đề cương ôn tập toán 7 HKI

Aristarchus
Aristarchus(11472 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 1509
98
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 8 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2013, 01:26

Mô tả: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN : TOÁN 7  A./ PHẦN ĐẠI SỐ: I . Các qui tắc : cộng trừ ,nhân ,chia số hữu tỉ, các qui tắc về luỹ thừa của 1 số hữu tỉ,GTTĐ của 1 số hữu tỉ. *p dụng: làm các bài tâïp sau: 1./Tính : 3 5 3 15 3 2 3 4 1 4 4 ) ; )0, 24. ; ) : 26; ) : : ; 7 2 5 4 25 3 7 5 3 7 5 5 1 5 5 1 2 ) : : 9 11 22 9 15 3 a b c d e − − −     − + − + + +  ÷  ÷         − + −  ÷  ÷     g) 7 3 3 2 3 5 2 2 .9 6 3.6 3 ; ) 6 .8 13 h + + − ; k) 2 2 1 4 3 1 . 3 4 5 4     + − −  ÷  ÷     ; l) 3 1 2 2 : 2 3   −  ÷   2./Tìm x: a) x + 1 3 2 6 ; ) 3 4 3 7 b x= − − = − ; c) 3 5 7 1 1 3 3 : ; ) . 2 2 4 4 x d x       − = − =  ÷  ÷  ÷       e) 3 1 2; ) 1,7 2,3; ) 0 4 3 x b x c x= − = + − = ; d) x 2 +1-2(1+x) = -3(x+5) + x 2 3./ Tìm số tự nhiên n biết : a) 16 ( 3) 1 1 343 7 2; ) 27; )8 : 2 4; ) ; ) 2 81 2 32 125 5 n n n n n n b c d e −     = = − = = =  ÷  ÷     II./ Tỉ lệ thức : Đònh nghóa , tính chất của tỉ lệ thức , tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: * Áp dụng làm các bài tập 1./ Lập các tỉ số từ đẳng thức sau : a.m = b.n ; 6.63 = 9.42 ; 0,24.1,61 = 0,84.0,64; 15 35 5,1 11,9 − − = 2./ Tìm x trong tỉ lệ thức sau: a) 4,5 : 0,3 = 2,25 : (0,1.x) ; b) 1 2 3 2 . : 1 : 3 3 4 5 x   =  ÷   3./ Tìm x,y z biết: a) 3 5 x y = và x + y = 16 ; b) x: 2 = y:(-5) và x – y = -7 ; c) 3 5 x y = và x.y = 10 d) , 3 3 4 5 x y y z = = và x+y-z = 10 4./ Số học sinh 4 khối 6,7,8,9 tỉ lệ với các số 9,8,7,6 . Biết rằng số học sinh khối 9 ít hơn số học sinh khối 7 là 70 học sinh. Tính số học sinh mỗi khối? III./ Số thập phân hữu hạn ,số thập phân vô hạn tuần hoàn ,qui tắc làm tròn số: * p dụng làm các bài tập sau: 1./Viêt các số thập phân sau đây dưới dạng phân số tối giản : 0,32; -0,124 ; 1,28 ; -3,12 2./ Viết các sô thập phân vô hạn tuần hoàn sau dưới dạng phân số: 0,(12) ; 0,1(2) 3./ Thực hiện phép tính và làm tròn kết quả đến hàng đơn vò , đến hàng phần trăm: 14,61-7,15+3,2 IV./Thế nào là sôù vô tỉ , đònh nghóa căn bậc hai , thế nào là số thực? * p dụng làm các bài tập sau: 1./ Tính : 2 2 9 36; 16; ; 3 ; ( 3) 25 − − ; 11 1 1 1 1 20( ) 25 80 6 3 10 + − − + 2./Tìm x biết: 2x 2 + 5x + 8 + x = x 2 + 5 + x 2 + 2x +7 +3x V./ Đònh nghóa ,tính chất đại lượng tỉ thuận; đònh nghóa ,tính chất đại lượng tỉ lệ nghòch: * p dụng làm các bài tập sau: 1./ Cho y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = 3 4 − .Hãy biểu diễn y theo x và cho biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào? 2./ Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = -2 thì y = 8 a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x? b) Hãy biểu diễn y theo x c) Tính giá trò của y khi x = -2 ,x = -1 , x = 6 3./ Cho biết x và y là2 đại lượng tỉ lệ nghòch với nhau và khi x = 4 thì y = 9 a) Tìm hệ số tỉ lệ k b)Biểu diễn y theo x. c)Tính x , biết y = -9, -6 , 3, 12. 4./Một ô tô đi từ A đến B mất 6 giờ.hỏi khi từ B quay về A mất mấy giờ?Biết vận tốc lúc về bằng 1,5 vận tốc lúc đi. 5./ Cho tam giác ABC có các cạnh a,b,c tỉ lệ với 3,4,5.Tính độ dài mỗi cạnh?Biêtcạnh lớn nhất dài hơn cạnh nhỏ nhấât 6 cm. 6./ Đồ thò của hàm số y = ax (a ≠ 0) là gì?Vẽ rên cùng một hệ trục toạ độ Oxy đồ thò các hàm số y =-3x ; y = -2x ; y = 2x ; y =3x.Các điểm sau đây thuộc đồ thò hàm số nào? A( 1 3 − ; -1 ); B( 1 3 − ; 1 ) ; C (0, 0) 7./ Vẽ tam giác ABC ,biếât A(0,3);B(2,3) ; C(2,0).Khi đó có nhận xét gì về tam giác ABC? B./ PHẦN HÌNH HỌC: I./ Chương I: 1./ Phát biểu đònh nghóa và tính chất 2 góc đối đỉnh? *p dụng : Vẽ 2 đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có 1 góc 47 0 .Tính số đo các góc còn lại? 2./ Phát biểu đònh nghiã 2 đường thẳng vuông góc ,đònh nghóa đường trung trực của 1 đoạn thẳng. *p dụng:Vẽ đoạn thẳng AB dài 2 cm,đoạn thẳng BC dài 3 cm,rồi vễ đường trung trực của mỗi đoạn thẳng ấy. 3./Phát biểu dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song * p dụng : Vẽ cặp góc so le trong,xAB và yBA có số đo đều bằng 80 0 .Hỏi 2 đường thẳng Ax, By có song song với nhau không? Vì sao? 4./ Phát biểu tiên đề ơclit. * p dụng : Cho tam giác ABC. Qua đỉnh A vẽ a//BC,qua đỉnh B vẽ b//AC.Hỏi vẽ được mấy đường thẳng a , mấy đường thẳng b? vì sao? II./ Chương II: Tam giác 1./ Phát biểu đònh lý tổng 3 góc của một tam giác,đònh lý góc ngoài của 1 tam giác * p dụng : Cho tam giác ABC có số đo góc B bằng số đo góc C bằng 40 0 . Gọi Ax là tia phân giác của góc ngoài ở đỉnh A.Hãy chứng tỏ rằng Ax//BC 2./Phát biểu 3 đònh lý về 3 trường hợp bằng nhau của 2 tam giác * p dụng : Bài 1 : Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm của BC.Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. CMR : AB // CE Bài 2: Cho góc xOy khác góc bẹt ,Ot là tia phân giác của góc đó .Qua điểm H thuộc tia Ot ,kẽ đường vuông góc với Ot nó cắt Ox và Oy theo thứ tự ở A và B a) CMR: OA = OB b) Lấy điểm C thuộc tia Ot , CMR: CA = CB và OAC OBC ------- Hết ------- TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học 2008 – 2009 Môn: toán 7 ( Thời gian 90 phút ) Họ và tên : Lớp : ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GV A./ TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm) * Bài 1 :( 1đ) 1./ Kết quả của phép tính 3 3 1 .3 3    ÷   là : A. 9 B. 1 3 C. 1 D. 3 2./ Giá trò của 2 ( 4)− là : A. 4 B. -4 C. 16 D. -16 3./ Từ tỉ lệ thức x y y z = suy ra: A. xy = yz B. y 2 = xz C. x = y = z. D. x y z y = 4./ Đường thẳng EF cắt đoạn thẳng MN tại I .Đường thẳng EF là đường trung trực của đoạn thẳng MN nếu : a) EF ⊥ MN b) IM = IN c) IE = IF d) EF ⊥ MN và IM = IN * Bài 2: (1 đ) Điền dấu “x” vào ô thích hợp với nội dung các câu sau: Câu Nội dung Đúng Sai a Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn b x m .x n = (x m ) n c Mỗi góc ngoài của 1 tam giác bằng tổng 1 góc trong và 1 góc kề với nó d Trong1 tam giác không thể có 2 góc tù * Bài 3 :(1đ) Cho biết ∆IKL = ∆PQR : Điền các góc, các cạnh tương ứng vào các ô trống: K ˆ = . ; R ˆ = ; IK = . . . . . ; PR = . . . . . . * Bài 4 : ( 1 đ) Nối mỗi câu ở cột I với kết quả ở cột II để được câu đúng 1 - … 2 - ……. 3 - …… 4 - ……… B./ TỰ LUẬN: ( 6 đ) Bài 1: ( 1 điểm) Tính 3 5 3 2 3 4 1 4 4 ) ; ) : : 7 2 5 3 7 5 3 7 5 a b − −     − + + + +  ÷  ÷     Bài 2: ( 1 điểm) Tìm x: a) x + 1 3 3 4 = ; b) 2x 2 + 5x + 8 + x = x 2 + 5 + x 2 + 2x +7 +3x Bài 3 : ( 2điểm) Một ô tô đi từ A đến B mất 5 giờ. Hỏi khi từ B quay về A mất mấy giờ?Biết vận tốc lúc về bằng 5 6 vận tốc lúc đi. Bài 4: ( 2 điểm) Cho góc xOy khác góc bẹt ,Ot là tia phân giác của góc đó .Qua điểm H thuộc tia Ot ,kẽ đường vuông góc với Ot nó cắt Ox và Oy theo thứ tự ở A và B Cột IIa) thì hệ số tỉ lệ a = 10b) thì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = 3c) thì y tỉ lệ nghòch với x theo hệ số tỉ lệ 3d) thì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ -3 Cột I 1) Nếu x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k = 1 3 − 2) y = 3x 3) x. y = 3 4) Cho biết x và y tỉ lệ nghòch nếu x = 2 thì y = 5 a) CMR: OA = OB b) Lấy điểm C thuộc tia Ot , CMR: CA = CB và góc OAC bằng góc OBC. ĐÁP ÁN : A./ TRẮC NGHIỆM : ( 4điểm) . Mỗi câu 0,25 điểm Bài 1 : 1. C 2. A 3. B 4. D 1 điểm Bài 2 : a. Đ b. S c. S d. Đ 1 điểm Bài 3: K ˆ = .Q . ; R ˆ = L ; IK = .PQ. . . . ; PR = .I L. 1điểm Bài 4: 1 - d 2 - b 3 - c 4 - a 1điểm B./ TỰ LUẬN : ( 6 điểm) . Mỗi bài 2 điểm Bài 1: 3 5 3 30 175 42 103 ) 7 2 5 70 70 a − + − − + = = 0,5 điểm 2 3 4 1 4 4 5 5 5 5 ) : : . . 3 7 5 3 7 5 21 4 21 4 b − − −     + + + = +  ÷  ÷     = 5 5 5 5 . .0 0 4 21 21 4 −   + = =  ÷   0,5 điểm Bài 2 : a) x + 1 3 3 4 = => x = 3 4 - 1 9 4 5 3 12 12 − = = 0,5 điểm b) 2x 2 + 5x + 8 + x = x 2 + 5 + x 2 + 2x +7 +3x 8 + x = 12 x = 12 – 8 = 4 x = 16 0,5 điểm Bài 3 : Giả sử ô tô đi từ A đến B với vận tốc v 1 mất t 1 = 6 (h) Và ô tô đi từ B về A với vận tốc v 2 mất t 2 (h) Vì vận tốc và thời gian của ô tô chạy trên cùng một quãng đường là 2 đại lượng tỉ lệ nghòch , nên : 6v 1 = v 2 .t 2 1 điểm => t 2 = 1 1 2 1 5 5 6 5 6 v v v v = = (h) Vậy ô tô đi từ B về A mất 6 giờ 1 điểm Bài 4 : + Vẽ hình ghi được GT, KL 0,5điểm a) Chứng minh được OAH = OBH => OA = OB ( cạnh tưong ứng ) 0,5 điểm b) Chứng minh được OAC = OBC => CA = CB (canïh tương ứng) Và OÂC = OBC ( góc tương ứng) 1 điểm ----------------- HẾT ------------------------ 2 1 C H B A t O y x Ngày soạn : 30/12/2007 Tiết 39 (Kết hợp với tiết 31 hình học) KIỂM TRA HKI I./ MỤC TIÊU : -Kiến thức : Đánh giá tình hình học toán của học sinh khối lớp 7 với việc tiếp thu nội dung kiến thức của chương trình HKI -Kỹ năng : Rèn luyện kỹ năng trình bày bài làm của HS,kỹ năng vận dụng khiến thức đã học để làm toán -Thái độ :Độc lập ,tự giác trong làm bài. II./ ĐỀ: A./ TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm) * Bài 1 :( 1đ) 1./ Kết quả của phép tính 3 3 1 .3 3    ÷   là : A. 9 B. 1 3 C. 1 D. 3 2./ Giá trò của 2 ( 4)− là : A. 4 B. -4 C. 16 D. -16 3./ Từ tỉ lệ thức x y y z = suy ra: A. xy = yz B. y 2 = xz C. x = y = z. D. x y z y = 4./ Đường thẳng EF cắt đoạn thẳng MN tại I .Đường thẳng EF là đường trung trực của đoạn thẳng MN nếu : a) EF ⊥ MN b) IM = IN c) IE = IF d) EF ⊥ MN và IM = IN * Bài 2: (1 đ) Điền dấu “x” vào ô thích hợp với nội dung các câu sau: Câu Nội dung Đúng Sai a Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn b x m .x n = (x m ) n c Mỗi góc ngoài của 1 tam giác bằng tổng 1 góc trong và 1 góc kề với nó d Trong1 tam giác không thể có 2 góc tù * Bài 3 :(1đ) Cho biết ∆IKL = ∆PQR : Điền các góc, các cạnh tương ứng vào các ô trống: K ˆ = . ; R ˆ = ; IK = . . . . . ; PR = . . . . . . * Bài 4 : ( 1 đ) Nối mỗi câu ở cột I với kết quả ở cột II để được câu đúng 1 - … 2 - ……. 3 - …… 4 - ……… B./ TỰ LUẬN: ( 6 đ) Bài 1: ( 1 điểm) Tính 3 5 3 2 3 4 1 4 4 ) ; ) : : 7 2 5 3 7 5 3 7 5 a b − −     − + + + +  ÷  ÷     Bài 2: ( 1 điểm) Tìm x: a) x + 1 3 3 4 = ; b) 2x 2 + 5x + 8 + x = x 2 + 5 + x 2 + 2x +7 +3x Bài 3 : ( 2điểm) Một ô tô đi từ A đến B mất 5 giờ. Hỏi khi từ B quay về A mất mấy giờ?Biết vận tốc lúc về bằng 5 6 vận tốc lúc đi. Cột IIa) thì hệ số tỉ lệ a = 10b) thì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = 3c) thì y tỉ lệ nghòch với x theo hệ số tỉ lệ 3d) thì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ -3 Cột I 1) Nếu x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k = 1 3 − 2) y = 3x 3) x. y = 3 4) Cho biết x và y tỉ lệ nghòch nếu x = 2 thì y = 5 Bài 4: ( 2 điểm) Cho góc xOy khác góc bẹt ,Ot là tia phân giác của góc đó .Qua điểm H thuộc tia Ot ,kẽ đường vuông góc với Ot nó cắt Ox và Oy theo thứ tự ở A và B a) CMR: OA = OB b) Lấy điểm C thuộc tia Ot , CMR: CA = CB và góc OAC bằng góc OBC. III ./ ĐÁP ÁN : A./ TRẮC NGHIỆM : ( 4điểm) . Mỗi câu 0,25 điểm Bài 1 : 1. C 2. A 3. B 4. D 1 điểm Bài 2 : a. Đ b. S c. S d. Đ 1 điểm Bài 3: K ˆ = .Q . ; R ˆ = L ; IK = .PQ. . . . ; PR = .I L. 1điểm Bài 4: 1 - d 2 - b 3 - c 4 - a 1điểm B./ TỰ LUẬN : ( 6 điểm) . Mỗi bài 2 điểm Bài 1: 3 5 3 30 175 42 103 ) 7 2 5 70 70 a − + − − + = = 0,5 điểm 2 3 4 1 4 4 5 5 5 5 ) : : . . 3 7 5 3 7 5 21 4 21 4 b − − −     + + + = +  ÷  ÷     = 5 5 5 5 . .0 0 4 21 21 4 −   + = =  ÷   0,5 điểm Bài 2 : a) x + 1 3 3 4 = => x = 3 4 - 1 9 4 5 3 12 12 − = = 0,5 điểm b) 2x 2 + 5x + 8 + x = x 2 + 5 + x 2 + 2x +7 +3x 8 + x = 12 x = 12 – 8 = 4 x = 16 0,5 điểm Bài 3 : Giả sử ô tô đi từ A đến B với vận tốc v 1 mất t 1 = 6 (h) Và ô tô đi từ B về A với vận tốc v 2 mất t 2 (h) Vì vận tốc và thời gian của ô tô chạy trên cùng một quãng đường là 2 đại lượng tỉ lệ nghòch , nên : 6v 1 = v 2 .t 2 1 điểm => t 2 = 1 1 2 1 5 5 6 5 6 v v v v = = (h) Vậy ô tô đi từ B về A mất 6 giờ 1 điểm Bài 4 : + Vẽ hình ghi được GT, KL 0,5điểm a) Chứng minh được OAH = OBH => OA = OB ( cạnh tưong ứng ) 0,5 điểm b) Chứng minh được OAC = OBC => CA = CB (canïh tương ứng) Và OÂC = OBC ( góc tương ứng) 1 điểm 2 1 C H B A t O y x IV./ KẾT QUẢ : lỚP SĨ SỐ GIỎI KHÁ TB YẾU KÉM 7A 1 7A 2 7A 3 7A 4 TC Ngày soạn 10/01/2008 Tiết 40 TRẢ BÀI KIỂM TRA HK I I./ MỤC TIÊU : Học sinh thấy được khả năng học toán của của mình , thấy được những ưu điểm và những tồn tại của mình.Từ đó rút kinh nghiệm, phấn đấu trong học kỳ 2. II./ TRẢ BÀI : GV phát bài cho HS ,chữa bài ,nhận xét bài làm của HS ,nêu những lỗi hs thường mắc phải. + Hầu hết làm được phần trắc nghiệm ,phần tự luận đa số làm bài chưa tốt. + Còn quay cốp nhiều ,chưa thật sự tự giác trong làm bài,nhất là những hs yếu kém ----------------------------------------------------------------------------------------------- Tiết 31 : KIỂM TRA HKI ( Kết hợp với tiết đại số) Ngày soạn 10/01/2008 Tiết 32 TRẢ BÀI KIỂM TRA HK I I./ MỤC TIÊU : Học sinh thấy được khả năng học toán của của mình , thấy được những ưu điểm và những tồn tại của mình.Từ đó rút kinh nghiệm, phấn đấu trong học kỳ 2. II./ TRẢ BÀI : GV phát bài cho HS ,chữa bài ,nhận xét bài làm của HS ,nêu những lỗi hs thường mắc phải. + Hầu hết làm được phần trắc nghiệm ,phần tự luận đa số làm bài chưa tốt. + Còn quay cốp nhiều ,chưa thật sự tự giác trong làm bài,nhất là những hs yếu kém ----------------------------------------------------------------------------------------------- . ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN : TOÁN 7  A./ PHẦN ĐẠI SỐ: I . Các qui tắc : cộng trừ ,nhân ,chia. Mỗi bài 2 điểm Bài 1: 3 5 3 30 175 42 103 ) 7 2 5 70 70 a − + − − + = = 0,5 điểm 2 3 4 1 4 4 5 5 5 5 ) : : . . 3 7 5 3 7 5 21 4 21 4 b − − −     +

— Xem thêm —

Xem thêm: đề cương ôn tập toán 7 HKI, đề cương ôn tập toán 7 HKI, đề cương ôn tập toán 7 HKI

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-cuong-on-tap-toan-7-hki

Đăng ký

Generate time = 0.177602052689 s. Memory usage = 18.49 MB