Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao) - Mau TPHTNNg-2010-CMC.2.a

1 160 0
Yeu Khoa Hoc

Yeu Khoa Hoc Gửi tin nhắn

Tải lên: 2,278 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2012, 14:21

Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao) - Mau TPHTNNg-2010-CMC.2.a. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ……….ngày …… .tháng…… năm…… QUYẾT ĐỊNHVề việc công nhận việc …………… (BẢN SAO)ỦY BAN NHÂN DÂNCăn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;Xét đề nghị công nhận việc nhận: .của .,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Công nhận người có tên dưới đây:Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh: .Dân tộc: .Quốc tịch: Nơi thường trú/tạm trú: .Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .Là .của người có tên dưới đây: Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh: .Dân tộc: .Quốc tịch: Nơi thường trú/tạm trú: .Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Tư pháp và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:- Như Điều 3;- Lưu. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH(Đã ký) Sao từ Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con Ngày .tháng .năm . GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP Mẫu TP/HTNNg-2010-CMC.2.a (TT số: 08.a/2010/TT-BTP) ỦY BAN NHÂN DÂN .Số: ./QĐ-UBND . ……...tháng……....năm…….... QUYẾT ĐỊNHVề việc công nhận việc …………….. (BẢN SAO) Y BAN NHÂN DÂNCăn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 20 03;Căn. Nghị định số 68 /20 02/ NĐ-CP ngày 10/7 /20 02 c a Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều c a Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao) - Mau TPHTNNg-2010-CMC.2.a, Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao) - Mau TPHTNNg-2010-CMC.2.a, Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao) - Mau TPHTNNg-2010-CMC.2.a

Bình luận về tài liệu quyet-dinh-cong-nhan-viec-nhan-cha-me-con-ban-sao-mau-tphtnng-2010-cmc-2-a

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP