Mẫu quyết định nhận cha mẹ con - Hộ tịch

9 2,190 9 Gửi tin nhắn cho Yeu Khoa Hoc
Yeu Khoa Hoc

Yeu Khoa Hoc

Tải lên: 2,278 tài liệu

  • Loading...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2012, 14:20

Mẫu quyết định nhận cha mẹ con - Hộ tịch. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ……….ngày …… .tháng…… năm…… QUYẾT ĐỊNHVề việc công nhận việc …………… (BẢN SAO)ỦY BAN NHÂN DÂNCăn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;Xét đề nghị công nhận việc nhận: .của .,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Công nhận người có tên dưới đây:Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh: .Dân tộc: .Quốc tịch: Nơi thường trú/tạm trú: .Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .Là .của người có tên dưới đây: Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh: .Dân tộc: .Quốc tịch: Nơi thường trú/tạm trú: .Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Tư pháp và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:- Như Điều 3;- Lưu. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH(Đã ký) Sao từ Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con Ngày .tháng .năm . GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP Mẫu TP/HTNNg-2010-CMC.2.a (TT số: 08.a/2010/TT-BTP) ỦY BAN NHÂN DÂN .Số: ./QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ……….ngày …… .tháng…… năm…… QUYẾT ĐỊNHVề việc công nhận việc …………… ỦY BAN NHÂN DÂNCăn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;Xét đề nghị công nhận việc nhận: của .,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Công nhận người có tên dưới đây:Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh: .Dân tộc: .Quốc tịch: Nơi thường trú/tạm trú: .Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .Là .của người có tên dưới đây: Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh: .Dân tộc: .Quốc tịch: Nơi thường trú/tạm trú: .Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Cán bộ Tư pháp-hộ tịch Ủy ban nhân dân .và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:- Như Điều 3;- Lưu. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH(Đã ký) .ỦY BAN NHÂN DÂN .Số: /QĐ-UBND Mẫu TP/HT-2010-CMC.1 (TT số: 08.a/2010/TT-BTP) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ……….ngày …… .tháng…… năm…… QUYẾT ĐỊNHVề việc công nhận việc …………… (BẢN SAO)ỦY BAN NHÂN DÂNCăn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;Xét đề nghị công nhận việc nhận: của .,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Công nhận người có tên dưới đây:Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh: .Dân tộc: .Quốc tịch: Quê quán: Nơi thường trú/tạm trú: .Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .Là .của người có tên dưới đây: Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh: .Dân tộc: .Quốc tịch: Quê quán: Nơi thường trú/tạm trú: .Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Cán bộ Tư pháp-hộ tịch Ủy ban nhân dân và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:- Như Điều 3;- Lưu. ỦY BAN NHÂN DÂN ……………… .Số: /QĐ-UBNDTM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH(Đã ký) Sao từ Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con Ngày .tháng .năm .TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Mâũ TP/HT-2010-CMC.1.a (TT số: 08.a/2010/TT-BTP) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ……….ngày …… .tháng…… năm…… QUYẾT ĐỊNHVề việc công nhận việc ………………… GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁPCăn cứ………………………………………………………………………………………………………….Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;Xét đề nghị công nhận việc nhận: của .,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Công nhận người có tên dưới đây:Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh: .Dân tộc: .Quốc tịch: Quê quán: Nơi thường trú/tạm trú: .Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .Là .của người có tên dưới đây: Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh: .Dân tộc: .Quốc tịch: Quê quán: Nơi thường trú/tạm trú: .Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .Việc………………………… . đã được thực hiện tại:…… …… ngày…… tháng…… năm…… Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính tư pháp Sở Tư pháp và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:- Như Điều 3;- Lưu. GIÁM ĐỐC .ỦY BAN NHÂN DÂN .SỞ TƯ PHÁPSố: /QĐ-STP Mâũ TP/HT-2010-CMC.GC.1 (TT số: 08.a/2010/TT-BTP) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ……….ngày …… .tháng…… năm…… QUYẾT ĐỊNHVề việc công nhận việc………………… CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAMCăn cứ Luật số 33/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;Xét đề nghị công nhận việc nhận: của .,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Công nhận người có tên dưới đây:Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh: .Dân tộc: .Quốc tịch: Nơi thường trú/tạm trú: .Số Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .Là .của người có tên dưới đây: Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh: .Dân tộc: .Quốc tịch: Nơi thường trú/tạm trú: .Số Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Viên chức lãnh sự và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:- Như Điều 3;- Lưu. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM .CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAMTại .Số: ./QĐ-CQĐD Mâũ TP-NG/HT-2010-CMC.2 (TT số: 08.a/2010/TT-BTP) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ……….ngày …… .tháng…… năm…… QUYẾT ĐỊNHVề việc công nhận …………… (BẢN SAO)CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAMCăn cứ Luật số 33/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;Xét đề nghị công nhận việc nhận: của ông/bà ,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Công nhận người có tên dưới đây:Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh: .Dân tộc: .Quốc tịch: Nơi thường trú/tạm trú: .Số Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .Là .của người có tên dưới đây: Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh: .Dân tộc: .Quốc tịch: Nơi thường trú/tạm trú: .Số Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Viên chức lãnh sự và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:- Như Điều 3;- Lưu. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM (Đã ký) Sao từ Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con Ngày .tháng .năm . THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM .CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAMTại .Số: ./QĐ-CQĐD Mâũ TP-NG/HT-2010-CMC.2.a (TT số: 08.a/2010/TT-BTP) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ……….ngày …… .tháng…… năm…… QUYẾT ĐỊNHVề việc công nhận việc………………… CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAMCăn cứ Luật số 33/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;Xét đề nghị công nhận việc nhận: của .,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Công nhận người có tên dưới đây:Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh: .Dân tộc: .Quốc tịch: Nơi thường trú/tạm trú: .Số Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .Là .của người có tên dưới đây: Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh: .Dân tộc: .Quốc tịch: Nơi thường trú/tạm trú: .Số Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .Việc………………………… đã được thực hiện tại:…… …… ngày…… tháng…… năm…… Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Viên chức lãnh sự và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:- Như Điều 3;- Lưu. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM ……………………………………CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAMTại .Số: ./QĐ-CQĐD Mâũ TP-NG/HT-2010-CMC.GC.2 (TT số: 08.a/2010/TT-BTP) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ……….ngày …… .tháng…… năm…… QUYẾT ĐỊNHVề việc công nhận việc…………… (BẢN SAO)CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAMCăn cứ Luật số 33/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;Xét đề nghị công nhận việc nhận: của .,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Công nhận người có tên dưới đây:Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh: .Dân tộc: .Quốc tịch: Quê quán: Nơi thường trú/tạm trú: .Số Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .Là .của người có tên dưới đây: Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh: .Dân tộc: .Quốc tịch: Quê quán: Nơi thường trú/tạm trú: .Số Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Viên chức lãnh sự và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:- Như Điều 3;- Lưu. CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAMTại .Số: ./QĐ-CQĐD THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM (Đã ký) .Sao từ Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con Ngày .tháng .năm . CỤC TRƯỞNG CỤC LÃNH SỰ Mâũ TP-NG/HT-2010-CMC.3.a (TT số: 08.a/2010/TT-BTP) . tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận: - Như Điều 3 ;- Lưu. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH(Đã ký)......................................Sao. 2003;Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Xét đề nghị công nhận việc nhận: ..........................................của.....................................................................................................................................................................................................................................................,QUYẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu quyết định nhận cha mẹ con - Hộ tịch, Mẫu quyết định nhận cha mẹ con - Hộ tịch, Mẫu quyết định nhận cha mẹ con - Hộ tịch

Bình luận về tài liệu mau-quyet-dinh-nhan-cha-me-con-ho-tich

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP