Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng nước cấp nuôi trồng thủy sản tại xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

20 331 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2016, 11:31

H C VI N NỌNG NGHI P VI T NAM KHOA MỌI TR NG -  - KHịA LU N T T NGHI P TÊN ĐỀ TĨI: ĐÁNH GIÁ HI N TR NG N THỦY S N T I Xĩ T C C P NUỌI TR NG NG LƾNH, HUY N KIM B NG, T NH HĨ NAM Ng i thực hi n :Đ TH H U L p : MTA Khóa : 57 Chuyên ngành : KHOA H C MỌI TR Giáo viên h : PGS.TS HOĨNG THÁI Đ I ng d n Đ a điểm thực t p : X T NG LƾNH, H KIM B NG T HÀ NAM HƠ N i ậ 2016 NG L I CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa lu n lƠ c a riêng tôi, đ ợc nghiên c u cách độc l p Các số li u thu th p đ ợc lƠ tƠi li u đ ợc cho phép công bố c a đ n v cung c p số li u Các tƠi li u tham kh o có nguồn gốc rõ rƠng Các k t qu đ ợc nêu khóa lu n nƠy lƠ hoƠn toƠn trung thực vƠ ch a có công bố b t kì tƠi li u nƠo ảà Nội, ngày …tháng … năm 2016 Sinh viên Đ Th H u i L IC M N Để hoƠn thƠnh trình thực t p tốt nghi p, ngoƠi nỗ lực c a b n thơn, đư nh n đ ợc giúp c a t p thể, cá nhơn vƠ ngoƠi tr Tr Tr ng c h t, xin chơn thƠnh c m n thầy, cô giáo khoa Môi ng vƠ thầy, cô giáo H c vi n Nông nghi p Vi t Nam nh ng năm qua đư truyền cho nh ng ki n th c quỦ báu Đặc bi t, xin g i l i c m n sơu s c t i PGS.TS HoƠng Thái Đại gi ng viên khoa Môi Tr h ng, H c vi n Nông nghi p Vi t Nam đư t n tình ng dẫn, giúp đỡ suốt trình thực t p để hoƠn thƠnh khóa lu n tốt nghi p nƠy Tôi xin chơn thƠnh g i l i c m n sơu s c t i UBND xư T ợng Lĩnh đư cung c p số li u, tạo điều ki n giúp đỡ thực hi n đề tƠi suốt th i gian qua Cuối muốn g i l i c m n chơn thƠnh t i gia đình, bạn bè vƠ ng i thơn c a đư bên cạnh tạo điều ki n vƠ giúp đỡ th i gian h c t p, rèn luy n H c vi n Nông nghi p Vi t Nam Mặc dù b n thơn đư có nhiều cố g ng nh ng v i quỹ th i gian có hạn vƠ ki n th c ch a v ng vƠng nên không tránh khỏi nh ng thi u sót, r t mong nh n đ ợc quan tơm đóng góp Ủ ki n c a thầy cô vƠ bạn đ c để khóa lu n nƠy c a đ ợc hoƠn thi n h n Tôi xin chơn thƠnh c m n! ảà Nội, ngày … tháng … năm 2016 Ng i thực hi n Đ Th H u ii ṂC ḶC L I CAM ĐOAN i L I C̉M N ii ṂC ḶC iii DANH ṂC B̉NG vi DANH ṂC H̀NH vii DANH ṂC CÁC CH VI T T T viii Ch ng T̉NG QUAN CÁC V N ĐỀ NGHIÊN ĆU 1.1 Tiềm tƠi nguyên n c c p cho nuôi trồng th y s n 1.1.1 Tiềm tƠi nguyên n c c p cho nuôi trồng th y s n th gi i 1.1.2 Tiềm tài nguyên n c c p cho nuôi trồng th y s n Vi t Nam 1.2 C s khoa h c c a hoạt động nuôi trồng th y s n 1.2.1 Khái ni m nuôi trồng th y s n 1.2.2 Vai trò c a nuôi trồng th y s n 1.2.3 Các hình th c nuôi trồng th y s n 11 1.2.4 Các ph ng th c nuôi trồng th y s n 12 1.2.5 Các y u tố nh h ng đ n nuôi trồng th y s n 12 1.2.6 Các tiêu đánh giá ch t l ợng nguồn n c nuôi trồng th y s n 15 1.3.C s thực ti n c a hoạt động nuôi trồng th y s n 20 1.3.1 Hoạt động nuôi trồng th y s n th gi i 20 1.3.2 Hoạt động nuôi trồng th y s n Vi t Nam 22 1.3.3 Tình hình nuôi trồng th y s n huy n Kim B ng, HƠ Nam 24 1.3.4 Tác động c a nuôi trồng th y s n đ n môi tr 1.3.5 Công tác kiểm soát ch t l ợng n Ch ng Đ I T ng 26 c nuôi trồng th y s n NG, ṆI DUNG VĨ PH Vi t Nam 28 NG PHÁP NGHIÊN ĆU 30 2.1 Đối t ợng nghiên c u 30 iii 2.2 Phạm vi nghiên c u 30 2.3 Nội dung nghiên c u 30 2.4 Ph ng pháp nghiên c u 31 2.4.1 Thu th p tƠi li u th c p 31 2.4.2 Thu th p tƠi li u s c p 31 2.4.3 L y mẫu, b o qu n, phân tích 32 2.4.4 Ph ng pháp 2.4.5 Ph ng pháp x lỦ số li u 36 2.4.6 Ph ng pháp thống kê so sánh 36 Ch c tính t i l ợng ô nhi m- ph ng pháp đ n v gốc 34 ng ḰT QU VĨ TH O LU N 37 3.1 Điều ki n tự nhiên, kinh t - xư hội c a xư T ợng Lĩnh, huy n Kim B ng, tỉnh HƠ Nam 37 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 37 3.1.2 Đặc điểm kinh t - xư hội 39 3.2 Tình hình nuôi trồng th y s n xư T ợng Lĩnh, huy n Kim B ng, tỉnh Hà Nam 45 3.2.1 Di n tích nuôi 46 3.2.2 Đối t ợng nuôi 47 3.2.3 Ph ng th c nuôi 47 3.2.4 Nguồn n c c p, thoát cho NTTS 51 3.2.5.B nh vƠ phòng, ch a b nh cho cá 56 3.3 Các nguồn áp lực từ hoạt động phát triển c a đ a ph n ng t i ch t l ợng c mặt c a xư T ợng Lĩnh 59 3.3.1 Nguồn phát th i từ sinh hoạt 59 3.3.2 Nguồn phát th i từ hoạt động tiểu th công nghi p 63 3.3.3 Nguồn phát th i từ hoạt động nông nghi p 64 3.4 Đánh giá ch t l ợng n c nguồn c p cho nuôi trồng th y s n c a xư T ợng lĩnh huy n Kim B ng tỉnh HƠ Nam 68 iv 3.5 Đề xu t số gi i pháp b o v , qu n lỦ, s d ng vƠ kiểm soát ch t l ợng n c nguồn c p nuôi trồng th y s n 79 3.5.1 Gi i pháp công trình 79 3.5.2 Các bi n pháp phi công trình 80 ḰT LU N VĨ KÍN NGH 83 TĨI LI U THAM KH O 83 PḤ ḶC 86 v DANH ṂC B NG B ng 1.1 Mối quan h gi a độ vƠ thực trạng ao nuôi 16 B ng 1.2 Một số y u tố hóa lỦ nh h ng đ n loƠi th y s n 19 B ng 1.3: Giá tr gi i hạn thông số ch t l ợng n c mặt cho nuôi 20 B ng 1.4.Giá tr s n xu t th y s n năm 2013-2014 theo giá so sánh 2010 23 B ng 2.1 Đ a điểm l y mẫu phơn tích 33 B ng 2.2 Các tiêu phơn tích 34 B ng 2.3 H số phát th i ch t ô nhi m n c th i sinh hoạt 35 B ng 2.4 H số phát th i ô nhi m trồng tr t theo WHO 35 B ng 2.5 Đ nh m c t i l ợng ô nhi m chăn nuôi theo WHO 36 B ng 3.1 :C c u kinh t c a xư T ợng Lĩnh 39 B ng 3.2: Di n tích phơn chia theo đ a gi i thôn 40 B ng 3.3: Di n tích nuôi trồng th y s n vƠ số hộ nuôi trồng theo hình 46 B ng 3.4 Th i gian nuôi cá xư T ợng Lĩnh 50 B ng 3.5 Th i gian nuôi cá xư T ợng Lĩnh 51 B ng 3.6 S d ng nguồn n c c p NTTS 53 B ng 3.7 Nh n đ nh ch t l ợng n c mặt c a xư 56 B ng 3.8 Tên b nh cá, biểu hi n vƠ cách ch a tr 57 B ng 3.9 Phơn bố dơn c vƠ l u l ợng n c th i sinh hoạt phát sinh theo thôn 62 B ng 3.10 T i l ợng ch t ô nhi m n c th i sinh hoạt 63 B ng 3.11 U c tính t i l ợng ô nhi m từ hoạt động trồng tr t 64 B ng 3.12 c tính tổng l ợng th i t i l ợng phát sinh ch t th i 67 B ng 3.13 c tính tổng t i l ợng th i chăn nuôi khu vực xư T ợng 67 B ng 3.14 K t qu phơn tích ch t l ợng n c mặt tháng 68 B ng 3.15 Nh ng tồn vƠ nguyên nhơn ch t l ợng n vi c nguồn 77 DANH ṂC HỊNH Hình 1.1 S n l ợng th y s n Vi t Nam qua năm 22 Hình 2.1.s đồ l y mẫu khu vực xư T ợng Lĩnh 33 Hình 3.1 B n đồ v trí khu vực xư T ợng Lĩnh 37 Hình 3.2 Hồ Tiên Ọng ậ nguồn cung c p n c s n xu t nông nghi p vƠ 46 Hình 3.3 đầm n a nuôi cá, n a c y lúa v 48 Hình 3.4 H thống kênh m Hình 3.5 N ng th y lợi 52 c sông Nhu ph i ch u nguồn áp lực từ n c th i HƠ 55 Hình 3.6 Rác th i v t bừa b hồ Tiên Ọng 60 Hình 3.7 N c th i sinh hoạt đ ợc đổ thẳng ao, m ng 61 Hình 3.8 Nồng độ pH khu vực xư T ợng Lĩnh 69 Hình 3.9 HƠm l ợng DO khu vực xư T ợng Lĩnh 69 Hình 3.10 HƠm l ợng BOD5 khu vực xư T ợng Lĩnh 70 Hình 3.11 HƠm l ợng COD khu vực xư T ợng Lĩnh 71 Hình 3.12 HƠm l ợng TSS khu vực xư T ợng Lĩnh 72 Hình 3.13 HƠm l ợng NH4+ khu vực xư T ợng Lĩnh 73 Hình 3.14 HƠm l ợng NO3- khu vực xư T ợng Lĩnh 74 Hình 3.15 HƠm l ợng PO43- khu vực xư T ợng Lĩnh 74 vii DANH ṂC CÁC CH VÍT T T BOD Nhu cầu oxy hóa sinh hóa ( Biochemistry Oxygen Demand) BTNMT Bộ TƠi nguyên vƠ Môi tr ng COD Nhu cầu oxy hóa h c ( Chemistry Oxygen Demand) NTTS Nuôi trồng th y s n N tổng Nito tổng số P tổng Photpho tổng số UBND y ban nhơn dơn VSMT V sinh môi tr ng GHCP Gi i hạn cho phép QCVN Quy chuẩn Vi t Nam WHO tổ ch c y t th gi i FAO Tổ ch c L ng thực vƠ Nông nghi p Liên Hợp Quốc TSS Tổng ch t r n l l ng viii M Đ U T́nh ćp thít c̉a đ̀ tƠi Trong nh ng năm qua, nuôi trồng thuỷ s n (NTTS) Vi t Nam đư có b c phát triển mạnh m , thu đ ợc nh ng thƠnh tựu to l n, góp phần gi m nghèo, tạo thu nh p vƠ vi c lƠm cho ph n lao động, đóng góp tích cực cho kinh t nông nghi p nói riêng vƠ kinh t đ t n c nói chung NTTS đ ợc đánh giá lƠ nh ng ngƠnh s n xu t có tốc độ tăng tr ng r t nhanh Theo thống kê c a Tổng c c Th y s n năm 1995, s n l ợng nuôi trồng th y s n đạt 415 nghìn t n, chi m 30,88% tổng s n l ợng th y s n, sau gần ch c năm (1997 ậ 2013) s n l ợng NTTS tăng g p lần từ 481 nghìn t n lên 3.340 nghìn t n năm 2013; năm 2014 tổng s n l ợng th y s n c đạt 6,3 tri u t n, tăng 4,4% so v i năm 2013 vƠ tăng 1,7% so v i k hoạch đề ra, đó, s n l ợng khai thác th y s n đạt 2,68 tri u t n, tăng 3,9% vƠ nuôi trồng th y s n đạt 3,62 tri u t n, tăng 4,8% so v i kỳ năm ngoái Tổng s n l ợng th y s n tháng đầu năm 2015 c đạt 3,06 tri u t n, tăng 3,5% so v i kỳ, s n l ợng khai thác đạt gần 1,24 tri u t n, tăng 4%; Nuôi trồng th y s n đạt 1,8 tri u t n, tăng 3,3% so v i kỳ Trong nh ng năm t i nhu cầu mặt hƠng th y s n th gi i tăng cao, th tr m rộng nên ngƠnh NTTS N m b t đ ợc th tr ng đ ợc Vi t Nam r t có tiềm phát triển ng th y s n nh ng năm gần đơy, huy n Kim B ng đư b t đầu phát triển mô hình chăn nuôi th y s n, chúng đư vƠ góp phần vƠo trình chuyển d ch c c u kinh t nông nghi p, tăng thu nh p vƠ tạo công ăn vi c lƠm cho nhiều lao động đ a bƠn huy n Theo báo cáo c a huy n Kim B ng, hi n tổng di n tích nuôi trồng th y s n đ a bƠn 1.292 T ợng lĩnh lƠ xư c a huy n Kim B ng nằm vùng trũng khu vực đồng sông Hồng, v i h thống sông, hồ, ao nhiều đa dạng v i di n tích mặt n c lên đ n h n 100 ha, xư xác đ nh vƠ coi NTTS lƠ nh ng h ng s n xu t nông nghi p c a đ a ph đơy ch t l ợng nguồn n chiều h ng Tuy nhiên gần c c p cho NTTS c a xư có nhiều thay đổi theo ng x u xu t hi n d ch b nh cá ch t lƠm thi t hại kinh t c a ng i nông dân Nguyên nhân bi n đổi khí h u, th i ti t di n bi n ph c tạp, nhi t độ thay đổi th t th lí đ ợc n c th i sau v nuôi vƠ n chăn nuôi, n môi tr ng NTTS ạt, không kiểm soát vƠ x c th i nông nghi p, n c th i sinh hoạt, n c th i c th i công nghi p ch a đ ợc x lí đổ ng Để ngƠnh NTTS phát triển bền v ng, vừa ph i tr ng đ n s n xu t, vừa ph i quan tơm gi i quy t đ n v n đề b o v môi tr ng n c NTTS Từ thực t ti n hƠnh đề tƠi: “Đánh giá trạng nước cấp nuôi trồng thủy sản xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam” để đánh giá gi i quy t v n đề ch t l ợng nguồn n c c p cho NTTS từ đề xu t gi i pháp b o v , c i thi n, nơng cao ch t l ợng n c nhằm tăng su t NTTS Ṃc tiêu nghiên ću - Đánh giá đ ợc hi n trạng n c c p ph c v nuôi trồng th y s n xã T ợng Lĩnh huy n Kim B ng tỉnh Hà Nam - Đề xu t đ ợc số gi i pháp b o v môi tr đ m b o ch t l ợng n c ph c v nuôi trồng th y s n ng n c mặt c a xã, Ch ng T̉NG QUAN CÁC V N ĐỀ NGHIÊN ĆU 1.1 Tìm tƠi nguyên n c ćp cho nuôi tr ng th̉y s n 1.1.1 Tiềm tài nguyên nước cấp cho nuôi trồng thủy sản giới N c lƠ nguồn tƠi nguyên vô quan tr ng cho t t c sinh v t qu đ t N u n qu đ t, thi u n c ch c ch n sống xu t hi n c c văn minh hi n không tồn đ ợc Từ x a, ng i đư bi t đ n vai trò quan tr ng c a n khoa h c cổ đại đư coi n c, nhà c lƠ thƠnh phần c b n c a v t ch t vƠ trình phát triển c a xư hội loƠi ng i văn minh l n c a nhơn loại xu t hi n vƠ phát triển l u vực c a sông l n nh : văn minh L ỡng hƠ Tơy Á nằm l u vực hai sông l n lƠ Tigre vƠ Euphrate (thuộc Irak hi n nay), văn minh Ai C p minh sông Hằng minh sông Hồng N hạ l u sông Nil, văn n Ðộ, văn minh HoƠng hƠ Trung Quốc, văn Vi t Nam c lƠ loại v t ch t đặc bi t bao ph bề mặt trái đ t nh ng phơn bố không theo không gian vƠ th i gian TƠi nguyên n n c mặt, n c m a, n cd i đ t, n c biển Tổng l ợng n kho ng 1,4 tỷ km3 nh ng 97,4% lƠ nằm trái đ t chi m 1,98% l ợng n (l ợng n c bao gồm nguồn đại d c toƠn cầu, n c trái đ t ng Băng t hai cực c ngầm chi m 0,6%, n c mặt sông hồ…) chi m 0,02% L ợng n c mặt cm ar i xuống s b h p th b i vƠ r cơy lƠ 75% lại 25% lƠ l ợng n c ch y trƠn bề mặt (Nguyễn Đình M nh, 2006) Theo tổ ch c y t th gi i (WHO) vƠ quỹ nhi đồng liên hợp quốc, hi n kho ng 1% l ợng n tinh ng i s d ng TƠi nguyên n c hƠnh c mặt tồn th y vực mặt đ t nh : sông ngòi, hồ tự nhiên, hồ ch a (hồ nhơn tạo), đầm lầy, đồng ruộng vƠ băng t TƠi nguyên n c sông lƠ thƠnh phần ch y u vƠ quan tr ng nh t, đ ợc s d ng rộng rưi đ i sống, s n xu t nuôi trồng th y s n Do đó, tƠi nguyên n c mặt lƠ nh ng y u tố quy t đ nh phát triển ngành NTTS c a vùng lưnh thổ hay quốc gia Trong thiên nhiên n c đ ợc luơn chuyển theo chu trình th y văn Thông qua chu trình này, n c đ ợc bay h i vƠ ng ng t liên t c, v y n c có mặt kh p n i tham gia vào chu trình phát triển c a t t c h sinh thái (Chu Thị Thơm cộng 2006) Nguồn n hi m n c mặt th gi i lƠ r t l n nhiên vƠo mùa khô khan c x y hầu h t n tồn vƠ phát triển c a ng môi tr ng tỉ ng c Tình trạng thi u n i t c đe d a ng lai Tháng 3/1997 Hội ngh ng c a liên hợp quốc đư c nh báo: ắSau nguy c dầu mỏ i ph i đ ng đầu v i nguy c n c”, b i hi n có h n c để dùng (Chu Thị Thơm cộng sự, i th gi i n 2006) Nhiều sông l n th gi i có Ủ nghĩa quan tr ng đ i sống sinh hoạt nh s n xu t nông nghi p, nuôi trồng th y s n nh : sông Mê Kông, D ng T , Sanween, sông Phi, sông DaNuyp Murray- Darling l u l ợng n n, sông Hằng chơu Á, sông Nil chơu Âu, sông La Plata vƠ Rio Bravo chơu Đại D chơu chơu Mĩ, sông ng…tuy nhiên sông l n nƠy có c gi m đáng kể, ngoƠi số nguyên nhơn đáng lo ngại lƠ sông b đe d a b i nạn ô nhi m trầm tr ng Điều nƠy nh h ng t i vi c s d ng n ch Đ ng tr c cho sinh hoạt, s n xu t, nuôi trồng th y s n hạn c tình trạng khan hi m n c th gi i, nguồn n b ô nhi m đòi hỏi ph i có bi n pháp x lí n nguồn n c ô nhi m, b o v c ch a b ô nhi m vƠ s d ng hợp lí tƠi nguyên n sống vƠ bền v ng cho ng c có mƠ c để đem lại i nh phát triển ngƠnh công, nông nghi p, chăn nuôi th y s n Tóm lại ngày n c vừa nguồn tài nguyên vô giá c a th gi i tự nhiên, vừa nhân tố quan tr ng c a đ i sống xã hội Nguồn n c c p cho hoạt động sống, s n xu t, NTTS dần cạn ki t có d u hi u ô nhi m V y nên n c thực ngày đ ợc ng i đánh giá m c tầm quan tr ng vô giá c a Con ng n i cần chung tay b o v nguồn c sống c a 1.1.2 Tiềm tài nguyên nước cấp cho nuôi trồng thủy sản Việt Nam Tổng l ợng dòng ch y sông ngòi trung bình hàng năm c a n c ta kho ng 847 km3, tổng l ợng vùng ch y vào 507 km3 chi m 60% dòng ch y nội đ a 340 km3, chi m 40% N u xét chung cho c n c, tài nguyên n c mặt c a n c ta t ng đối phong phú, chi m kho ng 2% tổng l ợng dòng ch y c a sông th gi i, di n tích đ t liền n nguyên n c ta chi m kho ng 1,35% c a th gi i Tuy nhiên, tài c mặt c a n c ta phân bố không gi a sông vùng Và đặc bi t phần l n n c sông (kho ng 60%) lại đ ợc hình thƠnh phần l u vực nằm n c ngoƠi, h thống sông Mê Kông chi m nhiều nh t (447 km3, 88%) Theo Chi n l ợc quốc gia tƠi nguyên n c đ n năm 2020, Vi t Nam có kho ng 2.372 sông l n nhỏ có chiều dƠi từ 10km tr lên, có 109 sông Trong số nƠy có sông lƠ sông Hồng, sông Thái Bình, sông Bằng Giang-Kỳ Cùng, sông Mư, sông C , sông Vu Gia-Thu Bồn, sông Ba, sông Đồng Nai, sông C u Long vƠ bốn nhánh sông lƠ sông ĐƠ, sông Lô, sông Sê San, sông Srê Pok đư tạo nên l u vực 10.000km2, chi m kho ng 93% tổng di n tích c a mạng l i sông ngòi Vi t Nam Bên cạnh đó, Vi t Nam có r t nhiều loại hồ tự nhiên, hồ đ p, đầm phá, vực n c có kích th c khác tùy thuộc vƠo mùa Một số hồ l n đ ợc bi t đ n nh hồ L k rộng 10km2 tỉnh Đ k L k, Biển Hồ rộng 2,2km2 Gia Lai, hồ Ba Bể rộng 5km2 B c Kạn vƠ hồ Tơy rộng 4,5km2 HƠ Nội Các đầm phá l n th ng gặp c a sông vùng duyên h i miền Trung nh : Tam Giang Vi t Nam có hƠng ngƠn hồ đ p nhơn tạo v i tổng s c ch a lên đ n 26 tỷ m3 n c Sáu hồ l n nh t có s c ch a tỷ m3 đ ợc s d ng để khai thác th y n lƠ hồ Hòa Bình, Thác BƠ, Tr An, Dầu Ti ng, Thác M vƠ Ya Ly Nhiều hồ vƠ đ p nhỏ h n kh p toƠn quốc ph c v t i tiêu nh C m S n-B c Giang, Kể Gỗ-HƠ Tĩnh vƠ Phú Ninh-Qu ng Nam Theo số li u thống kê c a Bộ TƠi nguyên vƠ Môi tr ng, c n c hi n có h n 3.500 hồ ch a l n nhỏ vƠ kho ng 650 hồ ch a cỡ l n vƠ trung bình dùng để s n xu t th y n, kiểm soát lũ l t, giao thông th y, th y lợi vƠ nuôi trồng th y s n Mặc dù tƠi nguyên n nguồn n c mặt c a n c ta dồi dƠo nh ng thực t c s d ng lại có hạn phơn bố không cộng thêm vi c bi n đổi khí h u, ô nhi m nguồn n vùng b thi u n c, lũ l t, hạn hán đư n cho nhiều c để sinh hoạt, trồng tr t chăn nuôi C thể, theo đánh giá, nguồn n c mặt đầu nguồn sông ch y qua khu vực trung du, miền núi dơn c , sông ch y qua khu vực nông vùng đồng có ch t l ợng n c tốt ch a ch u tác động l n c a ch t gơy ô nhi m từ nguồn th i Hầu h t hồ ch a, ao, kênh m ng có ch t l ợng n ct ng đối tốt Môi tr hầu h t vùng s d ng cho m c đích t đạt yêu cầu cho c p n nguồn n ng n c mặt i tiêu, NTTS nhiều n i c sinh hoạt Tuy nhiên, gần đơy, vƠi n i, c mặt đư có d u hi u suy gi m ch t l ợng vƠ x y ô nhi m c c ch t r n l l ng, ch t h u c , kim loại nặng vƠ ô nhi m vi sinh Đặc bi t, khu vực phía B c, n i có m t độ dơn số đông nh hoạt động lƠng nghề, s n xu t phát triển, đư ghi nh n hi n t ợng ô nhi m c c n c sông v i số thông số đư v ợt quy chuẩn cho phép nhiều lần Điển hình nh ô nhi m c c n n c mặt Phổ Yên (Thái Nguyên) K t qu phơn tích mẫu c suối B n Cao vƠ suối Ngòi MƠ cho th y, tiêu ô nhi m h u c , vi sinh sau ti p nh n cao h n điểm tr c ti p nh n nguồn th i từ 2,6 đ n 72,9 lần, tiêu Amoni v ợt 29 lần so v i quy chuẩn cho phép Theo S TN&MT tỉnh Thái Nguyên, nguyên nhơn dẫn đ n tình trạng ô nhi m lƠ suối n i đơy lƠ n i ti p nh n c a nhiều nguồn th i, đặc bi t lƠ n c th i từ trại chăn nuôi lợn huy n Phổ Yên Cùng v i Thái Nguyên, Thái Bình lƠ nh ng tỉnh ô nhi m nguồn n c mặt nặng nề Tình trạng ô nhi m m c báo động lƠng Me, xư Tơn Hòa, huy n H ng HƠ, tỉnh Thái Bình Theo Bộ TN&MT, k t qu quan tr c, giám sát ch t l ợng nguồn n c ph c v nhu cầu c p n c sinh hoạt c a ng i dơn tỉnh: Thanh Hóa, HƠ Giang, Tuyên Quang vƠ Bình Đ nh cho th y, ch t l ợng nguồn n c khai thác có d u hi u ô nhi m, ch y u lƠ ô nhi m vi sinh vƠ c c số vùng biểu hi n ô nhi m kim loại nặng Đặc bi t, khu vực HƠ Giang, Tuyên Quang lƠ n i có hi n t ợng ô nhi m nặng HƠm l ợng s t cao v ợt m c cho phép, th số n i ng mg/l, có n i đạt đ n 15-20 mg/l Ô nhi m t p trung quanh mỏ khai thác sunphua Kh o sát số lƠng nghề s t thép, đúc đồng, nhôm, chì, gi y, d t nhuộm n B c Ninh cho th y có l ợng c th i hƠng ngƠn m3/ ngƠy không qua x lỦ, gơy ô nhi m nguồn n môi tr ng khu vực Hầu h t sông hồ c vƠ thƠnh phố l n nh HƠ Nội vƠ TP HCM, n i có dơn c đông đúc vƠ nhiều khu công nghi p l n b ô nhi m Tại c m công nghi p Tham L n c b nhi m bẩn b i n ng, thƠnh phố Hồ Chí Minh, nguồn c th i công nghi p v i tổng l ợng n c th i c tính 500.000 m3/ngƠy từ nhƠ máy gi y, bột giặt, nhuộm, d t Phần l n l ợng n c th i sinh hoạt (kho ng 600.000 m3 ngƠy, v i kho ng 250 t n rác đ ợc th i sông khu vực HƠ Nội) vƠ công nghi p (kho ng 260.000 m3 nh ng có 10% đ ợc x lỦ) không đ ợc x lỦ, mƠ đổ thẳng vƠo ao hồ, sau ch y sông l n vùng Chơu Thổ sông Hồng vƠ sông Mê Kông NgoƠi ra, nhiều nhƠ máy vƠ c s s n xu t nh lò mổ vƠ b nh vi n (kho ng 7.000 m3 ngƠy, 30% lƠ đ ợc x lỦ) không đ ợc trang b h thống x lỦ n c th i Nhiều ao hồ vƠ sông ngòi HƠ Nội b ô nhi m nặng, đáng l u Ủ lƠ h thống hồ công viên Yên S Đơy đ ợc coi lƠ thùng ch a n c a thƠnh phố Ng cầu sinh hoạt vƠ t c th i c a HƠ Nội v i h n 50% l ợng n i dơn khu vực nƠy đ n c th i c cho nhu i tiêu Điều ki n sống c a h b đe d a nghiêm tr ng nhiều khu vực công viên lƠ n i nuôi d ỡng mầm mống c a d ch b nh Nhiều sông hồ phía Nam thƠnh phố HƠ Nội nh Tô L ch vƠ Kim Ng u nằm tình trạng ô nhi m nh v y Tóm lại môi tr ng n c mặt c a Vi t Nam vô dồi dƠo đ để cung c p, phát triển ngƠnh đặc bi t sông hồ ao thu n lợi phát triển nuôi trồng th y s n, nhiên nhiều n i dần ô nhi m đòi hỏi ph i vƠo vƠ có bi n pháp ch tƠi x lí để b o v nguồn n c lƠ b o v sống c a 1.2 C s khoa h c c̉a ho t đ ng nuôi tr ng th̉y s n 1.2.1 Khái niệm nuôi trồng thủy sản Theo Báo n t Đại h c An Giang, NTTS lƠ khái ni m dùng để t t c hình th c nuôi trồng động thực v t th y sinh môi tr ng n c ng t lợ mặn (Pillay, 1990) Đơy lƠ lĩnh vực r t rộng vƠ lƠ nghề ngƠnh nghề phát triển r t mạnh Đồng Sông C u Long sau cơy lúa Theo giáo trình kinh t th y s n: ắNTTS lƠ ph n s n xu t có tính nông nghi p nhằm trì bổ sung, tái tạo, vƠ phát triển nguồn lợi th y s n, s n phẩm th y s n đ ợc cung c p cho hoạt động tiêu dùng vƠ ch bi n xu t Hoạt động nuôi trồng di n nhiều loại hình n c mặt v i nhiều ch ng loại khác nhau, bên cạnh phát triển c a khoa h c, kĩ thu t ph c v cho hoạt động NTTS” Theo FAO (1988): NTTS lƠ nuôi th y sinh v t bao gồm cá, nhuy n thể, giáp xác, vƠ th y thực v t Nuôi TS hƠm Ủ số hình th c can thi p trình nuôi để thúc đẩy s n xu t chẳng hạn th giống đặn, cho ăn, b o v khỏi đ ch hại, v.v Về mặt s h u bao gồm cá thể vƠ t p thể đối v i đối t ợng nuôi Tóm lại hoạt động c a ngƠnh nuôi trồng th y s n g n liền v i trình phát triển lơu dƠi c a văn hóa, l ch s ng động sông n i Vi t Nam v i nh ng hoạt c ao hồ NTTS nhằm m c đích cung c p s n phẩm tiêu dùng c a nhơn dơn vƠ cung c p nguyên li u cho ch bi n th y s n xu t 1.2.2 Vai trò nuôi trồng thủy sản Góp ph n t o vi c lƠm, tăng thu nh p xóa đói gi m nghèo Ao hồ nhỏ lƠ lợi th c a nuôi trồng th y s n Vi t Nam Ng vùng nông thôn i dơn s d ng ao hồ nhỏ nh cách t n d ng đ t đai vƠ lao động Hầu nh h không ph i chi phí nhiều cho vi c nuôi trồng hầu h t h nuôi qu ng canh Tuy nhiên, ngƠy cƠng có nhiều ng mặt n c ao hồ nhỏ nuôi trồng th y s n n i nông dơn t n d ng c ng t v i h thống nuôi thâm canh, bán thơm canh có ch n l c đối t ợng cho xu t cao nh mè, tr m, chép, trôi, rô phi đem lại lợi ích kinh t l n cho ng NgƠnh th y s n đư l p nhiều ch i nông dơn ng trình xóa đói gi m nghèo vi c phát triển mô hình nuôi th y s n đ n vùng sơu, vùng xa nông thôn không nh ng cung c p nguồn th c ăn dinh d ỡng mƠ góp phần xóa đói cho nhiều gia đình Nhiều vùng đư t n d ng nguồn n bán thơm canh theo h c nuôi thơm canh, ng công nghi p, nhiều vùng nuôi k t hợp mô hình VAC, VC th c ăn công nghi p Một ph n dơn c nh áp d ng ph ng th c nuôi m i cộng thêm nhanh nhạy h c t p kinh nghi m c a n i mƠ h thƠnh công lĩnh vực nuôi trồng th y s n giƠu lên nhanh chóng, góp phần tạo vi c lƠm cho ph n l n ng i dơn, tăng thu nh p, xóa gi m đói nghèo Cung ćp thực phẩm đáp ́ng nhu c u n i đ a Cùng v i m c sống c a ng i dơn dần đ ợc c i thi n, nhu cầu thực phẩm ch t l ợng cao, giƠu protein ngƠy tăng ngƠnh NTTS ngƠy cƠng tr thƠnh nguồn cung c p nguyên li u quan tr ng cho th tr NgƠnh NTTS lƠ nh ng ngƠnh tạo l ng nội đ a ng thực, thực phẩm, cung c p s n phẩm trực ti p Nh v y ngƠnh NTTS đư góp phần đ m b o an ninh l ng thực thực phẩm, đáp ng đ ợc yêu cầu c thể lƠ tăng nhiều đạm, vitamin cho th c ăn mƠ lại vô an toƠn cho s c khỏe Có thể nói ngƠnh NTTS đóng vai trò quan tr ng vi c cung c p thực phẩm cho ng i dơn Cung ćp nguyên li u cho ngƠnh công nghi p ch́ bín thực phẩm, mỹ ngh Các s n phẩm c a ngƠnh NTTS không cung c p, lƠm nguồn th c ăn cho ng i mƠ chúng đ ợc cung c p cho nhƠ máy ch bi n thực phẩm nh tôm, cá đông lạnh, xò Các s n phẩm nh ng c trai, đồi mồi cung c p cho ngƠnh th công, mỹ ngh NTTS phát triển kéo theo ngƠnh khác phát triển tạo điều ki n cho kinh t Vi t Nam lên Góp ph n chuyển d ch c ću kinh t́, thúc đẩy tăng tr ng kinh t́ Đ tn c hòa c ta th i kì phát triển kinh t , b vƠo kinh t quốc dơn, ngƠnh công nghi p, nông nghi p, d ch v có xu h bi n xu h ng chuyển d ch NgƠnh nông nghi p có nhiều b c chuyển ng chuyển đổi di n tích trồng hi u qu nh trồng lúa trũng v b p bênh, xu t th p, đ t trồng cói, lƠm muối hi u qu , đ t cát, đ t hoang hóa sang s d ng có hi u qu h n cho ngƠnh NTTS Nguyên nhơn c a hi n t ợng nƠy lƠ giá th y s n th tr ng th gi i nh ng năm gần đơy tăng đột bi n giá nông s n xu t khác c a Vi t Nam lại b gi m sút dẫn đ n nhu cầu chuyển đổi c c u di n tích gi a nuôi trồng th y s n vƠ nông nghi p cƠng tr nên c p bách Quá trình chuyển đổi di n tích ch y u từ lúa hi u qu sang nuôi trồng th y s n m y năm NTTS đư phát triển v i tốc độ nhanh, thu đ ợc hi u qu kinh t - xư hội đáng kể, b c góp phần thay đổi c c u kinh t vùng ven biển, nông thôn làm giàu cho nông dân NTTS phát triển thu hút tham gia c a nhiều thƠnh phần kinh t nh doanh nghi p nhƠ n c, liên doanh NTTS phát triển kéo theo phát triển c a ngƠnh d ch v , công nghi p Nên phát triển NTTS góp phần đ a kinh t Vi t Nam ngƠy cƠng phát triển nhanh vƠ bền v ng 10 Duy trì, tái t o ngu n l i th̉y s n Các nguồn lợi th y s n lƠ nguồn lợi tự nhiên v i tính ch t có hạn, khan hi m khai thác đánh b t cách trƠn lan k hoạch nguồn lợi nƠy lại cƠng tr nên khan hi m, th m trí số loƠi gần nh t ch ng Chính v y cần khai thác hợp lí nguồn lợi nƠy đồng th i có bi n pháp b o v , bổ sung tái tạo th ng xuyên thông qua hoạt động đánh b t vƠ NTTS để trì bổ sung lẫn tạo nên phát triển c a toƠn ngành Mặc dù NTTS đư ch ng minh đ ợc vai trò lợi ích c a mặt xư hội xóa đói gi m nghèo tăng tr nh h ng không tốt v i môi tr khác N ng kinh t , nh ng ngƠnh gơy nên nh ng ng, t i đối t ợng s d ng tƠi nguyên c NTTS lƠ cần thi t vƠ r t l n dẫn đ n n c th i c a mô hình nƠy lƠ r t l n, v i vi c d thừa th c ăn trình nuôi d dẫn đ n ô nhi m n c n u không đ ợc x lí dẫn đ n phát sinh nguồn b nh lƠm hại t i ngƠnh s n xu t khác nh ng nguồn n môi tr c v n đề s d ng n i nuôi Bên cạnh ô nhi m c không hợp lí tác động tiêu cực đ n ng vƠ đối t ợng s d ng tƠi nguyên khác nh nguồn n cạn ki t, n c mặn xơm l n, lƠm gi m nguồn n c ngầm c ng t c a c dơn ven biển Sự phì nh ỡng c a h sinh thái xung quanh cho ăn qúa m c c a trại nuôi dẫn đ n t o n hoa, phú d ỡng nguồn n h ng th y s n n c, lƠm ô nhi m n c vƠ nh c nh động v t th y sinh b ch t ngạt Vi c NTTS ven biển không theo quy hoạch n cho d ch b nh bùng phát, xơm l n m t rừng ng p mặn Đó lƠ nh ng tồn mƠ ngƠnh NTTS cần ph i quan tơm để NTTS g n với phát triển bền vững môi tr ờng, kinh tế xã hội 1.2.3 Các hình thức nuôi trồng thủy sản NTTS để t t c hình th c nuôi trồng th y động v t vƠ thực v t môi tr ng n c ng t, lợ vƠ biển NTTS phơn loại theo: 11 [...]... trạng nước cấp nuôi trồng thủy sản tại xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam để đánh giá gi i quy t các v n đề về ch t l ợng nguồn n c c p cho NTTS từ đó đề xu t các gi i pháp b o v , c i thi n, nơng cao ch t l ợng n c nhằm tăng năng su t NTTS Ṃc tiêu nghiên ću - Đánh giá đ ợc hi n trạng n c c p ph c v nuôi trồng th y s n tại xã T ợng Lĩnh huy n Kim B ng tỉnh Hà Nam - Đề xu t đ ợc một số gi i... a đ i sống xã hội Nguồn n c c p cho các hoạt động sống, s n xu t, NTTS đang dần cạn ki t và có d u hi u ô nhi m V y nên n c thực sự đang ngày càng đ ợc con ng 4 i đánh giá đúng m c tầm quan tr ng và vô giá c a nó Con ng n i cần chung tay b o v nguồn c vì chính sự sống c a mình 1.1.2 Tiềm năng tài nguyên nước cấp cho nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam Tổng l ợng dòng ch y sông ngòi trung bình hàng năm c... v nuôi vƠ cũng có thể do n chăn nuôi, n ra môi tr ng hoặc do NTTS ồ ạt, không kiểm soát vƠ x c th i nông nghi p, n c th i sinh hoạt, n c th i c th i công nghi p ch a đ ợc x lí đổ ng Để ngƠnh NTTS phát triển bền v ng, chúng ta vừa ph i chú tr ng đ n s n xu t, vừa ph i quan tơm gi i quy t đ n v n đề b o v môi tr ng n c NTTS Từ thực t đó tôi ti n hƠnh đề tƠi: Đánh giá hiện trạng nước cấp nuôi trồng thủy. .. Lĩnh huy n Kim B ng tỉnh Hà Nam - Đề xu t đ ợc một số gi i pháp b o v môi tr đ m b o ch t l ợng n c ph c v nuôi trồng th y s n 2 ng n c mặt c a xã, Ch ng 1 T̉NG QUAN CÁC V N ĐỀ NGHIÊN ĆU 1.1 Tìm năng tƠi nguyên n c ćp cho nuôi tr ng th̉y s n 1.1.1 Tiềm năng tài nguyên nước cấp cho nuôi trồng thủy sản trên thế giới N c lƠ nguồn tƠi nguyên vô cùng quan tr ng cho t t c các sinh v t trên qu đ t N u không... gi m nghèo Ao hồ nhỏ lƠ một lợi th c a nuôi trồng th y s n Vi t Nam Ng các vùng nông thôn i dơn s d ng ao hồ nhỏ nh một cách t n d ng đ t đai vƠ lao động Hầu nh h không ph i chi phí nhiều cho vi c nuôi trồng vì hầu h t h nuôi qu ng canh Tuy nhiên, ngƠy cƠng có nhiều ng mặt n c ao hồ nhỏ trong nuôi trồng th y s n n i nông dơn t n d ng các c ng t v i các h thống nuôi thâm canh, bán thơm canh có ch n l... C s khoa h c c̉a ho t đ ng nuôi tr ng th̉y s n 1.2.1 Khái niệm về nuôi trồng thủy sản Theo Báo đi n t Đại h c An Giang, NTTS lƠ một khái ni m dùng để chỉ t t c các hình th c nuôi trồng động thực v t th y sinh các môi tr ng n c ng t lợ mặn (Pillay, 1990) Đơy lƠ một lĩnh vực r t rộng vƠ lƠ một nghề ngƠnh nghề đang phát triển r t mạnh Đồng bằng Sông C u Long sau cơy lúa Theo giáo trình kinh t th y s n:... thể vƠ t p thể đối v i các đối t ợng nuôi Tóm lại hoạt động c a ngƠnh nuôi trồng th y s n luôn g n liền v i quá trình phát triển lơu dƠi c a văn hóa, l ch s con ng động trên sông n i Vi t Nam v i nh ng hoạt c ao hồ NTTS nhằm m c đích cung c p s n phẩm tiêu dùng c a nhơn dơn vƠ cung c p nguyên li u cho ch bi n th y s n xu t khẩu 8 1.2.2 Vai trò của nuôi trồng thủy sản Góp ph n t o vi c lƠm, tăng thu... đặc bi t lƠ n c th i từ các trại chăn nuôi lợn tại huy n Phổ Yên Cùng v i Thái Nguyên, Thái Bình cũng lƠ một trong nh ng tỉnh ô nhi m nguồn n 6 c mặt nặng nề Tình trạng ô nhi m đang m c báo động tại lƠng Me, xư Tơn Hòa, huy n H ng HƠ, tỉnh Thái Bình Theo Bộ TN&MT, k t qu quan tr c, giám sát ch t l ợng nguồn n c ph c v nhu cầu c p n c sinh hoạt c a ng i dơn các tỉnh: Thanh Hóa, HƠ Giang, Tuyên Quang... đe d a nghiêm tr ng vì nhiều khu vực trong công viên lƠ n i nuôi d ỡng mầm mống c a d ch 7 b nh Nhiều sông hồ phía Nam thƠnh phố HƠ Nội nh Tô L ch vƠ Kim Ng u cũng đang nằm trong tình trạng ô nhi m nh v y Tóm lại môi tr ng n c mặt c a Vi t Nam vô cùng dồi dƠo đ để cung c p, phát triển các ngƠnh đặc bi t sông hồ ao thu n lợi phát triển nuôi trồng th y s n, tuy nhiên nhiều n i đang dần ô nhi m đòi hỏi... i sông ngòi Vi t Nam Bên cạnh đó, Vi t Nam có r t nhiều các loại hồ tự nhiên, hồ đ p, đầm phá, vực n c có kích th c khác nhau tùy thuộc vƠo mùa Một số hồ l n đ ợc bi t đ n nh hồ L k rộng 10km2 tại tỉnh Đ k L k, Biển Hồ rộng 2,2km2 Gia Lai, hồ Ba Bể rộng 5km2 tại B c Kạn vƠ hồ Tơy rộng 4,5km2 tại HƠ Nội Các đầm phá l n th ng gặp c a sông vùng duyên h i miền Trung nh : Tam Giang Vi t Nam còn có hƠng ngƠn
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng nước cấp nuôi trồng thủy sản tại xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng nước cấp nuôi trồng thủy sản tại xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng nước cấp nuôi trồng thủy sản tại xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn