Đề cương kiểm định chất lượng công trình đường hồ chí minh. DOC

42 593 35
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2016, 14:19

ĐỀ CƯƠNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh ( Quốc lộ 14) đoạn Km1738+148 : Km1763+610, tỉnh Đắk Lắk theo hình thức BOT. Quyết định số 1311QĐBGTVT ngày 1752013 của GTVT về việc phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh ( QL14) đoạn Km 1738+ 148, Kim1763+610, Tỉnh Đắk Lắk theo hình thức hợp đồng BOT Cụng ty c phn t u t V kim nh xõy dng CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc k Lk, ngy thỏng 10 nm 2014 CNG KIM NH CHT LNG CễNG TRèNH XY DNG D ỏn: Nõng cp, m rng ng H Chớ Minh ( Quc l 14) on Km1738+148 -:- Km1763+610, tnh k Lk theo hỡnh thc BOT Lý trỡnh: Bt u ti Km1738+148 ( Km 678+734, Quc l 14) n im cui ti Km1763+610 ( trựng Km704+00, Quc l 14) Tng chiu di tuyn khong 25,45 km Cỏc cn c lp cng: - Lut xõy dng 16/2003/QH11 ngy 26/11/2003; Lut u thu s 61/2005/QH11 ca Quc hi nc Cng hũa XHCN Vit Nam v Lut s 38/2009/QH12 sa i, b sung mt s iu ca cỏc lut liờn quan n u t XDCB; - Thụng t 03/2011/TT- BXD ngy 06/4/2011 ca B xõy dng hng dn hot ng kim nh, giỏm nh v chng nhn iu kin m bo an ton chu lc, chng nhn s phự hp v cht lng cụng trỡnh xõy dng; - Ngh nh 15/2013/N - CP ngy 06/02/2013 ca Chớnh ph v qun lý cht lng cụng trỡnh xõy dng; - Cn c Ngh nh s: 112/2009/N-CP ngy 14/12/2009 ca Chớnh ph v qun lý chi phớ u t xõy dng cụng trỡnh; - Cn c Thụng tu s 04/2010/TT- BXD ngy 26/5/2010 ca B xõy dng hng dn lp v qun lý chi phớ u t xõy dng cụng trỡnh; - Thụng t 10/2013/TT- BXD ngy 25/7/2013 ca B xõy dng quy nh chi tit mt s ni dung v qun lý cht lng cụng trỡnh xõy dng; - Ch th 11/CT - BGTVT ngy 09/07/2013 ca B trng B GTVT v tng cng cụng tỏc qun lý cht lng cụng trỡnh giao thụng; - Ngh nh s 12/NQBCS ngy 07/04/2014 v cụng tỏc thit k d ỏn m rng QL1A on Thanh Húa Cn Th v d ỏn ng H Chớ Minh on qua khu vc Tõy nguyờn ú yờu cu cỏc Ch u t, Ban qun lý d ỏn, Nh u t khn trng trin khai thc hin bc ca gúi kim nh; o c, kim tra li cng mt ng hin hu i vi nhng on mt ng cũn tt v nhng on qua khu vc ụng dõn c r soỏt, iu chnh cỏc gii phỏp tng cng mt ng cho phự hp; Ngh nh 08/2009/N-CP ngy 27/11/2009 ca Chớnh Ph v vic ut theo hỡnh thc hp ng xõy dng kinh doanh chuyn giao, Hp ng Xõy dng Chuyn giao; Ngh nh s 24/2011/N-CP ngy 05/4/2011 ca Chớnh ph sa i mt s iu ca Ngh nh 108/2009/N-CP ngy 27/11/2009 ca Chớnh ph v vic u t theo hỡnh thc hp ng xõy dng kinh doanh chuyn giao, Hp ng Xõy dng Chuyn giao; Ngh nh s 15/2013/N-CP ngy 06/02/2013 ca Chớnh ph v Qun lý cht lng cụng trỡnh xõy dng; Vn bn s 7514/BGTVT/QLXD ngy 26/7/2013 ca B trng B Giao thụng ti v vic thc hin nghiờm tỳc cụng tỏc thm tra, kim nh cỏc d ỏn u t BOT, BT - Cỏc tiờu chun, quy nh hin hnh Quyt nh s 35/2009/Q-TTg ngy 03/3/2009 ca Th tng Chớnh ph v vic phờ duyt iu chnh chin lc phỏt trin giao thụng ti Viờt Nam n nm 2020 tm nhỡn n nm 2030; Quyt nh s 1327/Q-TTg ngy 24/8/2009 ca Th tng Chớnh ph v vic phờ duyt quy hoch phỏt trin giao thụng ti ng b Vit Nam n nm 2020 tm nhỡn n nm 2030; Quyt nh s 242/Q-TTg ngy 15/02/2007 ca Th tng Chớnh ph v vic phờ duyt Quy hoch tng th ng H Chớ Minh; Quyt nh s 2529/Q-BGTVT ngy 14/8/2007 ca B GTVT v vic khung tiờu chun ỏp dng cho d ỏn xõy dng ng H Chớ Minh giai on 2007-2010; Quyt nh s 3683/Q-BGTVT ngy 02/12/2008 ca B GTVT v vic giao nhim v tỏch lp d ỏn u t nõng cp, m rng ng H Chớ Minh on t Tõn Cnh Buụn Ma Thut; Quyt nh s 2932/Q-BGTVT ngy 13/11/2012 ca B GTVT v vic ụng b danh mc cỏc d ỏn u t trờn Quc l 14 on t Thnh ph Pleiku (Km542) n Cu 110 ( Km 607+570), tnh Gia Lai; Cu 100 n Thnh ph Buụn Ma Thut ( Km 704) v on t Thnh ph Buụn Ma Thut n cu 20 ( Km 817) tnh k Lk theo hỡnh thc hp ng BOT ( Xõy dng Kinh doanh Chuyn giao); Quyt nh s 1311/Q-BGTVT ngy 17/5/2013 ca GTVT v vic phờ duyt d ỏn u t nõng cp, m rng ng H Chớ Minh ( QL14) on Km 1738+ 148, Kim1763+610, Tnh k Lk theo hỡnh thc hp ng BOT; Cụng s 6589/BGTVT KHT ngy 10/8/2012 ca b GTVT v vic u t 02 D ỏn nõng cp, m rng ng H Chớ Minh ( QL14) on cu 110 Buụn Ma Thut v u t Buụn Ma Thut Gia Ngha theo hỡnh thc BOT; Thụng bỏo s 151/TB-BGTVT ngy 15/03/2013 v vic kt lun ca Th trng Nguyn Hng Trng ti cuc hp nghe Bỏo cỏo cỏc d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh nõng cp, m rng QL14 on Pleiku ( Km542) n Cu 110( Km607+570), tnh Gia Lai; Cu 100 n thnh ph Buụn Ma Thut ( Km704) v on t thnh ph Buụn Ma Thut ( Km733+850) n cu 20 ( Km817), tnh k Lk; Vn bn s 3062/UBND CN ngy 15/5 ca UBND tnh k Lk v vic tha thun quy mụ thit k D ỏn u t nõng cp, m rng ng H Chớ Minh on Cu 100 Buụn Ma Thut u t theo hỡnh thc hp ng BOT v ngõn sỏch nh nc; H s thit k D ỏn u t nõng cp, m rng ng H Chớ Minh ( Quc l 14) on Km 1738-:- Km1763+610, Tnh k Lk theo hỡnh thc hp ng BOT ó c ch u t Phờ duyt; Cỏc bn phỏp quy khỏc cú liờn quan n u t xõy dng c bn v cỏc quy chun, quy trỡnh, quy phm xõy dng hin hnh Gii thiu chung v cụng trỡnh 3.1 Mc tiờu u t xõy dng: Quc l 14 cú v trớ chin lc ht sc quan trng v kinh t, quc phũng mt phn ca ng H Chớ Minh huyn thoi l tuyn giao thụng huyt mch ni lin cỏc tnh Bc Trung B vi cỏc tnh cao nguyờn Nam Trung B, cỏc tnh Tõy Nguyờn v cỏc tnh ụng Nam B Hin ti, ti õy l Quc l di th Vit Nam ch sau Quc l 1A Quc l 14 cựng cỏc tuyn Quc l khỏc khu vc nh: Quc l 24,19,25,26 to thnh mng li giao thụng hon chnh cú nh hng quyt nh n s phỏt trin kinh t v an ninh quc phũng vi cỏc tnh Trung v Tõy Nguyờn ng H Chớ Minh ( Quc l 14) qua tnh k Lk, on t Km1738+148-:- Km1763+610 cú chiu di khong 25,635km l tuyn ng ó gúp phn quyt nh vic phỏt trin kinh t xó hi v an ninh quc phũng ca tnh thi gian qua Vic nõng cp, m rng on tuyn ny s ỏp ng nhu cu giao thụng hin trng khu vc, ci thin an ton giao thụng gúp phn thỳc y phỏt trin kinh t v nõng cao tớnh c ng an ninh quc phũng 3.2 V trớ xõy dng: Th xó Buụn H, huyn C MGar, tnh k Lk 3.3 Kt qu thit k tuyn v cụng trỡnh ca d ỏn 3.3.1 Cp ng: Tuyn ng c thit k theo tiờu chun ng cp III ng bng, ln xe, tc thit k 80km/h ( theo TCVN 4054-2005) 3.3.2 Mt ct ngang: Mt ct ngang ca tuyn ng c thit k nh sau: * on tuyn thụng thng: - B rng nn uũng : Bn = 12 m - B rng mt ng : Bm = x 3,5m + 2x2m = 11m - B rng l t : Bl = x 0,5m = 1m + dc mt ng : i = 2% + dc l t : i = 6% 3.3.3 Cỏc tiờu chun hỡnh dc ch yu: Cn c theo cp ng ó c xỏc nh, tuyn ng c thit k vi cỏc tiờu chun k thut nh sau: - dc siờu cao ln nht : Isc 8% - Bỏn kớnh ng cong nm ti thiu : Rmin = 250m - Bỏn kớnh ng cong ng ti thiu : Rli = 4000m; Rlừm = 2000m - dc dc ti a : imax = 5% ( chõm chc 6%) - Tm nhỡn hóm xe : 100m - Tm nhỡn trc xe ngc chiu : 200m - Tm nhỡn vt xe : 200m - Thit k hon chnh h thng an ton giao thụng 3.3.4 Mụ un n hi yờu cu Tr s mụ un n hi yờu cu c phờ duyt l Eyc = 155Mpa 3.3.5 Mt bng c thit k theo nguyờn tc: - Phi phự hp vi quy hoch phỏt trin vựng v a phng; - Gim thiu chim dng t canh tỏc v di di nh ca, trỏnh n bự gii ta, gim thiu kinh phớ xõy dng; - Tuyn ngn, n nh, ớt phi x lý cỏc cụng trỡnh phc tp; - m bo tiờu chun k thut ca cp ng theo quy mụ thit k; - Ci nn cc bụh mt s im en trờn tuyn; - Cỏc on trỏnh theo quy hoch ca a phng V c bn tim tuyn mi i trựng tim tuyn c, nn ng m rng v hai bờn m bo b rng nn ng mi, gim thiu n bự GPMB Ci nn cỏc v trớ im en hay xy tai nn m bo an ton khai thỏc Tng hp kt qu thit k bỡnh : TT Bỡnh din n v S lng T l ( %) R=250 nh 0,00 250
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương kiểm định chất lượng công trình đường hồ chí minh. DOC, Đề cương kiểm định chất lượng công trình đường hồ chí minh. DOC, Đề cương kiểm định chất lượng công trình đường hồ chí minh. DOC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn