Hoàn thiện tổ chức kế toán trong các đơn vị sự nghiệp báo chí thuộc Bộ khoa học và công nghệ

15 211 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2016, 22:46

i LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kế toán Hành nghiệp phận cấu thành hệ thống kế toán Nhà nước, có chức tổ chức hệ thống thông tin toàn diện, liên tục, có hệ thống tình hình tiếp nhận sử dụng ngân sách Nhà nước, quỹ, tài sản công đơn vị, tổ chức có sử dụng không sử dụng ngân sách Nhà nước Để tăng cường vai trò quản lý Nhà nước, tổ chức kế toán cần phải hoàn thiện, đảm bảo khoản thu, chi đơn vị phản ánh kịp thời, trung thực Thông qua thông tin kế toán cung cấp, đơn vị chủ quản, đối tác đơn vị thụ hưởng nắm tình hình tài đơn vị Từ đưa biện pháp nâng cao hiệu sử dụng kinh phí NSNN cấp tăng khả tạo vốn cho đơn vị Đối với đơn vị nghiệp báo chí thuộc Bộ Khoa học Công nghệ quan tâm đến việc tổ chức kế toán cho gọn nhẹ hiệu Tổ chức kế toán tốt giúp cho nhà quản lý có đánh giá tổng quan tình hình thực nhiệm vụ kế hoạch dự toán ngân sách giao, việc chấp hành chế độ tài kế toán công tác quản lý tài đơn vị Tuy nhiên, tổ chức kế toán đơn vị có tồn chưa đáp ứng hết yêu cầu, đòi hỏi công tác kế toán Để có cách nhìn toàn diện, tổng thể tổ chức kế toán đơn vị này, tác giả lựa chọn đề tài "Hoàn thiện tổ chức kế toán đơn vị nghiệp báo chí thuộc Bộ Khoa học công nghệ" Mục đích nghiên cứu Hệ thống hóa vấn đề lý luận tổ chức kế toán đơn vị Hành nghiệp; nêu đánh giá thực trạng tổ chức kế toán đơn vị nghiệp báo chí thuộc Bộ Khoa học Công nghệ từ vào phân tích cần thiết khách quan cần phải hoàn thiện tổ chức kế toán đơn vị ii nghiệp báo chí thuộc Bộ KH&CN đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán đơn vị Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu chế độ kế toán đơn vị nghiệp có thu, việc vận dụng chế độ kế toán vào tổ chức kế toán đơn vị nghiệp báo chí thuộc Bộ KH&CN 3.2 Phạm vi nghiên cứu Khảo sát thực tế tổ chức kế toán số đơn vị nghiệp báo chí thuộc Bộ Khoa học Công nghệ Trên sở khái quát hóa hoàn thiện tổ chức kế toán đơn vị nghiệp báo chí thuộc Bộ KH&CN Phương pháp nghiên cứu phương pháp vật biện chứng, phương pháp phân tích, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp đối chiếu Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn gồm chương: Chương I: Lý luận chung tổ chức kế toán đơn vị Hành nghiệp có thu Chương II: Thực trạng tổ chức kế toán đơn vị nghiệp báo chí thuộc Bộ Khoa học Công nghệ Chương III: Phương hướng giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán đơn vị nghiệp báo chí thuộc Bộ Khoa học Công nghệ iii CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CÓ THU Phần luận văn sâu vào nghiên cứu vấn đề lý luận tổ chức kế toán đơn vị hành nghiệp có thu đặc điểm hoạt động đơn vị hành nghiệp có thu ánh hưởng đến tổ chức kế toán, nguyên tắc tổ chức công tác kế toán nội dung tổ chức công tác kế toán đơn vị hành nghiệp có thu 1.1 Đặc điểm hoạt động đơn vị hành nghiệp có thu ánh hưởng đến tổ chức kế toán Đặc trưng đơn vị Hành nghiệp có thu trang trải phần khoản chi phí hoạt động thực nhiệm vụ trị giao nguồn ngân quỹ Nhà nước từ quỹ công theo nguyên tắc không bồi hoàn trực tiếp phần thu từ nguồn thu hoạt động nghiệp giữ lại để chi hoạt động thường xuyên cho đơn vị Bộ máy kế toán đơn vị hành nghiệp có thu có vai trò quan trọng cần thiết Để máy kế toán đơn vị hoạt động có hiệu quả, thông tin kế toán cung cấp kịp thời cần phải tổ chức kế toán tốt Tổ chức hạch toán kế toán khoa học, hợp lý tạo hệ thống kế toán hoạt động hiệu tiết kiệm, với máy kế toán gọn nhẹ, phát huy hết tiềm yếu tố hệ thống kế toán, tránh chồng chéo công việc, giảm bớt khâu trung gian tạo điều kiện cho hệ thống kế toán cung cấp thông tin tin cậy, hữu ích, kịp thời 1.2 Khái niệm, yêu cầu nhiệm vụ tổ chức kế toán đơn vị hành nghiệp có thu Khái niệm tổ chức kế toán: Tổ chức kế toán đề cập đến tổ chức máy kế toán phương pháp kế toán theo phần hành kế toán cụ thể iv đơn vị, sở thực đầy đủ nguyên tắc, phương pháp chế độ kế toán nhằm thu nhận, xử lý cung cấp thông tin tài đơn vị cách trung thực, đầy đủ, kịp thời Yêu cầu: tổ chức máy kế toán gọn nhẹ hoạt động có hiệu quả; phản ánh kịp thời, xác đầy đủ thông tin kế toán hoạt động kinh tế phát sinh đơn vị; tổ chức kế toán phải tuân thủ nguyên tắc tài chính; Nhiệm vụ: thu thập, phản ánh, xử lý tổng hợp thông tin nguồn kinh phí cấp, tài trợ tình hình sử dụng nguồn kinh phí đơn vị; thực kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu, chi; tình hình thực tiêu kinh tế, tài tiêu chuẩn, định mức Nhà nước; theo dõi kiểm soát tình hình phân phối kinh phí cho đơn vị dự toán cấp dưới, tình hình chấp hành dự toán thu, chi toán đơn vị cấp dưới; nộp lập hạn báo cáo tài cho quan quản lý cấp quan tài theo quy định 1.3 Nguyên tắc tổ chức kế toán đơn vị hành nghiệp có thu Tạo điều kiện để hạch toán kế toán thực tốt yêu cầu cung cấp thông tin tin cậy, kịp thời cho cấp quản lý, tổ chức kế toán phải thực theo nguyên tắc sau: Thứ nhất, tổ chức kế toán phải tuân thủ chuẩn mực kế toán chế độ tài kế toán hành Thứ hai, tổ chức kế toán phải đảm bảo tính thống kế toán quản lý đồng thời đảm bảo kế toán phục vụ cho quản lý Thứ ba, tổ chức kế toán phải đảm bảo tính quán Thứ tư, TCKT phải đảm bảo phù hợp với đặc thù đơn vị Thứ năm, TCKT phải đảm bảo tính tiết kiệm, hiệu v 1.4 Nội dung tổ chức kế toán đơn vị hành nghiệp có thu Tổ chức máy kế toán đơn vị hành nghiệp có thu theo mô hình: mô hình hạch toán tập trung; mô hình phân tán; mô hình vừa tập trung vừa phân tán Tổ chức công tác kế toán gồm Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán; Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán; Tổ chức hệ thống sổ kế toán; Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán: lập chứng từ kế toán đầy đủ, kịp thời, xác khâu quan trọng công tác hạch toán ban đầu Chứng từ kế toán phương tiện để truyền đạt mệnh lệnh, thị công tác lãnh đạo như: phiếu xuất kho, phiếu chi tiền, tạm ứng Đồng thời để thực hoạt động kinh tế đơn vị, chứng minh chứng nghiệp vụ kinh tế thực Chứng từ kế toán dùng để làm ghi sổ kế toán phải bảo đảm hợp lý hợp lệ Trình tự thời gian luân chuyển chứng từ kế toán kế toán trưởng đơn vị quy định, thông thường bao gồm bước sau: Lập chứng từ kế toán phản ánh nghiệp vụ kinh tế vào chứng từ; Kiểm tra chứng từ kế toán; Phân loại, xếp chứng từ ghi sổ kế toán; Bảo quản chứng từ kế toán Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán: Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho đơn vị Hành nghiệp Bộ Tài quy định thống loại tài khoản, số lượng tài khoản, kí hiệu, tên gọi nội dung ghi chép tài khoản Tổ chức hệ thống sổ kế toán: đơn vị Hành nghiệp phải mở sổ kế toán, ghi chép, quản lý, bảo quản, lưu trữ sổ kế toán theo quy định Luật kế toán, Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 Chính phủ Các hình thức kế toán áp dụng cho đơn vị Hành nghiệp có thu gồm: Hình thức kế toán Nhật ký chung ;Hình thức kế toán Nhật vi ký - Sổ Cái; Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ; Tổ chức hệ thống sổ kế toán máy vi tính Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán: Báo cáo tài báo cáo toán đơn vị gồm: Bảng cân đối tài khoản; Tổng hợp tình hình kinh phí toán kinh phí sử dụng; Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động; Báo cáo chi tiết kinh phí dự án…Các đơn vị Hành nghiệp bắt buộc phải lập báo cáo phải nộp cho quan quản lý cấp quan tài theo thời gian quy định Tổ chức phần hành kế toán: Các phần hành kế toán đơn vị Hành nghiệp bao gồm: Kế toán vốn tiền; Kế toán vật tư tài sản; Kế toán toán; Kế toán nguồn kinh phí, vốn, quỹ; Kế toán khoản thu; Kế toán khoản chi; Kế toán chênh lệch thu chi; Lập báo cáo tài phân tích toán đơn vị Các phần hành kế toán thiết kế khác đơn vị khác tuỳ theo đặc điểm đơn vị Một số phần hành kế toán chủ yếu đơn vị Hành nghiệp gồm: kế toán nguồn kinh phí, kế toán khoản chi; kế toán thu chi hoạt động sản xuất kinh doanh kế toán chênh lệch thu-chi CHƯƠNG II THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP BÁO CHÍ THUỘC BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Trong chương này, tác giả đưa tổng quan đơn vị nghiệp báo chí thuộc Bộ Khoa học Công nghệ Bằng số liệu minh họa năm 2008, tác giả làm rõ tổ chức công tác kế toán đơn vị nghiệp báo chí thuộc Bộ Khoa học Công nghệ Từ đưa nhận xét, đánh giá tổng quát tổ chức công tác kế toán đơn vị nghiệp báo chí thuộc Bộ Khoa học Công nghệ vii 2.1 Khái quát đơn vị nghiệp báo chí thuộc Bộ Khoa học Công nghệ Sự hình thành phát triển, chức năng, nhiệm vụ chủ yếu đơn nghiệp báo chí thuộc Bộ Khoa học Công nghệ Bộ Khoa học Công nghệ, tiền thân Uỷ ban Khoa học Nhà nước thành lập theo Sắc lệnh số 016-SL ngày 4/3/1959 Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Bộ KH&CN thành lập theo Nghị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XI Bộ KH&CN có chức quản lý nhà nước hoạt động KH&CN, phát triển tiềm lực KH&CN; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; sở hữu trí tuệ; lượng nguyên tử, an toàn xạ hạt nhân; quản lý nhà nước dịch vụ công lĩnh vực thuộc Bộ quản lý; thực đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước doanh nghiệp thuộc Bộ quản lý Các đơn vị nghiệp báo chí thuộc Bộ bao gồm đơn vị: Báo Khoa học Phát triển, Tạp chí hoạt động khoa học, Tạp chí Tia Sáng có nhiệm vụ chủ yếu tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kịp thời quan điểm, chủ trương, đường lối, sách, pháp luật khoa học công nghệ Đảng Nhà nước, định hướng đạo hoạt động Bộ Khoa học Công nghệ Các đơn vị nghiệp báo chí thuộc Bộ đơn vị dự toán cấp III Bộ KH&CN giao dự toán phân bổ dự toán hàng năm Các đơn vị có dấu riêng, phân cấp tài chính, nhận kinh phí để thực nhiệm vụ hàng năm đạo trực tiếp Bộ KH&CN 2.2 Tổ chức kế toán đơn vị nghiệp báo chí thuộc Bộ Khoa học Công nghệ Tổ chức máy kế toán : Tổ chức máy kế toán đơn vị nghiệp báo chí thuộc Bộ KH&CN theo mô hình hạch toán tập trung Tổ chức chứng từ kế toán: Chứng từ kế toán sử dụng đơn vị nghiệp báo chí thuộc Bộ KH&CN gồm chứng từ bắt buộc chứng từ thuộc viii loại hướng dẫn quy định Chế độ kế toán Hành nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ - BTC ngày 30 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Tài Qua nghiên cứu thực tế khâu phân loại, lưu trữ chứng từ đơn vị tốt Ví dụ Tạp chí Tia Sáng tất chứng từ năm đóng gói cẩn thận cho vào hòm tôn, bên ghi số, năm, loại chứng từ Các chứng từ sau sử dụng phân loại rõ ràng theo nội dung kinh tế theo thời gian, việc tìm kiếm chứng từ nhanh tiện lợi Tuy nhiên việc bảo quản chứng từ chưa tốt điều kiện phòng ẩm hệ thống mối mọt nên số loại chứng từ yêu cầu bảo quản lâu không đảm bảo Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán: Các đơn vị Hành nghiệp báo chí trực thuộc Bộ KH&CN sử dụng hệ thống tài khoản thống Bộ Tài quy định Chế độ kế toán Hành nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ - BTC ngày 30 tháng năm 2006 Bộ trưởng Tài Hệ thống tài khoản đơn vị nghiệp có thu bao gồm 35 tài khoản cấp I, 63 tài khoản cấp II, 12 tài khoản cấp III tài khoản bảng Thực tế đơn vị báo chí Bộ sử dụng số tài khoản phục vụ cho công tác hạch toán đơn vị Qua nghiên cứu thực tế cho thấy: việc hạch toán chi tiết nghiệp vụ kinh tế phát sinh chưa thống đơn vị; Một số đơn vị chưa vận dụng đầy đủ tài khoản cấp để phản ánh đối tượng kế toán đơn vị Tổ chức sổ sách kế toán: Các đơn vị nghiệp báo chi Bộ Khoa học Công nghệ sử dụng phần mềm kế toán thống phần mềm kế toán Misa2006 cập nhật theo Quyết định số 19/2006/QĐ - BTC ngày 30 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Tài Do đó, hình thức ghi sổ sử dụng đơn vị hình thức kế toán máy vi tính Chứng từ ghi sổ ix Thứ nhất, việc vận dụng sổ kế toán đủ số lượng, đảm bảo việc cung cấp thông tin kế toán cách trung thực hợp lý, giúp cho việc quản lý tốt đơn vị Thứ hai, Các đơn vị sử dụng chương trình kế toán máy loại sổ sách hầu hết thực tự động hoàn toàn thông qua phần mềm kế toán Thứ ba, Một số chi tiết tồn Tạp chí Tia Sáng đơn vị khác sổ in chưa có chữ ký kế toán phần hành, chưa có dấu giáp lai trang sổ Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán: Hệ thống báo cáo tài sử dụng đơn vị nghiệp báo chí thuộc Bộ KH&CN tổ chức vận dụng theo quy định chung Bộ Tài ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ - BTC ngày 30 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Tài Qua nghiên cứu thực tế, báo cáo kế toán đơn vị nghiệp báo chí thuộc Bộ KH&CN nói chung cập nhật theo mẫu biểu chế độ hành Tổ chức công tác kế toán phần hành : để phản ánh tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán đơn vị nghiệp báo chí thuộc Bộ KH&CN, luận văn tập trung viết tổ chức công tác kế toán số phần hành kế toán sau: Phần hành kế toán nguồn kinh phí hoạt động nghiệp khoản chi nghiệp; Phần hành kế toán thu hoạt động nghiệp; Phần hành kế toán thu chi hoạt động sản xuất, kinh doanh Tổ chức công tác kế toán phần hành nguồn kinh phí hoạt động nghiệp khoản chi nghiệp số nghiệp vụ kế toán cụ thể như: Theo quy định phần mềm kế toán Hành nghiệp Misa2006 thông tin nhập vào máy theo Chứng từ ghi sổ tự động nhập vào Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, Sổ tài khoản sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên quan x Kế toán chi lương, tiền công lao động, phụ cấp Kế toán chi hoạt động chuyên môn nghiệp Kế toán mua sắm tài sản cố định Tổ chức phần hành kế toán thu hoạt động nghiệp Phần thu hoạt động nghiệp đơn vị báo chí thuộc Bộ Khoa học Công nghệ phần thu phát hành báo, tạp chí Phần thu đơn vị giữ lại 100% để bổ sung nguồn kinh phí nghiệp Doanh thu hoạt động nghiệp đơn vị thu từ hoạt động phát hành báo Hoạt động xuất báo chịu thuế giá trị gia tăng Hàng kỳ báo, tờ báo xuất xưởng nhà in gửi thẳng đến số công ty phát hành báo lớn Công ty phát hành Báo chí Trung Ương, công ty Phát hành Trường phát mà không ghi phiếu nhập kho xuất kho Số lượng báo theo bên công ty Phát hành đăng ký Số báo lại nhập kho đơn vị Thủ kho ghi phiếu nhập kho Trong công tác phát hành báo đơn vị số điều bất cập như: công ty phát hành nhỏ đến nhận báo thủy quỹ ghi phiếu xuất kho, báo biếu quan chủ quản, ban ngành, biếu cộng tác viên báo bán lẻ cho độc giả hàng tháng phiếu xuất kho Do việc quản lý số lượng nhập, xuất tồn báo không xác bị buông lỏng Định kỳ tháng, quý, năm theo hợp đồng mua báo, kế toán làm lý hợp đồng xuất hóa đơn bán báo Phí phát hành báo đơn vị quy định từ 22% đến 30% giá bìa Tổ chức phần hành kế toán thu, chi phí hoạt động dịch vụ sản xuất kinh doanh Hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh đơn vị nghiệp báo chí chủ yếu hoạt động khai thác trang quảng cáo mặt báo Các đơn vị hạch toán thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ Tại đơn vị nghiệp báo chí thuộc Bộ KH&CN, mức thu hợp đồng xi dịch vụ chưa có mức khung định mà doanh thu hợp đồng quảng cáo thực theo hình thức thỏa thuận chủ yếu Đó đơn vị tờ báo khoa học kén độc giả, số lượng phát hành không rộng rãi nên việc khai thác quảng cáo tạp chí khó khăn Chi phí để thực hợp đồng dịch vụ bao gồm tiền hoa hồng quảng cáo Chi phí thiết kế, chế trang quảng cáo chi phí quản lý khác Tiền hoa hồng quảng cáo theo quy định Tòa soạn quy chế chi tiêu nội 10% giá trị hợp đồng quảng cáo Chứng từ chi trả hoa hồng quảng cáo bao gồm đề nghị toán bảng kê hoa hồng quảng cáo có ký nhận người nhận tiền, với khoản tiền hoa hồng quảng cáo 500.000 đồng chưa khấu trừ lại 10% tiền hoa hồng 2.3 Đánh giá tổ chức kế toán đơn vị nghiệp báo chí thuộc Bộ Khoa học Công nghệ Ưu điểm : Bộ máy kế toán đơn vị nghiệp báo chí thuộc Bộ KH&CN tổ chức hợp lý, khoa học, không chồng chéo công việc, máy kế toán gọn nhẹ, hoạt động có hiệu Các đơn vị nghiệp báo chí thuộc Bộ KH&CN sử dụng thống hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách báo cáo kế toán theo quy định Bộ Tài Chế độ kế toán Hành nghiệp Nhược điểm Bộ phận kế hoạch Tài nằm phòng Hành tổng hợp (Ban trị tư liệu) chưa tách riêng ; Trong trình lập chứng từ đơn vị thiếu chữ ký kế toán trưởng phiếu chi, hóa đơn bán lẻ có giá trị 100 ngàn đồng chấp nhận Chứng từ tiền nhuận bút, hoa hồng quảng cáo số đơn vị chưa đầy đủ chặt chẽ Phiếu nhập, xuất kho báo chưa đầy đủ phản ánh xác tình hình nhập xuất tồn báo dẫn đến việc quản lý số lượng báo không xác; xii Thực tế đơn vị có hệ thống sổ phục vụ cho kế toán tài Còn hệ thống sổ phục vụ cho kế toán quản trị chưa có Chính lãnh đạo đơn vị cần thông tin quản trị phục vụ yêu cầu quản lý phận kế toán xử lý chậm lúng túng; Hệ thống báo cáo quản trị đơn vị chưa coi trọng lập đầy đủ ảnh hưởng không tới hoạt động quản lý đơn vị Việc theo dõi tài sản cố định đơn vị theo dõi phần mềm kế toán riêng phần mềm cũ, chưa cập nhật mẫu biểu mức khấu hao tài sản nên số tài sản có tỷ lệ khấu hao chưa với hành dẫn đến việc phản ảnh lên báo cáo tài sản cố định chưa chuẩn xác Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng, bảng kê đầu ra, đầu vào hàng hóa dịch vụ phức tạp, khó kê khai; Trên sổ chi tiết doanh thu phần mềm chưa cập nhật phần lượng (số lượng báo, tạp chí) Các mẫu chứng từ giao dịch với kho bạc chưa cập nhật nên đơn vị phải làm thủ công excel bên CHƯƠNG III PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP BÁO CHÍ THUỘC BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Trong chương này, tác giả nêu phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán đơn vị nghiệp báo chí thuộc Bộ Khoa học Công nghệ Từ đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán đơn vị đồng thời đưa điều kiện, kiến nghị nhằm thực giải pháp 3.1 Xu hướng phát triển đơn vị nghiệp báo chí thuộc Bộ Khoa học Công nghệ Xu hướng phát triển đơn vị nghiệp báo chí thuộc Bộ KH& CN phụ thuộc vào Chiến lược phát triển ngành thông tin truyền thông nói xiii chung ngành báo chí nói riêng 3.2 Sự cần thiết yêu cầu việc hoàn thiện tổ chức kế toán đơn vị nghiệp có thu thuộc Bộ Khoa học công nghệ Tổ chức hạch toán kế toán đóng vai trò quan trọng thiết lập hệ thống kế toán hoạt động hiệu Tổ chức hạch toán kế toán khoa học, hợp lý tạo hệ thống kế toán hoạt động hiệu tiết kiệm với máy kế toán gọn nhẹ, phát huy hết tiềm yếu tố hệ thống kế toán 3.3 Các yêu cầu trình hoàn thiện Thứ nhất, hoàn thiện tổ chức kế toán phải phù hợp góp phần hoàn thiện Luật Ngân sách, sách quản lý tài Nhà nước Thứ hai, đảm bảo yêu cầu thông tin kế toán công tác quản lý có quan hệ tương tác Thứ ba, hoàn thiện tổ chức kế toán phải phù hợp với điều kiện cụ thể góp phần phát triển ngành báo chí Thứ tư, việc hoàn thiện tổ chức kế toán phải đồng thời tiến hành lĩnh vực vĩ mô vi mô 3.4 Phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán đơn vị nghiệp báo chí thuộc Bộ Khoa học Công nghệ Về tổ chức máy kế toán Thứ nhất, đề nghị bổ sung thêm nhân viên làm kế toán quản trị Thứ hai nên có quy định văn chức năng, nhiệm vụ cho nhân viên kế toán Như nâng cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học hỏi kiến thức cho phần hành phụ trách Cần rà soát, kiện toàn cấu tổ chức, chức nhiệm vụ phận Kế toán Tài đơn vị nghiệp báo chí thuộc Bộ Khoa học Công nghệ nhằm nâng cao lực phận Về hệ thống chứng từ kế toán: Thứ nhất, hoàn thiện số chứng từ thủ tục toán: tiền nhuận bút, tiền hoa hồng quảng cáo, toán tiền nhiên liệu ô tô; Thứ hai,cần hoàn thiện quy chế chi tiêu nội cho xiv đơn vị; Thứ ba, vấn đề lưu trữ bảo quản chứng từ, môi trường bảo quản chứng từ chưa đơn vị trọng lắm, dẫn đến tình trạng chứng từ chưa để hết thời gian lưu trữ quy định bị mốc, mối mọt, loang mực, không đảm bảo chất lượng Về hệ thống sổ kế toán: Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện sổ sách kế toán đơn vị nghiệp có thu theo hướng ghi chép đơn giản đảm bảo cung cấp số liệu kế toán trung thực, xác Thứ hai, Các đơn vị nghiệp báo chí thuộc Bộ KH&CN tiếp tục hoàn thiện mẫu sổ theo quy định hành Thứ ba, cần bổ sung sổ kế toán quản trị đơn vị Thứ tư, nhân viên kế toán phải học hỏi, trau dồi kiến thức hệ thống sổ sách Thứ năm, Bổ sung Bảng tổng hợp chứng từ kế toán loại Về hệ thống tài khoản kế toán: Để đảm bảo tính thống chế độ kế toán nước loại hình đơn vị, Bộ Tài nên ban hành hệ thống tài khoản Hệ thống tài khoản thống từ tên gọi, ký hiệu, nội dung phản ánh tài khoản, tiểu khoản Về hệ thống báo cáo kế toán Căn vào nhu cầu, đối tượng sử dụng báo cáo kế toán hệ thống báo cáo kế toán nên chia làm hai loại: Báo cáo tài báo cáo quản trị Về phần mềm kế toán: Các đơn vị nghiệp báo chí thuộc Bộ KH&CN cần thường xuyên nâng cấp phần mềm kế toán Hành nghiệp đảm bảo quy định hành việc sử dụng phần mềm kế toán Thông tư số 103/2005/TT - BTC ngày 24 tháng 11 năm 2005 Bộ Tài 3.5 Điều kiện thực giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán đơn vị nghiệp báo chí thuộc Bộ KH&CN Các đơn vị nghiệp báo chí thuộc Bộ KH&CN Bộ KH&CNcấp kinh phí hoạt động thực nhiệm vụ trị giao theo hình thức dự toán, việc thực số giải pháp hoàn thiện nêu phụ thuộc vào đơn vị quan quản lý cấp Bộ KH&CN xv KẾT LUẬN Để đảm bảo cho việc chi tiêu đủ, mục đích, tiết kiệm, ngăn chặn tham nhũng lãng phí, việc tổ chức công tác kế toán từ khâu lập dự toán ngân sách Nhà nước đến khâu tổ chức giai đoạn, phần hành kế toán khâu kiểm tra công tác kế toán, toán ngân sách Nhà nước cần phải làm tốt Đây yêu cầu đòi hỏi đơn vị Hành nghiệp nói chung đơn vị nghiệp báo chí thuộc Bộ KH&CN nói riêng cần phải luôn hoàn thiện công tác kế toán để đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành quan Nhà nước, đảm bảo việc sử dụng ngân sách Nhà nước mục đích, tiết kiệm, hiệu quả./
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán trong các đơn vị sự nghiệp báo chí thuộc Bộ khoa học và công nghệ, Hoàn thiện tổ chức kế toán trong các đơn vị sự nghiệp báo chí thuộc Bộ khoa học và công nghệ, Hoàn thiện tổ chức kế toán trong các đơn vị sự nghiệp báo chí thuộc Bộ khoa học và công nghệ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn