BÀI TẬP VỀ LÍ THUYẾT POLIME ( CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)

15 2,679 1
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2016, 18:43

186 Chuyên đề 9: Polime – Vật liệu polime CHUYÊN ĐỀ POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME A LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME I KHÁI NIỆM – PHÂN LOẠI – DANH PHÁP – TÍNH CHẤT VẬT LÝ 1) ĐỊNH NGHĨA: Polime hợp chất có phân tử khối lớn nhiều đơn vị nhỏ (gọi mắc xích) liên kết với Các phân tử ban đầu tạo nên mắc xích polime gọi monome Ví dụ: nCH2=CH2 o t , p , xt   CH2 CH2 n Polime Monome Với –CH2–CH2– mắc xích ; n hệ số trùng hợp 2) PHÂN LOẠI: Có cách phân loại Dựa vào cách tổng hợp Dựa vào cấu trúc Dựa vào nguồn gốc (có loại) (có loại) (có loại) Polime thiên nhiên: có nguổn Polime trùng hợp: Polietilen, Mạch không phân nhánh gốc hoàn toàn từ thiên nhiên poli(vinyl clorua)… amilozơ… cao su thiên nhiên, xenlulozơ… Polime trùng ngưng: nilon-6, Mạch phân nhánh Polime tổng hợp: người nilon-7, nilon-6,6… amilopectin, glicogen… tổng hợp nên polietilen, nhựa Mạng không gian phenol fomanđehit… nhựa bakelit, cao su lưu Polime nhân tạo (bán tổng hợp): hóa chế hóa từ polime thiên nhiên tơ visco, tơ axetat… 3) DANH PHÁP: Tên polime thường gọi theo công thức: “poli” + tên monome tương ứng Nếu tên monome gồm từ trở lên từ monome tạo nên polime tên monome phải để ngoặc đơn Ví dụ: ( CH2 CH2 ) Polietylen n ( C6H10O5 )n Polisaccarit ( CH2 CH )n Cl Poli(vinyl clorua) ( CH2 CH CH CH2 CH CH2 ) n Poli(butađien-stiren) ( CF2 CF2 )n Teflon (tên thường) ( N [CH2]5 C )n H O nilon-6 (tên thường) [CH2]6 C )n O nilon-7 (tên thường) (N H 4) TÍNH CHẤT VẬT LÝ: Polime chất rắn, không bay hơi, nhiệt độ nóng chảy xác định, không nóng chảy cho chất lỏng nhớt, để nguội rắn lại (chất nhiệt dẻo); Polime không tan nước (hầu hết); Một số polime có tính dẻo, số có tính đàn hồi, số dai, bền, kéo sợi Lý thuyết trọng tâm phương pháp giải tập trắc nghiệm hoá học 187 Chuyên đề 9: Polime – Vật liệu polime II TỔNG HỢP POLIME 1) Phản ứng trùng hợp: trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ, giống tương tự (monome) tạo thành phân tử lớn (polime) Điều kiện phản ứng: monome phải có hai yếu tố Liên kết bội, thường C=C Ví dụ: nCH2 CH xt,t ,P ( CH2 CH )n Cl Cl Poli(vinyl clorua) Vòng bền, thường vòng nhỏ chứa oxi vòng có chứa liên kết amit (liên kết peptit) Ví dụ: n CH2 CH2 xt ,t o , p CH2 CH2O   O n O xt ,t o , p   CH2 CH2 C ( N [CH2]5C ) n n CH2 H O CH2 CH2 N Capron H Caprolactam Ngoài phản ứng trùng hợp monome có phản ứng “đồng trùng hợp” nhiều monome tạo thành polime chứa số loại mắc xích khác Ví dụ: n CH2 CH CH CH2 + nCH2 CH xt,t ,P ( CH2 CH CH CH2 CH CH ) 2n Poli(butađien-Stiren) ( Buna-S) 2) Phản ứng trùng ngưng: trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime), đồng thời giải phóng phần tử nhỏ khác (thường nước) Điều kiện phản ứng: monome tham gia phản ứng phải có nhóm chức có khả phản ứng để tạo liên kết với (thường nhóm –NH2, –OH, –COOH) Ví dụ : H N [CH2]5 C OH có nhóm –NH2 HO C C OH có nhóm –COOH nhóm –COOH O O O H HO CH C OH CH3 O H O CH2 CH2 O H có nhóm –OH H N [CH2]6N H H H có nhóm –NH2 Ví dụ : Phản n H N [CH2]5 C OH ứng tạo O poliamit H Axit-  - aminocaproic Phản ứng tạo polieste nHO C C O O axit terephtalic t0 ( N [CH2]5 C ) H n + có nhóm –OH nhóm –COOH nH2O O policaproamit (nilon- 6) OH + n H O CH2 CH2 O H t0 (C O etylenglicol C O CH2 CH2 O ) n O poli(etylen-terephtalat) Lý thuyết trọng tâm phương pháp giải tập trắc nghiệm hoá học + 2nH2O 188 Chuyên đề 9: Polime – Vật liệu polime VẬT LIỆU POLIME: Gồm có chất dẻo, tơ sợi, cao su, keo dán CHẤT DẺO Chất dẻo vật liệu polime có tính dẻo Thành phần: polime có tính dẻo; Chất hoá dẻo; Chất độn;Chất màu Tính dẻo tính bị biến dạng chịu tác dụng nhiệt, áp lực bên giữ nguyên biến dạng tác dụng Khái niệm vật liệu compozit: - Vật liệu compozit vật liệu gồm polime làm nhựa tổ hợp với vật liệu vô hữu khác - Trong vật liệu compozit, polime chất độn tương hợp tốt với làm tăng tính rắn, bền, chịu nhiệt vật liệu Ứng dụng compozit đa dạng, chế tạo vỏ tàu, xuồng, ghe I CHẤT DẺO POLIME TƠ SỢI CAO SU Tơ vật Cao su vật liệu polime hình sợi liệu polime có dài mảnh với độ tính đàn hồi bền định Tính đàn hồi tính biến dạng chịu lực tác dụng bên trở lại dạng ban đầu lực tác dụng KÍ HIỆU KEO DÁN Keo dán loại vật liệu có khả làm kết dính hai mảnh vật liệu giống khác mà không làm biến đổi chất vật liệu kết dính Có loại (keo dán tổng hợp keo dán tự nhiên) PHẢN ỨNG ĐIỀU CHẾ o Polietilen P.E Polipropilen P.P Poli(vinylclrua) P.V.C Poli(metylmetacrilat) P.M.M xt ,t , p nCH2═CH2   [-CH2-CH2-]n * Làm màng mỏng, bình chứa, túi đựng nCH2 CH xt,p,t ( CH2 CH ) n CH3 CH3 * Làm bao bì đựng xi măng, dù che nắng, che mưa nCH2 CH xt,p,t ( CH2 CH ) n Cl Cl * Làm ống dẫn nước, vải che mưa, da giả OCOCH3 xt,p,t0 ( CH2 CH ) nCH2 C COOCH3 n CH3 CH3 metylmetacrilat poli(metylmetacrilat) PMM * Chế tạo thuỷ tinh hũu  o H ,t HCHO + Phenol (dư)   Nhựa novolac (mạch không phân nhánh; sản xuất vecni, sơn)  Poli(phenolfomanđehit) PPF 5:6, OH  Nhựa rezol Phenol + HCHO (dư)  (mạch không phân nhánh; sản xuất sơn, keo, nhựa rerit) o 150 C Nhựa rezol   Nhựa rezit (nhựa bakelit) (mạng không gian; chế tạo vỏ máy, dụng cụ cách điện) Lý thuyết trọng tâm phương pháp giải tập trắc nghiệm hoá học 189 Chuyên đề 9: Polime – Vật liệu polime II TƠ SỢI Tơ sợiChia làm loại: Tơ thiên nhiên + Tơ hoá học * Tơ thiên nhiên Có sẵn thiên nhiên bông, len, tơ tằm * Tơ hoá học Chế tạo phương pháp hoá học TƠ Tơ thiên nhiên Nguồn gốc động vật * Len * Tơ tằm Tơ hoá học Nguồn gốc thực vật * Bông * Đay * Gai Tơ nhân tạo * Tơ visco * Tơ axetat Tơ tổng hợp * Nilon-6 * Nilon-6,6 * Nilon-7 Giới thiệu số loại tơ tổng hợp: Tơ Nilon-6,6 (poliamit) Phản ứng điều chế nH N [CH2]6 N H + nHO H H C [CH2]4 C OH xt,t O O ( N [CH2]6 N H H + 2nH2O C [CH2]4 C ) n O O Hexametylen điamin Axit ađipic Poli(hexametylen-ađipamit) *Nilon-6,6 dùng dệt vải may mặc, vải lót săm lốp xe, dệt bít tất, bện làm dây cáp, dây dù, đan lưới… Lapsan (polieste) nHO C C O O OH + n H O CH2 CH2 O H n CH CH CN (C O Axit terephtalic etylenglycol *Lapsan dùng dệt vải may mặc Nitron (Vinylic) t0 x t ,t ( CH C O CH2 CH2 O ) n O Poli(etylen-terephtalat) C H )n CN acrilonitrin poliacrilonitrin * Nitron bện thành sợi “len” đan áo ấm Lý thuyết trọng tâm phương pháp giải tập trắc nghiệm hoá học + 2nH2O 190 Chuyên đề 9: Polime – Vật liệu polime III CAO SU Cao su thiên nhiên CÁC ĐIỂM CẦN BIẾT * Cao su thiên nhiên sản phẩm trùng hợp isopren n CH2 C CH CH2 xt,t ( CH2 C CH CH2 ) n CH3 CH3 * Cao su thiên nhiên có cấu trúc điều hoà dạng cis CH3 CH3 H C C C C CH2 CH2 CH2 H CH3 H C C CH2 CH2 CH2 * Cao su lưu hoá ( khoảng 3% khối lượng lưu huỳnh) *Cao su buna n CH CH CH Na,P xt,t0 CH ( CH CH CH CH ) n Cao su Buna có tính đàn hồi cao su thiên nhiên * Cao su buna-S Cao su Buna-S có tính đàn hồi cao cao su buna n CH2 CH CH CH2 nCH + C H2 x t,t ( CH2 Cao su tổng hợp CH CH CH2 C H2 )n CH poli(butadien-stiren) * Cao su buna-N Cao su Buna-S có tính chống dầu cao nCH CH CH CH + n CH C H2 xt,t ( CH2 CH CH CH2 CH CN C H2 ) n CN poli(butadien-acrylonitrin) *Cao su Isopren, cao su clororen, cao su floropren nCH2 C CH CH2 x t ,t ( CH2 C X CH C H )n X X CH3, Cl, F tương ứng IV KEO DÁN (GIẢM TẢI) CH3 CH CH2 ( O CH2 * Keo dán epoxi CH3 CH2 CH CH2) nO OH C CH3 O CH2 O * Keo dán epoxi gồm hợp phần : - Hợp chất hữu chứa nhóm epoxi đầu : n từ đến 12 - Chất đóng rắn, thường “triamin” : H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2 * Keo dán epoxi dùng để dán vật liệu kim loại, gỗ, thuỷ tinh * Hợp chất hữu chứa nhóm epoxi đầu : n từ đến 12, tổng hợp từ Epiclohiđrin với p-hidroxiđiphenylpropan Epiclohiđrin p-hidroxi điphenylpropan CH3 CH2 CH CH2Cl HO O *Keo dán ure-foman đehit O CH2 CH C CH3 nCH2 O + C OH CH3 nH2N C NH2 O t0 H+ ( N C N CH2 ) n H O H + nH2O fomandehit ure poli(ure-fomandehit) * Dùng để dán vật liệu gỗ, chất dẻo Lý thuyết trọng tâm phương pháp giải tập trắc nghiệm hoá học 191 Chuyên đề 9: Polime – Vật liệu polime MỘT SỐ LOẠI KEO DÁN TỰ NHIÊN Nhựa vá săm: Là dung dịch dạng keo cao su thiên nhiên, keo dán tổng hợp dung môi hữu toluen, xilen dùng để nối hai đầu săm nối chổ thủng săm Keo hồ tinh bột: Trước người ta thường nấu tinh bột sắn tinh bột gạo nếp Ngày thay keo chế từ poli(vinyl ancol ) TÊN THÔNG THƯỚNG CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ Công thức cấu tạo Công thức cấu tạo Tên Tên CH3 Toluen HCHO fomanđehit CH CH CH3 CH3 C H3 CH3 C H3 , , CH3CHO Axetanđehit napthalen CH3−CO−CH3 Axeton CH3 C Axetophenol o, m, xilen p- Cumen , CH O CH3 CH3 CH CH3 Cl Stiren Cl HOOC[CH2]nCOOH Tetralin, Đecalin COOH D.D.T COOH COOH CCl Axit picric CnH2n + 1COOH Etilenglycol Glixerol CH2═CH−COOH CH2 C COOH CH3 OH NO O 2N NO CH2OH−CH2OH CH2OH−CHOH−CH2OH n = 0: Axit oxalic n = 1: Axit maloic n = 2: Axit succinic n = 3: Axit glutaric n = 4: Axit ađipic Axit benzoic 1,2: axit phtalic 1,3: axit isophtalic 1,4: axit terephtalic n = 0: Axit fomic n = 1: Axit axetic n = 2: Axit propionic n = 3: Axit butiric n = 4: Axit valeric n = 5: Axit caproic n = 6: Axit enantoic axit acrilic axit metacrilic CH3−CH(OH)−COOH axit lactic Lý thuyết trọng tâm phương pháp giải tập trắc nghiệm hoá học 192 Chuyên đề 9: Polime – Vật liệu polime B PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP Dạng Tính số mắc xích, hệ số trùng hợp hay hệ số polime hoá Phương pháp: Phản ứng trùng hợp có dạng: o xt ,t , p nA  ( A) n Trong đó, A monome; –A– mắc xích; (–A–)n polime; n hệ số trùng hợp; M polime Giá trị n tính theo công thức: Mmắt xích.n = Mpolime n = M monome Hoặc Số mắc xích (n) = 6,02.1023 Số mol mắt xích Chú ý: + Số mắc xích phải số tự nhiên, lẻ phải làm tròn + Một số polime thường gặp giải toán: Tên gọi CTCT CTPT KLPT (M) (C2H3Cl)n 62,5n PVC (-CH2-CHCl-)n PE (-CH2-CH2-)n (C2H4)n 28n Cao su thiên nhiên [-CH2-C(CH3)= CH-CH2-]n (C5H8)n 68n Cao su cloropren (-CH2-CCl= CH-CH2-)n (C4H5Cl)n 88,5n Cao su Buna (-CH2-CH= CH-CH2-)n (C4H6)n 54n Cao su Buna-S [-CH2-CH= CH-CH2-CH(C6H5)-CH2-]n (C12H14)n 158n Cao su Buna -N [-CH2-CH= CH-CH2-CH(CN)-CH2-]n (C7H9N)n 107n PP [-CH2-CH(CH3)-]n (C3H6)n 42n PF (Teflon) (-CF2-CF2-)n (C2F4)n 100n 10 PMM [-CH2-C(CH3)(OOCCH3)-]n (C5H8O2)n 100n 11 PVA [-CH2-CH(OOCCH3)-]n (C4H6O2)n 86n 12 Nilon - [-HN-(CH2)5-CO-]n (C6H11NO)n 113n 13 Nilon-7 [-HN-(CH2)6-CO-]n (C7H13NO)n 127n 14 Nilon-6,6 15 Tơ lapsan (Dacron, Kodel) 16 Tơ olon (nitron) [-HN-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n (C12H22N2O2)n 226n (C10H8O4)n 192n (C3H3N)n 53n 17 Tơ axetat [C6H7O2(OOCCH3)3]n (C12H16O8)n 288n [-OCC6H4COOCH2CH2O-]n [-CH2-CH(CN)-]n Câu 1: Khối lượng đoạn mạch tơ nilon-6,6 27346 đvC đoạn mạch tơ capron 17176 đvC Số lượng mắc xích đoạn mạch nilon-6,6 capron nêu A 113 152 B 121 114 C 121 152 D 113 114 Hướng giải: 27346  121 Cần biếtĐoạn mạch tơ nilon-6,6 có M1 = 226  Số mắc xích (n1)  226 17176  152 Đoạn mạch tơ capron có M2 = 113  Số mắc xích (n2)  113  Chọn đáp án C Câu 2: Thuỷ phân 1250 gam protein X thu 425 gam alanin Nếu phân tử khối X 100.000 đvC số mắc xích alanin có phân tử X A 453 B 382 C 328 D 479 Hướng giải: Cần biết X → nH2N-C2H4-COOH Lý thuyết trọng tâm phương pháp giải tập trắc nghiệm hoá học 193 Chuyên đề 9: Polime – Vật liệu polime 1250:10 0,0125(mol)  n = 425:(0,0125.89)= 382 (mắt xích)  Chọn đáp án B Dạng 2: Bài toán liên quan đến phản ứng điều chế polime Phương pháp: Một số toán thường gặp: o t , p , xt  Monome   Polime (cao su, nhựa, tơ, chất dẻo, ) + monome (dư) Áp dụng ĐLBTKL: mmonome = mpolime + mmonome dư H % H % H %  Điều chế cao su buna: Xenlulozơ   Glucozơ   Ancol etylic   Cao su buna Điều chế PVC: CH4   C2H2   C2H3Cl   PVC Trùng hợp polistiren Xác định chất dư sau phản ứng Đồng trùng hợp butađien-1,3 stiren Xác định tỷ lệ hệ số trùng hợp Câu 3: Khi trùng ngưng 30 gam glyxin, thu m gam polime 2,88 gam H2O Giá trị m A 12 B 11.12 C 9,12 D 27,12 Hướng giải: 2,88 Ta có: nH 2O   0,16 mol 18 Phương trình phản ứng: o t , p , xt nH2NCH2COOH   ( –HNCH2CO–)n + nH2O 0,16  0,16 mol Theo BTKL: mGlyxin = mPolime + mNước  mPolime = 0,16.75 – 0,16.18 = 9,12 gam  Chọn đáp án C Câu 4: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc) Giá trị V (Biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên hiệu suất trình 50%) A 358,4 B 448,0 C 286,7 D 224,0 Hướng giải: Từ sơ đồ  2nCH4  nC2H2  nC2H3Cl  (C2H3Cl)n 250 k.mol  = k.mol 62,5 100  nCH   = 16 (kmol)  VCH  16  22, = 358,4 (m3) 50 358,  VThể tích khí thiên nhiên =  100  448 m3 80  Chọn đáp án B Câu 5: Cứ 2,834 gam cao su buna-S phản ứng vừa hết với 1,731 gam Br2 Tỷ lệ số mắc xích butađien : stiren loại polime A : B : C : 1,5 Hướng giải: Gọi số mắc xích butađien m stiren n Phương trình phản ứng: CH2 CH CH CH2 m CH CH2 C6H5 + n mBr2 D 1,5 : CH2 CH Br CH CH2 Br Lý thuyết trọng tâm phương pháp giải tập trắc nghiệm hoá học m CH CH2 C6H5 n Chuyên đề 9: Polime – Vật liệu polime 194 (54m + 104n) 160m 2,834 1,731  1,731(54m + 104n) = 2,834.160m  180,024n = 359,966m m    Chọn đáp án A n Dạng 3: Xác định số mắc xích phản ứng clo hoá lưu hoá cao su Phản ứng clo hoá nhựa PVC C2kH3kClk + Cl2 → C2kH3k-1Clk+1 + HCl  %Cl = 35,5(k  1) 35,5(k  1) 100   100 M maéc xích k   35,5 62,5k  34, Thay %Cl vào phương trinh  k  Đáp án Phản ứng lưu hoá cao su (C5H8)x + 2S → C5xH8x – 2S2 32.2 32.2  %S = 100  100 M maéc xích x   32.2 68 x  62 Thay %S vào phương trinh  x  Đáp án Câu 6: Clo hoá PVC thu polime chứa 63,96% clo khối lượng, trung bình phân tử clo phản ứng với k mắc xích mạch PVC Giá trị k A B C D Hướng giải: Phương trình phản ứng: C2kH3kClk + Cl2 → C2kH3k-1Clk+1 + HCl 35, 5(k  1) Ta có: %Cl = 100  63, 96  k = 62,5k  34,5 Tức mắt xích PVC có nguyên tử H thay nguyên tử clo  Chọn đáp án A Câu 7: Một loại cao su lưu hoá chứa 2% lưu huỳnh khối lượng Hỏi khoảng mắc xích isopren có cầu đisunfua –S-S-, giả thiết lưu huỳnh thay H nhóm metylen mạch cao su A 54 B 46 C 24 D 63 Hướng giải: Phương trình phản ứng: (C5H8)x + 2S → C5xH8x – 2S2 32.2 100   x = 46  Chọn đáp án B Ta có: %S = 68 x  62 Lý thuyết trọng tâm phương pháp giải tập trắc nghiệm hoá học Chuyên đề 9: Polime – Vật liệu polime 195 C CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ÁP DỤNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT Câu 1(KB_08): Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) A PE B amilopectin C PVC D nhựa bakelit Câu 2(CĐ_07): Poli(vinyl axetat)) polime điều chế phản ứng trùng hợp A C2H5COO-CH=CH2 B CH2=CH-COO-C2H5 C CH3COO-CH=CH2 D CH2=CH-COO-CH3 Câu 3(KA_09): Poli(metyl metacrylat) nilon-6 tạo thành từ monome tương ứng A CH3-COO-CH=CH2 H2N-[CH2]5-COOH B CH2=C(CH3)-COOCH3 H2N-[CH2]6-COOH C CH2=C(CH3)-COOCH3 H2N-[CH2]5-COOH D CH2=CH-COOCH3 H2N-[CH2]6-COOH Câu 4(KB_09): Dãy gồm chất có khả tham gia phản ứng trùng hợp A 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua B buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en C stiren; clobenzen; isopren; but-1-en D 1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen Câu 5(KB_07): Dãy gồm chất dùng để tổng hợp cao su Buna-S A CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2 B CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2 C CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh D CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2 Câu 6(CĐ_07): Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu (plexiglas) điều chế phản ứng trùng hợp A C6H5CH=CH2 B CH3COOCH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 D CH2=C(CH3)COOCH3 Câu 7(KB_09): Phát biểu sau ? A Trùng hợp stiren thu poli(phenol-fomanđehit) B Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na cao su buna-N C Poli(etylen terephtalat) điều chế phản ứng trùng ngưng monome tương ứng D Tơ visco tơ tổng hợp Câu 8(CĐ_09): Trong thực tế, phenol dùng để sản xuất A poli(phenol-fomanđehit), chất diệt cỏ 2,4-D axit picric B nhựa rezol, nhựa rezit thuốc trừ sâu 666 C nhựa poli(vinyl clorua), nhựa novolac chất diệt cỏ 2,4-D D nhựa rezit, chất diệt cỏ 2,4-D thuốc nổ TNT Câu 9(CĐ_08): Tơ nilon- 6,6 điều chế phản ứng trùng ngưng A H2N-(CH2)5-COOH B HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH C HOOC-(CH2)4-COOH HO-(CH2)2-OH D HOOC-(CH2)4-COOH H2N-(CH2)6-NH2 Câu 10(CĐ_07): Trong số loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, loại tơ thuộc loại tơ nhân tạo A Tơ tằm tơ enang B Tơ visco tơ nilon-6,6 C Tơ nilon-6,6 tơ capron D Tơ visco tơ axetat Câu 11(KA_07): Nilon–6,6 loại A tơ axetat B tơ poliamit C polieste D tơ visco Câu 12(CĐ-10): Polime sau tổng hợp phản ứng trùng ngưng? A poliacrilonitrin B poli(metyl metacrylat) C polistiren D poli(etylen terephtalat) Câu 13(KA-10): Cho loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6 Số tơ tổng hợp A B C D.5 Lý thuyết trọng tâm phương pháp giải tập trắc nghiệm hoá học Chuyên đề 9: Polime – Vật liệu polime 196 Câu 14(KA-10): Trong polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylen-terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat), polime sản phẩm phản ứng trùng ngưng A (1), (3), (6) B (3), (4), (5) C (1), (2), (3) D (1), (3), (5) Câu 15(KB-10): Các chất không bị thuỷ phân dung dịch H2SO4 loãng, nóng A tơ capron; nilon-6,6, polietylen B poli (vinyl axetat); polietilen, cao su buna C polietylen; cao su buna; polistiren D nilon-6,6; poli(etylen-terephtalat); polistiren Câu 16(CĐ-11): Cho polime: (1) polietilen, (2) poli(metyl metacrylat), (3) polibutađien, (4) polistiren, (5) poli(vinyl axetat) (6) tơ nilon-6,6 Trong polime trên, polime bị thuỷ phân dung dịch axit dung dịch kiềm A (2),(3),(6) B (2),(5),(6) C (1),(4),(5) D (1),(2),(5) Câu 17(KA-11): Sản phẩm hữu phản ứng sau không dùng để chế tạo tơ tổng hợp? A Trùng hợp vinyl xianua B Trùng ngưng axit -aminocaproic C Trùng hợp metyl metacrylat D Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic Câu 18(KA-11): Cho sơ đồ phản ứng +HCN trùng hợp CHCH X; X Polime Y; X+CH2=CHCH=CH2 đồng trùng hợp Polime Z Y Z dùng để chế tạo vật liệu polime sau đây? A.Tơ capron cao su buna B Tơ nilon-6,6 cao su cloropren C Tơ olon cao su buna-N D Tơ nitron cao su buna-S Câu 19(KB-11): Cho tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6 Có tơ thuộc loại tơ poliamit? A B C D Câu 20(CĐ-12): Phát biểu sau đúng? A Polietilen poli (vinyl clorua) sản phẩm phản ứng trùng ngưng B Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ tổng hợp C Sợi bông, tơ tằm thuộc loại polime thiên nhiên D Tơ nilon-6,6 điều chế từ hexametylenđiamin axit axetic Câu 21(CĐ-12): Phát biểu sau sai? A Cao su buna-N thuộc loại cao su thiên nhiên B Lực bazơ anilin yếu lực bazơ metylamin C Chất béo gọi triglixerit triaxylglixerol D Poli(metyl metacrylat) dùng để chế tạo thủy tinh hữu Câu 22(KA-12): Có chất sau: keo dán ure-fomanđehit; tơ lapsan; tơ nilon-6,6; protein; sợi bông; amoniaxetat; nhựa novolac Trong chất trên, có chất mà phân tử chúng có chứa nhóm –NH–CO–? A B C D Câu 23(KA-12): Loại tơ sau điều chế phản ứng trùng hợp? A Tơ visco B Tơ nitron C Tơ nilon-6,6 D Tơ xenlulozơ axetat Câu 24(KB-12): Cho chất: caprolactam (1), isopropylbenzen (2), acrilonitrin (3), glyxin (4), vinyl axetat (5) Các chất có khả tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime A (1), (2) (3) B (1), (2) (5) C (1), (3) (5) D (3), (4) (5) Câu 25(KB-12): Các polime thuộc loại tơ nhân tạo A tơ visco tơ nilon-6,6 B tơ tằm tơ vinilon C tơ nilon-6,6 tơ capron D tơ visco tơ xenlulozơ axetat Câu 26(CĐ-13): Tơ thuộc loại tơ nhân tạo ? A Tơ capron B Tơ nilon-6,6 C Tơ tằm D Tơ axetat Câu 27(KA-13): Tơ nilon-6,6 sản phẩm trùng ngưng A etylen glicol hexametylenđiamin B axit ađipic glixerol C axit ađipic etylen glicol D axit ađipic hexametylenđiamin Lý thuyết trọng tâm phương pháp giải tập trắc nghiệm hoá học 197 Chuyên đề 9: Polime – Vật liệu polime Câu 28(KB-13): Trong polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, polime có nguồn gốc từ xenlulozơ A tơ tằm, sợi tơ nitron B tơ visco tơ nilon-6 C sợi bông, tơ visco tơ nilon-6 D sợi tơ visco Câu 29(CĐ-14): Tơ nitron dai, bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt, thường dùng để dệt vải may quần áo ấm Trùng hợp chất sau tạo thành polime dùng để sản xuất tơ nitron? A CH  CH  CN B CH  CH  CH C H N   CH 5  COOH D H N   CH 6  NH Câu 30(KA-14): Polime sau thành phần chứa nguyên tố nitơ? A Nilon-6,6 B Polietilen C Poli(vinyl clorua) D Polibutađien Câu 31(KB-14): Trùng hợp hiđrocacbon sau tạo polime dung để sản xuất cao su buna? A 2-metylbuta-1,3-đien C But-2-en B Penta-1,3-đien D Buta-1,3-đien Câu 32: Poli(vinyl clorua) có công thức A –(–CH2–CHCl–)n– B –(–CH2–CH2–)n– C –(–CH2–CHBr–)n– D –(–CH2–CHF–)n– Câu 33: Chất khả tham gia phản ứng trùng hợp A stiren B isopren C propen D toluen Câu 34: Chất có khả tham gia phản ứng trùng hợp A propan B propen C etan D toluen Câu 35: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng phân tử nước gọi phản ứng A nhiệt phân B trao đổi C trùng hợp D trùng ngưng Câu 36: Tên gọi polime có công thức –(–CH2–CH2–)n– A polivinyl clorua B polietilen C polistiren D polimetyl metacrylat Câu 37: Từ monome sau điều chế poli(vinyl ancol)? A CH2=CH-COOCH3 B CH2=CH-OCOCH3 C CH2=CH-COOC2H5 D CH2=CH-CH2OH Câu 38: Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime A CH3-CH2-Cl B CH3-CH3 C CH2=CH-CH3 D CH3-CH2-CH3 Câu 39: Monome dùng để điều chế polietilen A CH2=CH-CH3 B CH2=CH2 C CH≡CH D CH2=CH-CH=CH2 Câu 40: Dãy gồm chất dùng để tổng hợp cao su Buna-S A CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2 B CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2 C CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh D CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2 Câu 41: Cho polime sau: –(–CH2 – CH2–)–n ; –(–CH2–CH=CH–CH2–)n– ; –(–NH–CH2–CO– )n– Công thức monome để trùng hợp trùng ngưng tạo polime A CH2=CHCl, CH3-CH=CH-CH3, CH3-CH(NH2)-COOH B CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, NH2-CH2-COOH C CH2=CH2, CH3-CH=C=CH2, NH2-CH2-COOH D CH2=CH2, CH3-CH=CH-CH3, NH2-CH2-CH2-COOH Câu 42: Nhựa phenolfomanđehit điều chế cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A HCOOH môi trường axit B CH3CHO môi trường axit C CH3COOH môi trường axit D HCHO môi trường axit Câu 43: Monome dùng để điều chế polipropilen A CH2=CH-CH3 B CH2=CH2 C CH≡CH D CH2=CH-CH=CH2 Câu 44: Tơ lapsan thuộc loại A tơ poliamit B tơ visco C tơ polieste D tơ axetat Câu 45: Tơ capron thuộc loại A tơ poliamit B tơ visco C tơ polieste D tơ axetat Câu 46: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ  X  Y  Cao su buna Hai chất X, Y A CH3CH2OH CH3CHO B CH3CH2OH CH2=CH2 Lý thuyết trọng tâm phương pháp giải tập trắc nghiệm hoá học Chuyên đề 9: Polime – Vật liệu polime 198 C CH3CH2OH CH3-CH=CH-CH3 D CH3CH2OH CH2=CH-CH=CH2 Câu 47: Công thức phân tử cao su thiên nhiên A ( C5H8)n B ( C4H8)n C ( C4H6)n D ( C2H4)n Câu 48: Chất khả tham gia phản ứng trùng ngưng A glyxin B axit terephtaric C axit axetic D etylen glycol Câu 49: Tơ visco không thuộc loại A tơ hoá học B tơ tổng hợp C tơ bán tổng hợp D tơ nhân tạo Câu 50: Teflon tên polime dùng làm A chất dẻo B tơ tổng hợp C cao su tổng hợp D keo dán Câu 51: Nhựa rezol (PPF) tổng hợp phương pháp đun nóng phenol với A HCHO môi trường kiềm B CH3CHO môi trường axit C HCHO môi trường axit D HCOOH môi trường axit Câu 52: Polime có cấu trúc mạch không phân nhánh A Nhựa bakelit B Poli (vinyl clorua) C Amilopectin tinh bột D Cao su lưu hóa Câu 53: Nhựa rezit (nhựa bakelit) điều chế cách A Đun nóng nhựa rezol 150oC để tạo mạng không gian B Đun nóng nhựa novolac 150oC để tạo mạng không gian C Đun nóng nhựa novolac với lưu huỳnh 150oC để tạo mạng không gian D Đun nóng nhựa rezol với lưu huỳnh 150oC để tạo mạng không gian Câu 54: Dãy gồm tất chất chất dẻo A Polietilen; tơ tằm, nhựa rezol B Polietilen; cao su thiên nhiên, PVA C Polietilen; đất sét ướt; PVC D Polietilen; polistiren; bakelit Câu 55: Theo nguồn gốc, loại tơ loại với len A B capron C visco D xenlulozơ axetat Câu 56: Polime có cấu trúc mạch polime với nhựa bakelit A Amilozơ B Glicogen C Cao su lưu hóa D Xenlulozơ Câu 57: Khi đốt cháy polime Y thu khí CO2 nước theo tỉ lệ số mol tương ứng : Vậy Y A poli(vinyl clorua) B polistiren C polipropilen D xenlulozơ Câu 58: Tìm ý ý sau: A Mỗi loại polime có nhiệt độ nóng chảy xác định B Monome polime tạo từ polime có tính chất hóa học C Sợi xenlulozơ tiền thân tơ viso D Cao su lưu hóa polime thiên nhiên Câu 59: Polime có tính cách điện tốt, bền; dùng làm ống dẫn nước, vải che mưa, vật liệu ngành điện…? A Cao su buna B Poli(phenolfomanđehit) C Poli(vinyl clorua) D Polipropylen Câu 60: Cho polime: Tinh bột; P.V.C; Poli(ure – fomanđehit); protein; novolac; Polivinyllic; rezol; P.P; xenlulozơ trinitrat; P.V.A; P.M.M; T.F; cao su clopren Số chất dùng làm nguyên liệu cho sơn, keo dán là: A B C D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 61: Phân tử khối trung bình xenlulozơ 1620000 đvC Số mắt xích sợi là: A 10000 B 1000 C 162 D 2000 Câu 62: Phân tử khối trung bình PVC 750000 Hệ số polime hoá PVC A 12000 B 15000 C 24000 D 25000 Câu 63: Phân tử khối trung bình polietilen X 420000 Hệ số polime hoá PE A 12000 B 13000 C 15000 D 17000 Câu 64: Một đoạn tơ nilon-6,6 có khối lượng 7,5 mg số mắc xích đoạn tơ Lý thuyết trọng tâm phương pháp giải tập trắc nghiệm hoá học 199 Chuyên đề 9: Polime – Vật liệu polime 23 19 15 16 A 0,133.10 B 1,99.10 C 1,66.10 D 2,50.10 Câu 65: Tính khối lượng trung bình phân tử cao su poliisopren, biết số mắc xích trung bình 7000 A 45600 B 47653 C 47600 D 48920 Câu 66: Một polime X xác định có phân tử khối 39062,5 đvC với hệ số trùng hợp để tạo nên polime 625 Polime X A PP B PVC C PE D PS Câu 67: Nếu đốt cháy hết m gam PE cần 6720 lít O2 (đktc) Giá trị m hệ số trùng hợp polime A 2800 100 B 5600 100 C 8400 50 D 4200 200 Câu 68: Đem trùng hợp 5,2 gam stiren, hỗn hợp sau phản ứng cho tác dụng với 100ml dung dịch brom 0,15M sau tiếp tục cho thêm KI dư vào 0,635 gam iot Hiệu suất phản ứng trùng hợp A 75% B 25% C 80% D 90% Câu 69: Một loại tơ axetat tạo nên từ este xenlulozơ điaxetat xenlulozơ triaxetat theo tỷ lệ mol 1:1 phản ứng (CH3CO)2 với xenlulozơ Khi thu 534 kg tơ axetat đồng thời thu khối lượng axit axetic A 300 kg B 500 kg C 250 kg D 200 kg Câu 70: Poli(vinyl clorua) (PVC) điều chế từ khí thiên nhiên (metan chiếm 95% khí thiên nhiên) theo sơ đồ chuyển hóa hiệu suất giai đoạn sau: H1 = 15% H = 95% H3 = 90% Metan   Axetilen   Vinyl clorua   PVC Muốn tổng hợp PVC cần m khí thiên nhiên (đo đktc)? A 5589m3 B 5883m3 C 2941m3 D 5880m3 Câu 71: Người ta sản xuất cao su Buna từ gỗ theo sơ đồ sau: H1  35% H 80% H  60% H 100% Gỗ   glucozơ   ancol etylic   Butađien-1,3   Cao su Buna Tính lượng gỗ cần thiết để sản xuất cao su, giả sử gỗ chứa 50% xenlulozơ? A 35,714 B 17,857 C 8,929 D 18,365 Câu 72: Muốn tổng hợp 120 kg poli(metyl metacrylat) khối lượng axit ancol cần dùng tương ứng bao nhiêu? (Biết hiệu suất trình este hóa trình trùng hợp 60% 80%) A 215 kg 80 kg B 171 kg 82 kg C 65 kg 40 kg D 150 kg 70kg Câu 73: Từ 100ml dung dịch ancol etylic 33,34% (D = 0,69) điều chế kg PE (hiệu suất 100%)? A 23 kg B 14 kg C 18 kg D 28 kg Câu 74: Tiến hành trùng hợp 20,8 gam stiren, hỗn hợp sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 500ml dung dịch Br2 0,2M Phần trăm khối lượng stiren tham gia phản ứng trùng hợp A 25% B 50% C 60% D 75% Câu 75: Từ 150 kg metyl metacrylat điều chế m kg thủy tinh hữu (plexiglas) với hiệu suất 90% Giá trị m A 135n B 150 C 135 D 150n Câu 76: Khi đốt cháy 1V hiđrocacbon X cần 6V O2 tạo 4V khí CO2 Nếu trùng hợp đồng phân cấu tạo hợp chất X số phân tử polime tạo A B C D Câu 77: Cứ 1,05 gam Buna-S phản ứng hết 0,8 gam brom CCl4 Tính tỉ lệ mắc xích Buta-1,3-đien stiren cao su A 2/3 B 3/2 C 1/2 D 3/1 Câu 78: Cho sơ đồ điều chế PVC sau : o o  Cl2 500 C xt ,t , p Etilen  vinyl clorua   poli(vinyl clorua)  1,2-đicloetan  Biết hiệu suất phản ứng 80%, 70% 62,5% Thể tích khí etilen (đktc) cần dùng để điều chế PVC A 1024 m3 B 1064 m3 C 1046 m3 D 1008 m3 Câu 79: Poli(metyl metacrylat) (kí hiệu M) dùng để sản xuất thủy tinh hữu plexiglas,  CH 3OH xt ,t o , p tổng hợp theo sơ đồ sau : CH2=C(CH3)COOH   M  CH2=C(CH3)COOCH3  H1  60% H 80% Lý thuyết trọng tâm phương pháp giải tập trắc nghiệm hoá học 200 Chuyên đề 9: Polime – Vật liệu polime Muốn tổng hợp 120 kg M khối lượng axit metacrylic cần dùng A 129 kg B 215 kg C 251 kg D 125 kg Câu 80: Trùng ngưng 1,232 hexametylenđiamin 1,46 axit ađipic với hiệu suất phản ứng 90%, thu m kg tơ nilon-6,6 Giá trị m A 2196 B 2692 C 2232 D 2034 D ĐÁP ÁN CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ÁP DỤNG CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ĐÁP ÁN D C C A A D C A D D B D A B C B C C A C CÂU 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ĐÁP ÁN A C B C D D D D A A D A D B D B B C B A CÂU 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ĐÁP ÁN B D A C A D A C B A A B A D A C C C C B CÂU 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Lý thuyết trọng tâm phương pháp giải tập trắc nghiệm hoá học ĐÁP ÁN A A C B C B A B A B C A B B C B A A B D [...]...Chuyên đề 9: Polime – Vật liệu polime 196 Câu 14(KA-10): Trong các polime sau: (1 ) poli(metyl metacrylat); (2 ) polistiren; (3 ) nilon-7; (4 ) poli(etylen-terephtalat); (5 ) nilon-6,6; (6 ) poli(vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là A (1 ), (3 ), (6 ) B (3 ), (4 ), (5 ) C (1 ), (2 ), (3 ) D (1 ), (3 ), (5 ) Câu 15(KB-10): Các chất đều không bị thuỷ phân trong... (vinyl axetat); polietilen, cao su buna C polietylen; cao su buna; polistiren D nilon-6,6; poli(etylen-terephtalat); polistiren Câu 16(CĐ-11): Cho các polime: (1 ) polietilen, (2 ) poli(metyl metacrylat), (3 ) polibutađien, (4 ) polistiren, (5 ) poli(vinyl axetat) và (6 ) tơ nilon-6,6 Trong các polime trên, các polime có thể bị thuỷ phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là A (2 ) ,(3 ) ,(6 ) B (2 ) ,(5 ) ,(6 )... trùng hợp tạo polime là A (1 ), (2 ) và (3 ) B (1 ), (2 ) và (5 ) C (1 ), (3 ) và (5 ) D (3 ), (4 ) và (5 ) Câu 25(KB-12): Các polime thuộc loại tơ nhân tạo là A tơ visco và tơ nilon-6,6 B tơ tằm và tơ vinilon C tơ nilon-6,6 và tơ capron D tơ visco và tơ xenlulozơ axetat Câu 26(CĐ-13): Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ nhân tạo ? A Tơ capron B Tơ nilon-6,6 C Tơ tằm D Tơ axetat Câu 27(KA-13): Tơ nilon-6,6 là sản phẩm... trên, có bao nhiêu chất mà trong phân tử của chúng có chứa nhóm –NH–CO–? A 5 B 4 C 3 D 6 Câu 23(KA-12): Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp? A Tơ visco B Tơ nitron C Tơ nilon-6,6 D Tơ xenlulozơ axetat Câu 24(KB-12): Cho các chất: caprolactam (1 ), isopropylbenzen (2 ), acrilonitrin (3 ), glyxin (4 ), vinyl axetat (5 ) Các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime là A (1 ),... Buta-1,3-đien Câu 32: Poli(vinyl clorua) có công thức là A ( CH2–CHCl–)n– B ( CH2–CH2–)n– C ( CH2–CHBr–)n– D ( CH2–CHF–)n– Câu 33: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A stiren B isopren C propen D toluen Câu 34: Chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A propan B propen C etan D toluen Câu 35: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời... và hexametylenđiamin Lý thuyết trọng tâm và phương pháp giải bài tập trắc nghiệm hoá học 197 Chuyên đề 9: Polime – Vật liệu polime Câu 28(KB-13): Trong các polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, những polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là A tơ tằm, sợi bông và tơ nitron B tơ visco và tơ nilon-6 C sợi bông, tơ visco và tơ nilon-6 D sợi bông và tơ visco Câu 29(CĐ-14): Tơ nitron dai,... (2 ) ,(3 ) ,(6 ) B (2 ) ,(5 ) ,(6 ) C (1 ) ,(4 ) ,(5 ) D (1 ) ,(2 ) ,(5 ) Câu 17(KA-11): Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp? A Trùng hợp vinyl xianua B Trùng ngưng axit -aminocaproic C Trùng hợp metyl metacrylat D Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic Câu 18(KA-11): Cho sơ đồ phản ứng +HCN trùng hợp CHCH X; X Polime Y; X+CH2=CHCH=CH2 đồng trùng hợp Polime Z Y và Z lần lượt... X, Y lần lượt là A CH3CH2OH và CH3CHO B CH3CH2OH và CH2=CH2 Lý thuyết trọng tâm và phương pháp giải bài tập trắc nghiệm hoá học Chuyên đề 9: Polime – Vật liệu polime 198 C CH3CH2OH và CH3-CH=CH-CH3 D CH3CH2OH và CH2=CH-CH=CH2 Câu 47: Công thức phân tử của cao su thiên nhiên A ( C5H8)n B ( C4H8)n C ( C4H6)n D ( C2H4)n Câu 48: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là A glyxin B axit terephtaric... 56: Polime dưới đây có cùng cấu trúc mạch polime với nhựa bakelit là A Amilozơ B Glicogen C Cao su lưu hóa D Xenlulozơ Câu 57: Khi đốt cháy một polime Y thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 1 Vậy Y là A poli(vinyl clorua) B polistiren C polipropilen D xenlulozơ Câu 58: Tìm ý đúng trong các ý sau: A Mỗi loại polime có nhiệt độ nóng chảy xác định B Monome và polime tạo ra từ polime. .. A 2196 B 2692 C 2232 D 2034 D ĐÁP ÁN CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ÁP DỤNG CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ĐÁP ÁN D C C A A D C A D D B D A B C B C C A C CÂU 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ĐÁP ÁN A C B C D D D D A A D A D B D B B C B A CÂU 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ĐÁP ÁN B D A C A D A C B A A B A D A C C C C B CÂU
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP VỀ LÍ THUYẾT POLIME ( CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT), BÀI TẬP VỀ LÍ THUYẾT POLIME ( CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT), BÀI TẬP VỀ LÍ THUYẾT POLIME ( CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn