Tiết 41: Mở đầu về phương trình

Larry Page
Larry Page(11560 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 348
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 19 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2013, 01:27

Mô tả: Đặt vấn đề Tìm x biết: 2x + 5 = 3(x 1) + 2 Hệ thức : 2x + 5 = 3(x 1) + 2 gọi là một phư ơng trình CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRìNH BậC NHấT MộT ẩN Kiến thức cơ bản của chương + Khái niệm chung về phương trình + Phương trình bậc nhất một ẩn và một số dạng phương trình khác + Giải bài toán bằng cách lập phương trình 1. Phương trình một ẩn a) Ví dụ 2x + 5 = 3( x - 1) + 2 là một phương trình ẩn x trái Vế 1 2 3 Vế phải Phương trình ẩn x có dạng A(x) =B (x), trong đó A(x) ;B (x) là hai biểu thức của cùng biến x A(x) : Vế trái B(x) : Vế phải Tiết 41 Mở đầu về phương trình * Trong c¸c ph­¬ng tr×nh sau ,ph­¬ng tr×nh nµo lµ ph­¬ng tr×nh mét Èn? 1) y + 2 = 2y – 1 2) x 2 = 16- 4x 3) x + 1 = 2x 4) x+ 2y = 5 - x 1) 3) 2) Khi x = 6 hãy tính giá trị mỗi vế của phương trình: 2x + 5 = 3( x - 1) + 2 Giải Khi x=6 VT= 2.6 + 5 = 12 + 5 = 17 VP =3( 6 1) + 2 = 3.5 +2 = 15+ 2 = 17 Ta thấy VT= VP = 17 x=6 thoả mãn phương trình hay x=6 là một nghiệm của phương trình ?2 Muèn xÐt xem x = a cã lµ nghiÖm cña ph­ ¬ng tr×nh hay kh«ng ta lµm nh­ sau: + TÝnh gi¸ trÞ hai vÕ cña ph­¬ng tr×nh khi x = a + So s¸nh gi¸ trÞ cña hai vÕ + KÕt luËn Cho ph­¬ng tr×nh: 2( x + 2) -7 = 3 - x a) x = -2 cã tho¶ m·n ph­¬ng tr×nh hay kh«ng? b) x = 2 cã lµ nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh hay kh«ng ? Gi¶i b) Khi x = 2 :VT = 2( x + 2) - 7 = 2( 2 + 2) -7 = 8-7 = 1 VP = 3 - 2 = 3 - 2 = 1 Ta thÊy: VT = VP = 1 VËy x = 2 lµ mét nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh ?3 a) Khi x= -2 :VT = 2(x+2) -7 = 2(-2+2) - 7 = 2.0 - 7 = -7 VP = 3 - (-2) = 3 + 2 = 5 Ta thÊy: VT VP VËy x= -2 kh«ng tho¶ m·n ph­¬ng tr×nh ≠ Chú ý a) Hệ thức x = m ( với m là một số nào đó) cũng là một phương trình. Phương trình này chỉ rõ rằng m là nghiệm của nó b)Một phương trình có thể có một nghiệm, hai nghiệm, ba nghiệm,cũng có thể không có nghiệm nào hoặc có vô số nghiệm. Phương trình không có nghiệm nào được gọi là phương trình vô nghiệm . là nghiệm của phương trình (1)và phương trình (3) Giải Luyện tập - Học thuộc các khái niệm :phương trình một ẩn,giải Phương trình ,phương trình tương đương . một số dạng phương trình khác + Giải bài toán bằng cách lập phương trình 1. Phương trình một ẩn a) Ví dụ 2x + 5 = 3( x - 1) + 2 là một phương trình ẩn x

— Xem thêm —

Xem thêm: Tiết 41: Mở đầu về phương trình, Tiết 41: Mở đầu về phương trình, Tiết 41: Mở đầu về phương trình

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tiet-41-mo-dau-ve-phuong-trinh

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.1915979385376 s. Memory usage = 18.53 MB