Tiết 41: Mở đầu về phương trình

19 360 0 Gửi tin nhắn cho Larry Page
Larry Page

Larry Page

Tải lên: 11,559 tài liệu

  • Loading...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2013, 01:27

Đặt vấn đề Tìm x biết: 2x + 5 = 3(x 1) + 2 Hệ thức : 2x + 5 = 3(x 1) + 2 gọi là một phư ơng trình CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRìNH BậC NHấT MộT ẩN Kiến thức cơ bản của chương + Khái niệm chung về phương trình + Phương trình bậc nhất một ẩn và một số dạng phương trình khác + Giải bài toán bằng cách lập phương trình 1. Phương trình một ẩn a) Ví dụ 2x + 5 = 3( x - 1) + 2 là một phương trình ẩn x trái Vế 1 2 3 Vế phải Phương trình ẩn x có dạng A(x) =B (x), trong đó A(x) ;B (x) là hai biểu thức của cùng biến x A(x) : Vế trái B(x) : Vế phải Tiết 41 Mở đầu về phương trình * Trong c¸c ph­¬ng tr×nh sau ,ph­¬ng tr×nh nµo lµ ph­¬ng tr×nh mét Èn? 1) y + 2 = 2y – 1 2) x 2 = 16- 4x 3) x + 1 = 2x 4) x+ 2y = 5 - x 1) 3) 2) Khi x = 6 hãy tính giá trị mỗi vế của phương trình: 2x + 5 = 3( x - 1) + 2 Giải Khi x=6 VT= 2.6 + 5 = 12 + 5 = 17 VP =3( 6 1) + 2 = 3.5 +2 = 15+ 2 = 17 Ta thấy VT= VP = 17 x=6 thoả mãn phương trình hay x=6 là một nghiệm của phương trình ?2 Muèn xÐt xem x = a cã lµ nghiÖm cña ph­ ¬ng tr×nh hay kh«ng ta lµm nh­ sau: + TÝnh gi¸ trÞ hai vÕ cña ph­¬ng tr×nh khi x = a + So s¸nh gi¸ trÞ cña hai vÕ + KÕt luËn Cho ph­¬ng tr×nh: 2( x + 2) -7 = 3 - x a) x = -2 cã tho¶ m·n ph­¬ng tr×nh hay kh«ng? b) x = 2 cã lµ nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh hay kh«ng ? Gi¶i b) Khi x = 2 :VT = 2( x + 2) - 7 = 2( 2 + 2) -7 = 8-7 = 1 VP = 3 - 2 = 3 - 2 = 1 Ta thÊy: VT = VP = 1 VËy x = 2 lµ mét nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh ?3 a) Khi x= -2 :VT = 2(x+2) -7 = 2(-2+2) - 7 = 2.0 - 7 = -7 VP = 3 - (-2) = 3 + 2 = 5 Ta thÊy: VT VP VËy x= -2 kh«ng tho¶ m·n ph­¬ng tr×nh ≠ Chú ý a) Hệ thức x = m ( với m là một số nào đó) cũng là một phương trình. Phương trình này chỉ rõ rằng m là nghiệm của nó b)Một phương trình có thể có một nghiệm, hai nghiệm, ba nghiệm,cũng có thể không có nghiệm nào hoặc có vô số nghiệm. Phương trình không có nghiệm nào được gọi là phương trình vô nghiệm [...]... là nghiệm của phương trình (1)và phương trình (3)GiảiLuyện tập 1. Phương trình một ẩna) Ví dụ2x + 5 = 3( x - 1) + 2 là một phương trình ẩn xtrái Vế 1 2 3Vế phải Phương trình ẩn x có dạng A(x) =B (x), trong đó A(x) ;B (x) là hai biểu thức của cùng biến x A(x) : Vế trái B(x) : Vế phải Tiết 41 Mở đầu về phương trình Các khái niệm cơ bản1. Phương trình một ẩn Phương trình ẩn x có... cùng biến x2) Giải phương trình ãTập hợp tất cả các nghiệm của phương trình gọi là tập nghiệm của phương trình đó, được kí hiệu bởi S Giải phương trình là tìm tất cả các nghiệm ( hay tập nghiệm )của phương trình 3. Phương trình tương đươngãHai phương trình có cùng tập nghiệm gọi là tương đương HÃy điền vào chỗ trống ()a) Phương trình x = 2 có tập nghiệm là: S = b )Phương trình vô nghiệm có... các phương trình sau ,phương trình nào là phương trình một ẩn?1) y + 2 = 2y – 12) x2 = 16- 4x3) x + 1 = 2x4) x+ 2y = 5 - x1)3)2) Đặt vấn đềãTìm x biết: 2x + 5 = 3(x 1) + 2ãHệ thức : 2x + 5 = 3(x 1) + 2 gọi là một phương trình 3. Phương trình tương đươngãHai phương trình có cùng tập nghiệm gọi là tương đươngã Ví dụ x - 2 = 0 x = 2( tương đương)x 2 = 0 và x = 2 là hai phương. .. 0 x = 2( tương đương)x 2 = 0 và x = 2 là hai phương trình tương đương ãKí hiệuVì chúng có cùng tập nghiệm là : S = { } 2 2) Giải phương trình ãTập hợp tất cả các nghiệm của phương trình gọi là tập nghiệm của phương trình đó, được kí hiệu bởi S ã Ví dụ: phương trình x 2 = 0 có tập nghiệm là :{ }S = 2 1. Với mỗi phương trình sau,hÃy xét xem x = -1 có là nghiệm của nó không?1)... 2 có tập nghiệm là: S = b )Phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là : S = Cách viết sau đúng hay sai?1) Phương trình x2 = 1 có tập nghiệm là: S = 2) Phương trình vô số nghiệm có tập nghiệm là : S = R { } 1saiĐúngGiải phương trình là tìm tất cả các nghiệm ( hay tập nghiệm )của phương trình ?4{ }2 . là nghiệm của phương trình (1)và phương trình (3) Giải Luyện tập - Học thuộc các khái niệm :phương trình một ẩn,giải Phương trình ,phương trình tương đương . một số dạng phương trình khác + Giải bài toán bằng cách lập phương trình 1. Phương trình một ẩn a) Ví dụ 2x + 5 = 3( x - 1) + 2 là một phương trình ẩn x
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 41: Mở đầu về phương trình, Tiết 41: Mở đầu về phương trình, Tiết 41: Mở đầu về phương trình

Bình luận về tài liệu tiet-41-mo-dau-ve-phuong-trinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP