Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên Trường Đại học An Giang

69 272 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2016, 07:29

Chuyên đề năm ba GVHD: Ths Huỳnh Đình Lệ Thu LỜI CAM ĐOAN Kính thưa quý thầy cô, nhóm sinh viên khóa 11, khoa kinh tế - quản trị kinh doanh, chuyên ngành quản trị kinh doanh, trường Đại học An Giang nhóm xin cam đoan nghiên cứu sau nhóm thực Những lý thuyết trình bày báo cáo có trích dẫn nguồn Dữ liệu phân tích chuyên đề thông tin sơ cấp thu thập thông qua bảng câu hỏi gửi đến sinh viên học trường Đại học An Giang Chúng cam đoan đề tài không chép từ công trình nghiên cứu khoa học khác Long Xuyên, ngày 03 tháng 07 năm 2013 Trang Chuyên đề năm ba GVHD: Ths Huỳnh Đình Lệ Thu LỜI CẢM ƠN! Trong trình thực chuyên đề năm 3, nhóm nhận động viên, chăm lo gia đình, hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình quý thầy cô bạn bè Tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến cô Huỳnh Đình Lệ Thu Trong suốt thời gian thực chuyên đề, cô tận tình bảo, đóng góp ý kiến, giúp nhóm chỉnh sửa hoàn thiện chuyên đề theo tiến độ quy định khoa Cảm ơn trường Đại học An Giang, tất giảng viên khoa Kinh Tế - Quản trị kinh doanh nói riêng, giảng viên trường giảng viên thỉnh giảng nói chung truyền đạt kinh nghiệm có ích để nhóm có thêm kiến thức, kỹ giao tiếp thực tế cho việc hoàn thành chuyên đề Cảm ơn anh chị bạn bè nhiệt tình giúp đỡ nhóm trình thu thập phân tích liệu Và cuối xin gửi lời cảm ơn đến gia đình thân yêu ủng hộ tạo điều kiện cho hoàn thành chuyên đề Chuyên đề hoàn thành thiếu giúp đỡ tất người! Xin chân thành cảm ơn! Long xuyên, ngày 03 tháng 07 năm 2013 Trang Chuyên đề năm ba GVHD: Ths Huỳnh Đình Lệ Thu MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN! MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 10 1.6 NỘI DUNG NGUYÊN CỨU 10 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 11 2.1 GIỚI THIỆU 11 2.2 DỊCH VỤ VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 11 2.2.1 Khái niệm chất lượng 11 2.2.2 Khái niệm đặc điểm dịch vụ 11 2.2.3 Sự hài lòng khách hàng 12 2.2.4 Mong đợi khách hàng 12 2.2.5 Chất lượng dịch vụ, chất lượng cảm nhận việc đo lường 12 2.2.6 Giá trị khách hàng, giá trị cảm nhận việc đo lường 13 2.3 GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN 14 2.3.1 Một số vấn đề giáo dục đại học 14 2.3.2 Nghiên cứu hài lòng sinh viên 15 2.4 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 16 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 GIỚI THIỆU 18 3.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 18 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu 18 3.2.2 Phương pháp xử lý liệu 18 3.2.3 Quy trình nghiên cứu 19 3.3 THANG ĐO ĐƯỢC DÙNG 20 3.4 CHỌN MẪU VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA 22 CHƯƠNG 4: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG 23 4.1 GIỚI THIỆU 23 4.2 HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG 23 4.3 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG 25 4.4 QUY MÔ ĐÀO TẠO 27 4.5 NHÂN LỰC 27 Trang Chuyên đề năm ba GVHD: Ths Huỳnh Đình Lệ Thu 4.6 TÓM TẮT 28 CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29 5.1 GIỚI THIỆU 29 5.2 KẾT QUẢ CRONBACH’S ALPHA 29 5.3 KẾT QUẢ EFA 31 5.3.1 EFA cho nhân tố (PPGD, PPDGSV, YTSV) 31 5.3.2 EFA cho MDHL 31 5.3.3 EFA cho GTCSN 32 5.4 ĐIỀU CHỈNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 33 5.5 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN - MÔ HÌNH THỨ NHẤT 33 5.5.1 Kiểm tra giả định mô hình hồi quy 33 5.5.2 Kiểm định giả định phương sai sai số (phần dư) không đổi 34 5.5.3 Kiểm tra giả định phần dư có phân phối chuẩn 34 5.5.4 Kiểm tra giả định mối tương quan biến độc lập 34 5.5.5 Xây dựng mô hình 35 5.5.6 Kết phân tích hồi quy tuyến tính - mô hình thứ 37 5.6 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG (MDHL) ĐẾN GIÁ TRỊ CẢM NHẬN CỦA SINH VIÊN (GTCNSV) - MÔ HÌNH THỨ HAI 37 5.6.1 Xây dựng mô hình 38 5.6.2 Kết phân tích hồi quy tuyến tính - mô hình thứ hai 39 5.7 PHÂN TÍCH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NAM VÀ NỮ ĐỐI VỚI MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN 39 5.8 PHÂN TÍCH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA KHÓA 10 VÀ KHÓA 11 ĐỐI VỚI MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN 41 5.9 TÓM TẮT 42 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 43 6.1 KẾT QUẢ CHÍNH VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 43 6.2 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 6.2.1 Hạn chế đề tài Error! Bookmark not defined 6.2.2 Một số kiến nghị Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 PHỤ LỤC 50 PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI 50 PHỤ LỤC 2: CÁC BIẾN QUAN SÁT CỦA THANG ĐO 52 PHỤ LỤC 3: THÔNG TIN VỀ NGUỒN GỐC VÀ QUÁ TRÌNH HIỆU CHỈNH CÁC BIẾN QUAN SÁT ĐO LƯỜNG ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN 53 PHỤ LỤC 4:KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THUỘC TÍNH ĐẾN SỰ ĐO LƯỜNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG BẰNG CRONBACH’S ALPHA (N = 260) 54 PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA) 58 PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ KIỂM TRA CÁC GIẢ ĐỊNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH 66 MÔ HÌNH THỨ NHẤT 66 MÔ HÌNH THỨ HAI 68 Trang Chuyên đề năm ba GVHD: Ths Huỳnh Đình Lệ Thu DANH MỤC BẢNG BẢNG 3.1 TIẾN ĐỘ CÁC BƯỚC NGHIÊN CỨU 19 BẢNG 3.2: THANG ĐO ĐƯỢC DÙNG 21 BẢNG 3.3: THỐNG KÊ MẪU NGHIÊN CỨU 22 BẢNG 5.1: KẾT QUẢ CRONBACH ALPHA CỦA CÁC KHÁI NIỆM NGHIÊN CỨU 30 BẢNG 5.2: KẾT QUẢ EFA KHI LOẠI BIẾN CÓ TRỌNG SỐ NHỎ 31 BẢNG 5.3: KẾT QUẢ EFA KHI LOẠI BIẾN CÓ TRỌNG SỐ NHỎ 32 BẢNG 5.4: KẾT QUẢ EFA KHI LOẠI BIẾN CÓ TRỌNG SỐ NHỎ 32 BẢNG 5.5: MA TRẬN HỆ SỐ TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN TIỀM ẨN (MÔ HÌNH 1) 35 BẢNG 5.6: BẢNG TÓM TẮT MÔ HÌNH 36 BẢNG 5.7: BẢNG ANOVA 36 BẢNG 5.8: BẢNG TRỌNG SỐ HỒI QUY 36 BẢNG 5.9: MA TRẬN HỆ SỐ TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN TIỀM ẨN (MÔ HÌNH 2) 38 BẢNG 5.10: BẢNG TÓM TẮT MÔ HÌNH 38 BẢNG 5.11: BẢNG ANOVA 38 BẢNG 5.12: BẢNG TRỌNG SỐ HỒI QUI 39 BẢNG 5.13: THỐNG KÊ MÔ TẢ CỦA HAI NHÓM NAM VÀ NỮ 40 BẢNG 5.14: KIỂM ĐỊNH TRUNG BÌNH HAI NHÓM NAM VÀ NỮ ĐỐI VỚI MỨC ĐỘ HÀI LÒNG 40 BẢNG 5.15: THỐNG KÊ MÔ TẢ CỦA HAI NHÓM KHÓA 10 VÀ KHÓA 11 41 BẢNG 5.16: KIỂM ĐỊNH TRUNG BÌNH HAI NHÓM KHÓA 10 VÀ KHÓA 11 ĐỐI VỚI MỨC ĐỘ HÀI LÒNG 41 BẢNG 17: TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 42 Trang Chuyên đề năm ba GVHD: Ths Huỳnh Đình Lệ Thu DANH MỤC HÌNH HÌNH 2.1 TÓM TẮT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 14 HÌNH 2.2 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 16 HÌNH 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 19 HÌNH 4.1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG (KHU A – ĐƯỜNG VÕ THỊ SÁU) 23 HÌNH 4.2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG (KHU B – ĐƯỜNG UNG VĂN KHIÊM) 23 HÌNH 4.3 KHU TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ - THƯ VIỆN 24 HÌNH 4.4 LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2012 - ĐẠI HỌC AN GIANG 25 HÌNH 4.5 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED HÌNH 4.6 ĐỘI NGỦ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC ĐẠI HỌC AN GIANG 2009-2010 27 HÌNH 5.1 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHỈNH 33 Trang Chuyên đề năm ba GVHD: Ths Huỳnh Đình Lệ Thu CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 1.1 Lý chọn đề tài Toàn cầu hóa xu thời đại, điều không diễn lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ mà tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực giáo dục quốc gia giới Tại Việt Nam, hệ thống giáo dục nói chung, giáo dục đại học nói riêng, với chức đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho trình hội nhập phát triển đất nước, không nằm xu Để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nữa, trường đại học Việt Nam cần phát huy cách mạnh mẽ nội lực, đề giải pháp có tính khoa học cho trình cải tiến chất lượng nhằm thực tốt mục tiêu sứ mạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Có thể thấy, Singapore từ nước nhỏ, gặp nhiều khó khăn kinh tế thiếu thốn tài nguyên Nhưng Singapore trở thành nước phát triển giới nước phát triền hàng đầu Đông Nam Á Trong lĩnh vực giáo dục, Singapore quốc gia xếp hàng đầu hai lĩnh vực Khoa học Toán học nghiên cứu tiến hành 49 quốc gia vào năm 2002-2003 Hiệp hội Quốc tế thẩm định thành tựu giáo dục (IEA) có trụ sở Boston, Mỹ xác nhận chất lượng cao chương trình đào tạo Toán học Khoa học trường công lập Singapore Và trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS 1962) đời sau Đại học quốc gia Hà Nội vươn lên trở thành trường đại học xếp vị trí thứ 15 trường Đại học châu Á tốt giới Và trường Thương mại NUS đánh giá “Trường đào tạo Thạc sĩ Quản trị bán thời gian tốt nhất” nhận danh hiệu “Trường học danh tiếng nhất” Vì Singapore phát triển thần kỳ vậy? (Singapore Education, ngày truy cập 7/9/2013) Tất phủ Singapore tập trung đầu tư ưu tiên cho giáo dục Nâng cao hệ thống giáo dục thành Singapore phát triển vượt bậc ngày hôm Trong đó, Việt Nam có nhiều điều kiện phát triển phát triển chưa mạnh, Việt Nam muốn phát triển nhanh mạnh, cần nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục Mặt khác, để hội nhập vào xu chung này, năm vừa qua, hệ thống giáo dục đại học nước ta phát triển quy mô, hình thức, lẫn chất lượng Đa dạng hóa loại hình đào tạo Đại học Đại học công lập, tư thục, Đại học mở, Đại học cộng đồng, Đại học vừa học vừa làm, Đại học từ xa … Nhiều trường Đại học trang bị sở vật chất ngày đại, ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy, đổi chương trình hình thức đào tạo từ niên chế sang học phần tín chỉ… Tuy nhiên, nhìn nhận khách quan, giáo dục nước ta chưa phát triển nước bạn khu vực Nên yêu cầu phát triển giáo dục nước ta hội nhập vào giáo dục giới khu vực đòi hỏi phải có nổ lực tâm cao Thêm vào đó, xu toàn cầu hóa giáo dục, giáo dục Đại học dần chấp nhận loại hình dịch vụ giáo dục Nếu kinh doanh, người mua xem khách hàng lĩnh vực giáo dục, sinh viên đối tượng khách hàng mà đơn vị cung cấp dịch vụ (trường đại học) cần đáp ứng Khi khách hàng Trang Chuyên đề năm ba GVHD: Ths Huỳnh Đình Lệ Thu (sinh viên) đáp ứng mong đợi giúp cho đơn vị phát triển Mặt khác, xu giáo dục đại học dần chấp nhận loại hình dịch vụ, trường đại học đơn vị cung cấp dịch vụ cho đối tượng khách hàng chủ yếu sinh viên Một áp lực tránh khỏi trường việc tuân thủ nguyên tắc quản lý chất lượng đại mà triết lý hướng đến khách hàng đóng vai trò chủ đạo Theo đó, yếu tố định cho tồn phát triển đơn vị kinh doanh nói chung đơn vị lĩnh vực giáo dục nói riêng hài lòng khách hàng chất lượng sản phẩm dịch vụ mà đơn vị cung ứng Chất lượng phải đánh giá khách hàng, người sử dụng dịch vụ đơn vị cung ứng Như vậy, lĩnh vực giáo dục việc đánh giá chất lượng dịch vụ qua ý kiến khách hàng, khách hàng trọng tâm người học (sinh viên) trở nên cần thiết Cũng mà tiến hành nghiên cứu đề tài “Đo lường yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên trường đại học An Giang” 1.2 Mục tiêu  Xác định yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng hài lòng đến giá trị cảm nhận sinh viên ĐHAG chất lượng đào tạo  Xác định mức độ ảnh hưởng yếu tố đến hài lòng sinh viên ĐHAG chất lượng đào tạo  Kiểm định khác biệt mức độ hài lòng sinh viên theo đặc điểm cá nhân (khóa học, giới tính…)  Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hài lòng sinh viên trường ĐHAG 1.3 Phạm vi nghiên cứu  Phạm vi không gian: Khoa kinh tế quản trị kinh doanh Đại học An Giang  Phạm vi thời gian: từ tháng đến tháng năm 2013 (khoảng 10 tuần)  Đối tượng nghiên cứu: Những sinh viên khóa 10 khóa 11 trường đại học An Giang  Đối tượng khảo sát: Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên hài lòng tác động giá trị cảm nhận trường đại học An Giang 1.4 Phương Pháp nghiên cứu  Nghiên cứu sơ với phương pháp định tính thực phương pháp thảo luận tay đôi với 15 sinh viên (n = 15) nhằm điều chỉnh câu từ để hoàn thiện vấn  Nghiên cứu thức với phương pháp định lượng thực kỹ thuật vấn trực tiếp bảng hỏi chi tiết nhằm thu thập, phân tích liệu khảo sát, ước lượng kiểm định mô hình tiến hành phát bảng hỏi cho 260 sinh viên khóa 10 khóa 11 Trường Đại Học An Giang  Các liệu thu thập phân tích thông qua Công cụ hệ số tin cậy Cronbach alpha, phân tích yếu tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis), phân tích tương quan, phân tích hồi quy để kiểm định giả thuyết mô hình lý Trang Chuyên đề năm ba GVHD: Ths Huỳnh Đình Lệ Thu thuyết phân tích phương sai (T-test, ANOVA) Phần mềm xử lý liệu thống kê SPSS dùng nghiên cứu xử lý liệu Trang Chuyên đề năm ba GVHD: Ths Huỳnh Đình Lệ Thu 1.5 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu  Nghiên cứu hỗ trợ sau cho công trình nghiên cứu “Đo lường yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên trường đại học An Giang” chuyên đề sinh viên  Là tài liệu tham khảo cho nghiên cứu sau đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục  Kết nghiên cứu cho thấy hiệu chất lượng đào tạo tác động đến mức độ hài lòng sinh viên Từ đó, nâng cao mức độ hài lòng thỏa mãn sinh viên chất lượng giáo dục 1.6 Nội dung nguyên cứu Ngoài phần phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề gồm chương:       Chương 1: Tổng quan Chương 2: Cơ sở lý thuyết mô hình nghiên cứu Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Giới thiệu sơ lược trường Đại học An Giang Chương 5: Kết nghiên cứu Chương 6: Kết luận kiến nghị Trang 10 Chuyên đề năm ba GVHD: Ths Huỳnh Đình Lệ Thu THANG ĐO Ý THỨC SINH VIÊN: YTSV1 -> YTSV4 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 656 Item-Total Statistics Corrected ItemScale Mean if Scale Variance if Total Item Deleted Item Deleted Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted YTSV1 10.21 5.125 336 652 YTSV2 10.56 4.402 461 571 YTSV3 10.43 4.316 539 516 YTSV4 10.29 4.717 415 602 THANG ĐO ĐIỀU KIỆN PHỤC VỤ DẠY VÀ HỌC: DKDH1 -> DKDH3 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 579 Item-Total Statistics Corrected ItemScale Mean if Scale Variance if Total Item Deleted Item Deleted Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted DKDH1 DKDH2 7.06 7.09 2.788 2.764 434 431 408 412 DKDH3 7.47 3.084 305 601 Trang 55 Chuyên đề năm ba GVHD: Ths Huỳnh Đình Lệ Thu THANG ĐO PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN: PPDGSV1-> PPDGSV4 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 694 Item-Total Statistics Corrected ItemScale Mean if Scale Variance if Total Item Deleted Item Deleted Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted PPDGSV1 9.54 5.014 444 652 PPDGSV2 9.80 5.097 401 678 PPDGSV3 9.54 4.551 599 553 PPDGSV4 9.62 4.832 478 630 THANG ĐO GIÁ TRỊ CẢM NHẬN CỦA SINH VIÊN: GTCNSV1-> GTCNSV9 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 860 Item-Total Statistics Corrected ItemScale Mean if Scale Variance if Total Item Deleted Item Deleted Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted GTCNSV1 23.95 43.619 355 865 GTCNSV2 24.05 40.144 528 852 GTCNSV3 24.01 40.162 530 851 GTCNSV4 24.02 40.521 545 849 GTCNSV5 24.33 38.855 690 836 GTCNSV6 24.43 38.756 675 837 GTCNSV7 24.21 37.694 705 833 GTCNSV8 24.40 39.275 636 841 GTCNSV9 24.24 39.503 618 843 Trang 56 Chuyên đề năm ba GVHD: Ths Huỳnh Đình Lệ Thu THANG ĐO MỨC ĐỘ HÀI LÒNG: MDHL1-> MDHL8 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 845 Item-Total Statistics Corrected ItemScale Mean if Scale Variance if Total Item Deleted Item Deleted Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted MDHL1 21.71 32.964 493 837 MDHL2 22.02 30.420 641 819 MDHL3 22.01 31.672 599 825 MDHL4 22.05 31.086 582 827 MDHL5 21.88 29.923 610 823 MDHL6 21.76 31.070 578 827 MDHL7 21.40 29.940 601 824 MDHL8 21.58 31.311 539 832 Trang 57 Chuyên đề năm ba GVHD: Ths Huỳnh Đình Lệ Thu PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA) LẦN a EFA yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên – lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 839 1106.370 df Sig 91 000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Rotation Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 4.765 34.034 34.034 4.765 34.034 34.034 4.160 29.717 29.717 1.596 11.398 45.432 1.596 11.398 45.432 1.984 14.170 43.887 1.190 8.498 53.930 1.190 8.498 53.930 1.406 10.043 53.930 906 6.474 60.404 858 6.129 66.533 787 5.623 72.156 731 5.219 77.374 650 4.642 82.016 579 4.134 86.150 10 477 3.409 89.559 11 399 2.851 92.410 12 398 2.845 95.255 13 344 2.456 97.711 14 321 2.289 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Trang 58 Chuyên đề năm ba GVHD: Ths Huỳnh Đình Lệ Thu Rotated Component Matrixa Component PPGD9 799 027 069 PPGD3 753 147 -.052 PPGD7 705 -.066 154 PPGD2 690 095 -.082 PPGD12 679 211 137 PPGD8 641 251 163 PPGD6 618 148 180 PPGD5 610 184 038 PPGD4 PPDGSV3 508 139 224 849 329 032 PPDGSV4 217 719 -.080 PPDGSV1 084 037 YTSV4 034 697 -.087 YTSV1 150 050 709 819 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Trang 59 Chuyên đề năm ba GVHD: Ths Huỳnh Đình Lệ Thu b EFA mức độ hài lòng (MDHL) - lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig .827 720.415 28 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative % of Cumulative % of Cumulative Component Total Variance % Total Variance % Total Variance % 3.856 1.015 752 597 580 510 412 279 48.199 12.687 9.396 7.466 7.245 6.369 5.153 3.484 48.199 3.856 60.887 1.015 70.282 77.749 84.994 91.363 96.516 100.000 48.199 12.687 48.199 2.675 60.887 2.196 33.432 27.454 33.432 60.887 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component MDHL2 MDHL5 MDHL3 MDHL7 MDHL4 MDHL6 MDHL8 MDHL1 750 724 712 706 699 690 650 614 147 134 112 -.551 428 -.164 -.523 418 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Trang 60 Chuyên đề năm ba GVHD: Ths Huỳnh Đình Lệ Thu c EFA giá trị cảm nhận (GTCN)- lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig .875 869.263 36 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Component Total Variance % Total 47.948 11.355 9.159 7.138 6.430 5.641 5.127 3.800 3.402 4.315 1.022 824 642 579 508 461 342 306 47.948 4.315 59.303 1.022 68.463 75.600 82.030 87.671 92.798 96.598 100.000 % of Variance 47.948 11.355 Rotation Sums of Squared Loadings Cumulative % of Cumulative % Total Variance % 47.948 2.728 59.303 2.610 30.306 28.997 30.306 59.303 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component GTCNSV7 GTCNSV5 GTCNSV6 GTCNSV8 GTCNSV9 GTCNSV4 GTCNSV2 GTCNSV3 GTCNSV1 794 782 766 738 726 647 630 630 450 154 -.076 152 217 221 -.527 -.416 -.262 595 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Trang 61 Chuyên đề năm ba GVHD: Ths Huỳnh Đình Lệ Thu LẦN (SAU KHI LOẠI PPGD4,MDHL1,4,7,8, GTCNSV1,2,4) a EFA yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên – Lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig .838 987.557 78 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative % of Cumulative % of Cumulative Component Total Variance % Total Variance % Total Variance % 10 11 12 13 4.448 1.592 1.174 863 829 747 659 647 492 451 399 362 337 34.218 12.247 9.031 6.636 6.374 5.748 5.070 4.981 3.785 3.473 3.067 2.782 2.589 34.218 4.448 46.464 1.592 55.495 1.174 62.131 68.505 74.254 79.324 84.304 88.090 91.562 94.629 97.411 100.000 34.218 12.247 9.031 34.218 3.923 46.464 1.946 55.495 1.345 30.176 14.972 10.347 30.176 45.148 55.495 Extraction Method: Principal Component Analysis Trang 62 Chuyên đề năm ba GVHD: Ths Huỳnh Đình Lệ Thu Rotated Component Matrixa Component PPGD9 PPGD3 PPGD7 PPGD2 PPGD12 PPGD8 PPGD6 PPGD5 PPDGSV3 PPDGSV4 PPDGSV1 YTSV4 YTSV1 803 752 712 694 675 644 617 609 142 218 085 034 155 039 147 -.049 095 209 254 153 168 107 -.052 204 -.080 121 161 185 -.023 020 -.055 027 851 729 698 -.075 069 815 734 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Trang 63 Chuyên đề năm ba GVHD: Ths Huỳnh Đình Lệ Thu b EFA mức độ hài lòng (MDHL) – lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .779 239.077 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance 2.340 602 542 517 58.492 15.039 13.542 12.927 Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 58.492 73.531 87.073 100.000 Total 2.340 % of Variance 58.492 Cumulative % 58.492 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component MDHL2 MDHL3 MDHL5 MDHL6 775 774 772 737 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Trang 64 Chuyên đề năm ba GVHD: Ths Huỳnh Đình Lệ Thu c EFA giá trị cảm nhận (GTCN) – lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .866 599.421 15 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance 57.651 12.748 9.251 8.095 6.305 5.950 3.459 765 555 486 378 357 Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 57.651 70.399 79.650 87.745 94.050 100.000 Total 3.459 % of Variance 57.651 Cumulative % 57.651 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component GTCNSV7 GTCNSV6 GTCNSV5 GTCNSV9 GTCNSV8 GTCNSV3 804 785 781 780 777 613 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Trang 65 Chuyên đề năm ba GVHD: Ths Huỳnh Đình Lệ Thu PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ KIỂM TRA CÁC GIẢ ĐỊNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH MÔ HÌNH THỨ NHẤT a CÁC PHẦN DƯ CÓ PHÂN PHỐI CHUẨN Trang 66 Chuyên đề năm ba GVHD: Ths Huỳnh Đình Lệ Thu b PHƯƠNG SAI CỦA PHẦN DƯ KHÔNG ĐỔI Trang 67 Chuyên đề năm ba GVHD: Ths Huỳnh Đình Lệ Thu MÔ HÌNH THỨ HAI a CÁC PHẦN DƯ CÓ PHÂN PHỐI CHUẨN Trang 68 Chuyên đề năm ba GVHD: Ths Huỳnh Đình Lệ Thu b PHƯƠNG SAI CỦA PHẦN DƯ KHÔNG ĐỔI Trang 69
- Xem thêm -

Xem thêm: Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên Trường Đại học An Giang, Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên Trường Đại học An Giang, Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên Trường Đại học An Giang, CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU, 2 Dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng, CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 2 Thiết kế nghiên cứu, CHƯƠNG 4: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG, 3 Sơ đồ tổ chức về trường đại học An Giang, CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, 2 Kết quả cronbach’s alpha, 5 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên - Mô hình thứ nhất, Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu:, CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, 1 Kết quả chính và ý nghĩa của đề tài, PHỤ LỤC 4:KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THUỘC TÍNH đến sự đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên trường đại học An Giang BẰNG CRONBACH’S ALPHA (N = 260), PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA), PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ KIỂM TRA CÁC GIẢ ĐỊNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn