Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH nhà nước một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu viettel LATS đại học lao động xã hội

169 153 0
  • Loading ...
Loading...
1/169 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 17:16

B GIO DC V O TO B LAO NG - THNG BINH V X HI TRNG I HC LAO NG X HI - Lấ TH DUNG PHT TRIN VN HểA DOANH NGHIP TI CễNG TY TNHH NH NC MT THNH VIấN THNG MI V XUT NHP KHU VIETTEL Chuyờn ngnh: Qun tr nhõn lc Mó ngnh: 60340404 LUN VN THC S QUN TR NHN LC CN B HNG DN KHOA HC : PGS.TS NGUYN TH MINH NHN H Ni - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan bn lun Phỏt trin húa doanh nghip ti Cụng ty TNHH Nh nc mt thnh viờn Thng mi v Xut Nhp khu Viettel ny l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu c s dng trung thc v kt qu nờu lun ny cha tng c cụng b ti bt k cụng trỡnh no khỏc H ni, ngy thỏng nm 2015 Tỏc gi lun Lấ TH DUNG LI CM N Hon thnh lun ny, tụi xin dnh nhng tỡnh cm trõn trng nht v li cm n chõn thnh n PGS.TS Nguyn Th Minh Nhn, ngi ó tn tỡnh hng dn, giỳp tụi sut quỏ trỡnh thc hin lun Tụi xin chõn thnh cm n n Ban Giỏm hiu nh trng v Khoa Sau i hc - Trng i hc Lao ng Xó hi, xin chõn thnh cm n quý thy cụ giỏo ó quan tõm, nhit tỡnh giỳp , to iu kin cho tụi sut thi gian hc v nghiờn cu ti trng Xin chõn thnh cm n n Lónh o v th CBCNV Cụng ty Thng mi v Xut Nhp khu Viettel ó hng dn, giỳp v cung cp s liu tụi hon thnh lun ny Mc dự tỏc gi ó rt c gng tỡm hiu, nghiờn cu cú th hon thnh ni dung ti mt cỏch tt nht Song, cụng trỡnh lun ny chc chn khụng trỏnh nhng hn ch, thiu sút Chớnh vỡ vy, rt mong nhn c cỏc ý kin úng gúp quý bỏu ca cỏc thy, cỏc cụ v bn bố tỏc gi tip tc hon thin tt hn na ti lun ca mỡnh Xin chõn thnh cm n! i MC LC DANH MC Kí HIU V CC CH VIT TT iv DANH MC CC BNG HèNH v PHN M U 1 Tớnh cp thit ca ti Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu Mc ớch, nhim v ca lun 4 i tng v phm vi nghiờn cu 5 Phng phỏp nghiờn cu ca lun Nhng úng gúp ca lun 7 Kt cu lun Chng 1: C s lý lun v phỏt trin húa doanh nghip 10 1.1 Mt s khỏi nim c bn 10 1.1.1 Khỏi niờm húa .10 1.1.2 Khỏi nim húa doanh nghip 11 1.1.3 Khỏi nim phỏt trin húa doanh nghip 12 1.2 Cỏc biu hin ca hoỏ doanh nghip .13 1.2.1 Cỏc biu trng trc quan ca húa doanh nghip 14 1.2.2 Cỏc biu trng phi trc quan ca húa doanh nghip 19 1.3 Cỏc hot ng phỏt trin húa doanh nghip 21 1.3.1 Nhn thc ỳng n v phỏt trin húa doanh nghip 21 1.3.2 Nõng cao hỡnh nh thụng qua cỏc biu trng trc quan 23 1.3.3 Nõng cao hỡnh nh thụng qua cỏc biu trng phi trc quan .24 1.3.4 Truyn thụng ni b v truyn thụng ngoi vi ca húa doanh nghip 25 1.3.5 a húa doanh nghip vo cỏc hot ng ca doanh nghip 29 1.4 Mt s yu t nh hng n phỏt trin húa doanh nghip 31 1.4.1 Vn húa dõn tc 31 1.4.2 Vn húa Cụng ty m 32 1.4.3 Vn húa lónh o 33 1.4.4 Vn húa t quỏ trỡnh hi nhp 34 1.5 Mt s bi hc kinh nghim phỏt trin húa doanh nghip trờn th gii v nc 36 1.5.1 Vn húa doanh nghip ca Tp on Toyota Nht Bn 36 1.5.2 Vn húa doanh Nghip ca Cụng ty FPT 39 1.5.3 Bi hc t nhng kinh nghim phỏt trin húa doanh nghip ca Cụng ty FPT v Tp on Toyota Nht Bn 41 Chng 2: Thc trng phỏt trin húa doanh nghip ti Cụng ty Thng mi v Xut Nhp khu Viettel 42 v 2.1 Gii thiu v Cụng ty Thng mi v Xut Nhp khu Viettel 42 2.1.1 Tng quan v Cụng ty Thng mi v Xut Nhp khu Viettel 42 2.1.2 Chc nng, nhim v v c cu t chc Cụng ty TM&XNK Viettel 43 2.1.3 Ngnh ngh kinh doanh .44 2.1.4 Mt s kt qu hot ng kinh doanh ch yu 44 2.2 Thc trng cỏc biu hin VHDN ti Cụng ty TM&XNK Viettel 46 2.2.1 Thc trng cỏc biu trng trc quan ti Cụng ty TM&XNK Viettel .46 2.2.2 Thc trng cỏc biu trng phi trc quan ti Cụng ty TM&XNK Viettel 58 2.3 Thc trng hot ng phỏt trin VHDN ti Cụng ty TM&XNK Viettel .63 2.3.1 Thc trng nhn thc v phỏt trin húa doanh nghip ti Cụng ty TM&XNK Viettel 63 2.3.2 Thc trng nõng cao hỡnh nh thụng qua cỏc biu trng trc quan ti Cụng ty TM&XNK Viettel 65 2.3.3 Thc trng nõng cao hỡnh nh thụng qua cỏc biu trng phi trc quan ti Cụng ty TM&XNK Viettel 67 2.3.4 Thc trng truyn thụng húa doanh nghip ti Cụng ty TM&XNK Viettel 68 2.3.5 Thc trng a húa doanh nghip vo cỏc hot ng ca Cụng ty TM&XNK Viettel 69 2.4 Phõn tớch yu t nh hng n phỏt trin VHDN ti Cụng ty TM&XNK Viettel 70 2.4.1 nh hng t húa dõn tc Vit Nam n phỏt trin húa doanh nghip ti Cụng ty TM&XNK Viettel 70 2.4.2 nh hng t húa Cụng ty m 72 2.4.3 nh hng t húa lónh o 74 2.4.4 nh hng t quỏ trỡnh hi nhp 75 2.5 ỏnh giỏ chung v phỏt trin húa doanh nghip ti Cụng ty TM&XNK Viettel 76 2.5.1 Nhng kt qu t c v nguyờn nhõn 76 2.5.2 Nhng tn ti v nguyờn nhõn .77 Chng 3: Mt s gii phỏp phỏt trin húa doanh nghip ti Cụng ty Thng mi v Xut nhp khu Viettel 81 3.1 Phng hng v mt s mc tiờu phỏt trin n nm 2020 .81 3.1.1 Phng hng chung 81 3.1.2 Mt s mc tiờu phỏt trin ch yu 86 3.2 Quan im phỏt trin húa doanh nghip ti Cụng ty .86 3.2.1 Phỏt trin húa Cụng ty trờn nn tng ly ngi lm gc .86 3.2.2 Phỏt trin húa Cụng ty thụng qua vic xõy dng mụi trng lm vic lnh mnh 87 3.2.3 Phỏt trin húa hng ti li ớch khỏch hng 87 3.2.4 Phỏt trin húa Cụng ty mang tớnh dõn tc v hi nhp 88 3.2.5 Phỏt trin húa Cụng ty thụng qua vic thm thu vo cỏc hot ng c th 89 3.3 Mt s gii phỏp phỏt trin húa doanh nghip ti Cụng ty TM&XNK Viettel 89 3.3.1 Nõng cao nhn thc ca cỏn b cụng nhõn viờn Cụng ty v vai trũ ca húa doanh nghip 91 3.3.2 Hon thin cỏc biu trng trc quan Ca Cụng ty 92 3.3.3 Hon thin cỏc biu phi trng trc quan ca Cụng ty .96 3.3.4 Nõng cao cht lng truyn thụng húa doanh nghip ca Cụng ty 99 3.3.5 y mnh a húa doanh nghip vo cỏc hot ng ca Cụng ty 99 KT LUN 104 DANH MC Kí HIU V CC CH VIT TT BQP CBCNV CNTT CTV CNVQP G HL HDV HQT KD L NCDN QNCN SQ SXKD TM&XNK Viettel TMT TNHH VHDN VHKD VTQ Viettelimex - B Quc phũng - Cỏn b cụng nhõn viờn - Cụng ngh thụng tin - Cng tỏc viờn - Cụng nhõn viờn quc phũng - Giỏm c - Hp ng lao ng - Hp ng dch v - Hi ng qun tr - Kinh doanh - Lao ng - Nhõn cỏch doanh nhõn - Quõn nhõn chuyờn nghip - S quan - Sn xut kinh doanh - Tờn vit tt ca Cụng ty Trỏch nhim hu hn Nh nc mt thnh viờn Thng mi v Xut Nhp khu Viettel - Thng mi in t - Trỏch nhim hu hn - Vn húa doanh nghip - Vn húa kinh doanh - Vin thụng Quõn i - L tờn gi quc t ca Cụng ty Trỏch nhim hu hn Nh nc mt thnh viờn Thng mi v Xut Nhp khu Viettel vi v iiii DANH MC CC BNG, HèNH Bng 1.1 Cỏc biu trng ca húa doanh nghip 13 Bng 1.2 Bn loi nghi l t chc v tỏc ng tim nng 17 Hỡnh 2.1 Mụ hỡnh c cu b mỏy t chc ca Cụng ty TM&XNK Viettel 43 Hỡnh 2.2 Doanh thu v li nhun trc thu t nm 2010 2015 45 Hỡnh 2.3 Tc phỏt trin siờu th 45 Hỡnh 2.4 Tỡnh hỡnh nhõn lc Cụng ty 45 Hỡnh 2.5 Phi cnh bờn ngoi Cụng ty 46 Hỡnh 2.6 Ni tht phũng khỏch Cụng ty 46 Hỡnh 2.7 Logo khu hiu ca Cụng ty m 48 Hỡnh 2.8 Logo nhn din ca Cụng ty 48 Hỡnh 2.9 Chõm ngụn hnh ng Cụng ty 50 Bng 2.1 Cỏc l nghi v l hi hng nm ca Cụng ty 52 Bng 2.2 Trớch quy tc ng x ca Cụng ty 56 Bng 2.3 Kt qu phiu iu tra kho sỏt v cỏc biu trng trc quan ti Cụng ty 57 Bng 2.4 Kt qu phiu iu tra kho sỏt v cỏc biu trng phi trc quan ti Cụng ty 62 Bng 2.5 Kt qu iu tra v s tỏc ng ca nhn thc n vic thc hin húa doanh nghip .64 Bng 3.1 Kt qu iu tra gii phỏp phỏt trin húa doanh nghip ti Cụng ty 90 TểM LC LUN VN THC S KHOA HC KINH T H v tờn hc viờn: Lấ TH DUNG Chuyờn nghnh: Qun tr nhõn lc Niờn khúa: 2013-2015 Ngi hng dn khoa hc: PGS TS NGUYN TH MINH NHN Tờn ti: Phỏt trin húa doanh nghip ti Cụng ty TNHH nh nc mt thnh viờn Thng mi v Xut Nhp khu Viettel ti Phỏt trin húa doanh nghip ti Cụng ty TNHH nh nc mt thnh viờn Thng mi v Xut Nhp khu Viettel ó trung i sõu vo nhng sau: - H thng húa nhng lý lun c bn v phỏt trin húa doanh nghip Lun lm rừ mt s khỏi nim liờn quan n húa, húa doanh nghip, phỏt trin húa doanh nghip, cỏc hot ng phỏt trin húa doanh nghip, cỏc yu t nh hng n húa doanh nghip - Phõn tớch thc trng phỏt trin húa doanh nghip ca cụng ty Thng mi v Xut Nhp khu Viettel Lun khỏi quỏt lch s hỡnh thnh phỏt trin ca Cụng ty TM&XNK Viettel t nm 2010 n nm 2014 ng thi ỏnh giỏ thc trng cỏc biu trng trc quan, biu trng phi trc quan v thc trng cỏc hot ng phỏt trin húa doanh nghip Cụng ty TM&XNK Viettel T ú, lun rỳt nhng kt lun v thnh cụng, tn ti v nguyờn nhõn ca nhng thc trng ú - xut mt s gii phỏp phỏt trin húa doanh nghip ca Cụng ty TM&XNK Viettel Trờn c s nh hng phỏt trin húa doanh nghip ca Cụng ty TM&XNK Viettel n nm 2020 Lun a cỏc gii phỏp phỏt trin húa doanh nghip ca Cụng ty TM&XNK Viettel nhm phỏt trin hn na nn húa doanh nghip ca Cụng ty TM&XNK Viettel 10 M U Tớnh cp thit ca ti Trong nn kinh t th trng, nu ngi ta coi phn cng ca mt doanh nghip bao gm cu trỳc mụ hỡnh, t chc, cỏc h thng, quy trỡnh, quy nh, cỏc kờnh phõn phi, kờnh bỏo cỏo, giao tip, c ch giao quyn, c ch khoỏn thỡ phn mm ca doanh nghip ú, chớnh l nhng giỏ tr, nim tin, li sng, chun mc hnh vi, phng chõm hnh ng hay núi cỏch khỏc, hoỏ chớnh l phn mm ca mt t chc Ging nh hot ng ca mt chic mỏy tớnh, phn mm chớnh l cỏi mang li sc sng cho phn cng, hoỏ chớnh l sc sng ca doanh nghip Núi nh vy chỳng thy rừ hn, tớnh cp thit phi phỏt trin hoỏ doanh nghip hin Trong thi k hi nhp, cnh tranh ngy cng quyt lit, vai trũ ca hoỏ doanh nghip (VHDN) ngy cng tr nờn quan trng Theo cỏc nh nghiờn cu kinh t, VHDN chớnh l yu t quyt nh sc cnh tranh ca doanh nghip VHDN chớnh l ti sn vụ hỡnh, l s kt dớnh mu nhim ngi vi t chc, ngi vi ngi, l cht xỳc tỏc phỏt trin nhõn rng v kt ni tng giỏ tr ngun lc riờng l Bt k mt doanh nghip no nu thiu i yu t hoỏ, tri thc thỡ cú th khng nh, khụng th phỏt trin bn vng xu th ton cu hoỏ hin Cụng ty TM&XNK Viettel l mt doanh nghip nh nc trc thuc Tp on Vin thụng Quõn i (Viettel), c thnh lp vo ngy 10/4/1997, vi nhng ngnh ngh kinh doanh ch yu l xut nhp khu trang thit b Vin thụng Cụng ngh thụng tin, cỏc sn phm thit b u cui Cụng ty l n v ng u hch toỏn c lp v doanh thu v li nhun, ó t c nhiu kt qu ỏng k gúp phn vo hot ng sn xut kinh doanh chung ca Tp on Nm 2014, bi cnh khú khn chung ca nn kinh t, Cụng ty TM&XNK Viettel tip tc kinh doanh hiu qu, hon thnh k hoch tng trng doanh thu vi tng doanh thu sn xut kinh doanh (SXKD) t trờn 8.950 t ng (trờn tng doanh thu 14.170 t, k c doanh thu ni b), hon thnh 190,6% k hoch ra, tng 46,4% so vi nm 2013; li nhun c t 160,8 t ng, hon thnh 111% k hoch c nm, tng 80,8% so vi nm 2013 Nhng thnh cụng to ln ca Cụng ty TM&XNK giai on va qua cú c nhiu nguyờn nhõn, nh nhiu chuyờn gia kinh t nhn nh, l thiờn thi, a li, nhõn ho, ú, yu t nhõn ho chớnh l s PI-U: LUN SE 81.4L TRINH BAY QUYEĩ DE CL ONG BQ GINO DCC V DO TAO BQ LAO DQHG - THLfONG BINi:I V X HQ1 TRtfềNG DAI DQC LAO DQNG - X BQI LUNVAN TIC SI Chuyộn ngnh: Qun @ RIlR IEC M ngnh: 60340404 TẫN Dẩ TI LUN VN 10 Lx docbondc -2 Tin h han h ng h ien c iru herr uan tien de ter Lee ủ ớch, nhiem v u nghien cnn Doi tiipng, ph m vi nghien cnn * Ph iirrng phỏp 9úi dung chi tiet 11 Afin 03: Bụn k hoqclt t(rc hien de ti Wrong qHyen de cu'iyng K ẩ H O CH TH \IC H l E, N TI ậ T l Tb%oo i[ Ba dau Nhan xet vi xọc nhsn f19c s'iộn etta Ng irửi hirửng dI D hhoa b9c Trton Khat nghiởn Uni: [ ip b n z cọu foi 12 LUCSệ MU TRlbiH B Y QUYIN LUC VN Q N TệM TT 13 - Trang bra cfm3 - Trang phu bia 14 Nbi dung trinh bọy phn Nbi dung trlnh buy ph n s0LAON0- THỹDNGB YAHO( HCUYNTUNA NH XY D fNG VI4 IIễA DONT NGIlI P LM III HệA QUANDAO OQNG T@ NGN ING THUONG Cệ PilN \I T NAM TiQNH YUQNG 15 Bể GIRO DCC V DO TAO BO LAB DQI?G - THUONG Bfl'-t V LA H O I TR tfểNG il NG IIQC LAO DQNG -D HQF NTUW M X Y DOUG VN Hể.4 DOAM NGHIli P LM HI HềA QUAN LAO D()NG TAI NG N MG THUOiG Cể PH N VIST NAM VUQNG Chuyốn ngnh: Quiri tri nhn lic fv! sú: 60340404 LL SAN YEN TIC SI QUAN TRI NTt N UC CN BQ HLfểNG DN KHOA H C: 15 Tmmg 2.2 , , , , , , ,., , ,. Chuong3 , , ., BầG ODQ V DOT8O B0 no n9NG -ri-USG BINH v xi u0i X Y DOG VN HểA DOCNH NG P LII Hf HểA QUAN Hb LAO DONG TQ NGN HKG KONG Cế PHN QT NAM THJNH VUQNG Chuyờn ngỏnh: Quón tri nhõn lỗic 60340404 TểM TT LUJAN VN TQC Sl QUN TQ NHN L1,1C H NQl - 2013 18 Cụng trinh dupc hoỏn thỳnh tai: DAI HQC LAO DQxG H HQl Nguúi huúng dan khoa hoc: /Gfii rừ fip rộs ciic danh Ron lips ớipc vi) Phnbiỗnl: ,.,.,., Luz von du9c bin v'j ii Hei dúog chỏm main võn Dai hpc Lao dong Xd hfoi Dal hgc Wc irộn rrung ttrú stru Khoa Sun dpi hoo, fr'rúrp Dai hpc Lao dgng X húi 19 B@ GIO D IC Y. DO TAO B0 Jo $0NG THUGNG BiNH V X H(I1 TR tfG I1@I HQC_ LAO DQô G -P HQI LUC VL Tii C SI QU N TRI >irULUC Ho tộn hoc v iộn' HồĐi - 2014 20 PI-UI UC Sể QUY TRhH BO V 21 l Dpi din Klioa Sau dli h9c kim tra cộc dim kijo bio vj vi bo quyet dĂnh cựa I-tim trôúằg fi vip thnh llp Ftối aũng chộằ var tbic si vs kiai thiju Tliu Hai d8n8 d9c IQ ljch kboa h9c cita h9c viốn vl cc dim kim ci thiet de h9c vi5n dmĂrc bo vj luis (ndu cú) vE ly ljch khoa h9c vl qu trinh dio cita h9c viốn Tc gii lun vdn trinli by tũm tit nei dung l lJii khúng qu 20 pliiit Cre phtn bis dic ahh xột v mn ertu hũi. - - Cc thnh viộn Hai dúng vl nhihig nguũi tham dy n0u cflu húi Tc gi tri tũi ci cfiu húi Nguũi ** oa h9c dy rihJ xột (NÊu oguũi hu6ng din vỡng test thl Thu kj Hai hong dic thay) 11 TM ben kilm phieu d9c biốn bn kim phiJu cha Hai d8ng 12 Chự tich Hai dúng d9c bile btn cựa Hai dúng chiam IQ vi t c8eg b0 kit qu bio vl 13 Ogi biộu ph& biộu j kim (nộu cú) 14 Tfic gii luj viti ph$t bis y ki ln 15 Chự tjch Hai d yộn bo kit thực buúi bo vt tum von vl chiỡc mimg dic viốti dfi bio vg thoh cúrig Oi4m dnh gi$ IQ von the si cita tong thinh e ito theo thang diam 10, le 45n 0,5 Dio tu(in Yri li truHg bỡnh cong tieni chi cựa cc thnh viốn Hpi hong chain m oren kim d) lugn vọn dit foul gla1(tử 8,5 abu 10 aiirii) - Uvọn duqc viồt v6i che hop lj, r6 rọng, myh lqc vồ d6ng guy djnh ciia Tru6ng Dei hpc Lao dong -Yo hai, hfiu nbu kh8ng mile cÊc li trlnh bồy vọn bọn loi chinh tọ dồnh may (kb 1{nan niy dra ử-Ên y kim th$ng nhlt cita ci h8i phọn bign vồ ngtttri hudrig din, kồt hpp vửi dọnh giồ chung eric H9i dong) - Niji dung vọ ket quồ nghiửn cilu c6 drửm m6i, c6 gi$ ttj v5 mot khoa h9c, cử 22 tinh tfii, cử the ip doug nghiửn cd vử thuc tim l?nh syc cia l vọri - Tra lửi day dii vi cử rich ihay3i pivc cao it cọ ccc chu hửi ciia ccc thọnh vien hali dong c ilng += 8* thalD der b Lugn vfin loki klili (tri 7,0 dilm don 8,4 diiin) - Kit qsọ nghi4n ette ele lu r v8ằ cử gf4 in khoe hgc ằ lvs tie - Ket in l vlln h9p IQ, h ldc, the there trinli b$y theo diing quy djnli eta Trutrag Dsi h;c Lao d g - Yr hĐi - Hy vito tdo8 boy roy buoi boo v c6u d$og M dog d4og fltd gisn quy d(nh Tri l6i duke 80% erin hửi cia ccc tblnh vien hei dGng vi ngu6i thani dl c Lujn vọri dot ichi traiig blnli (tirJlLditm d 6,9 div) - Ludri vọri thyc hijti du9c mdc dich nhijm vp nghiin ciru de m - KM chu Itku vie h9p 1), tọọ thitc trinh b$y theo d6ng quy djnh cia Tru6ng Dsi h9c Lao dgng -XI h9i - H9c vien trlnh boy buử i biIO vt ta rọng, diing th6i gian quy d - Tri lửi dupc to 60% oử 16a s5 chu hửi c0a c4c tIọnh vien hei ng v3 ngvửi d Luin vtn kli$ng mt you cm (dudi diem) - U vọri kh8ng from thọnh dupc mdc tila, nbitm v9 aa &t Up lu4n cửn quọ se siit, cửn cử di oi sai yửt - Kit cau lu(m vtn khửng hpp 1y, the thiic tririh boy vọ k that in in c6n white sai sửt, chwa theo diing guy d{nh cua Truửng D gi h9c Lao dGng Xọ hĐ1 - like vie trlnh boy irong buửi tilo vg Ihi u ty lie Kb8ng trfi l6i duqc hae tri l6i cic ciiu h6i etta cic thọnh vi$n hei doug c6n l 8 >ửrig d y diL sai kien tliiic - Trutmg h9p nọy hpc vien phọi sta chCa de boo vj the hai Ljch họn vj U thii hai c(ia ltlioọ li9c phọi duqc djnh suu ng$y cu8i cọng etta ky bin v lila thlr uhrit b AOV4 lU# VOn l?ba 23
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH nhà nước một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu viettel LATS đại học lao động xã hội , Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH nhà nước một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu viettel LATS đại học lao động xã hội , Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH nhà nước một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu viettel LATS đại học lao động xã hội , QUY CÁCH TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ, DANH MỤC HÌNH VẼ VI, Dlln 2. Quylt niy they th Quyet s$ 356/QD-DHLDXH ngåy, Von d4 dupc ngbién c6u pliäi cd gi$ tij klioa h‹;›c vä tfieu Inn;, Mpc dich Y giiiIg1_YiLn_ ghi&i c6u _ _, Kh6ng trfch dia ah0ng kimtbùc yh5 bién, oigi ogubi ‹liu biÉt cùng nhu kb8ng, S. DiscN: Diacbt trang website, T6t ti§u kb6ng có tra tàc tb»o tbù ltABC ttt dàu cùa lda co quao 0»t « +z £ ty T@‹w Tt@ M@ +0 W 7 B4 +‹, 9ói dung chi tiet ...... .................................................................., MÅU TRlbiH B Y QUYIN LUC VÄN, Chuong3 .„ .............. ............... ........................ ...,....... ........ ............ .... ......

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập