Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

1 295 0
Yeu Khoa Hoc

Yeu Khoa Hoc

Tải lên: 2,278 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/1 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2012, 14:21

Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ……….ngày …… .tháng…… năm…… QUYẾT ĐỊNHVề việc công nhận giám hộỦY BAN NHÂN DÂNCăn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;Xét đề nghị công nhận giám hộ của: .QUYẾT ĐỊNH:§iÒu 1. Công nhận những người có tên sau:1. Họ và tên: .Giới tính: Ngày, tháng, năm sinh: .Dân tộc: Quốc tịch: Nơi thường trú/tạm trú: . Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .2. Họ và tên: Giới tính: Ngày, tháng, năm, sinh: Dân tộc: Quốc tịch: .Nơi thường trú/tạm trú: .Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .Là người giám hộ cho người có tên dưới đây:Họ và tên: Giới tính: .Ngày, tháng, năm sinh: .Nơi sinh: Dân tộc: Quốc tịch: Nơi thường trú/tạm trú: . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Cán bộ Tư pháp-hộ tịch Ủy ban nhân dân và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:- Như Điều 3;- Lưu. TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH .ỦY BAN NHÂN DÂN .Số: /QĐ-UBND Mẫu TP/HT-2010-GH.1 (TT số: 08.a/2010/TT-BTP) . ……...tháng……....năm…….... QUYẾT ĐỊNHVề việc công nhận giám hộ Y BAN NHÂN DÂNCăn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Nghị định. cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;Xét đề nghị công nhận giám hộ của:.......................................................................................................................QUYẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã, Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã, Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

Bình luận về tài liệu quyet-dinh-cong-nhan-viec-giam-ho-ban-chinh-mau-su-dung-tai-ubnd-cap-xa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP