Quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường cao đẳng sư phạm trung ương

15 247 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2016, 11:04

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN BẢO NGỌC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM TRUNG ƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN BẢO NGỌC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CÚA SINH VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM TRUNG ƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Lê HÀ NỘI – 2015 MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Error! Bookmark not defined MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG Error! Bookmark not defined MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 10 Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 10 4.1 Khách thể nghiên cứu 10 4.2 Đối tƣợng nghiên cứu 10 Giả thuyết khoa học 10 Nhiệm vụ nghiên cứu 10 Giới hạn phạm vi nghiên cứu 11 Phƣơng pháp nghiên cứu 11 8.1 Phƣơng pháp nghiên cứu lý luận 11 8.2 Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn 11 Cấu trúc luận văn 12 CHƢƠNG Error! Bookmark not defined CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG Error! Bookmark not defined 1.1 Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề Error! Bookmark not defined 1.1.1 Trên giới Error! Bookmark not defined 1.1.2 Trong nƣớc Error! Bookmark not defined 1.2.1 Khái niệm quản lý Error! Bookmark not defined 1.2.2 Biện pháp quản lý Error! Bookmark not defined 1.2.3 Các chức quản lý Error! Bookmark not defined 1.2.4 Quản lý giáo dục Error! Bookmark not defined Quản lý nhà trƣờng Error! Bookmark not defined 1.2.5 Khái niệm tự học hoạt động tự học Error! Bookmark not defined 1.2.5.1 Khái niệm tự học Error! Bookmark not defined 1.3.1.2 Hoạt động tự học Error! Bookmark not defined 1.3 Ý nghĩa vai trò tự học sinh viên Cao đẳng trình đào tạo Error! Bookmark not defined 1.4 Quản lý hoạt động tự học sinh viên trƣờng Cao đẳngError! Bookmark not def 1.4.1 Quản lý hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức hoạt động tự học Error! Bookmark not defined 1.4.2 Quản lý thực quy chế quy định học tậpError! Bookmark not defined 1.4.3 Quản lý việc hình thành kỹ phƣơng pháp tự học cho sinh viên Error! Bookmark not defined 1.4.4 Quản lý hoạt động giáo dục lên lớpError! Bookmark not defined 1.4.5 Quản lý điều kiện hỗ trợ hoạt động tự học sinh viênError! Bookmark n 1.4.6 Quản lý phối hợp lực lƣợng giáo dục trongviệc tổ chức tự học cho sinh viên Error! Bookmark not defined 1.4.7 Quản lý việc kiểm tra, đánh giá phát huy khả năngtự học sinh viên Error! Bookmark not defined 1.5 Những yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý hoạt động tự học sinh viênError! Bookma 1.5.1 Yếu tố khách quan Error! Bookmark not defined 1.5.2 Yếu tố chủ quan Error! Bookmark not defined Kết luận chƣơng Error! Bookmark not defined CHƢƠNG Error! Bookmark not defined THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG CĐSP TRUNG ƢƠNG Error! Bookmark not defined 2.1 Khái quát trƣờng CĐSP Trung ƣơng Error! Bookmark not defined 2.1.1 Sơ lƣợc lịch sử phát triển Nhà trƣờngError! Bookmark not defined 2.1.2 Nhiệm vụ cụ thể Nhà trƣờng Error! Bookmark not defined - Đào tạo trình độ cao đẳng liên kết đào tạo đội ngũ cán giáo viên cấp nhằm cung cấp nguồn nhân lực thích ứng với môi trƣờng làm việc có khả giải vấn đề nảy sinh thực tiễn.Error! Bookmark not defined - Nghiên cứu khoa học giáo dục, đặc biệt khoa học giáo dục Mầm non lĩnh vực đào tạo Tham vấn cho cấp lãnh đạo, quan ban ngành, địa phƣơng vấn đề có liên quan Error! Bookmark not defined - Bồi dƣỡng kiến thức, kĩ năng, nghiệp vụ quản lý, nghiệp vụ sƣ phạm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên lĩnh vực đào tạo Error! Bookmark not defined - Hợp tác quốc tế lĩnh vực đào tạo nghiên cứu khoa học nhƣ chuyển giao công nghệ Error! Bookmark not defined 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy Nhà trƣờngError! Bookmark not defined 2.1.4 Hoạt động đào tạo điều kiện CSVC phục vụ công tác giảng dạy Error! Bookmark not defined 2.2 Thực trạng hoạt động tự học sinh viên trƣờng CĐSP Trung ƣơngError! Book 2.2.1 Nhận thức sinh viên hoạt động tự họcError! Bookmark not defined 2.2.1.1 Nhận thức vai trò tự học Error! Bookmark not defined 2.2.1.2 Động thúc đẩy tự học sinh viên Error! Bookmark not defined 2.2.2 Thực trạng hoạt động tự học học sinhError! Bookmark not defined 2.2.2.1 Thực trạng kế hoạch tự học Error! Bookmark not defined 2.2.2.2 Thực trạng phƣơng pháp tự học Error! Bookmark not defined 2.2.2.3 Thực trạng hình thức tự học Error! Bookmark not defined 2.2.2.5 Thực trạng thời gian tự học Error! Bookmark not defined 2.2.3 Chất lƣợng tự học Error! Bookmark not defined 2.2.4 Nguyên nhân ảnh hƣởng đến chất lƣợng tự họcError! Bookmark not defined 2.2.4.1 Nguyên nhân khách quan Error! Bookmark not defined 2.2.4.2 Nguyên nhân chủ quan từ phía sinh viên Error! Bookmark not defined 2.3 Thực trạng quản lý tự học sinh viên trƣờng CĐSP Trung ƣơngError! Bookmar 2.3.1 Nhận thức cán quản lý, giảng viênError! Bookmark not defined 2.3.2 Thực trạng quản lý thời gian, kế hoạch tự học sinh viênError! Bookmark n 2.3.3 Thực trạng tổ chức, đạo giám sát hoạt động tự học sinh viênError! Book 2.3.4 Thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động tự học sinh viên.Error! Bookmark 2.3.5 Thực trạng quản lý phối hợp lực lƣợng giáo dục hoạt động tự học sinh viên Error! Bookmark not defined 2.3.6 Thực trạng quản lý điều kiện hỗ trợ hoạt động tự học sinh viên Error! Bookmark not defined 2.4 Đánh giá chung thực trạng quản lý hoạt động tự học sinh viên trƣờng CĐSP Trung ƣơng Error! Bookmark not defined 2.4.1 Những ƣu điểm thuận lợi quản lý hoạt động tự học sinh viên trƣờng CĐSP Trung ƣơng Error! Bookmark not defined 2.4.2 Những khó khăn hạn chế ảnh hƣởng đến hoạt động tự học sinh viên trƣờng CĐSP Trung ƣơng Error! Bookmark not defined CHƢƠNG Error! Bookmark not defined BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG CĐSP TRUNG ƢƠNG Error! Bookmark not defined 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý hoạt động tự học sinh viên trƣờng CĐSP Trung ƣơng Error! Bookmark not defined 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa Error! Bookmark not defined 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống Error! Bookmark not defined 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn Error! Bookmark not defined 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính chất lƣợng Error! Bookmark not defined 3.2 Các biện pháp quản lý hoạt động tự học sinh viên trƣờng CĐSP Trung ƣơng Error! Bookmark not defined 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giảng viên, sinh viên lực lƣợng giáo dục khác vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng hoạt động tự học Error! Bookmark not defined 3.2.1.1 Mục tiêu biện pháp: Error! Bookmark not defined 3.2.1.2 Nội dung biện pháp Error! Bookmark not defined 3.2.1.3.Cách thức tiến hành Error! Bookmark not defined 3.2.1.4 Điều kiện thực Error! Bookmark not defined 3.2.2 Kiện toàn, củng cố đơn vị tham gia quản lý hoạt động tự học sinh viên Error! Bookmark not defined 3.2.2.1 Mục tiêu biện pháp Error! Bookmark not defined 3.2.2.2 Nội dung biện pháp Error! Bookmark not defined 3.2.2.3 Cách thức tiến hành Error! Bookmark not defined 3.2.2.4 Điều kiện thực Error! Bookmark not defined 3.2.3 Tăng cƣờng đạo đổi phƣơng pháp dạy học theo hƣớng nâng cao vai trò tự học sinh viên Error! Bookmark not defined 3.2.3.1 Mục tiêu biện pháp Error! Bookmark not defined 3.2.3.2 Nội dung biện pháp Error! Bookmark not defined 3.2.3.3 Cách thức tiến hành Error! Bookmark not defined 3.2.3.4 Điều kiện thực Error! Bookmark not defined 3.2.4 Chỉ đạo đổi lồng ghép nội dung yêu cầu hoạt động tự học hoạt động giáo dục lên lớpError! Bookmark not defined 3.2.4.1 Mục tiêu biện pháp Error! Bookmark not defined 3.2.4.2 Nội dung biện pháp Error! Bookmark not defined 3.2.4.3 Cách thức tiến hành Error! Bookmark not defined 3.2.4.4 Điều kiện thực Error! Bookmark not defined 3.2.5 Tăng cƣờng bồi dƣỡng kỹ tự học cho sinh viênError! Bookmark not defi 3.2.5.1 Mục tiêu biện pháp Error! Bookmark not defined 3.2.5.2 Nội dung biện pháp Error! Bookmark not defined 3.2.5.3 Cách thức tiến hành Error! Bookmark not defined 3.2.5.4 Điều kiện thực Error! Bookmark not defined 3.2.6 Phối hợp với lực lƣợng giáo dục để quản lý việc thực kế hoạch tự học sinh viên Error! Bookmark not defined 3.2.6.1 Mục tiêu biện pháp Error! Bookmark not defined 3.2.6.2 Nội dung biện pháp Error! Bookmark not defined 3.2.6.3 Cách thức tiến hành Error! Bookmark not defined 3.2.6.4 Điều kiện thực Error! Bookmark not defined 3.2.7 Chỉ đạo đổi kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh gắn với hoạt động tự học Error! Bookmark not defined 3.2.7.1 Mục tiêu biện pháp Error! Bookmark not defined 3.2.7.2 Nội dung biện pháp Error! Bookmark not defined 3.2.7.3 Cách thức tiến hành Error! Bookmark not defined 3.2.7.4 Điều kiện thực Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 13 PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN Error! Bookmark not defined (Dành cho Sinh viên Trƣờng CĐSP Trung ƣơng)Error! Bookmark not defined PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN Error! Bookmark not defined (Dành cho Giảng viên CBQL Trƣờng CĐSP Trung ƣơng)Error! Bookmark not define MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giáo dục Đào tạo quốc sách hàng đầu, ƣu tiên số quốc gia giới Thông qua giáo dục đào tạo đất nƣớc có đƣợc nhân tài, nguồn nhân lực trọng yếu để xây dựng phát triển ngang tầm với nƣớc khu vực giới Xã hội cần đổi toàn diện: đổi chƣơng trình đào tạo, đổi phƣơng pháp đào tạo, đổi phƣơng pháp học tập, đổi phƣơng pháp nghiên cứu…trong đổi phƣơng pháp học tập – cụ thể khuyến khích tự học đƣợc coi bƣớc đột phá có tầm quan trọng đặc biệt Trong thời đại mà khoa học, kỹ thuật phát triển nhanh chóng nhƣ nay, nhà trƣờng dù có đầu tƣ, trang bị tốt đến đáp ứng hết nhu cầu học tập ngƣời học nhƣ đòi hỏi ngày cao đời sống xã hội Đối với sinh viên trƣờng Đại học, Cao đẳng phƣơng pháp tự học thành tố quan trọng, định nhiều đến kết trình học tập Ở đại học, phƣơng pháp học tập, môi trƣờng học tập yêu cầu học tập hoàn toàn khác phổ thông Sinh viên chịu quản lý gia đình Trong học tập, không đƣợc quản lý chặt chẽ ngƣời giáo viên nhƣ trƣờng phổ thông, nhƣng thay vào phải chịu nhiều áp lực học tập Điều đồng nghĩa ngƣời phải tự hình thành cho phƣơng pháp học tập riêng, tự học phƣơng pháp cần thiết vô quan trọng Ở ngƣời học phải tự ý thức đƣợc tầm quan trọng việc học, khối lƣợng kiến thức, tiến trình học tập, tự tiến hành tìm hiểu lĩnh hội kiến thức cách tự giác, phụ thuộc vào ngƣời khác, đặc biệt giáo viên Vì có tự học, tự bồi dƣỡng, ngƣời bù đắp cho lỗ hổng kiến thức để thích ứng với yêu cầu sống phát triển Nghị Trung ƣơng khóa VII xác định: "Phải khuyến khích tự học "phải" áp dụng phương pháp giáo dục bồi dưỡng cho sinh viên lực tư sáng tạo, lực giải vấn đề" Nghị Trung ƣơng khóa VIII tiếp tục khẳng định phải: “Đổi phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện thành nếp tư sáng tạo người học Từng bước áp dụng phương pháp tiên tiến phương tiện đại vào trình dạy học, bảo đảm điều kiện thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, sinh viên Cao đẳng, Đại học” Trong năm qua, Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai việc đổi nội dung chƣơng trình, sách giáo khoa, đổi phƣơng pháp dạy học nhằm phát triển khả tƣ sáng tạo, kỹ thực hành ngƣời học Do đó, yêu cầu việc bồi dƣỡng lực tự học cho học sinh trở nên cấp thiết hết mà nhà trƣờng đại cần trang bị cho sinh viên Trong trình đào tạo, trƣờng CĐSP Trung ƣơng xác định tầm quan trọng việc tự học, năm qua nhà trƣờng quan tâm đến việc định hƣớng tạo cho sinh viên hình thành ý thức tự học, đồng thời có giám sát quản lý hoạt động Tuy nhiên, ý thức nhƣ chất lƣợng tự học sinh viên nhiều hạn chế, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu đổi giáo dục Đồng thời, phƣơng pháp giảng dạy nhƣ việc đƣa cách thức, phƣơng hƣớng để học sinh, sinh viên tự tìm tài liệu, tự nghiên cứu giảng viên, cách chuyên gia giảng dạy chƣa tốt Thực tế đòi hỏi cần phải có biện pháp quản lý phù hợp để nâng cao hiệu tự học cho sinh viên Xuất phát từ sở lý luận tồn đây, việc tìm biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lƣợng tự học sinh viên nhà trƣờng nhiệm vụ cấp thiết trƣờng CĐSP Trung ƣơng giai đoạn Do đó, chọn đề tài: “Quản lý hoạt động tự học sinh viên trường CĐSP Trung ương” Câu hỏi nghiên cứu: Quản lý hoạt động tự học có nâng cao đƣợc chất lƣợng học tập sinh viên hay không? Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động tự học sinh viên nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo trƣờng CĐSP Trung ƣơng Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 4.1 Khách thể nghiên cứu Hoạt động tự học sinh viên trƣờng Cao đẳng 4.2 Đối tượng nghiên cứu Quản lý hoạt động tự học sinh viên trƣờng CĐSP Trung ƣơng Giả thuyết khoa học Hiện nay, trƣờng CĐSP Trung ƣơng quan tâm đến việc quản lý hoạt động tự học sinh viên, nhƣng kết công tác chƣa cao thực tế, bộc lộ số khó khăn, bất cập bình diện quản lý thực quy chế, quy định quản lý hoạt động giáo dục lên lớp…Nếu đề xuất đƣợc biện pháp quản lý phù hợp đồng theo hƣớng tích cực góp phần nâng cao chất lƣợng hiệu hoạt động tự học sinh viên trƣờng CĐSP Trung ƣơng Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt đƣợc mục đích nghiên cứu đề nhƣ trên, đề tài tập trung vào nhiệm vụ sau: 6.1 Nghiên cứu sở lý luận hoạt động tự học quản lý hoạt động tự học sinh viên trƣờng CĐSP Trung ƣơng 10 6.2 Điều tra, khảo sát, phân tích đánh giá hoạt động tự học sinh viên trƣờng CĐSP Trung ƣơng 6.3 Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động tự học sinh viên trƣờng CĐSP Trung ƣơng Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Đề tài tập trung nghiên cứu, khảo sát thực trạng hoạt động tự học quản lý hoạt động tự học sinh viên trƣờng CĐSP Trung ƣơng - Chọn mẫu khảo sát: 6/9 khoa, sinh viên Chính quy trƣờng Phƣơng pháp nghiên cứu Để triển khai tốt nhiệm vụ nghiên cứu đặt tác giả kết hợp nhóm phƣơng pháp nghiên cứu sau: 8.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, hệ thống hóa tài liệu văn Phƣơng pháp nghiên cứu lịch sử vấn đề, phát khai thác khía cạnh mà công trình nghiên cứu trƣớc chƣa đề cập đến làm sở cho việc nghiên cứu 8.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phƣơng pháp điều tra phiếu hỏi: Dành cho cán quản lý giảng viên trƣờng CĐSP Trung ƣơng - Phƣơng pháp quan sát thực trạng hoạt động tự học trình quản lý hoạt động tự học sinh viên trƣờng CĐSP Trung ƣơng - Phƣơng pháp xin ý kiến chuyên gia góp ý cách xử lý kết điều tra biện pháp quản lý - Phƣơng pháp tổng kết kinh nghiệm quản lý hoạt động tự học 8.3 Phương pháp hỗ trợ Dùng toán thống kê để xử lý số liệu thu đƣợc 11 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, mục lục tài liệu tham khảo Nội dung luận văn đƣợc trình bày chƣơng nhƣ sau: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận quản lý hoạt động tự học sinh viên trƣờng Cao đẳng Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hoạt động tự học sinh viên trƣờng CĐSP Trung ƣơng Chƣơng 3: Quản lý hoạt động tự học sinh viên trƣờng CĐSP Trung ƣơng 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo (1997), Một số khái niệm quản lý giáo dục, Trƣờng CBQLGD-ĐT, Hà Nội Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Hoàng Yến (1998), Tấm gương lớn tự học, Báo cáo khuyến học số Đặng Quốc Bảo (2007), Cẩm nang nâng cao lực quản lý Nhà trường, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Lê Khánh Bằng (1998), Tổ chức phương pháp tự học cho sinh viên đại học, NXB Sƣ phạm Ngoại ngữ Bộ Giáo dục đào tạo (2002), Quy chế đánh giá kết rèn luyện học sinh, sinh viên trường Đại học, Cao đẳng Trung học chuyên nghiệp hệ Chính quy Bộ Giáo dục đào tạo (2003), Điều lệ trường Cao đẳng Bộ Giáo dục đào tạo (2005), Quy chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi công nhận tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hệ Chính quy Nguyễn Quốc Chí – Nguyễn Thị Mỹ Lộc (1997), Những sở khoa học quản lý giáo dục, Trƣờng cán quản lý giáo dục đào tạo, Hà Nội Nguyễn Nghĩa Dân (1998), “Vì lực sáng tạo học sinh”, Tạp chí nghiên cứu giáo dục, (số 2) 10.Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 11.Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 12.Nguyễn Văn Đạo (1998), Tự học kinh nghiệm suốt đời người Tự học – tự đào tạo tư tưởng chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội 13.Trần Khánh Đức (2005), Quản lý nhà nước giáo dục, Tài liệu giảng cao học QLGD, Hà Nội 13 14.Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề giáo dục khoa học giáo dục, NXB Hà Nội 15 Harold Koontz (1996), Những vấn đề cốt yếu quản lý, NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội 16 Đặng Vũ Hoạt, Hà Thị Đức (2004), Lý luận dạy học Đại học, NXB Đại học Sƣ phạm 17.Bùi Minh Hiền, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Quỳnh, Vũ Văn Tảo (2001), Từ điển Giáo dục học, NXB Từ điển Bách Khoa 18.Bùi Minh Hiền (2006), Quản lý giáo dục, NXB Đại học Sƣ phạm 19.Trần Thị Hƣơng (2012), Bài giảng chuyên đề quản lý hoạt động dạy học, Trƣờng ĐHSP TP Hồ Chí Minh 20.Phó Đức Hòa, Ngô Quang Sơn (2008), Ứng dụng Công nghệ thông tin dạy học tích cực, NXB Giáo dục 21.Phan Văn Kha (2007), Giáo trình Quản lý Nhà nước giáo dục, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội 22.Trần Kiểm (2004), Khoa học Quản lý giáo dục – số vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Giáo dục, Hà Nội 23.Trần Kiểm (2008), Những vấn đề Khoa học quản lý giáo dục, NXB Đại học Sƣ phạm Hà Nội 24.Nguyễn Kỳ (2000), Xã hội hóa Giáo dục phát huy nội lực, Tạp chí tự học, số 25.Trịnh Quốc Lập (2008), Phát triển lực tự học hoàn cảnh Việt Nam, Tạp chí Trường Đại học Cần Thơ, (số 10), tr 169-176 26.Trƣờng Cán QLGD&ĐT (1998), Tập giảng lớp bồi dƣỡng Hiệu trƣởng PTTH, Hà Nội 27.Trƣờng Cán QLGD&ĐT (2002), Quản lý nhà nƣớc Giáo dục đào tạo, NXB Hà Nội 28.Lƣu Xuân Mới (2000), Lý luận dạy học đại học, NXB Giáo dục 29 Nguyễn Cảnh Toàn (1999), Luận bàn kinh nghiệm tự học, NXB Giáo dục, Hà Nội 30.Nguyễn Cảnh Toàn (chủ biên), Nguyễn Kỳ…(2002), Quá trình dạy – Tự học, NXB Giáo dục, Hà Nội 14 31.Luận ngữ Khổng Tử 32.N.A.Rubakin (1973), Tự học nào, NXB Thanh niên, Hà Nội 33.Vũ Văn Tảo, Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Kỳ, Bùi Tƣờng (1988), “Quá trình dạy- tự học”, NXB Giáo Dục, Hà Nội 34.Nguyễn Văn Tạo (1998), Tự học kinh nghiệm suốt đời người Tự học – Tự đào tạo tư tưởng chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội 35.Chu Bích Thu (2002), Từ điển Tiếng Việt phổ thông, NXB TP.HCM 36.Phạm Trung Thành (1999), Phương pháp học tập nghiên cứu học sinh Cao đẳng – Đại học, NXB Giáo dục 37.Nguyễn Cảnh Toàn (1997), Quá trình dạy học – tự học, NXB Giáo dục, Hà Nội 38.Nguyễn Cảnh Toàn (2001), Tuyển tập tác phẩm tự học – Tự giáo dục – Tự nghiên cứu, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 39.Thái Duy Tuyên (2001), Giáo dục đại – Những vấn đề bản, NXB Đại học Quốc Gia, Hà Nội 40.Phạm Viết Vƣợng (1996), Giáo dục học đại cương, NXB Đại học quốc gia, Hà Nội 15 [...]... Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tự học của sinh viên trƣờng Cao đẳng Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hoạt động tự học của sinh viên trƣờng CĐSP Trung ƣơng Chƣơng 3: Quản lý hoạt động tự học của sinh viên trƣờng CĐSP Trung ƣơng 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Đặng Quốc Bảo (1997), Một số khái niệm về quản lý giáo dục, Trƣờng CBQLGD-ĐT, Hà Nội 2 Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Hoàng Yến (1998), Tấm gương lớn về tự học, ... khảo sát, phân tích và đánh giá hoạt động tự học của sinh viên trƣờng CĐSP Trung ƣơng 6.3 Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên trƣờng CĐSP Trung ƣơng 7 Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Đề tài tập trung nghiên cứu, khảo sát thực trạng về hoạt động tự học và quản lý hoạt động tự học của sinh viên trƣờng CĐSP Trung ƣơng - Chọn mẫu khảo sát: 6/9 khoa, sinh viên Chính quy tại trƣờng 8 Phƣơng... và giảng viên trƣờng CĐSP Trung ƣơng - Phƣơng pháp quan sát về thực trạng hoạt động tự học và quá trình quản lý hoạt động tự học của sinh viên trƣờng CĐSP Trung ƣơng - Phƣơng pháp xin ý kiến chuyên gia góp ý về cách xử lý kết quả điều tra các biện pháp quản lý - Phƣơng pháp tổng kết kinh nghiệm trong quản lý hoạt động tự học 8.3 Phương pháp hỗ trợ Dùng toán thống kê để xử lý số liệu thu đƣợc 11 9 Cấu... gương lớn về tự học, Báo cáo khuyến học số 5 3 Đặng Quốc Bảo (2007), Cẩm nang nâng cao năng lực quản lý Nhà trường, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 4 Lê Khánh Bằng (1998), Tổ chức phương pháp tự học cho sinh viên đại học, NXB Sƣ phạm Ngoại ngữ 5 Bộ Giáo dục và đào tạo (2002), Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp hệ Chính quy 6... TP.HCM 36 .Phạm Trung Thành (1999), Phương pháp học tập nghiên cứu của học sinh Cao đẳng – Đại học, NXB Giáo dục 37.Nguyễn Cảnh Toàn (1997), Quá trình dạy học – tự học, NXB Giáo dục, Hà Nội 38.Nguyễn Cảnh Toàn (2001), Tuyển tập tác phẩm tự học – Tự giáo dục – Tự nghiên cứu, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 39.Thái Duy Tuyên (2001), Giáo dục hiện đại – Những vấn đề cơ bản, NXB Đại học Quốc Gia, Hà Nội 40 .Phạm. .. (1998), Tự học là kinh nghiệm suốt đời của mỗi con người Tự học – tự đào tạo tư tưởng chiến lược của phát triển giáo dục Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội 13.Trần Khánh Đức (2005), Quản lý nhà nước về giáo dục, Tài liệu bài giảng cao học QLGD, Hà Nội 13 14 .Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề về giáo dục và khoa học giáo dục, NXB Hà Nội 15 Harold Koontz (1996), Những vấn đề cốt yếu của quản lý, NXB Khoa học. .. dạy học tích cực, NXB Giáo dục 21.Phan Văn Kha (2007), Giáo trình Quản lý Nhà nước về giáo dục, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội 22.Trần Kiểm (2004), Khoa học Quản lý giáo dục – một số vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB Giáo dục, Hà Nội 23.Trần Kiểm (2008), Những vấn đề cơ bản của Khoa học quản lý giáo dục, NXB Đại học Sƣ phạm Hà Nội 24.Nguyễn Kỳ (2000), Xã hội hóa Giáo dục và phát huy nội lực, Tạp chí tự học, ... lý, NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội 16 Đặng Vũ Hoạt, Hà Thị Đức (2004), Lý luận dạy học Đại học, NXB Đại học Sƣ phạm 17.Bùi Minh Hiền, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Quỳnh, Vũ Văn Tảo (2001), Từ điển Giáo dục học, NXB Từ điển Bách Khoa 18.Bùi Minh Hiền (2006), Quản lý giáo dục, NXB Đại học Sƣ phạm 19.Trần Thị Hƣơng (2012), Bài giảng chuyên đề quản lý hoạt động dạy học, Trƣờng ĐHSP TP Hồ Chí Minh 20.Phó Đức... dục và đào tạo (2003), Điều lệ trường Cao đẳng 7 Bộ Giáo dục và đào tạo (2005), Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hệ Chính quy 8 Nguyễn Quốc Chí – Nguyễn Thị Mỹ Lộc (1997), Những cơ sở khoa học về quản lý giáo dục, Trƣờng cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo, Hà Nội 9 Nguyễn Nghĩa Dân (1998), “Vì năng lực sáng tạo của học sinh , Tạp chí nghiên cứu giáo... Nguyễn Kỳ…(2002), Quá trình dạy – Tự học, NXB Giáo dục, Hà Nội 14 31.Luận ngữ Khổng Tử 32.N.A.Rubakin (1973), Tự học như thế nào, NXB Thanh niên, Hà Nội 33.Vũ Văn Tảo, Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Kỳ, Bùi Tƣờng (1988), “Quá trình dạy- tự học , NXB Giáo Dục, Hà Nội 34.Nguyễn Văn Tạo (1998), Tự học là kinh nghiệm suốt đời của mỗi con người Tự học – Tự đào tạo tư tưởng chiến lược của phát triển giáo dục Việt Nam,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường cao đẳng sư phạm trung ương , Quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường cao đẳng sư phạm trung ương , Quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường cao đẳng sư phạm trung ương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn