Bài 35: Địa lí ngành Dịch vụ

10 805 3 Gửi tin nhắn cho Nicolas Léonard Sadi Carno
Nicolas Léonard Sadi Carno

Nicolas Léonard Sadi Carno

Tải lên: 11,616 tài liệu

  • Loading...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2013, 01:25

Buôn bán Du lòch Ngân hàng Thể dục thể thao Ch ngươ IX A LÍ D CH VĐỊ Ị Ụ BÀI 35 VAI TRÒ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ I. CƠ CẤU VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC NGÀNH DỊCH VỤ II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ III. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ TRÊN THẾ GIỚI Trực tiếp tạo ra sản phẩm Cơng nghiệp Nơng nghiệp Không trực tiếp tạo ra sản phẩm D ch vị ụ Ngành dòch vụ khác ngành công nghiệp, nông nghiệp ở điểm nào? 1.Khái niệm 1.Khái niệm : : I. Cơ cấu và vai trò của ngành dòch vụ Là ngành không trực tiếp tạo ra sản phẩm 2. Cơ cấu Hết sức Hết sức phức tạp phức tạp , có 3 nhóm , có 3 nhóm : :  Dòch vụ kinh doanh Dòch vụ kinh doanh : Giao thông vận tải và thông tin : Giao thông vận tải và thông tin liên lạc, tài chính, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, liên lạc, tài chính, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, các dòch vụ nghề nghiệp các dòch vụ nghề nghiệp  Dòch vụ tiêu dùng Dòch vụ tiêu dùng : Hoạt động buôn bán, bán lẻ, du : Hoạt động buôn bán, bán lẻ, du lòch, các dòch vụ cá nhân (y tế, giáo dục, thể thao) lòch, các dòch vụ cá nhân (y tế, giáo dục, thể thao)  Dòch vụ công cộng Dòch vụ công cộng : dòch vụ hành chính công, các hoạt : dòch vụ hành chính công, các hoạt động đoàn thể…. động đoàn thể…. Kt hp SGKcho bit cỏc hỡnh bờn thuc nhúm no? D ch v kinh doanh Dũch vuù coõng coọng Dũch vuù tieõu duứng 3.Vai trò Sản phẩm Tiêu thụ Nông nghiệp  Thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất Thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất Vận chuyển máy móc p h a â n b o ù n t h u o á c t r ư ø s a â u Vận chuyển sản phẩm  Sử dụng tốt hơn nguồn lao động tạo thêm việc làm Giới thiệu việc làm  Khai thác tốt hơn tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử và các thành tựu của khoa học Du l ch H Longị ạ . ngươ IX A LÍ D CH VĐỊ Ị Ụ BÀI 35 VAI TRÒ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ I. CƠ CẤU VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC NGÀNH DỊCH VỤ II. CÁC. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ III. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ TRÊN THẾ GIỚI Trực tiếp tạo ra sản phẩm Cơng nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 35: Địa lí ngành Dịch vụ, Bài 35: Địa lí ngành Dịch vụ, Bài 35: Địa lí ngành Dịch vụ

Bình luận về tài liệu bai-35-dia-li-nganh-dich-vu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP