Bài tập trắc nghiệm Mũ và Logarit (có đáp án) (Phần 1: Tóm tắt lý thuyết, Phần 2: Bài tập trắc nghiệm)

56 907 2
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2016, 15:24

Bài tập trắc nghiệm Mũ và Logarit (có đáp án) Bài tập trắc nghiệm Mũ và Logarit (có đáp án) Bài tập trắc nghiệm Mũ và Logarit (có đáp án) Bài tập trắc nghiệm Mũ và Logarit (có đáp án) Bài tập trắc nghiệm Mũ và Logarit (có đáp án) Bài tập trắc nghiệm Mũ và Logarit (có đáp án) Bài tập trắc nghiệm Mũ và Logarit (có đáp án) Bài tập trắc nghiệm Mũ và Logarit (có đáp án) Tài liệu trắc nghiệm giải tích 12 Chun đề “lũy thừa – mũ – loogarit” PHẦN I TĨM TẮT LÝ THUYẾT LUỸ THỪA I/ Đònh nghóa: n ∈ a = a.a a 1/ Luỹ thừa với số mũ nguyên dương: a R, ( n thừa số a) a −n = n , a0 = a ≠ 2/ Luỹ thừa với số mũ nguyên âm: a 0, m n 3/ Luỹ thừa với số mũ hữu tỷ: a > 0, a = n a m ( m, n ∈ Z,n ≥ ) α 4/ Luỹ thừa với số mũ thực: Cho a > 0, số vô tỷ ( rn ) α Trong dãy số hữu tỷ mà lim rn = aα = lim a rn n→+∞ II/ Tính chất: 1/ Luỹ thừa với số mũ nguyên ≠ ≠ Cho a 0, b m, n số nguyên ta có: a a = a m 1/ n m+ n a :a = a m 2/ n 3/ n 4/ (a.b)n = a n b n 6/ với a > thì: an a  ÷ = n b b 5/ am > an ⇔ m > n am > an ⇔ m < n 7/ với < a < Hệ quả: 1/ Với < a < b m số nguyên thì: a) Đ Giáo viên: a m < bm ⇔ m > b) a m > bm ⇔ m < BP Trang ( a m ) = a mn n m −n Tài liệu trắc nghiệm giải tích 12 Chun đề “lũy thừa – mũ – loogarit” 2/ Với a < b, n số tự nhiên lẻ thì: an < bn 3/ Với a > 0, b > 0, n số nguyên khác thì: a n = bn ⇔ a = b CĂN BẬC n a) ĐN: Cho số thực b số dương n ( số b an = b Từ đònh nghóa suy ra: b∈R Với n lẻ Với n chẵn • • n≥2 ) Số a gọi bậc n n n b n b n a = mn am , giá trò âm - b) Một số tính chất bậc n: a ≥ 0,b ≥ Với , m, n nguyên dương, ta có: n 1/ n n ab = n a n b ap = 3/ ( ) n a p 2/ (a > 0) a = b m n 4/ n n a (b > 0) b a = mn a 5/ 3/ Tính chất luỹ thừa với số mũ hữu tỷ số mũ thực: a ,b > 0;x , y ∈ R Cho ta có: a a = a x 1/ y Đ Giáo viên: b có bậc n b, kí hiệu b < 0: Không tồn bậc n b b = 0: Có bậc n b b > 0: Có hai trái dấu, kí hiệu giá trò dương x+y 2/ ax = a x−y y a ( a x ) = a xy y 3/ BP Trang Tài liệu trắc nghiệm giải tích 12 Chun đề “lũy thừa – mũ – loogarit” x 4/ 7/ (a.b) x = a x b x ax a   = x b b 5/ a x = a y ⇔ x = y ( a ≠ 1) 8/ với a > thì: ax > ay ⇔ x > y 6/ a x > ∀x ∈ R ; với < a < ax > ay ⇔ x < y LÔGARIT < a ≠1 I/ Đònh nghóa: Cho , lôgarit số a số dương b số α cho b = a Kí hiệu: logab log a b = α ⇔ b = a α Ta có: II/ Tính chất: < a ≠ 1, x, y > 1/ Cho ta có: log a = 0;log a a = 1;log a a α = α ; a loga x = x 1/ ⇔ 2/ Khi a > thì: logax > logay x>y ⇔ Khi < a < thì: logax > logay x thì: logax > x>1 ⇔ b) Khi < a < thì: logax > x ta có: log b x ⇔ log b a.log a x = log b x log b a Hệ quả: log a b = 1/ β / log n a = n log a x 3/ log a α x β = log a x log b a α HÀM SỐ LUỸ THỪA y = xα a) b) c) ĐN: Hàm số có dạng với Tập xác đònh: α • D = R với nguyên dương D = R \ { 0} α • với nguyên âm ( 0; +∞ ) α • D= với không nguyên Đạo hàm Hàm số d) α∈R ) có đạo hàm với x > ( 0; +∞ ) Tính chất hàm số lũy thừa khoảng Đ Giáo viên: ( x ) ' = αx α y = xα α ∈ R ( BP Trang α−1 Tài liệu trắc nghiệm giải tích 12 Chun đề “lũy thừa – mũ – loogarit” Đồ thò qua điểm (1; 1) α α • Khi > hàm số đồng biến, < hàm số nghòch Biến α α Đồ thò hàm số tiệm cận > < đồ thò hàm số có tiệm cận ngang trục Ox, tiệm cận đứng trục Oy HÀM SỐ MŨ • • a) ĐN: Hàm số có dạng y = a x (0 < a ≠ 1) b) Tập xác đònh: D = R, tập giá trò c) Đạo hàm: Hàm số (a )'=a x e) x y = a x (0 < a ≠ 1) (e )'=e x ln a ( 0; +∞ ) có đạo hàm với x x , Đặc biệt: d) Sự biến thiên: Khi a > 1: Hàm số đồng biến Khi < a < 1: hàm số nghòch biến Đồ thò: đồ thò hàm số có tiệm cận ngang trục Ox qua điểm (0; 1), (1; a) nằm phía trục hoành HÀM SỐ LÔGARIT y = log a x (0 < a ≠ 1) a) ĐN: Hàm số có dạng b) Tập xác đònh: D = c) Đạo hàm: Hàm số ( log a x ) ' = x ln a ( 0;+∞ ) , tập giá trò R y = log a x (0 < a ≠ 1) ( ln x ) ' = , Đặc biệt: x d) Sự biến thiên: Khi a > 1: Hàm số đồng biến Đ Giáo viên: BP Trang có đạo hàm với x > Tài liệu trắc nghiệm giải tích 12 Chun đề “lũy thừa – mũ – loogarit” f) Khi < a < 1: hàm số nghòch biến Đồ thò: đồ thò hàm số có tiệm cận đứng trục Oy qua điểm (1; 0), (a; 1) nằm phía phải trục tung log x PHẦN II BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM L thõa −0,75    ÷  16  C©u1: TÝnh: K = A 12 B 16 − , ta ®ỵc: C 18 −1 −3 2 + 5 1 + ÷ 8 10 :10 −2 − ( 0, 25 ) −3 C©u2: TÝnh: K = A 10 B -10 −3 1 9÷   −3 1 −3 25 + ( 0, )  ÷ 2 ( ) A , ta ®ỵc C 12 D 15 : −2 + 3−2 C©u3: TÝnh: K = 33 13 B ( 0, 04 ) C −1,5 C©u4: TÝnh: K = A 90 B 121 7 − ( 0,125 ) : − 3 C©u5: TÝnh: K = A B , ta ®ỵc A a B C©u7: BiĨu thøc a A a Đ Giáo viên: a , ta ®ỵc C 120 B a D 125 , ta ®ỵc C -1 C : a2 D − C©u6: Cho a lµ mét sè d¬ng, biĨu thøc D 24 a D a a viÕt díi d¹ng l thõa víi sè mò h÷u tû lµ: 11 D a6 viÕt díi d¹ng l thõa víi sè mò h÷u tû lµ: C a D a BP Trang Tài liệu trắc nghiệm giải tích 12 Chun đề “lũy thừa – mũ – loogarit” x x x C©u8: BiĨu thøc A (x > 0) viÕt díi d¹ng l thõa víi sè mò h÷u tû lµ: 5 x3 x2 x3 x3 B C D x x C©u9: Cho f(x) = Khi ®ã f(0,09) b»ng: A 0,1 B 0,2 C 0,3 D 0,4 x x2 C©u10: Cho f(x) = A B x Khi ®ã f 11 10 C x x 12 x C©u11: Cho f(x) = A 2,7 B 3,7 43+ 21−  13   ÷  10  b»ng: 13 10 D Khi ®ã f(2,7) b»ng: C 4,7 D 5,7 : 24+ C©u12: TÝnh: K = , ta ®ỵc: A B C D C©u13: Trong c¸c ph¬ng tr×nh sau ®©y, ph¬ng tr×nh nµo cã nghiƯm? x 1 x−4 +5 = A +1=0 B C©u14: MƯnh ®Ị nµo sau ®©y lµ ®óng? A ( 3− ) ( x + ( x − 1) = 11 − ( 4− 2) < ( 4− 2) ) D x −1 = C D C©u15: Chän mƯnh ®Ị ®óng c¸c mƯnh ®Ị sau: 1,4 4− > 4− 3 1 1  ÷ πβ KÕt ln nµo sau ®©y lµ ®óng? A α < β B α > β C α + β =  12  x − y ÷   C©u17: Cho K = A x B 2x C©u18: Rót gän biĨu thøc: Đ Giáo viên: C x + 81a b biĨu thøc rót gän cđa K lµ: D x - , ta ®ỵc: BP Trang D e 2 2  ÷ C α < D α ∈ R C©u25: Trơc c¨n thøc ë mÉu biĨu thøc A 25 + 10 + C©u26: Rót gän biĨu thøc A a B 2a C©u27: Rót gän biĨu thøc A b B b2 Đ Giáo viên: B 1 a 2 ÷ a 5−32 ta ®ỵc: 5+32 C −1 (a > 0), ta ®ỵc: C 3a D 4a b ( ) : b −2 −1 C b 3 (b > 0), ta ®ỵc: D b4 BP Trang 75 + 15 + D 5+34 Tài liệu trắc nghiệm giải tích 12 Chun đề “lũy thừa – mũ – loogarit” xπ x2 : x4π C©u28: Rót gän biĨu thøc x A C©u29: Cho x B x + − x = 23 A π x C D Khi ®o biĨu thøc K = − (x > 0), ta ®ỵc: B C ( a + 1) C©u30: Cho biĨu thøc A = cđa A lµ: A B −1 x2 + 3x + − x − x − 3− x + ( b + 1) cã gi¸ trÞ b»ng: D −1 NÕu a = C ( + 3) −1 vµ b = ( − 3) −1 th× gi¸ trÞ D Hµm sè L thõa − x2 C©u1: Hµm sè y = cã tËp x¸c ®Þnh lµ: A [-1; 1] B (-∞; -1] ∪ [1; +∞) C©u2: Hµm sè y = ( 4x −1 ) D R cã tËp x¸c ®Þnh lµ: B (0; +∞)) C R\ A R C R\{-1; 1} −4  − ;  1  2 D  1 − ; ÷   (4−x ) C©u3: Hµm sè y = cã tËp x¸c ®Þnh lµ: A [-2; 2] B (-∞: 2] ∪ [2; +∞) x π + ( x − 1) C R D R\{-1; 1} e C©u4: Hµm sè y = cã tËp x¸c ®Þnh lµ: A R B (1; +∞) C (-1; 1) D R\{-1; 1} C©u5: Hµm sè y = (x + 1) cã ®¹o hµm lµ: 4x 4x x +1 A y’ = C©u6: Hµm sè y = Đ Giáo viên: B y’ = 2x − x + 3 ( x + 1) 2x x + C y’ = cã ®¹o hµm f’(0) lµ: BP Trang ( 4x x + D y’ = ) Tài liệu trắc nghiệm giải tích 12 Chun đề “lũy thừa – mũ – loogarit” − A 3 B 2x − x C©u7: Cho hµm sè y = A R B (0; 2) C©u8: Hµm sè y = C a + bx3 §¹o hµm f’(x) cã tËp x¸c ®Þnh lµ: C (-∞;0) ∪ (2; +∞) D R\{0; 2} cã ®¹o hµm lµ: bx bx A y’ = A 3 a + bx3 C©u9: Cho f(x) = B y’ = x2 x2 B C©u10: Cho f(x) = D ( a + bx ) 3bx 2 C y’ = 3bx a + bx3 D y’ = a + bx §¹o hµm f’(1) b»ng: C x−2 x +1 D §¹o hµm f’(0) b»ng: 3 A B C D C©u11: Trong c¸c hµm sè sau ®©y, hµm sè nµo ®ång biÕn trªn c¸c kho¶ng nã x¸c ®Þnh? A y = x -4 B y = x − ( x + 2) C y = x D y = x −2 C©u12: Cho hµm sè y = HƯ thøc gi÷a y vµ y” kh«ng phơ thc vµo x lµ: A y” + 2y = B y” - 6y2 = C 2y” - 3y = D (y”)2 - 4y = C©u13: Cho hµm sè y = x-4 T×m mƯnh ®Ị sai c¸c mƯnh ®Ị sau: A §å thÞ hµm sè cã mét trơc ®èi xøng B §å thÞ hµm sè ®i qua ®iĨm (1; 1) C §å thÞ hµm sè cã hai ®êng tiƯm cËn D §å thÞ hµm sè cã mét t©m ®èi xøng C©u14: Trªn ®å thÞ (C) cđa hµm sè y = (C) t¹i ®iĨm M0 cã ph¬ng tr×nh lµ: Đ Giáo viên: x π lÊy ®iĨm M0 cã hoµnh ®é x0 = TiÕp tun cđa BP Trang 10 Tài liệu trắc nghiệm giải tích 12 Chun đề “lũy thừa – mũ – loogarit” y = log x B Đồ thị hàm số y = y = log x a Đồ thị hàm số y = logax đối xứng qua 0y a D Đồ thị hàm số Đồ thị hàm số y = = logax đối xứng qua Ox a ≠1 Câu 108:Cho < a Tìm kết luận sai A Hàm số y = logax đồng biến a >1 B Hàm số y = logax giảm < a < lim loga x = x→−∞ B a > D Đồ thị hàm số y = ax có tiệm cận đứng a ≠1 Câu 109:Cho < a Tìm kết luận A Hàm số y = logax đồng biến khoảng B Hàm số y = logax nghịch biến R lim loga x = ( 0; +∞ ) x →+∞ B a > D Đồ thị hàm số y = logax có tiệm cận đứng a ≠1 Câu 110:Cho < a Tìm kết luận ( 0; +∞ ) A Hàm số y = logax có tập giá trị B Hàm số y = logax xác định R B Hàm số y = ax có tập giá trị R D Đồ thị hàm số y = logax Ox có điểm chung l o gx + l o g ( x − ) = Câu 111: Phương trình: có nghiệm là: A B C D 10 ( lg 54 − x3 Câu 112: Phương trình: A B ) = 3lgx có nghiệm là: C D ln x + ln ( 3x − ) Câu 113: Phương trình: = có nghiệm? A B C D Đ Giáo viên: BP Trang 42 Tài liệu trắc nghiệm giải tích 12 Chun đề “lũy thừa – mũ – loogarit” ln ( x + 1) + ln ( x + 3) = ln ( x + ) Câu 114: Phương trình: A B Câu 115: Phương trình: A 24 B 36 C D log2 x + log x + log8 x = 11 có nghiệm là: C 45 D 64 log x + 3log x = Câu 116: Phương trình: có tập nghiệm là: A { 2; 8} B { 4; 3} C ( { 4; 16} ) D ∅ lg x − 6x + = lg ( x − 3) Câu 117: Phương trình: A { 5} B { 3; 4} { 10; 100} { 1; 20} B x −2+log x = 1000 Câu 119: Phương trình: A { 4; 8} D + − lgx + lgx Câu 118: Phương trình: A C có tập nghiệm là: { 10; 100} ∅ = có tập nghiệm là: C 1   ; 10   10  D có tập nghiệm là: 1   ; 1000   10  { 10; 20} B C log2 x + log x = Câu 120: Phương trình: có tập nghiệm là: A { 4} B { 3} Câu 121: Phương trình: A { 3} B A x = Đ Giáo viên: C log2 x = −x + { 4} Câu 122: Phương trình { 2; 5} 43x −2 C = 16 B x = { 2; 5} ∅ D ∅ có tập nghiệm là: D ∅ có nghiệm là: C BP Trang 43 D D ∅ Tài liệu trắc nghiệm giải tích 12 Chun đề “lũy thừa – mũ – loogarit” 2x −x− = Câu 123: Tập nghiệm phương trình: A { 0; 1} ∅ 16 là: { −2; 2} B {2; 4} C D 42x+3 = 84−x Câu 124: Phương trình có nghiệm là: A B C D −x Câu 125: Phương trình A B Câu 126: Phương trình: A B Câu 127: Phương trình: A -3 B  2 0,125.42x−3 =  ÷ ÷   C 2x + x−1 + x−2 = 3x − 3x−1 + 3x−2 2x +6 C + 2x +7 = 17 C Câu 128: Tập nghiệm phương trình: A { 2; 4} B { 3; 5} { 1; 3} C + = 5x x Câu 129: Phương trình: A B có nghiệm là: D D có nghiệm là: D x −1 + 53−x = 26 D ∅ x có nghiệm là: C D 9x + x = 2.4 x Câu 130: Phương trình: có nghiệm là: A B C D x = −x + Câu 131: Phương trình: có nghiệm là: A B C D Câu 132: Nếu A Câu 133: Nếu Đ Giáo viên: log x 243 = B x bằng: C logx = −4 có nghiệm là: D x bằng: BP Trang 44 là: Tài liệu trắc nghiệm giải tích 12 Chun đề “lũy thừa – mũ – loogarit” A Câu 134: A B Câu 135: Nếu A B 2 Câu 137: Nếu A ab C bằng: C D D loga x = loga − loga + loga 2 Câu 136: Nếu A B 3log ( log 16 ) + log C D loga x = (loga − 3loga 4) 2 B C log x = 5log a + log b 4 a b (a > 0, a khác 1) x bằng: (a > 0, a khác 1) x bằng: D 16 (a, b > 0) x bằng: B C 5a + 4b D 4a + 5b log x = 8log ab − log a 3b Câu 138: Nếu (a, b > 0) x bằng: 14 12 a b a b a b a b14 A B C D Câu 139: Cho lg2 = a Tính lg25 theo a? A + a B 2(2 + 3a) C 2(1 - a) D 3(5 - 2a) lg 64 Câu 140: Cho lg5 = a Tính theo a? A + 5a B - 6a C - 3a D 6(a - 1) 125 Câu 141: Cho lg2 = a Tính lg theo a? A - 5a B 2(a + 5) Câu 142: Cho log = a A 3a + Đ Giáo viên: Khi B log 500 ( 3a + ) C 4(1 + a) D + 7a tính theo a là: C 2(5a + 4) BP Trang 45 D 6a - Tài liệu trắc nghiệm giải tích 12 Chun đề “lũy thừa – mũ – loogarit” Câu 143: Cho A log = a 2a − a −1 Câu 145: Cho log Khi log318 tính theo a là: B a a +1 = a; log3 = b a+b C 2a + Khi log D - 3a tính theo a b là: ab a+b a2 + b2 A B C a + b D 2 Câu 146: Giả sử ta có hệ thức a + b = 7ab (a, b > 0) Hệ thức sau đúng? a+b log2 = log a + log b log ( a + b ) = log2 a + log b A B a+b a+b log = ( log2 a + log b ) log = log2 a + log b C D log 8.log 81 Câu 147: A B bằng: C D 12 log ( 2x − x ) Câu 148: Với giá trị x biểu thức có nghĩa? A < x < B x > C -1 < x < D x < ( log x − x − 2x ) Câu 149: Tập hợp giá trị x để biểu thức có nghĩa là: A (0; 1) B (1; +∞) C (-1; 0) ∪ (2; +∞) D (0; 2) ∪ (4; +∞) log 3.log3 36 Câu 150: bằng: A B C D Câu 151: Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hàm số y = ax với < a < hàm số đồng biến (-∞: +∞) B Hàm số y = ax với a > hàm số nghịch biến (-∞: +∞) C Đồ thị hàm số y = ax (0 < a khác 1) ln qua điểm (a ; 1) x 1  ÷ a D Đồ thị hàm số y = ax y = (0 < a 1) đối xứng với qua trục tung Câu 152: Cho a > Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: A ax > x > B < ax < x < Đ Giáo viên: BP Trang 46 Tài liệu trắc nghiệm giải tích 12 Chun đề “lũy thừa – mũ – loogarit” a x1 < a x2 C Nếu x1 < x2 D Trục tung tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = ax Câu 153: Cho < a < Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: A ax > x < B < ax < x > a x1 < a x2 C Nếu x1 < x2 D Trục hồnh tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = ax Câu 154: Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hàm số y = B Hàm số y = C Hàm số y = loga x log a x log a x với < a < hàm số đồng biến khoảng (0 ; +∞) với a > hàm số nghịch biến khoảng (0 ; +∞) (0 < a khác 1) có tập xác định R log a x log x a D Đồ thị hàm số y = y = (0 < a khác 1) đối xứng với qua trục hồnh Câu 155: Cho a > Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: A B log a x log a x > x > < < x < C Nếu x1 < x2 log a x1 < log a x loga x D Đồ thị hàm số y = có tiệm cận ngang trục hồnh Câu 156: Cho < a < 1Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: A B log a x log a x > < x < < x > C Nếu x1 < x2 log a x1 < log a x loga x D Đồ thị hàm số y = có tiệm cận đứng trục tung Câu 157: Cho a > 0, a khác Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Tập giá trị hàm số y = ax tập R Đ Giáo viên: BP Trang 47 Tài liệu trắc nghiệm giải tích 12 Chun đề “lũy thừa – mũ – loogarit” loga x B Tập giá trị hàm số y = tập R x C Tập xác định hàm số y = a khoảng (0; +∞) loga x D Tập xác định hàm số y = ( ln −x + 5x − Câu 158: Hàm số y = A (0; +∞) ln Câu 159: Hàm số y = A (-∞; -2) ( ) tập R có tập xác định là: B (-∞; 0) C (2; 3) x2 + x − − x ) B (1; +∞) D (-∞; 2) (3; +∞) có tập xác định là: C (-∞; -2) ẩ (2; +∞) D (-2; 2) ln − sin x Câu 160: Hàm số y = A C có tập xác định là: π  R \  + k2 π, k ∈ Z  2  π  R \  + kπ, k ∈ Z  3  Câu 161: Hàm số y = A (0; +∞)\ {e} B R \ { π + k2 π, k ∈ Z} D R 1 − ln x có tập xác định là: B (0; +∞) C R ( log5 4x − x Câu 162: Hàm số y = A (2; 6) D (0; e) ) có tập xác định là: B (0; 4) C (0; +∞) log D R 6−x Câu 163: Hàm số y = có tập xác định là: A (6; +∞) B (0; +∞) C (-∞; 6) D R Câu 164: Hàm số dới đồng biến tập xác định nó? x ( 0,5 ) 2  ÷ 3 x ( 2) x x A y = B y = C y = D y = Câu 165: Hàm số dới nghịch biến tập xác định nó? log x log x A y = B y = Câu 166: Số dới nhỏ 1? Đ Giáo viên: e  ÷ π log e x C y = BP Trang 48 π D y = log π x Tài liệu trắc nghiệm giải tích 12 Chun đề “lũy thừa – mũ – loogarit” 2 3÷   ( 3) e A B Câu 167: Số dới nhỏ 1? A C log log π ( 0, ) Câu 168: Hàm số y = A y’ = x2ex (x ) − 2x + e D log π e π B πe C có đạo hàm là: B y’ = -2xex C y’ = (2x - 2)ex D Kết khác Câu 169: Cho f(x) = Đạo hàm f’(1) : A e2 B -e C 4e D 6e ex − e− x Câu 170: Cho f(x) = Đạo hàm f’(0) bằng: A B C D Câu 171: Cho f(x) = ln x Đạo hàm f’(e) bằng: A B e Câu 172: Hàm số f(x) = − A ln x x2 B C ln x + x x ln x x ( ln x + Câu 173: Cho f(x) = A B ) e Câu 174: Cho f(x) = A B C ln x x4 Giáo viên: D Kết khác Đạo hàm f’(1) bằng: C D π 8÷   Đạo hàm f’ bằng: C D ln t anx Đ D e có đạo hàm là: ln sin 2x Câu 175: Cho f(x) = A B log e x ex x2 e D eπ Đạo hàm C  π f ' ÷ 4 bằng: D BP Trang 49 Tài liệu trắc nghiệm giải tích 12 Chun đề “lũy thừa – mũ – loogarit” ln Câu 176: Cho y = A y’ - 2y = C yy’ - = 1+ x Hệ thức y y’ khơng phụ thuộc vào x là: B y’ + ey = D y’ - 4ey = esin 2x Câu 177: Cho f(x) = A B ecos Đạo hàm f’(0) bằng: C D x Câu 178: Cho f(x) = A B Đạo hàm f’(0) bằng: C D x −1 x +1 Câu 179: Cho f(x) = Đạo hàm f’(0) bằng: A B ln2 C 2ln2 D Kết khác f ' ( 0) Câu 180: Cho f(x) = tanx ϕ(x) = ln(x - 1) Tính A -1 B.1 C D -2 ( ln x + x + ϕ ' ( 0) Đáp số tốn là: ) Câu 181: Hàm số f(x) = có đạo hàm f’(0) là: A B C D Câu 182: Cho f(x) = 2x.3x Đạo hàm f’(0) bằng: A ln6 B ln2 C ln3 D ln5 Câu 183: Cho f(x) = A π(1 + ln2) x π πx ln Câu 184: Hàm số y = A cos 2x Đạo hàm f’(1) bằng: B π(1 + lnπ) cos x + sin x cos x − sin x B ( sin 2x log x + Câu 185: Cho f(x) = A ln ) C cos2x Đ Giáo viên: D sin2x Đạo hàm f’(1) bằng: B + ln2 lg x D π2lnπ có đạo hàm bằng: C 2 Câu 186: Cho f(x) = C πlnπ Đạo hàm f’(10) bằng: BP Trang 50 D 4ln2 Tài liệu trắc nghiệm giải tích 12 Chun đề “lũy thừa – mũ – loogarit” A ln10 B ex 5ln10 C 10 D + ln10 Câu 187: Cho f(x) = Đạo hàm cấp hai f”(0) bằng: A B C D x ln x Câu 188: Cho f(x) = A B Đạo hàm cấp hai f”(e) bằng: C D xe − x Câu 189: Hàm số f(x) = đạt cực trị điểm: A x = e B x = e2 C x = D x = 2 Câu 190: Hàm số f(x) = x ln x A x = e đạt cực trị điểm: e B x = Câu 191: Hàm số y = eax C x = y ( ) = a n eax n! xn y ( ) = ( − 1) n e n n +1 y( ) = n!eax n n A B Câu 192: Hàm số y = lnx có đạo hàm cấp n là: n D x = (a 0) có đạo hàm cấp n là: y ( ) = e ax y( ) = 1 e C ( n − 1) ! x n y( ) = n xn y ( ) = n.e ax n D y( ) = n n! x n +1 A B C D Câu 193: Cho f(x) = x2e-x bất phương trình f’(x) ≥ có tập nghiệm là: A (2; +∞) B [0; 2] C (-2; 4] D Kết khác −0,75    ÷  16  Câu 194: Tính: K = A 12 B 16 − 1 + ÷ 8 , ta được: C 18 D 24 23.2 −1 + 5−3.54 10 −3 :10 −2 − ( 0, 25 ) Câu 195: Tính: K = A 10 B -10 , ta C 12 D 15 Đ Giáo viên: −3 1 2:4 + 9÷   −3 1 5−3.252 + ( 0, )  ÷ 2 −2 Câu 196: Tính: K = ( ) −2 , ta đợc BP Trang 51 Tài liệu trắc nghiệm giải tích 12 Chun đề “lũy thừa – mũ – loogarit” A 33 13 B C ( 0, 04 ) −1,5 Câu 197: Tính: K = A 90 B 121 7 D − ( 0,125 ) : − 3 Câu 198: Tính: K = A B − , ta đợc C 120 , ta đợc C -1 a a viết dới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ 11 a6 a5 a6 B Câu 200: Biểu thức a a B x C : a2 a B x a C x C Câu 202: Cho f(x) = A 0,1 B 0,2 D Câu 203: Cho f(x) = A B x Khi f 11 10 D x Khi f(0,09) bằng: C 0,3 D 0,4 x x2 a (x > 0) viết dới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là: x x D viết dới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là: x x x Câu 201: Biểu thức A D a6 A D 125 Câu 199: Cho a số dơng, biểu thức là: A C x x 12 x Câu 204: Cho f(x) = A 2,7 B 3,7 43+ 21− 13 10  13   10 ÷   bằng: D Khi f(2,7) bằng: C 4,7 D 5,7 : 24+ Câu 205: Tính: K = , ta đợc: A B C D Câu 206: Trong phương trình sau đây, phương trình có nghiệm? Đ Giáo viên: BP Trang 52 Tài liệu trắc nghiệm giải tích 12 Chun đề “lũy thừa – mũ – loogarit” x 1 x−4 +5 = A +1=0 B Câu 207: Mệnh đề sau đúng? A ( 3− ) ( 11 − ( 4− 2) < ( 4− 2) ) D x −1 = C D Câu 208: Chọn mệnh đề mệnh đề sau: 1,4 4− > 4− 3 1 1  ÷ π Kết luận sau đúng? A α < β B α > β C α + β =  12  x − y  ÷   Câu 210: Cho K = A x B 2x π D D α.β = −1  y y + ÷  − x x÷   C x + 81a b Câu 211: Rút gọn biểu thức: biểu thức rút gọn K là: D x - , ta đợc: 9a b A 9a2b B -9a2b Câu 212: Rút gọn biểu thức: C x ( x + 1) D Kết khác , ta đợc: x2 x + A x (x + 1) B C - A x B : x C Đ Giáo viên: x 16 , ta đợc: D x viết dới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỉ là: 18 A D x ( x + 1) 23 2 3 Câu 214: Biểu thức K = 2  ÷ 3 x 11 x x x x Câu 213: Rút gọn biểu thức: x ( x + 1) 12 B 2  ÷ 3 C  8  ÷ 3 BP Trang 53 D  6  ÷ 3 e 2 2  ÷ C α < 3 Câu 218: Trục thức mẫu biểu thức A 25 + 10 + 3 B Câu 220: Rút gọn biểu thức A b B b2 Câu 221: Rút gọn biểu thức A x Câu 222: Cho − A ta đợc: Câu 219: Rút gọn biểu thức A a B 2a 5−32 D α ẻ R B 1 a 2 ÷ a C b ( D (b > 0), ta đợc: D b4 C b3 xπ x2 : x4π (x > 0), ta đợc: π x D x2 Khi đo biểu thức K = ( a + 1) C −1 + ( b + 1) + 3x + − x − 3x − − x có giá trị bằng: D −1 ( + 3) −1 ( − 3) Câu 223: Cho biểu thức A = Nếu a = b = A là: A B C D Câu 224: Cho a > khác Tìm mệnh đề mệnh đề sau: Đ Giáo viên: 5+34 −1 ) : b −2 −1 C B 75 + 15 + (a > 0), ta đợc: C 3a D 4a x x + − x = 23 5+32 BP Trang 54 −1 giá trị Tài liệu trắc nghiệm giải tích 12 Chun đề “lũy thừa – mũ – loogarit” A log a x có nghĩa với ∀x B loga1 = a logaa = log a x n = n log a x C logaxy = logax.logay D (x > 0,n 0) Câu 225: Cho a > khác 1, x y hai số dơng Tìm mệnh đề mệnh đề sau: log a A C x log a x = y log a y log a B loga ( x + y ) = log a x + log a y D 1 = x log a x log b x = log b a.log a x log4 Câu 226: A bằng: B C D log a a Câu 227: (a > 0, khác 1) bằng: A - B C D log 32 Câu 228: A bằng: B C - 12 D log 0,5 0,125 Câu 229: A Câu 230: bằng: B  a2 a2 a4 loga   15 a  A B 49 Giáo viên: D bằng: C D log Câu 231: A Đ 12  ÷ ÷  C bằng: B C D BP Trang 55 Tài liệu trắc nghiệm giải tích 12 Chun đề “lũy thừa – mũ – loogarit” 64 log2 10 Câu 232: A 200 10 bằng: B 400 Câu 234: A 4900 42 bằng: B 4200 A a C 4000 D 3800 bằng: B 45 C 50 D 75 − log a b (a > 0, a 1, b > 0) bằng: a b −2 Câu 237: Nếu A Câu 238: Nếu B a3b log x 243 = B C log x = −4 B Câu 239: Nếu m>n A ) a khác 1.Nếu kết luận sau đúng: b>c b[...]... 6 Bất phơng trình mũ và Bất phơng trình lôgarít 1 Câu1: Tập nghiệm của bất phơng trình: A ( 0; 1) B 5 1; 4 ữ ( 2) C 2 x 2x Câu2: Bất phơng trình: [ 2; 1] ( 2;5 ) A B Câu3: Bất phơng trình: A [ 1; 2 ] B A B C 2x [ ; 2 ] Câu4: Bất phơng trình: ( 1; 3) 3 ữ 4 ( 2; + ) ( 2) D ( ;0 ) có tập nghiệm là: [ 1; 3] D Kết quả khác x 3 ữ 4 4 x < 2 x +1 + 3 có tập nghiệm là: C D có tập nghiệm là: ( log2... Phơng trình: A A { 10; 100} Giỏo viờn: log2 x + 3 log x 2 = 4 { 4; 3} C có tập nghiệm là: { 4; 16} lg ( x 2 6x + 7 ) = lg ( x 3 ) { 3; 4} C { 4; 8} 1 2 + 4 lg x 2 + lg x { 10; 100} Câu20: Phơng trình: C 45 B x 2 + logx B { 1; 20} = 1000 có nghiệm là: D 64 D có tập nghiệm là: D = 1 có tập nghiệm là: C 1 ; 10 10 D có tập nghiệm là: { 10; 20} C 1 ; 1000 10 BP Trang 20 D Ti liu trc nghim gii... mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: A Tập giá trị của hàm số y = ax là tập R loga x B Tập giá trị của hàm số y = là tập R C Tập xác định của hàm số y = ax là khoảng (0; +) D Tập xác định của hàm số y = ( ln x 2 + 5x 6 Câu8: Hàm số y = A (0; +) ln Câu9: Hàm số y = A (-; -2) ( ) log a x là tập R có tập xác định là: B (-; 0) C (2; 3) x2 + x 2 x D (-; 2) (3; +) ) có tập xác định là: B (1; +) C (-; -2)... Câu6: Phơng trình: A -3 B 2 +2 x2 = 3x 3x 1 + 3x 2 A B +2 = 17 có nghiệm là: C 3 D 5 { 3; 5} 3x + 4 x = 5 x Câu8: Phơng trình: A 1 B 2 C Giỏo viờn: 5x 1 + 53x = 26 { 1; 3} là: D có nghiệm là: C 3 D 4 9 x + 6 x = 2.4 x Câu9: Phơng trình: A 3 B 2 có nghiệm là: D 5 C 4 x +7 Câu7: Tập nghiệm của phơng trình: { 2; 4} có nghiệm là: D 6 có nghiệm là: C 1 D 0 BP Trang 19 Ti liu trc nghim gii tớch 12 Chuyờn... Câu10: Để giải bất phơng trình: ln Bớc1: Điều kiện: 2x >0 x 1 2x x 1 2x x 1 có tập nghiệm là: ( 3;1) có tập nghiệm là: D (-; 1) > 0 (*), một học sinh lập luận qua ba bớc nh sau: x < 0 x > 1 (1) 2x x 1 Bớc2: Ta có ln > 0 ln > ln1 Bớc3: (2) 2x > x - 1 x > -1 (3) 2x >1 x 1 (2) 1 < x < 0 x > 1 Kết hợp (3) và (1) ta đợc Vậy tập nghiệm của bất phơng trình là: (-1; 0) (1; +) Hỏi lập luận trên đúng hay... Phơng trình: A 1 B 2 có nghiệm là: C 3 D 4 4 x 2m.2 x + m + 2 = 0 Câu11: Xác định m để phơng trình: là: A m < 2 B -2 < m < 2 l o g x + l o g ( x 9) = 1 Câu12: Phơng trình: A 7 B 8 lg ( 54 x Câu13: Phơng trình: A 1 B 2 3 ) C 9 có hai nghiệm phân biệt? Đáp án D m C m > 2 có nghiệm là: D 10 = 3lgx có nghiệm là: C 3 D 4 ln x + ln ( 3x 2 ) Câu14: Phơng trình: A 0 B 1 C 2 = 0 có mấy nghiệm? D 3 Câu15: Phơng... ) x Câu5: Bất phơng trình: có tập nghiệm là: ( 1; + ) ( ;1) ( 1;1) A B C D Kết quả khác Câu6: Bất phơng trình: 2x > 3x có tập nghiệm là: ( ;0 ) ( 1;+ ) ( 0;1) ( 1;1) A B C D Giỏo viờn: BP Trang 23 Ti liu trc nghim gii tớch 12 Chuyờn ly tha m loogarit 4 x +1 862x 4x+5 271+ x 3 Câu7: Hệ bất phơng trình: A [2; +) B [-2; 2] Câu8: Bất phơng trình: A (0; +) B có tập nghiệm là: C (-; 1] D [2; 5] log... tuyến của (L) tại A có phơng trình là: A y = x - 1 B y = 2x + 1 C y = 3x D y = 4x - 3 5 Phơng trình mũ và phơng trình lôgarít Câu1: Phơng trình A x = 43x 2 = 16 3 4 có nghiệm là: 4 3 B x = C 3 2x 2 x4 = Câu2: Tập nghiệm của phơng trình: A Câu3: Phơng trình A 6 7 C B {2; 4} 4 2x + 3 =8 D là: { 2; 2} 4x có nghiệm là: 2 3 B { 0; 1} 1 16 D 5 C 4 5 D 2 x 2 0,125.4 2x 3 = 8 ữ ữ Câu4: Phơng trình A 3 B... thức giữa y và y không phụ thuộc vào x là: B y + ey = 0 C yy - 2 = 0 esin 2x Câu27: Cho f(x) = Đạo hàm f(0) bằng: A 1 B 2 C 3 D 4 2 e cos x Câu28: Cho f(x) = Đạo hàm f(0) bằng: A 0 B 1 C 2 D 3 2 x 1 x +1 Câu29: Cho f(x) = Đạo hàm f(0) bằng: A 2 B ln2 C 2ln2 D Kết quả khác f ' ( 0) ' ( 0) Câu30: Cho f(x) = tanx và (x) = ln(x - 1) Tính A -1 B.1 C 2 D -2 ( ln x + x 2 + 1 ) Đáp số của bài toán là:... + k2 , k Z 2 Giỏo viờn: có tập xác định là: B R \ { + k2 , k Z} BP Trang 15 C R \ + k, k Z 3 D R Ti liu trc nghim gii tớch 12 Chuyờn ly tha m loogarit 1 1 ln x Câu11: Hàm số y = A (0; +)\ {e} ( có tập xác định là: B (0; +) C R log5 4x x 2 Câu12: Hàm số y = A (2; 6) log 5 D (0; e) ) có tập xác định là: B (0; 4) C (0; +) D R 1 6x Câu13: Hàm số y = có tập xác định là: A (6; +) B (0;
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm Mũ và Logarit (có đáp án) (Phần 1: Tóm tắt lý thuyết, Phần 2: Bài tập trắc nghiệm), Bài tập trắc nghiệm Mũ và Logarit (có đáp án) (Phần 1: Tóm tắt lý thuyết, Phần 2: Bài tập trắc nghiệm), Bài tập trắc nghiệm Mũ và Logarit (có đáp án) (Phần 1: Tóm tắt lý thuyết, Phần 2: Bài tập trắc nghiệm)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn