Giáo dục bảo vệ môi trường trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp

21 2,674 18
Amedeo Avogadro

Amedeo Avogadro

Tải lên: 11,505 tài liệu

  • Loading...
1/21 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2013, 01:25

1 Gi¸o Dôc BVMT trong ho¹t ®éng GDNGLL 2 Giáo dục BVMT trong hoạt động GDNGLL Mục tiêu cần đạt của lớp tập huấn 1. Người học cần biết và hiểu: - Mục tiêu, nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong hoạt động GDNGLL cấp tiểu học. - Phương pháp và HINH thức tổ chức hoạt động Giáo dục BVMT trong hoạt động GDNGLL. 3 Giáo dục BVMT trong hoạt động GDNGLL 2. Người Học có khả nĂNG - Phân tích nội dung hoạt động GDNGLL cấp tiểu học từ đó xác định được các hoạt động có khả nĂNG tích hợp giáo dục BVMT. - Tổ chức các hoạt động GDBVMT và tích hợp giáo dục BVMT vào hoạt động GDNGLL. - Tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục BVMT 4 Mục tiêu GDBVMT trong hoạt động GDNGLL I. Mục tiêu hoạt động GNGLL cấp tiểu học Hoạt động GDNGLL ở trường tiểu học giúp học sinh: - Củng cố, bổ sung nhung kiến thức đã học qua các môn học ở trên lớp; Từng bước phát triển một cách phù hợp sự hiểu biết trong các lĩnh vực của đời sống, xã hội. - Từng bước hinh thành và phát triển các kĩ nang cần thiết, phù hợp với lứa tuổi (Kĩ nang tham gia hoạt động tập thể, kĩ nang giao tiếp, kĩ nang nhận thức, ) - Hứng thú, mong muốn tham gia các hoạt động tập thể một cách tích cực, phù hợp. 5 Mục tiêu Hoạt động GDNGLL trư ờng tiểu học Hoạt động 1 Bạn đã biết mục tiêu họat động GDNGLL, bằng kinh nghiệm chỉ đạo và tổ chức GDBVMT trong hoạt động GDNGLL ở tiểu học, bạn hãy thực hiện nhiệm vụ sau: 1. Nêu mục tiêu GDBVMT trong hoạt động GDNGLL. 2. Nêu nội dung GDBVMT trong hoạt động giáo dục NGLL. Bạn hãy độc lập suy nghĩ sau đó thảo luận trong nhóm của minh. 6 Mục tiêu Hoạt động GDNGLL trong trường tiểu học Phản hồi hoạt động1 Mục tiêu: Giáo dục bảo vệ môi trường trong hoạt động GDNGLL nhằm : - Củng cố, khắc sâu, mở rộng nhung hiểu biết về các thành phần của môi trường và mối quan hệ giua chúng ; mối quan hệ giua con người và các yếu tố môi trường ; Sự ô nhiễm môi trường và các biện pháp bảo vệ môi trường. - Xác định trách nhiệm cá nhân trong việc góp phần bảo vệ môi trường ở nhà trường và địa phương. 7 Mục tiêu Hoạt động GDNGLL trong trường tiểu học Phản hồi hoạt động1 - Hinh thành và phát triển tinh cảm yêu quý, gần gũi, thân thiện với thiên nhiên và môi trường xung quanh, quan tâm tới việc bảo vệ môi trư ờng. - Biết thực hiện nếp sống ngan nắp, vệ sinh. - Có khả nang tham gia một số hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi. 8 Nội dung GDBVMT trong hoạt động GDNGLL Nội dung giáo dục BVMT trong hoạt động GD NGLL cấp tiểu học có thể bao gồm các vấn đề: - Thành phần của môi trường xung quanh như: đất, nư ớc, không khí, ánh sáng mặt trời, sinh vật, nhà ở, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các công trinh công cộng, các khu di sản van hoá và di sản thiên nhiên. - Vai trò của môi trường đối với sức khoẻ và cuộc sống của con người và các sinh vật ; tác động của con người đối với sự phát triển bền vung của môi trường. Vấn đề dân số và môi trường. 9 Nội dung GDBVMT trong hoạt động GDNGLL - Một số biểu hiện của ô nhiễm môi trường, các nguồn gây ô nhiễm môi trường như: nước thải, phân bón, xe cộ, . - Nhung biện pháp bảo vệ môi trường, hạn chế ô nhiễm môi trường ; Hoạt động bảo vệ môi trư ờng và vai trò của học sinh tiểu học ; nhưng quy định của nhà trường và địa phương về bảo vệ môi trường. 10 Nội dung GDBVMT trong hoạt động GDNGLL Các nội dung trên có thể được thực hiện qua các chủ đề: - Ngôi nhà của em - Mái trường thân yêu của em. - Em yêu quê hương - Môi trường sống của em - Em yêu thiên nhiên - Vi sao môi trường bị ô nhiễm - Tiết kiệm trong tiêu dùng và sinh hoạt [...]... thó, mong muốn tham gia các hoạt động tập thể một cách tích cực, phù hợp. 3 Giáo dục BVMT trong hoạt động GDNGLL2. Người Học có khả nĂNG- Phân tích nội dung hoạt động GDNGLL cấp tiểu học từ đó xác định được các hoạt động có khả nĂNG tích hợp giáo dục BVMT.- Tổ chức các hoạt động GDBVMT và tích hợp giáo dục BVMT vào hoạt động GDNGLL.- Tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục BVMT 14Hinh thức,... du lịch về môi trường, di sản van hóa, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công trinh công cộng. 2 Giáo dục BVMT trong hoạt động GDNGLL Mục tiêu cần đạt của lớp tập huấn 1. Người học cần biết và hiểu:- Mục tiêu, nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong hoạt động GDNGLL cấp tiểu học.- Phương pháp và HINH thức tổ chức hoạt động Giáo dục BVMT trong hoạt động GDNGLL.... tiêu Hoạt động GDNGLL trong trường tiểu họcPhản hồi hoạt động1 - Hinh thành và phát triển tinh cảm yêu quý, gần gũi, thân thiện với thiên nhiên và môi trường xung quanh, quan tâm tới việc bảo vệ môi trường.- Biết thực hiện nếp sống ngan nắp, vệ sinh.- Có khả nang tham gia một số hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi. 4Mục tiêu GDBVMT trong hoạt động GDNGLL I. Mục tiêu hoạt động. .. Pháp GDBVMT trong hoạt động GDNGLLThảo luận theo chủ đề về môi trường. Ví dụ: HÃy hành động vi môi trường sạch đẹp. HÃy bảo vệ màu xanh quê hương - Thi vẽ về đề tài môi trường. - Thi sáng tác thơ, ca, báo chí , tiểu phẩm về đề tài môi trường. - Tổ chức câu lạc bộ về môi trường. Ví dụ: Câu lạc bộ Các bạn yêu thiên nhiên ; Nhung nhà nghiên cứu môi trường nhỏ tuổi ; Khám phá môi trường - Tham... GDBVMT trong hoạt động GDNGLL Các nội dung trên có thể được thực hiện qua các chủ đề:- Ngôi nhà của em- Mái trường thân yêu của em.- Em yêu quê hương- Môi trường sống của em- Em yêu thiên nhiên- Vi sao môi trường bị ô nhiễm- Tiết kiệm trong tiêu dùng và sinh hoạt 8Nội dung GDBVMT trong hoạt động GDNGLL Nội dung giáo dục BVMT trong hoạt động GD NGLL cấp tiểu học có thể bao gồm các vấn... 17Quy trinh tổ chức hoạt động GDNGLL Hoạt động 3 Bằng kinh nghiệm tổ chức hoạt động GDNGLL ở trường, lớp bạn hÃy thực hiện các nhiệm vụ sau:1. Xác định quy trinh tổ chức một hoạt động GDNGLL.2. Thiết kế thử một hoạt động GDNGLL ở tiểu học 20Quy trinh tổ chức hoạt động GDNGLLTiến hành hoạt động theo chương trinh đà được xây dựng ánh giá kết quả hoạt động: tổ chức, động viên học sinh... Dục BVMT trong hoạt động GDNGLL 11Hinh thức & Phương Pháp GDBVMT trong hoạt động GDNGLL Hoạt động 2 Bạn hÃy nhớ lại việc tổ chức GDBVMT trong hoạt động GDNGLL ở trường tiểu học, qua tư liệu trên các phương tiện thông tin, bạn hÃy thực hiện nhiệm vụ sau:1. Nêu nội dung, hinh thức cụ thể GDBVMT trong hoạt động GDNGLL ở trường tiểu học?2. Nêu một số phương pháp GDBVMT trong hoạt động GDNGLL... tr­êng tiÓu häc? 5Mục tiêu Hoạt động GDNGLL trường tiểu học Hoạt động 1 Bạn đà biết mục tiêu họat động GDNGLL, bằng kinh nghiệm chỉ đạo và tổ chức GDBVMT trong hoạt động GDNGLL ở tiểu học, bạn hÃy thực hiện nhiệm vụ sau:1. Nêu mục tiêu GDBVMT trong hoạt động GDNGLL.2. Nêu nội dung GDBVMT trong hoạt động giáo dục NGLL. Bạn hÃy độc lập suy nghĩ sau đó thảo luận trong nhãm cña minh. ... của môi trường xung quanh như: đất, nước, không khí, ánh sáng mặt trời, sinh vật, nhà ở, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các công trinh công cộng, các khu di sản van hoá và di sản thiên nhiên.- Vai trò của môi trường đối với sức khoẻ và cuộc sống của con người và các sinh vật ; tác động của con người đối với sự phát triển bền vung của môi trường. Vấn đề dân số và môi trường. 1 Giáo Dục. .. I. Mục tiêu hoạt động GNGLL cấp tiểu học Hoạt động GDNGLL ë tr­êng tiĨu häc gióp häc sinh:- Cđng cè, bỉ sung nhung kiến thức đà học qua các môn học ở trên lớp; Từng bước phát triển một cách phù hợp sự hiểu biết trong các lĩnh vực của đời sống, xà hội. - Từng bước hinh thành và phát triển các kĩ nang cần thiết, phù hợp với lứa tuổi (Kĩ nang tham gia hoạt động tập thể, kĩ nang giao tiÕp, kÜ nang . dục bảo vệ môi trường trong hoạt động GDNGLL cấp tiểu học. - Phương pháp và HINH thức tổ chức hoạt động Giáo dục BVMT trong hoạt động GDNGLL. 3 Giáo dục. và các yếu tố môi trường ; Sự ô nhiễm môi trường và các biện pháp bảo vệ môi trường. - Xác định trách nhiệm cá nhân trong việc góp phần bảo vệ môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục bảo vệ môi trường trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp, Giáo dục bảo vệ môi trường trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp, Giáo dục bảo vệ môi trường trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp

Bình luận về tài liệu giao-duc-bao-ve-moi-truong-trong-cac-hoat-dong-ngoai-gio-len-lop

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP