TUYỂN tập đề THI và đáp án THI TRẮC NGHIỆM CÔNG CHỨC

89 34 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 10:00

Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Tuyển tập đề thi đáp án thi trắc nghiệm công chức đa ngành: Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Công thương Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Kế hoạch Đầu tư Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Khoa học Công nghệ Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Lao động – Thương binh Xã hội Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Ngoại vụ Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Nội vụ Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Tài Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Tài nguyên Môi trường Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Thanh tra Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Tư pháp Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Văn hóa, Thể thao Du lịch Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Văn phòng Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Xây dựng Các đáp án chữ “đậm” đáp án Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2013 Kỳ thi ngày 28 tháng 12 năm 2013 ĐÁP ÁN Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Công thương Các đáp án chữ “đậm” đáp án Câu Theo quy định Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28/5/2008 Liên Bộ Công thương - Bộ Nội vụ, quản lý nhà nước điện lực lượng, Sở Công Thương có nhiệm vụ sau đây? a Tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực địa bàn tỉnh b Tổ chức xây dựng pháp luật hoạt động điện lực sử dụng điện cho đơn vị điện lực địa bàn tỉnh c Quyết định giá điện địa bàn tỉnh sau cấp có thẩm quyền phê duyệt d Cả a, b, c Câu Thông tin, quảng cáo sai thật có hành vi gian dối chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hành vi bị nghiêm cấm quy định điều, khoản Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007? a Khoản 9, Điều b Khoản 3, Điều c Khoản 7, Điều d Cả a, b, c sai Câu Những nội dung sau nghĩa vụ người sản xuất chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007? a Thông tin trung thực chất lượng sản phẩm, hàng hóa Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục b Thông báo yêu cầu vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng sản phẩm, hàng hóa c Thỏa thuận với người tiêu dùng thời gian bảo hành sản phẩm, hàng hóa cho người mua, người tiêu dùng d a, b Câu Quyền nghĩa vụ người bán hàng chất lượng hàng hóa quy định điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007? a Điều 14 Điều 15 b Điều 15 Điều 16 c Điều 16 Điều 17 d Điều 17 Điều 18 Câu Những nội dung sau quyền người tiêu dùng chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007? a Được cung cấp thông tin trung thực mức độ an toàn, chất lượng, hướng dẫn vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng sản phẩm, hàng hóa b Được thỏa thuận việc bảo hành hàng hóa, khả gây an toàn hàng hóa cách phòng ngừa nhận thông tin cảnh báo từ người sản xuất, người nhập c Yêu cầu người bán hàng sửa chữa, hoàn lại tiền đổi hàng mới, nhận lại hàng có khuyết tật d a c Câu Về sách phát triển điện lực, Luật Điện lực năm 2004 quy định: “Áp dụng tiến khoa học công nghệ hoạt động điện lực sử dụng điện ., nguồn lượng, bảo vệ môi trường sinh thái.” Anh, chị tìm đáp án để hoàn chỉnh nội dung quy định nêu trên? a Nhằm tiết kiệm, nâng cao hiệu sử dụng b Nhằm nâng cao hiệu sử dụng c Sử dụng nguồn lượng d Năng lượng mới, lượng tái tạo Câu Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 quy định tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quy định cụ thể việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2? a Chính phủ b Chủ tịch nước c Bộ Công thương Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục d Sở Công thương Câu Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 quy định Hoạt động quản lý nhà nước chất lượng sản phẩm, hàng hóa phải bảo đảm nguyên tắc sau đây? a Minh bạch, khách quan, không phân biệt đối xử xuất xứ hàng hóa tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa b Phù hợp với thông lệ quốc tế c Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh người tiêu dùng d Cả a, b, c Câu Theo Luật Điện lực năm 2004, quy hoạch phát triển điện lực địa phương lập cho giai đoạn năm? a Phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia b Năm năm có định hướng cho mười năm c Năm năm có định hướng cho năm năm d Tùy theo điều kiện kinh tế địa phương Câu 10 Luật Điện lực năm 2004 quy định quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực địa phương? a Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương b Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay Bộ trưởng Bộ Công thương) c Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương d Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Câu 11 Theo anh, chị quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực cho đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện có đấu nối với hệ thống điện quốc gia? a Bộ Công thương b Thủ tướng Chính phủ c Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh a Cả a, b, c sai Câu 12 Luật Điện lực năm 2004 quy định khách hàng sử dụng điện có quyền sau đây? a Được lựa chọn bên bán điện thị trường bán lẻ điện cạnh tranh b Yêu cầu bên bán điện kịp thời khôi phục việc cấp điện sau điện Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục c Được bồi thường thiệt hại bên bán điện gây theo quy định pháp luật d Cả a, b, c Câu 13 Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 Chính phủ quy định việc chặt, tỉa để bảo đảm an toàn công trình lưới điện cao áp đơn vị tổ chức thực hiện? a Đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp b Công ty Lâm nghiệp có lưới điện cao áp qua khu vực rừng giao quản lý c Công ty Công viên xanh có lưới điện cao áp qua khu giao quản lý d Cả a, b, c Câu 14 Theo Luật Điện lực năm 2004, hành vi sau bị cấm hoạt động điện lực sử dụng điện? a Phá dỡ trang thiết bị điện, thiết bị đo đếm điện công trình điện lực b Hoạt động giấy phép theo quy định c Đóng, cắt điện d Cả a, b, c sai Câu 15 Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/6/2009 Chính phủ quy định mức phạt tiền hành vi không thực việc kiểm định ban đầu phương tiện đo trước đưa vào sử dụng để định lượng hàng hóa, toán, mua bán, bảo vệ sức khỏe bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường bao nhiêu? a Từ 4.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng b Từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng c Từ 7.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng d Tùy theo mức độ vi phạm để định mức phạt Câu 16 Luật Điện lực năm 2004 quy định đơn vị phát điện có quyền sau đây? a Hoạt động phát điện hoạt động khác theo giấy phép hoạt động điện lực b Tuân thủ quy trình, quy phạm vận hành nhà máy điện, lưới điện c Bán điện thị trường điện lực d Xử lý cố Câu Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 Chính phủ quy định việc bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, hành vi sau bị cấm? a Vào trạm điện, tháo gỡ trèo lên phận công trình lưới điện b Sử dụng công trình lưới điện cao áp vào mục đích khác có thoả thuận với đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp c Thả vật có khả gây hư hại đến công trình lưới điện cao áp d Lắp đặt ăng ten, dây phơi, giàn giáo, biển, hộp đèn quảng cáo Câu 18 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 Chính phủ quy định sản phẩm mang dấu hợp quy theo quy định pháp luật tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật sau quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận công bố hợp quy? a Thực phẩm qua chế biến bao gói sẵn b Phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm c Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm d Cả a, b, c Câu 19 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 Chính phủ quy định loại thực phẩm sau bắt buộc phải ghi hạn sử dụng an toàn? a Thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, b Thực phẩm dinh dưỡng y học c Thực phẩm tăng cường vi chất thực phẩm dễ có khả bị hư hỏng vi sinh vật d Cả a, b, c Câu 20 Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28/5/2008 Liên Bộ Công thương - Bộ Nội vụ quy định Sở Công Thương chịu đạo, đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quan nào? a Bộ Công thương b Ủy ban nhân dân tỉnh c Bộ Công thương Ủy ban nhân dân tỉnh d a c Câu 21 Theo Nghị định số 91/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 Chính phủ, mức phạt tiền hành vi sử dụng thịt sản phẩm chế biến từ thịt chưa qua kiểm tra vệ sinh thú y qua kiểm tra không đạt yêu cầu để chế biến thực phẩm bao nhiêu? Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục a Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng b Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng c Từ 3.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng d Tùy theo mức độ vi phạm để quy định mức phạt tiền Câu 22 Theo quy định Nghị định số 91/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền xử phạt vi phạm hành an toàn thực phẩm với hình thức mức phạt tiền sau đây? a Phạt cảnh cáo Phạt tiền đến 20.000.000 đồng Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành b Phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 30.000.000 đồng Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành c Phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 20.000.000 đồng Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính, Giấy Chứng nhận sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Giấy Tiếp nhận công bố hợp quy; Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; Giấy Xác nhận nội dung quảng cáo d Cả a, b, c Câu 23 Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28/5/2008 Liên Bộ Công thương - Bộ Nội vụ quy định Sở Công Thương có nhiệm vụ giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực chức quản lý nhà nước công thương, bao gồm nội dung sau đây? a Cơ khí; luyện kim; điện; lượng mới; lưu thông hàng hoá địa bàn tỉnh b Hóa chất khai thác mỏ chế biến khoáng sản; khu công nghiệp c Người tiêu dùng; thực phẩm chăn nuôi; chế biến hải sản d Cả a, b, c Câu 24 Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 Bộ Công thương quy định hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo áp dụng cho nội dung quảng cáo loại sản phẩm thực phẩm? a Một loại sản phẩm thực phẩm b Hai loại sản phẩm thực phẩm c Không ba loại sản phẩm thực phẩm d Nhiều loại sản phẩm thực phẩm Câu 25 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28/5/2008 Liên Bộ Công thương - Bộ Nội vụ quy định Sở Công Thương chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế công tác quan nào? a Bộ Công thương b Ủy ban nhân dân tỉnh c Bộ Công thương Ủy ban nhân dân tỉnh d a b UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2013 Kỳ thi ngày 28 tháng 12 năm 2013 ĐÁP ÁN Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Kế hoạch Đầu tư Đáp án chữ “đậm” đáp án Câu Luật Đầu tư năm 2005 quy định Đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước phải phù hợp với nội dung sau đây? a Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế năm b Quy hoạch, kế hoạch phát triển xã hội thời kỳ c Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quý d Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ Câu Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Chính phủ quy định Quy trình thẩm tra dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư Đối với dự án Ban Quản lý cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư nộp cho Ban Quản lý hồ sơ dự án đầu tư? a hồ sơ, có hồ sơ gốc b hồ sơ, có hồ sơ gốc c hồ sơ, có hồ sơ gốc d Cả a, b, c sai Câu Tranh chấp nhà đầu tư nước với quan quản lý nhà nước Việt Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Nam liên quan đến hoạt động đầu tư lãnh thổ Việt Nam giải thông qua quan, tổ chức sau đây? a Chính phủ b Trọng tài quốc tế c Trọng tài Toà án Việt Nam d Trọng tài bên tranh chấp thoả thuận thành lập Câu Trong Luật Đầu tư năm 2005 có quy định, nội dung theo dõi, đánh giá đầu tư bao gồm nội dung sau đây? a Tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư b Tình hình thực dự án đầu tư theo quy định Giấy chứng nhận đầu tư c Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư d Tổ chức hoạt động đào tạo nguồn nhân lực liên quan đến hoạt động đầu tư Câu Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Chính phủ quy định nghĩa vụ nhà đầu tư có nội dung sau đây? a Thực đầy đủ nghĩa vụ tài theo quy định pháp luật b Thực quy định pháp luật kế toán, kiểm toán thống kê c Chịu trách nhiệm tính xác, trung thực nội dung văn đăng ký đầu tư d a b Câu Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Chính phủ quy định dự án sau Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư? a Xây dựng kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không b Xây dựng kinh doanh cảng biển quốc gia c Xây dựng sở đào tạo d a b Câu Luật Đầu tư năm 2005 quy định sau thực đầy đủ nghĩa vụ tài Nhà nước Việt Nam, nhà đầu tư nước chuyển nước khoản sau đây: a Lợi nhuận thu từ hoạt động kinh doanh; b Tiền gốc lãi khoản vay nước ngoài; c Những khoản tiền thuế nộp; d a b Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Câu Theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 05/01/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, dự án trọng điểm, ưu tiên đầu tư sau Tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tối đa không tỷ đồng/dự án? a Nhà máy sản xuất kính an toàn (chế biến sâu sản phẩm nâng cao giá trị nguồn cát trắng nguyên liệu) b Tổ hợp lượng mặt trời (sản xuất lượng bổ sung nguồn điện lưới quốc gia) c Tổ hợp lượng gió (sản xuất lượng bổ sung nguồn điện lưới quốc gia) d Cả a, b, c Câu Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Chính phủ quy định quy trình thẩm tra dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận Thủ tướng Chính phủ, thời hạn làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ dự án đầu tư, quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra Bộ, ngành liên quan a ngày làm việc b ngày làm việc c 10 ngày làm việc d b, c Câu 10 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Chính phủ quy định Quy trình thẩm tra dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư Đối với dự án Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư nộp cho Sở Kế hoạch Đầu tư hồ sơ dự án đầu tư? a hồ sơ, có hồ sơ gốc b hồ sơ, có hồ sơ gốc c hồ sơ, có hồ sơ gốc d hồ sơ, có hồ sơ gốc Câu 11 Luật Đầu tư năm 2005 quy định bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hoạt động đầu tư? a Nhà nước b Chủ đầu tư c Sở Tài d Sở Kế hoạch Đầu tư 10 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Theo Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT/BVHTTDL-BNV ngày 06/6/2008 Liên Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch – Bộ Nội vụ, Biên chế hành Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện quan định? a Uỷ ban nhân dân cấp huyện b Chủ tịch UBND tỉnh c Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch d Cả a, b, c Câu 21 Nội dung sau quan điểm xây dựng phát triển văn hoá Chiến lược phát triển văn hoá Việt nam đến năm 2020? a Văn hoá tảng tinh thần xã hội, vừa mục tiêu, vừa động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội b Nền văn hoá văn hoá tiên tiến, mang đậm sắc dân tộc c Nền văn hoá Việt Nam văn hoá đa dạng cộng đồng dân tộc Việt Nam d Cả a, b, c Câu 22 Những hành vi sau bị cấm tổ chức, cá nhân biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu quy định Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 Chính phủ? a Thay đổi nội dung, thêm động tác diễn xuất khác với nội dung đăng ký biểu diễn b Sử dụng ghi âm để thay cho giọng thật người biểu diễn thay cho âm thật nhạc cụ biểu diễn; c Sử dụng trang phục hóa trang không phù hợp với mục đích, phù hợp với phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam d Cả a, b, c Câu 23 Theo Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT/BVHTTDL-BNV ngày 06/6/2008 Liên Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch – Bộ Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch nhiệm vụ quyền hạn sau việc quản lý nhà nước di sản văn hoá? a Quyết định quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực để bảo vệ phát huy giá tri di sản văn hoá địa phương b Hướng dẫn dự án bảo quản, tu bổ phục hồi di tích thuộc địa phương quản lý c Tổ chức điều tra, phát hiện, thống kê, phân loại lập hồ sơ di sản văn hoá phi vật thể thuộc địa bàn vùng 75 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục d Cả a, b, c sai Câu 24 Theo Luật Di sản văn hóa năm 2009, Di sản văn hóa vật thể hiểu là? a Là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, bao gồm di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia b Là công trình xây dựng di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học c Là kết hợp cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị thẩm mỹ d Là vật lưu truyền lại, có giá trị khoa học Câu 25 Theo anh, chị, Bảo tàng Hồ Chí Minh Huế đơn vị nghiệp trực thuộc: a Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch b Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế c Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế d Cả a, b, c sai UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2013 Kỳ thi ngày 28 tháng 12 năm 2013 ĐÁP ÁN Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Văn phòng Các đáp án chữ “đậm” đáp án Câu Theo Luật tổ chức HĐND UBND năm 2003, "Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn" nhiệm vụ quyền hạn UBND huyện lĩnh vực nào? a Lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi đất đai b Lĩnh vực đất đai c Lĩnh vực kế hoạch d Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủy lợi đất đai Câu 76 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân năm 2004 quy định Ủy ban nhân dân ban hành văn quy phạm pháp luật trường hợp sau đây? a Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh địa phương b Để thực chức quản lý nhà nước địa phương thực sách khác địa bàn c Văn quan nhà nước cấp giao cho Uỷ ban nhân dân quy định vấn đề cụ thể d b c Câu Theo Luật tổ chức HĐND UBND năm 2003, lĩnh vực xây dựng quyền địa phương quản lý địa giới hành chính, Hội đồng nhân dân huyện thực nhiệm vụ, quyền hạn sau đây? a Bỏ phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ Hội đồng nhân dân bầu b.Báo cáo UBND cấp tỉnh định bãi bỏ thị trái pháp luật Uỷ ban nhân dân cấp c Giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã trường hợp Hội đồng nhân dân làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích nhân dân, đồng thời báo cáo cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh biết d Quyết định việc thành lập mới, nhập, chia điều chỉnh địa giới hành địa phương Câu Theo Luật tổ chức HĐND UBND năm 2003, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quan, tổ chức, cá nhân nào? a Hội đồng nhân dân cấp huyện b Hội đồng nhân dân cấp tỉnh c Chủ tịch UBND cấp huyện d b c Câu Chọn đáp án để hoàn chỉnh định nghĩa văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân quy định Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân năm 2004: “ Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân văn Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục Luật quy định, có Nhà nước bảo đảm thực nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội địa phương theo định hướng xã hội chủ nghĩa.” 77 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục a Quy tắc xử chung, có hiệu lực phạm vi địa phương b Nghị Hội đồng nhân dân; định, thị Ủy ban nhân dân c Những chủ trương, sách, biện pháp thực d Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách địa phương Câu Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân năm 2004 quy định Thường trực Hội đồng nhân dân chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân lập dự kiến chương trình xây dựng nghị Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân định kỳ họp nào? a Kỳ họp cuối năm b Kỳ họp năm c Kỳ họp đầu nhiệm kỳ d Cả a, b, c Câu Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân năm 2004 quy định dự thảo nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Uỷ ban nhân dân cấp trình phải quan tư pháp cấp thẩm định trước trình Uỷ ban nhân dân Thời hạn để quan soạn thảo gửi hồ sơ dự thảo nghị đến quan tư pháp để thẩm định ngày? a Chậm 10 ngày trước ngày Uỷ ban nhân dân họp b Chậm 15 ngày trước ngày Uỷ ban nhân dân họp c Chậm 20 ngày trước ngày Uỷ ban nhân dân họp d Cả a, b, c Câu Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 Chính phủ quy định quan, tổ chức, đơn vị sau có quyền đề nghị xây dựng nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh? a Các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh b Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Giám đốc quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh c Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã d b c Câu Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân năm 2004 quy định dự thảo nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 78 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Uỷ ban nhân dân cấp trình phải quan tư pháp cấp thẩm định trước trình Uỷ ban nhân dân Thời hạn để quan tư pháp gửi báo cáo thẩm định đến quan soạn thảo ngày? a Chậm bảy ngày trước ngày Uỷ ban nhân dân họp b Chậm 10 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân họp c 10 ngày kể từ ngày nhận văn dự thảo d ngày kể từ ngày nhận văn dự thảo Câu 10 Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 Chính phủ quy định dự thảo nghị Hội đồng nhân dân cấp xã, định, thị Ủy ban nhân dân cấp xã quan, tổ chức, cá nhân phân công đạo việc soạn thảo? a Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã b Ủy ban nhân dân cấp xã c Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp trực tiếp d Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Câu 11 Theo Luật tổ chức HĐND UBND năm 2003, "Xây dựng, phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch kiểm tra việc chấp hành quy định Nhà nước hoạt động thương mại, dịch vụ du lịch địa bàn huyện" nhiệm vụ quyền hạn UBND huyện lĩnh vực nào? a Lĩnh vực thương mại du lịch b Lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch c Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp d Lĩnh vực thương mại, dịch vụ Câu 12 Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân năm 2004 quy định hồ sơ gửi thẩm định dự thảo định, thị Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh bao gồm văn sau đây? a Công văn yêu cầu thẩm định; Tờ trình dự thảo định, thị b Bản tổng hợp ý kiến dự thảo định, thị c Các tài liệu có liên quan d Cả a, b, c Câu 13 Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo quy định Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 Chính phủ phải có yếu tố sau đây: a Do Hội đồng nhân dân ban hành theo hình thức nghị quyết, Ủy ban nhân dân ban hành theo hình thức định, thị 79 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục b Được ban hành theo thủ tục, trình tự quy định Luật c Được đăng Công báo d a b Câu 14 Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 Chính phủ quy định văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải đăng Công báo cấp tỉnh thời hạn sau đây? a Chậm 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thông qua Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký ban hành b Chậm 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày nhận văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân c Chậm 15 (năm) ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thông qua Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký ban hành d Cả a, b, c Câu 15 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 Chính phủ quy định việc lập hồ sơ hành bao gồm nội dung sau đây? a Mở hồ sơ b Thu thập, cập nhật văn bản, tài liệu hình thành trình theo dõi, giải công việc vào hồ sơ c Kết thúc biên mục hồ sơ d Cả đáp án Câu 16 Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 Chính phủ quy định văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải đăng toàn văn tờ báo in thức Đảng cấp tỉnh thời hạn sau đây? a Chậm (năm) ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thông qua Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký ban hành b Chậm (ba) ngày, kể từ ngày thông qua ký ban hành c Chậm (hai) ngày, kể từ ngày thông qua ký ban hành d Cả a, b, c sai Câu 17 Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân năm 2004 quy định báo cáo thẩm tra dự thảo nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân ngày a Chậm bảy ngày 80 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục b Chậm ngày c Trước 10 ngày d Trước 15 ngày làm việc Câu 18 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 Chính phủ quy định văn đến không đăng ký văn thư, đơn vị, cá nhân giải nào? a Không có trách nhiệm giải b Phải có trách nhiệm giải c Tùy vào loại văn để giải d Phải có trách nhiệm giải quyết, phải báo cáo cho lãnh đạo biết Câu 19 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 Chính phủ quy định việc lập hồ sơ hành, yêu cầu hồ sơ lập nào? a Hồ sơ lập phải phản ánh chức năng, nhiệm vụ đơn vị quan, tổ chức; b Văn bản, tài liệu thu thập vào hồ sơ phải có liên quan chặt chẽ với phản ánh trình tự diễn biến việc hay trình tự giải công việc; c Mở hồ sơ, kết thúc biên mục hồ sơ d a b Câu 20 Theo Luật tổ chức HĐND UBND năm 2003, lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, xã hội đời sống, Hội đồng nhân dân huyện thực nhiệm vụ, quyền hạn sau đây? a Quyết định biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội địa phương b Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới giao thông, thuỷ lợi biện pháp bảo vệ đê điều, công trình thuỷ lợi, bảo vệ rừng theo quy định pháp luật c Quyết định biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu gian lận thương mại d Quyết định biện pháp bảo đảm việc thực sách dân tộc, sách tôn giáo theo quy định pháp luật Câu 21 Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 Chính phủ quy định quan, tổ chức, đơn vị sau có quyền đề nghị xây dựng định, thị hàng năm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh? a Các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 81 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục b Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh c Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã d a c Câu 22 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 Chính phủ quy định đóng dấu nào? a Dấu đóng phải rõ ràng, ngắn, chiều dùng mực dấu quy định b Phải tự tay đóng dấu vào văn bản, giấy tờ quan, tổ chức c Không đóng dấu khống d Cả a, b, c Câu 23 Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 Chính phủ quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm có nguyên tắc sau đây? a Bảo đảm bao quát đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân cấp huyện bảo đảm tính thống nhất, thông suốt quản lý ngành, lĩnh vực công tác từ Trung ương đến sở b Tổ chức phòng quản lý theo ngành, theo lĩnh vực c Phù hợp với loại hình đơn vị hành chính, cấp tỉnh có sở cấp huyện có tổ chức tương ứng d Cả a, b, c Câu 24 Theo Luật tổ chức HĐND UBND năm 2003, việc xây dựng quyền quản lý địa giới hành chính, Uỷ ban nhân dân huyện thực nhiệm vụ, quyền hạn sau đây? a Tổ chức thực việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định pháp luật b Bỏ phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ Hội đồng nhân dân bầu c Quản lý hồ sơ, mốc, giới, đồ địa giới hành huyện d a c Câu 25 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 Chính phủ quy định Nhân viên văn thư có trách nhiệm thực quy định sau sau việc Quản lý sử dụng dấu? a Phải tự tay đóng dấu vào văn bản, giấy tờ quan, tổ chức b Dấu đóng phải rõ ràng, ngắn, chiều dùng mực dấu quy định 82 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục c Khi đóng dấu lên chữ ký dấu đóng phải trùm lên khoảng 1/3 chữ ký phía bên trái d Cả a, b, c UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2013 Kỳ thi ngày 28 tháng 12 năm 2013 ĐÁP ÁN Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Xây dựng Các đáp án chữ “đậm” đáp án Câu 1: Luật Xây dựng năm 2003 quy định Nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình có quyền sau đây: a Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình; b Thực công việc theo hợp đồng ký kết c Chịu trách nhiệm chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình lập 83 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục d Thay đổi, điều chỉnh mục tiêu, nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình Câu : Luật Xây dựng năm 2003 quy định Nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình có nghĩa vụ sau đây: a Chỉ nhận lập dự án đầu tư xây dựng công trình phù hợp với lực hoạt động xây dựng b Từ chối thực yêu cầu trái pháp luật chủ đầu tư c Thực công việc theo hợp đồng ký kết d Thay đổi, điều chỉnh mục tiêu, nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình Câu 3: Luật Xây dựng năm 2003 Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày tháng năm nào? a Ngày 26/11/2003 b Ngày 26/12/2003 c Ngày 17/6/2003 d Ngày 14/12/2003 Câu 4: Luật Xây dựng năm 2003 quy định có hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ? a hình thức; b hình thức; c hình thức; d hình thức Câu 5: Đáp án sau đầy đủ nội dung báo cáo kết khảo sát xây dựng theo quy định Luật Xây dựng năm 2003 ? a Cơ sở, quy trình phương pháp khảo sát; phân tích số liệu, đánh giá, kết khảo sát; kết luận kết khảo sát, kiến nghị b Phương pháp khảo sát; phân tích số liệu, đánh giá, kết khảo sát; kết luận kết khảo sát, kiến nghị c Cơ sở, quy trình phân tích số liệu, kết khảo sát; kiến nghị d Cơ sở, quy trình phương pháp khảo sát Câu 6: Luật Xây dựng năm 2003 quy định hoạt động thi công xây dựng công trình nhà thầu phải đáp ứng điều kiện sau đây? a Có đăng ký hoạt động thi công xây dựng công trình b Có hợp đồng xây dựng 84 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục c Có tên tổ chức người giám sát thi công xây dựng công trình d Có mặt xây dựng để bàn giao toàn phần theo tiến độ xây dựng chủ đầu tư xây dựng công trình nhà thầu thi công xây dựng thoả thuận Câu : Luật Xây dựng năm 2003 quy định Công trình xây dựng khởi công đáp ứng điều kiện sau ? a Có đăng ký hoạt động thi công xây dựng công trình b Có thiết kế vẽ thi công hạng mục, công trình phê duyệt c Có thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu an toàn chất lượng công trình d Có tên đơn vị thiết kế, tên chủ nhiệm thiết kế Câu 8: Đáp án sau đầy đủ nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định Luật Xây dựng năm 2003? a Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động môi trường xây dựng b Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ xây dựng c Quản lý chất lượng, tiến độ môi trường xây dựng d Quản lý chất lượng, tiến độ môi trường xây dựng Câu 9: Luật Xây dựng năm 2003 quy định chủ đầu tư xây dựng công trình việc giám sát thi công xây dựng công trình có quyền sau đây: a Thực đầy đủ nghĩa vụ thoả thuận hợp đồng giám sát thi công xây dựng b Được tự thực giám sát có đủ điều kiện lực giám sát thi công xây dựng c Bồi thường thiệt hại lựa chọn tư vấn giám sát không đủ điều kiện lực giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu khối lượng không đúng, sai thiết kế hành vi vi phạm khác gây thiệt hại lỗi gây d Lưu trữ kết giám sát thi công xây dựng Câu 10: Luật Xây dựng năm 2003 quy định: Không tiết lộ thông tin, tài liệu có liên quan đến việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình đảm nhận chưa phép bên thuê người có thẩm quyền nghĩa vụ quan, tổ chức, cá nhân sau đây? a Nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình b Chủ đầu tư xây dựng công trình c Nhà thầu khảo sát xây dựng công trình 85 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục d Nhà thầu cung cấp vật liệu thi công Câu 11: Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 Bộ Xây dựng quy định chủ đầu tư có trách nhiệm xác định nhiệm vụ thiết kế thuê tư vấn lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình để làm gì? a Để làm lập dự án đầu tư xây dựng công trình b Để phù hợp với điều kiện thực tế c Để phục vụ việc toán nhà thầu thiết kế xây dựng công trình d Để định địa điểm xây dựng Câu 12: Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 Bộ Xây dựng quy định nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng công trình thực để làm gì? a Để phục vụ việc toán, toán, lý hợp đồng thiết kế chủ đầu tư nhà thầu thiết kế xây dựng công trình b Để phục vụ việc toán nhà thầu thiết kế xây dựng công trình c Để phục vụ việc lý hợp đồng chủ đầu tư d Để định địa điểm xây dựng Câu 13 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 Bộ Xây dựng quy định nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình gồm có nội dung chính? a nội dung b nội dung c nội dung d nội dung Câu 14: Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 Bộ Xây dựng quy định quan, đơn vị có nhiệm vụ lập sổ nhật ký thi công xây dựng công trình? a Nhà thầu thi công xây dựng b Chủ đầu tư c Chủ đầu tư nhà thầu thi công xây dựng d Người giám sát thi công xây dựng Câu 15: Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 Bộ Xây dựng quy định nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình bao gồm nội dung chính? a nội dung b nội dung c nội dung 86 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục d nội dung Câu 16: Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 Bộ Xây dựng quy định nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng công trình phải có sau đây? a Hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình b Mục tiêu xây dựng công trình c Địa điểm xây dựng d Biên nghiệm thu Câu 17 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 Bộ Xây dựng quy định có nghiệm thu công việc xây dựng? a b c d Câu 18: Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 Bộ Xây dựng quy định quan, tổ chức, đơn vị sau chịu trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình? a Chủ đầu tư b Nhà thầu tư vấn thiết kế c Nhà thầu thi công xây dựng d Nhà thầu khảo sát xây dựng công trình Câu 19 Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 Chính phủ quy định quan, đơn vị có trách nhiệm lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô công trình, quy định trách nhiệm cá nhân, phận việc quản lý chất lượng công trình xây dựng? a Của nhà thầu thi công xây dựng b Của chủ đầu tư c Của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình d Của nhà thầu tư vấn thiết kế Câu 20: Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 Chính phủ quy định trình tự thực quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình gồm có bước? a bước b bước 87 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục c bước d bước Câu 21: Việc thực công tác kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước xây dựng lắp đặt vào công trình xây dựng theo quy định tiêu chuẩn, yêu cầu thiết kế yêu cầu hợp đồng xây dựng quy định Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 Chính phủ thuộc trách nhiệm quan, đơn vị nào? a Của nhà thầu chế tạo sản phẩm, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng b Của nhà thầu thi công xây dựng c Của chủ đầu tư d Của nhà thầu giám sát thi công công trình Câu 22: Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 Chính phủ quy định nội dung sau thuộc trách nhiệm nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình? a Nghiệm thu công việc nhà thầu thi công xây dựng thực theo yêu cầu hợp đồng xây dựng b Lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng, lưu trữ hồ sơ công trình theo quy định c Báo cáo chủ đầu tư tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu chủ đầu tư d Lập vẽ hoàn công theo quy định Câu 23: Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 Chính phủ quy định quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm bảo hành công trình xây dựng? a Nhà thầu thi công xây dựng nhà thầu cung ứng thiết bị công trình b Chủ đầu tư nhà thầu thi công xây dựng c Chủ đầu tư nhà thầu cung ứng thiết bị công trình d Nhà thầu khảo sát xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình Câu 24: Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 Chính phủ quy định thời hạn bảo hành công trình cấp đặc biệt cấp I bao nhiêu? a Không 36 tháng b Không 36 tháng c Không 24 tháng d Không 12 tháng Câu 25: 88 Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quy định nội dung thiết kế sở bao gồm phần nào? a Phần thuyết minh phần vẽ b Phần thuyết minh phần quy mô xây dựng hạng mục công trình c Phần vẽ thiết kế sở phần vẽ tổng mặt công trình d Phần quy mô xây dựng hạng mục công trình phần vẽ tổng mặt công trình 89
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỂN tập đề THI và đáp án THI TRẮC NGHIỆM CÔNG CHỨC, TUYỂN tập đề THI và đáp án THI TRẮC NGHIỆM CÔNG CHỨC, TUYỂN tập đề THI và đáp án THI TRẮC NGHIỆM CÔNG CHỨC, c. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập