kiem tra Chuong 3 Dai so 9 (co ma tran)

3 267 9 Gửi tin nhắn cho Owen Chamberlain
Owen Chamberlain

Owen Chamberlain

Tải lên: 11,567 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2013, 01:27

I/ Mục tiêu - HS đợc kiểm tra kiến thức về chơng hệ phơng trình bậc nhất 2 ẩn. - Kiểm tra kỹ năng vận dụng qui tắc thế và qui tắc cộng để giải hệ phơng trình,khi nào thì hệ phơng trình có nghiệm duy nhất, có vô số nghiệm, vô nghiệm. - HS có thái độ làm bài nghiêm túc, sáng tạo. II/ Ma trận đề CHủ Đề NHậN BIếT THÔNG HIểU Vận dụng Trắc nghiệm Tự luận Trắc nghiệm Tự luận Trắc nghiệm Tự luận Phơng trình bậc nhất hai ẩn 1 0,5 1 0,5 Tập nghiệm của hệ phơng trình 1 0,5 2 2,0 3 2,5 Giải hệ phơng trình 2 3,0 2 3,0 Giải bài toán bằng cách lập hệ phơng trình 1 4 1 4 Tổng 1 0,5 1 0,5 5 7,0 1 10 III/ Đề bài I/ Phần trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Câu 1 (0,5 đ)Cho phơng trình 5x + 4y = 8 cặp số nào sau đây là nghiệm của ph- ơng trình : A. ( -2 ; 1) B. (0 ; 2) C. ( 4 ; 3) D. ( 1,5 ; 3) Câu 2 (0,5 đ) Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phơng trình = =+ 53 354 yx yx A. (2;1); B. (-2;-1); C. (2;-1); D.(3;1) Câu 3. (1 đ ) Cho phơng trình x + y = 1 (1). Phơng trình nào dới đây có thể kết hợp với (1) để đợc một hệ phơng trình bậc nhất có hai ẩn có vô số nghiệm ? A. 2x 2 = - 2y ; B. 2x 2 = 2y ; C. 2y = 3 2x ; D. y = 1 + x. Câu 4 (1điểm ) Cho hệ phơng trình 2 6 2 4 12 mx y x y - = ỡ ù ù ớ ù + = - ù ợ vô nghiệm khi giá trị của m bằng A . 2 B. -2 C. -1 D. 1 II Phần tự luận (7 điểm) Câu 5(3đ) Giải các hệ phơng trình a. = =+ 2434 1674 yx yx b. 2 3 7 6 x y x y + = = Câu 6 (4 đ) Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phơng trình: Hai ngời làm chung một công việc thì trong 10 ngày thì xong. Nhng khi làm chung đợc 8 ngày thì ngời thứ hai đi làm việc khác, còn ngời thứ nhất vẫn tiếp tục làm công việc đó trong 6 ngày nữa thì xong công việc. Hỏi mỗi ngời làm một mình thì bao nhiêu ngày hoàn thành công việc. B ĐáP áN TóM TắT Và BIểU ĐIểM I. Phần trắc nghiệm khách quan (3 Câu 1 2 3 4 Chọn b c a b II. Phần tự luận (7 điểm) Câu 5 Giải các hệ phơng trình a. = =+ 2434 1674 yx yx có nghiệm là = = 4 3 y x 1,5 điểm b. 2 3 7 6 x y x y + = = có nghiệm là 5 1 x y = = 1,5 điểm câu 6 Giải bài toán bằng cách lập hệ phơng trình. Gọi thời gian ngời thứ nhất làm một mình xong công việc là x (ngày), x>0. ngời thứ hai làm một mình xong công việc là y (ngày), y > 0 0,5 điểm Hai ngời làm chung công việc trong 10 ngày thì xong nên ta có phơng trình 1 1 1 10x y + = ( 1) 1 điểm Sè c«ng viÖc ngêi thø nhÊt lµm ®îc lµ: 1 14. x Sè c«ng viÖc ngêi thø hai lµm ®îc lµ: 1 8. y Theo ®Ò bµi ta cã ph¬ng tr×nh: 14 8 1 x y + = (2) 1 ®iÓm Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh (1) vµ (2) ta ®ù¬c x = , y = vµ tr¶ lêi 1,5 ®iÓm. . sau đây là nghiệm của hệ phơng trình = =+ 53 354 yx yx A. (2;1); B. (-2;-1); C. (2;-1); D. (3; 1) Câu 3. (1 đ ) Cho phơng trình x + y = 1 (1). Phơng. khách quan (3 Câu 1 2 3 4 Chọn b c a b II. Phần tự luận (7 điểm) Câu 5 Giải các hệ phơng trình a. = =+ 2 434 1674 yx yx có nghiệm là = = 4 3 y x 1,5
- Xem thêm -

Xem thêm: kiem tra Chuong 3 Dai so 9 (co ma tran), kiem tra Chuong 3 Dai so 9 (co ma tran), kiem tra Chuong 3 Dai so 9 (co ma tran)

Bình luận về tài liệu kiem-tra-chuong-3-dai-so-9-co-ma-tran

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP