bài 29 :nguyên phân

Larry Page
Larry Page(11560 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 128
1
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 22 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2013, 01:26

Mô tả: NGUYÊN PHÂN        1)SỰ PHÂN CHIA NHÂN 2)PHÂN CHIA TẾ BA ̀ O CHẤT          !"#$% &' ()*+,"#-,.&' " ,/0&*1 -2 345-67$5-&  58&$&"9:-#& ;<= ,>?@5-& -   @5-& &A   BCDEF(  )# 9<G"H,I&,J</K &LJ&  6<H?@,M @N  @"  @&H     O KÌ ĐẦU  P,/0&> *7$-,.&'  J$&  !&Q 9R" 5-99S  &#&&' !5- ,/0&N   P2  T-9-&4 2   E$&1<"U&JU,M ,LVU9&U2 KÌ GIỮA 5-U,M,/0&  &W2    1<"U&JX5,LVU9& U&#&,>!*>,J ,I&/&Y62  E$&1<"U&JX5V5<G *Z&4<I5[V\&,>&'  5-21<"U&J,/0& ,\9R]&' 5--< ,G  KÌ SAU  &< Y1< "U&JX5*/R$&,G& ^&' 5-$&   >-<,G>=C ,]5-69S &#&&'  2  =1<"U&JX5 =1<"U&J,]&#& 2  KÌ CUỐI T-9-& VA_!VA_  -2  &A5-& >  =&H  9H<`  1<"U&JU,M*a VU2 . NGUYÊN PHÂN        1)SỰ PHÂN CHIA NHÂN 2)PHÂN CHIA TẾ BA ̀ O CHẤT   

— Xem thêm —

Xem thêm: bài 29 :nguyên phân, bài 29 :nguyên phân, bài 29 :nguyên phân

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-29-nguyen-phan

Đăng ký

Generate time = 0.17163300514221 s. Memory usage = 18.54 MB