - Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, SS, tổng nitơ tổng phốt Coliform - Tần suất giám sát: 01 lần/03 tháng - Quy chuẩn so sánh: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường hành (QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp, cột A, Kp=1,2 Kf=1,2) 89 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm – Chi nhánh Công ty TNHH TNHH De Heus Vĩnh Long c Giám sát chất thải rắn thông thường CTNH: Chủ dự án thường xuyên cặp nhật thành phần, khối lượng, cách lưu giữ cách xử lý loại chất thải rắn thông thường CTNH phát sinh suốt thời gian hoạt động dự án Kết giám sát chất thải rắn thông thường CTNH lưu giữ dự án cung cấp cho quan quản lý nhà nước có yêu cầu (Vị trí lấy mẫu ghi nhận sơ đồ mặt đính kèm phụ lục) 90 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm – Chi nhánh Công ty TNHH TNHH De Heus Vĩnh Long Chương THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 6.1 Tóm tắt trình tổ chức thực tham vấn cộng đồng: 6.1.1 Tóm tắt trình tổ chức tham vấn Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức chịu tác động trực tiếp dự án: Trong trình lập báo cáo ĐTM, chủ dự án gửi văn số 02/2015/CV-DeHeusVL2, ngày 01/7/2015 (về việc xin ý kiến tham vấn nội dung báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc – Chi nhánh Công ty TNHH De Heus Vĩnh Long) kèm nội dung báo cáo ĐTM dự án đến UBND xã Mỹ An, Bưu điện văn hoá xã Mỹ An, Đình Hoà Mỹ, chùa Phước Long DNTN Thiện Kim để tham vấn ý kiến theo quy định (Văn số 02/2015/CV-DeHeusVL2, ngày 01/7/2015 đính kèm phụ lục) 6.1.2 Tóm tắt trình tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp dự án: Ngày 15/7/2015 chủ dự án kết hợp đơn vị tư vấn, quyền địa phương tham vấn ý kiến đại diện hộ dân sinh sống lân cận dự án (03 hộ); sau đó, ngày UBND xã kết hợp chủ dự án tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp dự án UBND xã Thành phần tham dự họp gồm: - Đại diện UBND xã - Đại diện Mặt trận Tổ quốc xã - Đại diện hội phụ nữ xã - Đại diện xã đoàn - Các ban ngành xã như: Đảng uỷ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân Ban nhân dân ấp chợ UBND xã có mời dự họp vắng mặt - Ngoài ra, UBND xã kết hợp chủ dự án mời lãnh đạo DNTN Thiện Kim tham dự, ông Cao Văn Lượm đại diện DNTN Thiện Kim tham dự cho ý kiến đóng góp (Kết tham vấn ý kiến đại diện hộ dân sinh sống lân cận dự án biên họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp dự án đính kèm phụ lục) 91 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm – Chi nhánh Công ty TNHH TNHH De Heus Vĩnh Long 6.2 Kết tham vấn cộng đồng: 6.2.1 Ý kiến UBND xã tổ chức chịu tác động trực tiếp dự án: a Ý kiến UBND xã: - Về tác động tiêu cực dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội sức khỏe cộng đồng: Đồng ý với nội dung tương ứng trình bày tài liệu gửi kèm - Về biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội sức khỏe cộng đồng: Đồng ý với nội dung tương ứng trình bày tài liệu gửi kèm - Kiến nghị chủ dự án: + Đồng ý cho triển khai dự án + Các kiến nghị khác: • Đề nghị chủ dự án xử lý mùi hôi, bụi, tiếng ồn, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại quy định pháp luật; không để chất thải ảnh hưởng đến hoạt động công trình lân cận sức khoẻ người dân xung quanh suốt thời gian xây dựng thời gian vận hành dự án • Yêu cầu khách hàng, nhân viên không văng ném rác thải xuống sông • Khi neo đậu phương tiện giao thông thuỷ bến sông phải có giải pháp phòng chống cố sạt lở, tai nạn giao thông thuỷ Lập thủ tục bến thuỷ cảng thuỷ nội địa theo quy định • Không xây dựng công trình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông thuỷ, Nghiêm túc chấp hành pháp luật giao thông • Chấp hành nghiêm chỉnh ý kiến tổ chức, đại biểu tham dự theo biên họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp dự án • Chấp hành quy định môi trường, nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường phê duyệt Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án b Ý kiến chùa Phước Long: - Về tác động tiêu cực dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội sức khỏe cộng đồng: Đồng ý với nội dung tương ứng trình bày tài liệu gửi kèm 92 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm – Chi nhánh Công ty TNHH TNHH De Heus Vĩnh Long - Về biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội sức khỏe cộng đồng: Đồng ý với nội dung tương ứng trình bày tài liệu gửi kèm - Kiến nghị chủ dự án: + Đồng ý cho triển khai dự án + Các kiến nghị khác: • Xử lý mùi hôi, bụi, tiếng ồn phát sinh từ trình sản xuất, không để ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh • Quản lý chất thải dự án (như rác thải, nước thải, chất thải nguy hại) quy định, không để rò rỉ xung quanh • Thực tốt biện pháp quản lý môi trường, xử lý chất thải giám sát môi trường theo quy định nhà nước • Chùa gần nơi đậu xe tải dự án, đề nghị chủ dự án không bấm còi xe, rú ga xe đậu xe tải gần Chùa c Ý kiến đình Hoà Mỹ: - Về tác động tiêu cực dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội sức khỏe cộng đồng: Đồng ý với nội dung tương ứng trình bày tài liệu gửi kèm - Về biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội sức khỏe cộng đồng: Đồng ý với nội dung tương ứng trình bày tài liệu gửi kèm - Kiến nghị chủ dự án: + Đồng ý cho triển khai dự án + Các kiến nghị khác: • Xử lý chất thải đạt chất lượng theo quy định Không để mùi hôi ảnh hưởng đến Đình bà xung quanh • Tuân thủ pháp luật có liên quan d Ý kiến bưu điện văn hoá xã Mỹ An: - Về tác động tiêu cực dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội sức khỏe cộng đồng: Đồng ý với nội dung tương ứng trình bày tài liệu gửi kèm 93 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm – Chi nhánh Công ty TNHH TNHH De Heus Vĩnh Long - Về biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội sức khỏe cộng đồng: Đồng ý với nội dung tương ứng trình bày tài liệu gửi kèm - Kiến nghị chủ dự án: + Đồng ý cho triển khai dự án + Các kiến nghị khác: • Bưu điện gần dự án, đề nghị chủ dự án không để bụi, mùi hôi ảnh hưởng đến Bưu điện • Đề nghị chủ dự án tuân thủ pháp luật môi trường có liên quan e Ý kiến DNTN Thiện Kim: Trong họp tham vấn cộng đồng UBND xã ông Cao Văn Lượm đại diện DNTN Thiện Kim có cho ý kiến sau: - Cơ sở ông có 50 công nhân trình hoạt động dự án xảy ô nhiễm môi trường ảnh hưởng sức khoẻ công nhân cần phải có hỗ trợ - Hiện nay, việc thi công dự án gây nhiều tiếng ồn, chấn động lớn ảnh hưởng đến giấc ngũ người dân xung quanh - Việc xây dựng dự án lấn qua phần đất sở ông sử dụng, gây sụp đề nghị sớm khắc phục DNTN Thiện Kim không trả lời văn riêng 6.2.2 Ý kiến đại diện cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp dự án: Các thành phần tham dự họp hộ dân tham vấn thống cho triển khai dự án, có ý kiến sau: - Ý kiến hộ dân: + Đề nghị không để rung động gây ảnh hưởng nhà cửa + Phải tạo điều kiện cho gia đình thoát nước sông Cổ Chiên + Đề nghị bồi thường xảy cố trình xây dựng hoạt động Đặc biệt hư hỏng nhà cửa trình xây dựng - Ý kiến thành phần tham dự họp: 94 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm – Chi nhánh Công ty TNHH TNHH De Heus Vĩnh Long + Ý kiến ông Huỳnh Ngọc Thắng (chủ tịch UBND xã): Hàng năm phải báo cáo ĐTM đơn vị đầu tư đến với hộ dân khu vực gần dự án + Ý kiến ông Huỳnh Thanh Hoàng (phó chủ tịch UBND xã): Cần có hình ảnh, tư liệu trước thực công trình để xảy tranh chấp với hộ dân, sau thi công có sở giải + Ý kiến ông Nguyễn Ngọc Quí (cán địa chính, môi trường xã): Đề nghị chủ dự án, đơn vị tư vấn đưa nội dung ống thoát nước vào nội dung ĐTM Đề nghị có đường ống thoát nước cho hộ dân khu vực xung quanh dự án Trong trình thi công hoạt động đề nghị chủ đầu tư phải đảm bảo an ninh, trật tự không gây tiếng ồn khu vực xung quanh Thực hồ sơ môi trường duyệt Trong trình hoạt động có nâng công suất, thay đổi kết cấu phải báo cáo quan có thẩm quyền điều chỉnh Hồ sơ thực môi trường, chủ dự án phải thuê đơn vị tư vấn, giám sát để đảm bảo hợp lệ đạt yêu cầu theo quy định 6.2.3 Ý kiến phản hồi cam kết chủ dự án đề xuất, kiến nghị, yêu cầu quan, tổ chức, cộng đồng dân cư tham vấn: Chủ dự án khắc phục cố xây dựng lấn qua phần đất ông Cao Văn Lượm theo trạng ban đầu Cam kết giữ nguyên trạng đường ống nước để người dân xung quanh dự án sử dụng Chủ dự án xin cám ơn ý kiến đóng góp quý tổ chức, cá nhân, quyền ban ngành địa phương cam kết thực yêu cầu quý tổ chức, cá nhân, quyền ban ngành địa phương Chủ dự án liên hệ hộ gia đình, tổ chức lân cận chụp hình ảnh làm tư liệu để bồi thường thiệt hại, trường hợp gây thiệt hại đến công trình lân cận Riêng ý kiến hàng năm phải báo cáo ĐTM đơn vị đầu tư đến với hộ dân khu vực gần dự án quy định pháp luật nên nội dung chủ dự án thực việc giám sát chất thải lưu kết dự án, không gửi báo cáo ĐTM đơn vị đầu tư đến với hộ dân khu vực gần dự án theo yêu cầu 95 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm – Chi nhánh Công ty TNHH TNHH De Heus Vĩnh Long KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT Kết luận: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm – Chi nhánh Công ty TNHH TNHH De Heus Vĩnh Long phù hợp không ảnh hưởng tiêu cực đến định hướng phát triển KT-XH địa phương Dự án hoạt động góp phần giải việc làm cho người dân địa phương; cung cấp thức ăn công nghiệp phục vụ phát triển ngành chăn nuôi địa phương Tuy nhiên, trình xây dựng hoạt động dự án phát sinh nguồn thải (đặc biệt bụi, khí thải, mùi hôi, chất thải rắn) có khả gây ô nhiễm môi trường khu vực, báo cáo ĐTM nêu lên đề xuất hướng xử lý, giảm thiểu nguồn ô nhiễm phát sinh, bảo đảm công tác bảo vệ môi trường dự án vào hoạt động Ngoài ra, báo cáo đề xuất chương trình giám sát môi trường đầy đủ nghiêm túc Kiến nghị: Mặc dù, loại chất thải phát sinh nhận định đánh giá chi tiết, phương án giảm thiểu phù hợp khả thi, nhiên để thực tốt luật bảo vệ môi trường văn hướng dẫn thi hành, Chủ dự án kính mong Sở TN&MT sớm tham mưu UBND tỉnh sớm cấp định phê duyệt báo cáo ĐTM cho dự án Cam kết: - Chủ dự án cam kết thực đầy đủ chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi trường nêu Chương (bao gồm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường bắt buộc phải áp dụng); tuân thủ quy định chung bảo vệ môi trường có liên quan đến giai đoạn thực dự án - Chủ dự án cam kết xử lý bụi, khí thải, mùi hôi nước thải đạt chất lượng theo quy chuẩn môi trường Việt Nam hành (QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải công nghiệp bụi chất vô cơ, cột B, Kv=1,2, Kp=1; QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước công nghiệp, cột A, Kq=1,2 Kf=1,2); cam kết thu gom xử lý chất thải rắn thông thường, CTNH quy định - Chủ dự án cam kết thực đầy đủ giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường hoàn thành giai đoạn thực dự án trước dự án vào vận hành thức 96 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm – Chi nhánh Công ty TNHH TNHH De Heus Vĩnh Long - Chủ dự án cam kết đền bù khắc phục ô nhiễm môi trường trường hợp để xảy cố trình xây dựng hoạt động dự án - Cam kết thực cam kết đề xuất, kiến nghị, yêu cầu quan, tổ chức tham vấn 97 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm – Chi nhánh Công ty TNHH TNHH De Heus Vĩnh Long CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO Cục Thống kê Vĩnh Long, năm 2015, Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Long năm 2014, NXB Văn hoá Dân tộc GS.TS Lâm Minh Triết, năm 2007, Kỹ thuật môi trường, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh GS.TS Phạm Ngọc Đăng, năm 1997, Môi trường không khí, NXB Khoa học Kỹ thuật GS.TS Trần Hiếu Nhuệ cộng sự, năm 2000, Quản lý chất thải rắn, NXB Xây dựng PGS.TS Đinh Xuân Thắng, năm 2014, Giáo trình Kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí, NXB Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh PGS.TS Nguyễn Đình Mạnh, năm 2005, ĐTM, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội PGS.TS Nguyễn Huỳnh Hương, năm 2009, Hài hòa ĐTM nhà tài trợ phủ Việt Nam (Quy trình ĐTM – sở lý thuyết thực tiển), Bộ Kế hoạch đầu tư PGS.TS Nguyễn Việt Anh, năm 2006, Bể tự hoại bể tự hoại cải tiến, NXB Khoa học Kỹ thuật Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê Việt Nam (tóm tắt), năm 2014 10 Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê Việt Nam, năm 2013 11 TS Nguyễn Thúc Hà – TS Bùi Văn Hạnh – ThS Võ Văn Phong, năm 2006, Giáo trình công nghệ hàn, NXB Giáo dục 12 TS Trịnh Xuân Lai, năm 2008, Tính toán thiết kế công trình xử lý nước thải, NXB Xây dựng 13 UBND xã Mỹ An, báo cáo tình hình KT-XH, an ninh, quốc phòng năm 2014 kế hoạch năm 2015 14 WHO, năm 1993, Đánh giá nguồn ô nhiễm đất, nước không khí 98 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm – Chi nhánh Công ty TNHH TNHH De Heus Vĩnh Long PHỤ LỤC 99 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm – Chi nhánh Công ty TNHH TNHH De Heus Vĩnh Long SƠ ĐỒ VỊ TRÍ DỰ ÁN Cồn Phú Đa 480m VỊ TRÍ DỰ ÁN Ghi chú: 250m) – Chợ Mỹ An (cách 500m) – UBND xã (cách 350m) – Nhà máy nước ấp Chợ (400m) – Đình Hoà Mỹ (cách 120m) – DNTN Thiện Kim (cặp ranh) – Bưu điện văn hoá xã Mỹ An (cách 25m) – Khu dân cư ấp Chợ (cách – Chùa Phước Long (cặp ranh) 100
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập