bài 29 :nguyên phân

22 138 1
Larry Page

Larry Page

Tải lên: 11,559 tài liệu

  • Loading...
1/22 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2013, 01:26

NGUYÊN PHÂN        1)SỰ PHÂN CHIA NHÂN 2)PHÂN CHIA TẾ BA ̀ O CHẤT          !"#$% &' ()*+,"#-,.&' " ,/0&*1 -2 345-67$5-&  58&$&"9:-#& ;<= ,>?@5-& -   @5-& &A   BCDEF(  )# 9<G"H,I&,J</K &LJ&  6<H?@,M @N  @"  @&H     O KÌ ĐẦU  P,/0&> *7$-,.&'  J$&  !&Q 9R" 5-99S  &#&&' !5- ,/0&N   P2  T-9-&4 2   E$&1<"U&JU,M ,LVU9&U2 KÌ GIỮA 5-U,M,/0&  &W2    1<"U&JX5,LVU9& U&#&,>!*>,J ,I&/&Y62  E$&1<"U&JX5V5<G *Z&4<I5[V\&,>&'  5-21<"U&J,/0& ,\9R]&' 5--< ,G  KÌ SAU  &< Y1< "U&JX5*/R$&,G& ^&' 5-$&   >-<,G>=C ,]5-69S &#&&'  2  =1<"U&JX5 =1<"U&J,]&#& 2  KÌ CUỐI T-9-& VA_!VA_  -2  &A5-& >  =&H  9H<`  1<"U&JU,M*a VU2 [...]... phần chủ yếu được phân chia trong nguyên phân A. Nhân B. Thoi vô sắcC. chất tế bào D. A và C 89C#-,.&' 1<"U&J,/0&#&_4&]"?(2C#-,.&' ()2k2C#-,.&' ".E2C#-,.&' ()2$"8055.4l2C#,LVU&' 1<"U&J   NGUYÊN PHÂN     . NGUYÊN PHÂN        1)SỰ PHÂN CHIA NHÂN 2)PHÂN CHIA TẾ BA ̀ O CHẤT   
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 29 :nguyên phân, bài 29 :nguyên phân, bài 29 :nguyên phân

Bình luận về tài liệu bai-29-nguyen-phan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP