Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

7 561 3
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2016, 09:01

50 BÀI TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC1). Giải phương trình cos3x sin3x = cos2x.A). 2 4x k x k x k 2 , ,          . B). 2 4x k x k x k 2 , , 2            .C). 2 4x k x k x k 2 , ,            . D). 2 4x k x k x k , ,          .2). Tìm m để phương trình cos2x (2m 1)cosx m + 1 = 0 có đúng 2 nghiệm x;2 2      .A). 1 < m ≦0 B). 0 ≦m < 1. C). 0 ≦m ≦1 D). 1 < m < 13). Giải phương trình 1 + sinx + cosx + tanx = 0.A). 4x k x k 2 ,        B). 4x k x k 2 , 2        C). 4x k x k 2 , 2        D). 4x k x k 2 ,        4). Giải phương trình sin2x + sin2x.tan2x = 3.A). 6x k     B). 6x k2     C). 3x k     D). 3x k2     Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ 50 BÀI TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 1) Giải phương trình cos3x - sin3x = cos2x A) x  k 2 , x  C) x  k 2 , x      k , x   k  k  , x   B) x  k 2 , x   k D) x  k , x     k , x    k  , x   4  k 2  k 2) Tìm m để phương trình cos2x - (2m - 1)cosx - m + = có nghiệm x A) - < m ≦0 B) ≦m < C) ≦m ≦1 3) Giải phương trình + sinx + cosx + tanx = A) x    k 2 , x    C) x    k 2 , x  D) - < m <   k B) x    k 2 , x    k 2  k 2 D) x    k 2 , x    k   ;    2   2 4) Giải phương trình sin x + sin x.tan x =   A) x    k  B) x    k 2  C) x    k D) x    k 2 3 5) Phương trình + cosx + cos x + cos3x - sin x = tương đương với phương trình A) cosx.(cosx + cos3x) = B) cosx.(cosx - cos2x) = C) sinx.(cosx + cos2x) = D) cosx.(cosx + cos2x) = 6) Giải phương trình + sinx + sinx.cosx + 2cosx - cosx.sin2x =  A) x    k 2 B) x   C) x    k 2  k 2 D) x  k 2 7) Giải phương trình 4(sin6x + cos6x) + 2(sin4x + cos4x) = - 4cos22x  k A) x    B) x    24  k C) x    12  k 8) Phương trình sin3x + cos2x = + 2sinx.cos2x tương đương với phương trình A) sinx = v sinx = B) sinx = v sinx = C) sinx = v sinx = - D) sinx = v sinx = - 9) Giải phương trình - 5sinx + 2cos2x =  A) x    k 2 B) x  C) x    k 2 , x  5  k 2  D) x    k 2 , x    k 2  k D) x    2  k 2 Sách Giải – Người Thầy bạn 10) Phương trình http://sachgiai.com/ sin x  cos x  tương đương với phương trình sin x - cos x   A) cot ( x  )    B) tan( x  )  4 3  C) tan( x  )   D) cot ( x  )  5 11) Giải phương trình sin x + cos x = 2(sin x + cos x) A) x    k B) x    k C) x     k 2 D) x    k 2   x  y  12) Giải hệ phương trình  cos x - cos y  1    x   k 2 A)   y     k 2  13) Giải phương trình 2   x   k 2 B)   y    k 2   B) x   A) x   C) x        x   k 2 D)   y    k 2  tan x sin x   sin x cot x A) x    k 14) Giải phương trình 2   x   k 2 C)   y    k 2  3  C) x    k 2  k 2 D) x   3 cos x (cos x  sin x )  3sin x (sin x  )  sin x  B) x    k 2  k 2 , x   3  k 2 D) x      k  k 2 15) Giải phương trình sin2x + sin23x - 2cos22x = A) x  C) x     k , x   k , x  16) Giải phương trình A) x       k B) x  k , x  k D) x  k , x      k k tan x  sin x  sin x cos x B) x  k 2  k C) Vô nghiệm D) x  17) Giải phương trình sin2x.(cotx + tan2x) = 4cos2x A) x  C) x     k , x    k , x      k B) x   k 2 D) x     k , x    k , x      k 2  k k  k Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/   18) Tìm m để phương trình 2sinx + mcosx = 1- m có nghiệm x   ;   2 A) - ≦m ≦1 B) - ≦m ≦6 C) ≦m ≦3 19) Tìm m để phương trình m.sinx + 5.cosx = m + có nghiệm D) - ≦m ≦3 A) m ≦12 B) m ≦6 C) m ≦24 20) Giải phương trình sin2x + sin23x = cos2x + cos23x D) m ≦3  A) x    k 2 C) x    k ,x  k  k B) x      k  D) x    ,x   k  ,x    k 21) Tìm m để phương trình cos2x + 2(m + 1)sinx - 2m - = có nghiệm x A) -1 < m < 22) Giải phương trình A) x  B) < m C) m
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác, Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác, Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn