Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, sự lưu hành vi rút LMLM, hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vắc xin aftopor ở trâu, bò tại các huyện miền núi của tỉnh thanh hóa

106 10 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 10:50

I HC THI NGUYấN TRNG I HC NễNG LM O VN TRUNG NGHIấN CU MT S C IM DCH T, S LU HNH VI RT L MM LONG MểNG, HIU GI KHNG TH SAU KHI TIấM PHềNG VC XIN AFTOPOR TRU, Bề TI CC HUYN MIN NI TNH THANH HểA LUN VN THC S TH Y Thỏi Nguyờn - 2015 S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn I HC THI NGUYấN TRNG I HC NễNG LM O VN TRUNG NGHIấN CU MT S C IM DCH T, S LU HNH VI RT L MM LONG MểNG, HIU GI KHNG TH SAU KHI TIấM PHềNG VC XIN AFTOPOR TRU, Bề TI CC HUYN MIN NI TNH THANH HểA Ngnh: Thỳ y Mó s: 60.64.01.01 LUN VN THC S TH Y Ngi hng dn khoa hc: TS Nguyn Vn Quang PGS.TS Tụ Long Thnh Thỏi Nguyờn - 2015 S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LI CAM OAN Tụi xin cam oan rng: - Cỏc kt qu nghiờn cu lun l trung thc, khỏch quan v cha c s dng bo v mt hc v no - Mi s giỳp quỏ trỡnh thc hin nghiờn cu v vit lun ó c cm n Tt c cỏc thụng tin trớch dn lun ó c ghi rừ ngun gc Thỏi Nguyờn, ngy thỏng nm 2015 Tỏc gi o Vn Trung S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LI CM N Tụi xin trõn trng cm n s giỳp quý bỏu ca Trng i hc Nụng Lõm Thỏi Nguyờn, Phũng o to Sau i hc, Khoa Chn nuụi - Thỳ y ó t chc v to iu kin cho tụi tham d khúa hc Cao hc Thỳ y K21, ng thi giỳp tụi sut quỏ trỡnh hc v hon thnh lun Tụi xin by t lũng bit n sõu sc ti cỏc thy, cỏc cụ v cỏc ging viờn ca Trng i hc Nụng Lõm Thỏi Nguyờn ó tn tỡnh ging dy, giỳp tụi thi gian hc ti trng, c bit l s hng dn, ch bo tn tỡnh ca Tin s Nguyn Vn Quang, Phú Giỏo s - Tin s Tụ Long Thnh, Giỏo s Tin s Nguyn Th Kim Lan sut quỏ trỡnh nghiờn cu, thc hin ti v hon thnh lun ny Cui cựng tụi xin gi li cm n chõn thnh n Lónh o Trm thỳ y Cm Thy, Thch Thnh, Lang Chỏnh, Phũng Dch t Chi cc thỳ y Thanh Húa,Trm Chn oỏn xột nghim C quan thỳ y Vựng III, Trung tõm Chn oỏn Thỳ y Trung ng v cỏc bn ng nghip ó giỳp tụi sut thi gian qua Mt ln na, tụi xin ghi nh v by t lũng bit n ti tt c nhng giỳp quý bỏu v nhit tỡnh ca cỏc thy cụ, gia ỡnh, bn bố, ng nghip Thỏi Nguyờn, ngy thỏng nm 2015 Tỏc gi o Vn Trung S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MC LC LI CAM OAN i LI CM N ii MC LC iii DANH MC CC CM T VIT TT vi DANH MC CC BNG vii DANH MC CC HèNH viii DANH MC CC HèNH viii M U 1 t Mc tiờu nghiờn cu ca ti: í ngha khoa hc ca ti CHNG 1: TNG QUAN TI LIU 1.1 Lch s phỏt hin bnh .4 1.1.1 Tờn gi 1.1.2 Khỏi nim 1.1.3 Lch s phỏt hin bnh 1.1.4 Bnh LMLM trờn th gii 1.1.5 Bnh LMLM Vit Nam 12 1.2 Vi rỳt LMLM 17 1.2.1 Hỡnh thỏi v cu trỳc 17 1.2.2 c tớnh di truyn, cu trỳc gen, khỏng nguyờn 18 1.2.3 c tớnh khỏng nguyờn 20 1.2.4 Cỏc im quyt nh khỏng nguyờn 21 1.2.5 Tin húa ca vi rỳt LMLM 21 1.2.6 c tớnh gõy nhim phũng thớ nghim 22 1.2.7 c tớnh nuụi cy t chc t bo 23 1.3 Mt s c im dch t hc ca bnh LMLM 24 1.3.1 Ngun dch 24 1.3.2 ng vt cm th 25 S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 1.3.3 ng xõm nhp 25 1.3.4 C ch sinh bnh 25 1.3.5 Cht cha vi rỳt 26 1.3.6 Con ng v phng thc truyn lõy 27 1.3.7 La tui mc bnh 29 1.3.8 T l m v cht 29 1.4 Min dch bnh LMLM 29 1.5 Triu chng v bnh tớch trõu, bũ .31 1.5.1 Triu chng 31 1.5.2 Bnh tớch 34 1.6 Chn oỏn 34 1.6.1 Chn oỏn lõm sng 34 1.6.2 Chn oỏn phũng thớ nghim 35 1.7 Phũng bnh LMLM .40 1.7.1 V sinh phũng dch 40 1.7.2 Vc xin phũng bnh 41 CHNG 2: NI DUNG, VT LIU, PHNG PHP NGHIấN CU 44 2.1 i tng, thi gian, a im v phm vi nghiờn cu 44 2.1.1 i tng nghiờn cu 44 2.1.2 Thi gian, a im nghiờn cu 44 2.2 Ni dung nghiờn cu 44 2.2.1 Nghiờn cu mt s c im dch t bnh LMLM trõu, bũ ti cỏc huyn nỳi tnh Thanh Hoỏ giai on 2010 - 2015 44 2.2.2 Xỏc nh type vi rỳt gõy bnh LMLM trõu, bũ ti cỏc huyn nỳi tnh Thanh Hoỏ 44 2.2.3 Xỏc nh HGKT sau tiờm phũng vc xin Aftopor 44 2.3 Vt liu nghiờn cu 44 2.3.1 Mu bnh phm 44 2.3.2 Ti liu, s liu 45 2.3.3 Sinh phm v Kit xột nghim 45 2.3.4 Mỏy, thit b, dng c chớnh 45 S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 2.4 Phng phỏp nghiờn cu .46 2.4.1 Phng phỏp nghiờn cu c im dch t bnh LMLM ti cỏc huyn nỳi ti tnh Thanh Húa 46 2.4.2 Phng phỏp xỏc nh type vi rỳt LMLM lu hnh trờn n trõu, bũ 46 2.4.3 Phng phỏp phõn tớch s liu 52 CHNG 3: KT QU V THO LUN 53 3.1 Mt s c im dch t bnh LMLM trõu, bũ cỏc huyn nỳi tnh Thỏnh Húa t 2010 - 2015 53 3.1.1 Tỡnh hỡnh dch LMLM cỏc huyn nỳi tnh Thanh Húa t 2010 n 2015 53 3.1.2 T l trõu, bũ mc bnh LMLM cỏc huyn nỳi tnh Thanh Húa (2010 - 2015) 55 3.1.3 Thi gian lu hnh bnh LMLM trõu, bũ ti cỏc huyn nỳi tnh Thanh Húa: 57 3.1.4 La tui mc bnh 60 3.2 Kt qu xỏc nh huyt dng tớnh vi vi rỳt LMLM ti mt s huyn nỳi tnh Thanh Húa 67 3.3 nh type vi rỳt gõy bnh LMLM trõu, bũ cỏc huyn nỳi tnh Thanh Húa 68 3.5.2 Xỏc nh hiu giỏ khỏng th trõu, bũ sau tiờm vc xin Aftopor ln 2, ln 76 KT LUN V NGH .81 Kt lun .81 Ngh .82 TI LIU THAM KHO 83 S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MC CC CM T VIT TT ADN : Acid Deoxyribonucleic ARN : Acid ribonucleic ELISA : Enzyme Linked Immunosorbent Assay FMD : Foot and Mouth Disease LMLM : L mm long múng VNT : Vi rỳt neutralisation test OIE : T chc Thỳ y Th gii CFT : Complement fixation test PCR : Polymerase Chain Reaction S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MC CC BNG Bng 3.1: Tng hp s dch LMLM cỏc huyn nỳi tnh Thanh Húa (2010 - 2015) 53 Bng 3.2a: T l trõu, bũ mc bnh LMLM qua cỏc nm (tớnh riờng trõu v bũ) 55 Bng 3.2b: T l trõu, bũ mc bnh LMLM theo nm (tớnh chung trõu, bũ) 56 Bng 3.3b: S ca bnh LMLM bũ qua cỏc nm theo (2010-2015) 58 Bng 3.3c: S ca bnh LMLM trõu, bũ theo (tớnh chung trõu, bũ) 58 Bng 3.3d: T l trõu, bũ mc bnh LMLM qua cỏc nm theo (2010 2015) 59 Bng 3.4a: T l trõu mc bnh LMLM theo la tui 61 Bng 3.4b: T l bũ mc bnh LMLM theo la tui 61 Bng 3.4c: T l trõu, bũ mc bnh LMLM theo la tui (tớnh chung trõu, bũ) 62 Bng 3.5: T l trõu, bũ cht mc bnh LMLM theo tui (2010 - 2015) 64 Bng 3.6: T l trõu, bũ cht bnh LMLM theo (2010 - 2015) 65 Bng 3,7: T l trõu, bũ cht bnh LMLM theo nm 66 Bng 3.8: T l dng tớnh huyt hc 3ABC trõu, bũ ti huyn nỳi tnh Thanh Húa (2015) 68 Bng 3.9: Tng hp kt qu xột nghim mu biu mụ t trõu, bũ (2010 - 2015) 68 Bng: 3.10: Kt qu tiờm phũng vc xin LMLM cho trõu, bũ ca cỏc huyn nỳi tnh Thanh Húa t 2011 n thỏng 5/2015 70 Bng 3.11: Hiu giỏ khỏng th trõu sau tiờm vc xin Aftopor ln u 73 Bng 3.12: Hiu giỏ khỏng th bũ sau tiờm vc xin Aftopor ln u 75 Bng 3.13: Hiu giỏ khỏng th trõu sau tiờm vc xin Aftopor ln 2, ln 77 Bn 3.14: Hiu giỏ khỏng th bũ sau tiờm vc xin Aftopor ln 2, ln 79 S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MC CC HèNH Hỡnh 1.1 S lu hnh theo c im ca vi rỳt LMLM thnh cỏc vựng trờn th gii t 2011 2014 11 Hỡnh 1.2 Cu trỳc ca virion vi rỳt LMLM type O1BFS 17 Hỡnh 1.3 S h gen ca vi rỳt LMLM 18 Hỡnh 1.4 Triu chng v bnh tớch ming bũ b bnh LMLM [69] 32 Hỡnh 1.5 Bnh tớch ming v li bũ b bnh LMLM [68] 32 Hỡnh 1.6 Bnh tớch vỳ bũ b bnh LMLM [67] 33 Hỡnh 3.1: Biu s dch bin ng theo thi gian (nm) 54 Hỡnh 3.2: Biu bin ng t l trõu, bũ mc bnh LMLM theo nm 56 Hỡnh 3.3: th trõu, bũ mc bnh LMLM theo 59 Hỡnh 3.4: th bin ng t l trõu, bũ mc bnh theo la tui 62 Hỡnh 3.6: Biu t l trõu, bũ mc bnh LMLM cht theo 65 3.1.5.3 T l trõu, bũ cht cỏc nm bnh LMLM 66 Hỡnh 3.7: Biu t l trõu, bũ mc bnh LMLM cht theo nm 66 Hỡnh 3.8: Biu hm lng khỏng th LMLM trõu ca cỏc huyn nỳi tnh Thanh Húa, sau tiờm vc xin Aftopor ln u 74 Hỡnh 3.9: th hm lng khỏng th LMLM bũ ca cỏc huyn nỳi tnh Thanh Húa, sau tiờm vc xin Aftopor ln u 76 Hỡnh 3.10: th hm lng khỏng th LMLM trõu ca cỏc huyn nỳi tnh Thanh Húa (khi tiờm vc xin Aftopor ln 2, ln 3) 78 Hỡnh 3.11: th hm lng khỏng th LMLM bũ ca cỏc huyn nỳi tnh Thanh Húa (khi tiờm vc xin Aftopor ln 2, ln 3) 79 S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 81 KT LUN V NGH Kt lun T nhng kt qu nghiờn cu ó trỡnh by trờn, chỳng tụi rỳt mt s kt lun nh sau: - Trong nm (2010 - 2015) dch LMLM ó liờn tc xy cỏc huyn nỳi tnh Thanh Húa Bnh LMLM ó cú 82/202 xó, phng, th trn (chim 40,6%), riờng nm 2012 khụng cú dch (bng 3.1) - T l mc bnh LMLM bỡnh quõn ca trõu, bũ l 0,058%/ nm; tớnh riờng trõu l 0,038% nm, bũ l 0,103% nm - T l trõu, bũ mc bnh LMLM qua cỏc nm cao nht l nm 2010 (0,16%), n nm 2015 v 2014 (0,046 0,029%) v thp nht nm 2012 khụng cú dch (0%) bng 3.2a - T l trõu, bũ mc bnh LMLM theo thỡ ụng cao nht (0,162%), n xuõn (0,53%), thu (0,004%) v h khụng cú ca no xy (bng 3.3d) - Trõu, bũ mc bnh nhiu la tui trờn thỏng tui (67,98% trõu, 70,4% bũ) bng 3.4c - T l trõu, bũ cht cao nht thỏng tui (15,38%), n > thỏng tui (2,55%) v cui cựng l >5 thỏng tui (2,01%) bng 3.5, ú ụng v xuõn cht nhiu (2,82 2,97%) trung vo 2010, 2013, 2014 (3,84 4,69) - T l trõu, bũ dng tớnh huyt hc vi khỏng nguyờn 3ABC-KIT trung bỡnh huyn iu tra ( Thch Thnh, Lang Chỏnh, Quan Sn) l 37,78% - Hiu giỏ khỏng th sau tiờm phũng trõu, bũ ln u thp hn trõu, bũ tiờm ln 2, ln 90 ngy v 120 ngy sau tiờm phũng; trõu sau 90 ngy v 120 ngy tiờm phũng t l ny cao hn bũ, 60 80% so vi bũ 50 70% - T nm 2010 - 2015, ti cỏc huyn nỳi tnh Thanh Húa, ch yu lu hnh type vi rỳt LMLM l type O v type A S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 82 - ó v c bn phõn b bnh LMLM ti cỏc huyn nỳi tnh Thanh Húa (bn phn ph lc) Ngh - Vic tiờm phũng vc xin LMLM phi thc hin nghiờm tỳc cỏc chng trỡnh Thỳ y Quc Gia - Cụng tỏc giỏm sỏt tiờm phũng cn phi lm tt hn na - Tng cng bỏo cỏo dch bnh n tn thụn, xúm Thu thp y cỏc thụng tin dch t, xõy dng k hoch giỏm sỏt lu hnh vi rỳt LMLM ti a phng nhm phõn tớch, d bỏo, ỏnh giỏ cỏc yu t nguy c lm phỏt sinh dch LMLM trờn a bn iu ny cú ý ngha quan trng trin khai phũng chng dch LMLM t hiu qu cao - Tng cng cụng tỏc kim dch ng vt, kim soỏt git m trờn a bn, c bit l cụng tỏc kim tra giỏm sỏt nhp trõu, bũ ging v nuụi ti a phng - m bo chn ging rừ ngun gc, t cht lng v ó c tiờm phũng vc xin LMLM, cú giy chng nhn kim dch chuyn ng vt - ngh cỏc nm tip theo nờn cho tiờm phũng vc xin nh giỏ AFTOVAC type A cho ton b cỏc huyn S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 83 TI LIU THAM KHO I Ti liu ting Vit Bựi Quang Anh, Hong Vn Nm (2001), Tỡnh hỡnh bnh l mm long múng ti ụng Nam v th gii nm 2000, Tp Khoa hc K thut Thỳ y, VIII, (2), tr 90 - 93 Bỏo cỏo tng kt nm Chi cc Thỳ y Thanh Húa, nm 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 , 2006 ,2007 ,2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, Thanh Húa Bỏo cỏo tng kt nm Cc Thỳ y, nm 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, H Ni Bỏo cỏo cụng tỏc phũng, chng dch bnh gia sỳc, gia cm, Thy sn nm 2014 v K hoch nm 2015 Cc Thỳ y Trn Hu Cn (1996), Nghiờn cu c im dch t hc bnh LMLM trõu bũ Vit Nam v xỏc nh bin phỏp phũng chng thớch hp, Lun ỏn Phú tin s khoa hc Nụng nghip, tr 14 - 17 Lờ Minh Chớ (1993), Bnh l mm long múng, Cc thỳ y Lờ Minh Chớ (1996), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc phũng chng dch l mm long múng nm 1995, Cc thỳ y Lờ Minh Chớ (2000), Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc phũng chng dch l mm long múng nm 1999 2000, Cc thỳ y Chi cc Thỳ y tnh Thanh Húa ( 2014)" Tng kt cụng tỏc Thỳ y nm 2013 Nhim v, gii phỏp ch yu nm 2014" 10 H ỡnh Chỳc, Ngụ Thnh Long (2003), Phỏt hin trõu bũ nhim vi rỳt l mm long múng bng kớt ELISA CHEKIT-FMD-3ABC, Tp Khoa hc K thut Thỳ y, X, (3), tr 14 - 16 11 Cc Thỳ y (2003) S tay phũng chng bnh l mm long múng gia sỳc, Nxb Nụng nghip S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 84 12 Cc Thỳ y (2005), Chng trỡnh Quc Gia khng ch v toỏn bnh l mm long múng giai on 2006 - 2010, Tp Khoa hc K thut Thỳ y, XIII, (1), tr - 51 13 Cc Thỳ y (2009), Bỏo cỏo dch bnh gia sỳc, gia cm, thu sn nm 2008 v cỏc bin phỏp phũng chng dch nm 2009 2010 14 Cc Thỳ y (2011) Chng trỡnh Quc Gia khng ch v toỏn bnhl mm long múng giai on 2011-2015 15 Cc Thỳ y Trang Web ca Cc Thỳ y - B Nụng nghip & Phỏt trin nụng thụn http://www.cucthuy.gov.vn 16 o Trng t (2000) "Gúp phn vo vic u tranh phũng chng bnh l mm long múng" Tp Khoa Hc K Thut Thỳ Y 7, 6-7 17 Phan ỡnh , Trnh Vn Thnh (1957), Bnh truyn nhim gia sỳc (nhng bnh thng cú Vit Nam), I, Nxb Nụng thụn, tr 117 - 170 18 Phan ỡnh , Trnh Vn Thnh (1958), Bnh truyn nhim gia sỳc (nhng bnh thng cú Vit Nam), II, Nxb Nụng thụn, tr 79 - 115 29 Nguyn Tin Dng (2000), Bnh l mm long múng (bi tng hp), Tp Khoa hc K thut Thỳ y, VII, (3), tr - 16 20 Nguyn Tin Dng (2010), Yu t nguy c v cỏc ch s OR, RR, PR dch t hc, Tp Khoa hc K thut Thỳ y, XVII, (1), tr 82 - 88 21 Alex Eggen, International Marketing Manager- Intervet International b.v (2002) Kt qu th nghim vc xin Decivac FMD DOE trờn trõu, bũ v phng phỏp mi chn oỏn bnh LMLM Hi tho ngy 25/04/2002, Hu - Vit Nam 22 Nguyn Vn Hng (2011) Nghiờn cu s phõn b v lu hnh ca vi rỳt l mm long múng vựng Duyờn hi Trung, Lun ỏn Tin s khoa hc Nụng nghip, Vin thỳ y, H Ni 23 Nguyn Vit Khụng, Nguyn Vn Hng, Lờ Thng, Trng Vn Dung, Trn Th Thanh H, Trng Quang Lõm v Trnh Quang i (2006), Phỏt hin type Asia vi rỳt LMLM ln u tiờn ti Khỏnh Hũa bng k thut RTPCR, Tp Khoa hc K thut Thỳ y, XIII, (4), tr 97 - 98 S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 85 24 Ngụ Thanh Long (2013) Bỏo cỏo hi ngh phũng chng L mm long múng tai Ngh An ngy 22 thỏng 11 nm 2013 25 Nguyn Lng (1997), Dch t hc Thỳ y (phn chuyờn khoa) Nxb Nụng nghip, H N, tr 32 - 71 26 Merial Ltd Pirbright, Anh Quc; b mụn vi rỳt - Vin Vi sinh vt hc Brazil; Trung tõm l mm long múng Pan American (2003), Tiờm chng nhc li vc xin ch t khỏng nguyờn tinh khit vụ hot m c khụng to khỏng th khỏng protein khụng cu trỳc ca vi rỳt l mm long múng, Tp Khoa hc K thut Thỳ y, X, (4), tr 82 - 88 27 Trn Thanh Phong (1996), Bnh l mm long múng, bnh bng nc heo, Trng i hc Nụng Lõm Thnh ph H Chớ Minh 28 Nguyn Vnh Phc (1970), Giỏo trỡnh Vi sinh vt Thỳ y Nxb i hc - Trung hc chuyờn nghip, H Ni, tr 185 - 203 39 Nguyn Vnh Phc (1978), Bnh truyn nhim gia sỳc, Nxb Nụng nghip, H Ni, tr 185 - 203 30 Phũng dch t (2013) "Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc phũng chng dch bnh gia sỳc, gia cm nm 2013 v phng hng nm 2014" Cc Thỳ y 31 Phũng dch t, Cc Thỳ y ( 2014) "Bỏo cỏo tng kt cụng tỏc phũng chng dch bnh gia sỳc, gia cm nm 2014 v phng hng nm 2015" 32 Quyt nh s 38 (2006), Quyt nh ban hnh qui nh phũng chng bnh L mm long múng gia sỳc, B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn 33 Donalsson A.I (2000) Bnh lý hc v dch t hc ca bnh l mm long múng (ti liu Lờ Minh H dch), Tp KHKT Thỳ y, 7, 43-47 34 Tiờu chun Vit Nam (2009), Chn oỏn bnh ng vt - Qui trỡnh chn oỏn bnh l mm long múng TCVN-8400,H Ni, tr - 17 35 Tụ Long Thnh (2000), C s phõn loi vi rỳt l mm long múng, Tp Khoa hc K Thut Thỳ , VII, (3), tr 22 - 28 36 Tụ Long Thnh, Trng Vn Dung (2004), Chn oỏn - nh type vi rỳt gõy bnh l mm long múng t bnh phm thc a bng phng phỏp RTPCR, Tp Khoa hc k thut Thỳ y, XI, (3), tr 15 - 21 S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 86 37 Tụ Long Thnh (2005), Min dch hc thc hnh phn Cỏc loi ỏp ng dch, Tp Khoa hc K Thut Thỳ y, XII, (5), tr 22 - 28 38 Tụ Long Thnh, Bựi Quang Anh, Hong Vn Nm, ng Mnh Hũa, Ngụ Thanh Long v Nguyn Thu H (2006) " Kt qu chn oỏn bnh, giỏm sỏt s lu hnh ca vi rỳt v la chn vc xin phũng chng bnh l mm long múng ca Cc Thỳ y ( 1985 - 2006) " Tp khoa hc k thut Thỳ y, s : Tr 70 - 74 39 Tụ Long Thnh, T Hong Long Thu thp, bo qun v chuyn bnh phm trõu, bũ, ln nghi mc bnh LMLM t cỏc dch Tp khoa hc k thut thỳ y 15, tr 92-99 (2008) 40 Nguyn Quang Tuyờn (2003), Giỏo trỡnh dch hc thỳ y Nxb Nụng Nghip, H Ni, tr 23 - 55 41 Tr Doel Merial Ltd Pirbright UK (2003), Min dch l mm long múng t nhiờn v tiờm phũng, nhng trin vng ci tin vc xin, Tp Khoa hc K thut Thỳ y, X, (2), tr 75 - 86 42 Tr Doel Merial Ltd Pirbright UK (2003), Min dch l mm long múng t nhiờn v tiờm phũng; nhng trin vng ci tin vc xin, Tp Khoa hc K thut Thỳ y, X, (3), tr 74 - 85 II Ti liu ting Anh 43 Anonymous Foot and mouth disease Manual of standards for diagnostic tests and vaccines, 4th ed, Paris Office international des epizooties 77-92 (2000) 44 Ahl R & Rump A Assay of bovine interferons in cultures of theporcine cell line IB-RS-2 Infect.Immun 14, 603-606 1976 45 Amadori M., Archetti I.L., Verardi R., & Berneri, C Target recognition by bovine mononuclear, MHC-unrestricted cytotoxic cells Veterinary Microbiology 33, 383392 1992 46 Bermann, I E et al (2000), Improvement of a serodiagnostic strategy for footand-mouth disease virus surveillance in cattle under systematic vaccination: a combined system of an indirect ELISA-3ABC with an enzyme-linked immunoelectrotransfer blot assay Arch Virol 145, pp 473-489 S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 87 47 Brocchi, E, De Diego, M I, Berlinzani, A, Gamba, D, & De Simone, F (1998), Diagnostic potential of Mab-based ELISAs for antibodies to non-structural proteins of foot-and-mouth disease virus to differentiate infection from vaccination Vet Q 20 Suppl 2, pp 20-24 48 Callens, M & De Clercq, K (1997), Differentiation of the seven serotypes of foot-and-mouth disease virus by reverse transcriptase polymerase chain reaction J Virol Methods 67, pp 35-44 49 De Diego, M, Brocchi, E, Mackay, D, & De Simone, F (1997), The nonstructural polyprotein 3ABC of foot-and-mouth disease virus as a diagnostic antigen in ELISA to differentiate infected from vaccinated cattle Arch Virol 142, pp 2021-2033 50 Donaldson, A I Global (2000), FMD situation report, Institute for Animal Health 1.Pirbright.The 6th meeting OIE sub-Commission for FMD in South East Asia, H Ni, Vit Nam, 21-25 Feb, 2000 51 Forss, S, Strebel, K, Beck, E, & Schaller H (1984), Nucleotide sequence and genome organization of foot-and-mouth disease virus Nucleic Acids Res 12, pp 6587-6601 52 Grubman, M J & Baxt, B (2004), Foot-and-mouth disease Clin.Microbiol Rev 17, pp 465-493 53 Kitching, R P Clinical variation in foot and mouth disease: cattle Rev Sci Tech 21, 499-504 (2002) 54 Kitching, R P & Alexandersen, S Clinical variation in foot and mouth disease: pigs Rev Sci Tech 21, 513-518 (2002) 55 Nguyen Van Long ( 2013) " The Epidemiology of Avian Influenza in the Mekong River Delta of Viet Nam" Animal and Biomedicol Sciences: 22 56 Mackay, D K et al (1998), Differentiating infection from vaccination in footand-mouth disease using a panel of recombinant, non-structural proteins in ELISA Vaccine 16, 446-459 57 OIE OIE Manual Food and Mothe disease Chapter 2.1.1 85 (2000) 58 OIE (2005), List of foot and mouth disease free countries www.oie.int S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 88 59 Reid S M., Ferris, N P, Hutchings, G H., Samuel, A R., & Knowles, N J (2000), Primary diagnosis of foot-and-mouth disease by reverse transcription polymerase chain reaction J Virol Methods 89, pp 167-176 60 Reid, S M et al (2002), Detection of all seven serotypes of foot-and-mouth disease virus by real-time, fluorogenic reverse transcription polymerase chain reaction assay J Virol Methods 105, pp 67-80 61 Reid, S M, Forsyth, M A., Hutchings, G H, & Ferris, N P (1998), Comparison of reverse transcription polymerase chain reaction, enzyme linked immunosorbent assay and virus isolation for the routine diagnosis of footand-mouth disease J Virol Methods 70, pp 213-217 62 Reid, S M et al (2001), Diagnosis of foot-and-mouth disease by RT-PCR: use of phylogenetic data to evaluate primers for the typing of viral RNA in clinical samples Arch Virol 146, pp 2421-2434 63 Reid, S M., Grierson, S S., Ferris, N P., Hutchings, G H., & Alexandersen, S (2003), Evaluation of automated RT-PCR to accelerate the laboratory diagnosis of foot-and-mouth disease virus J Virol Methods 107, pp 129-139 64 Samuel, A R & Knowles, N J (2001), Foot-and-mouth disease type O viruses exhibit genetically and geographically distinct evolutionary lineages (topotypes) J Gen Virol 82, pp 609-621 65 Sorensen, K J et al (1998), Differentiation of infection from vaccination in foot-and-mouth disease by the detection of antibodies to the non-structural proteins 3D, 3AB and 3ABC in ELISA using antigens expressed in baculovirus Arch Virol 143, pp 1461-1476 66 Sugimura, T & Eissner, G (1976), Typing foot-and-mouth disease virus by fluorescent antibody technique Natl.Inst.Anim Health Q.(Tokyo) 16, pp 152-159 III TI LIU INTERNET 67 Website http://www.bullshit.com/ showthread.php?5655-FDA-being-full-of-shit -claims-raw-milk-is-full-of-germs/page2) S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 89 68 Website http://www.daff.gov.au/animal-plant-health/pests-diseases- weeds/ animal/fmd/pic-cattle) 69 Website http://en.mercopress.com/2010/04/15/fmd-emergency-in-korea-26.000animals-at-211-farms-culled) 70 Website http://www.fao.org/corp/google_result/en/?cx = 0181706201 43701104933%3Aqq82jsfba7w&q=FMD+stituation+map+2008&cof=FOR ID%3A9&x=12&y=7#1247) S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 92 MT S HèN-H NH MINH HA Ly mu mỏu trõu S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 93 Ly bnh phm trõu, bũ b bnh LMLM ti huyn Thch Thnh tnh Thanh Húa S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 94 Ly bnh phm trõu, bũ b bnh LMLM ti huyn Thch Thnh tnh Thanh Húa S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 95 Huyt Mu mỏu cht huyt ỏnh giỏ hiu giỏ khỏng th sau tiờm phũng vc xin Aftopor S húa bi Trung tõm Hc liu HTN Cht huyt Lm thớ nghim ti Trung tõm Chn oỏn Thỳ y Trung ng http://www.lrc.tnu.edu.vn 92 sơ n l a h Tr ung Sơn ò a Thành Sơn ã SÔNGM Tam Tr ung Phú Thanh Phú Lệ M- ng L? Tr ung Thành T?n Tần b L?ng Cao ì Tr ung L? h.m- ng l t Phú Sơn Phú Xuân Phù Nhi n Thành Sơn Quang Chiểu h L?ng Niê m Nam Ti?n Thanh Xuân Hi?n Tr ung n CổL?ng Hồ i Xuân Thành Lâm i SÔN GMã Hi?n Kiệt h.q uan ho M- ng Chanh n Phú Nghiê m Hạ Tr ung Ban Công Tân Lập Thiê n Phủ l Nam Xuân T.Tr ấn SÔN GMã Sơn Thuỷ Xuân Phú L- ơng Ngo i T.T Cành Nàng Thạ c h Lâm i Th- ợ ng h.bá t h- c Lâm Sa Tr ung Xuân Nam Động Thi?t K? L- ơng Tr ung Đi?n LSơn Điện Na M?o QL - h L- ơng Nội QL - 15 b Thạ c h T- ợ ng ì Tr ung Th- ợ ng Sơn L- 217 h.q uan sơn Tr ung Hạ Đi?n Quang QL - 15 QL - 217 Cẩm Qu? Kỳ Tân Thành Mỹ Thạ c h q uảng Thành yê n Thi?t ố ng n QL - 217 M- ng Mìn Vă n Nho Cẩm L- ơng SÔN GM ã Cẩm Thành Cẩm Tú Tam L- Thành Vinh Đi?n Hạ Lâm Phú h Thạ c h Cẩm Cẩm Giang Cẩm Pho ng Đi?n Th- ợ ng Thành Minh QL - 217 Sơn Hà Cẩm Liê n Cẩm Bình SÔN GM ã Cẩm Thạ c h Tam Vă n h.l ang c há nh Thành Công h.c ẩm t huỷ Tân Phúc Tam Thanh Cẩm Ngọc Thạ c h Sơn Cẩm Sơn Cẩm Long Thành Tân NT Thạ c h Thành Đồng L- ơng Cẩm Châu Thành Tr ực Thạ c h Lập Thạ c h Bình T.Tr ấn Thành Vân Cẩm Phú Quang Tr ung Quang Hi?n QL Cẩm yÊN yê n Kh- ơng QL Tr ?Nă ng h.Ng ọ c l ặ c QL h.t hạ c h t hành Thạ c h Đ?nh Thạ c h Đồng Thu? Sơn yê n Thắng Đồ ng Th?nh - 45 Thạ c h Long - 21 Cẩm Tân Thành Kim Thành Tâm Thành Ti?n Lộc Th?nh o Ngọ c Liê n Thành Thọ Thành H- ng - 15 Mỹ Tân Cẩm Tâm Cẩm Vân Thành An 140490 Ngọ c Tr o t h?t r ấn Giao An Ngọ c Sơn Ng ọ c Khê Thành Long yê n Nhân Ngọ c Tr ung Cao Ngọc Giao Thiện Cao Th?nh Vân Am Minh Sơn Minh Ti?n Bá t Mọt Nguyệt ấn Xuân Khao Phù ng Giá o Xuân Liê n Phù ng Minh n Phúc Th?nh L- ơng Sơn h.t h- ng xuân Ngọ c Phụng X Bá i Xuân D- ơng Xuân Mỹ Xuân Cẩm T.Tr ấn Thọ Thanh Vạ n Xuân Xuân Cao g QL - 15 Binh Sơn Luận Khê Luận Thành Xuân Lộc Cá n Khê Xuân Lẹ Tân Thành Ghi c hú Xuân Thọ Xuân Chinh Xuân Thắng Th- ợ ng Ninh h l ml m t ype A Thanh Sơn QL l ml m t ype o Ph- ợ ng Ng hi - 15 Cá t Tân Thanh Xuân Thanh Quân Mậu Lâm yê n Lễ Cá t Vân h.nh- xuân Hoá Quỳ Phú Nhuận h.nh- t hanh T.Tr ấn Thanh Lâm Xuân Khang Hải Long Tân Bình Hải Long Thanh Pho ng 07 Hải Vân ệ Xuân Quỳ y Thọ Bình L- ơng Xuân Phúc Thanh Hòa Xuân hòa Phúc Đ- ờng yê n Lạ c Xuân Thá i QL a Xuân Bình - 45 Thanh Tân Thanh Kỳ n S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 93 S húa bi Trung tõm Hc liu HTN http://www.lrc.tnu.edu.vn [...]... tài Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, sự lưu hành vi rút LMLM, hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vắc xin Aftopor ở trâu, bò tại các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa 2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Xác định sự có mặt của các type vi rút LMLM trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, từ đó có cơ sở lựa chọn loại vắc xin phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống bệnh LMLM cho gia súc Số hóa bởi Trung tâm... học của đề tài Các kết quả điều tra, nghiên cứu tại tỉnh Thanh Hoá nhằm cung cấp, bổ sung và hoàn thiện thêm các thông tin về đặc điểm dịch tễ học bệnh LMLM tại vi t Nam nói chung và của tỉnh Thanh Hoá nói riêng Các kết quả nghiên cứu về một số đặc điểm dịch tễ học, xác định sự phân bố của các type vi rút LMLM gây bệnh trên trâu, bò tại các huyện miền núi tỉnh Thanh Hoá là cơ sở khoa học, giúp các. .. Hoá là cơ sở khoa học, giúp các cơ quan chức năng lựa chọn loại vắc xin LMLM phù hợp Từ đó có biện pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả Xác định hiệu giá kháng thể của vắc xin Aftopor sau tiêm phòng Vẽ bản đồ phân bố xã có dịch LMLM trâu, bò ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa (2010 - 2015) Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 4 CHƢƠNG I... 26 tỉnh thành với 10.287 trâu, bò mắc bệnh Năm 2003, 38 tỉnh thành có dịch, trong đó 28 tỉnh thành có dịch ở trâu, bò và 28 tỉnh có dịch ở lợn, với tổng số 20.303 trâu, bò; 1.178 dê và 3.533 lợn mắc bệnh, chủ yếu ở các tỉnh: Quảng Trị, Phú Yên, Khánh Hoà, Gia Lai và Hà Giang [14] Năm 2004, số tỉnh có dịch LMLM là 45 tỉnh, với 577 xã thuộc 169 huyện có dịch Tổng số gia súc mắc bệnh là: 25.658 trâu, bò, ... đợt dịch từ các tỉnh miền Trung và miền Nam thì ở miền Bắc, đợt dịch mới từ Trung Quốc tràn sang tấn công hàng loạt các tỉnh giáp biên Cao Bằng là điểm dịch đầu tiên, từ đó dịch lan sang các tỉnh khác Tính đến ngày 10/3/2000 cả nước có 58/61 tỉnh, thành phố bị dịch với 297.808 trâu, bò và 36.530 lợn mắc bệnh [14] Năm 2001, bệnh xảy ra ở 16 tỉnh thành với 3.976 trâu, bò mắc bệnh Năm 2002, bệnh xảy ra ở. .. một ổ dịch có thể có sự kết hợp của các type này, nhưng thông thường chỉ một type chiếm ưu thế 1.2.6 .Đặc tính gây nhiễm trong phòng thí nghiệm Ngay sau lần đầu tiên phát hiện vi rút LMLM, Loeffler và Frosch (1897) đã nghiên cứu nuôi cấy vi rút trong phòng thí nghiệm để tìm hiểu đặc tính của nó và tạo ra những chủng vi rút có tính kháng nguyên dùng để chế tạo vắc xin Theo Waldmann (1937), khi tiêm vi. .. ức chế sự nhân lên của vi rút Ngoài đặc tính kháng nguyên gây miễn dịch dịch thể đặc hiệu, hạt vi rút hoàn chỉnh còn có khả năng gây dị ứng là do các kháng nguyên vỏ Phân tử ARN của vi rút LMLM không quan trọng về mặt kháng nguyên Sự sai khác về bộ gen là nguyên nhân tạo ra các biến chủng, đặc biệt thông qua sự đa dạng của phân tử VP1 Những khác biệt này dẫn đến tính kháng nguyên và hệ quả là đặc tính... bò, 3.976 lợn và 81 dê, trong đó có 3 tỉnh do vi rút LMLM serotype A, 13 tỉnh do vi rút LMLM serotype O, 3 tỉnh do cả 2 vi rút LMLM serotype O và A, 2 tỉnh do vi rút LMLM serotype Asia 1 (Lào Cai và Khánh Hoà vào tháng 10/2005) [3] Năm 2006, dịch LMLM trên trâu, bò đã xảy ra tại 1410 xã của 283 huyện thuộc 47 tỉnh, số gia súc mắc bệnh là 114.015 con Dịch LMLM trên lợn cũng xảy ra ở 516 xã của 191 huyện. .. 71 huyện thuộc 26 tỉnh có dịch LMLM trên lợn với tổng số 11.355 trâu, bò và 12.386 lợn mắc bệnh Số phải xử lý tiêu huỷ và chết là 3.765 trâu, bò và 11.122 lợn Type vi rút lưu hành chủ yếu là type O, type A chỉ có ở Phú Yên và type Asia1 có ở Quảng Trị và Thanh Hoá [3] Năm 2008, dịch có giảm so với các năm trước, có 122 xã của 43 huyện thuộc 14 tỉnh có dịch, làm 2.408 trâu, bò và 67 lợn mắc bệnh Số. .. cáo tình hình dịch bệnh LMLM hàng tháng trên thế giới của tổ chức FAO vào tháng 6 năm 2014 (FMD, 2014) Từ Năm 2011 – 2014 vi rút LMLM chia làm 7 vùng (pool) tuỳ thuộc vào đặc điểm của vi rút Các nước thuộc vùng Đông Nam Á và Trung Quốc thuộc vùng 1 (pool) Vi rút LMLM lưu hành tại vùng 1 và vùng 2, cả 2 vùng đều có 3 type vi rút LMLM lưu hành là O, A và Asia 1, nhưng đặc điểm của các vi rút này là khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, sự lưu hành vi rút LMLM, hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vắc xin aftopor ở trâu, bò tại các huyện miền núi của tỉnh thanh hóa , Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, sự lưu hành vi rút LMLM, hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vắc xin aftopor ở trâu, bò tại các huyện miền núi của tỉnh thanh hóa , Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, sự lưu hành vi rút LMLM, hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vắc xin aftopor ở trâu, bò tại các huyện miền núi của tỉnh thanh hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập