bài 29 :nguyên phân

Larry Page
Larry Page(9721 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 99
1
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 22 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2013, 01:26

Mô tả: NGUYÊN PHÂN        1)SỰ PHÂN CHIA NHÂN 2)PHÂN CHIA TẾ BA ̀ O CHẤT          !"#$% &' ()*+,"#-,.&' " ,/0&*1 -2 345-67$5-&  58&$&"9:-#& ;<= ,>?@5-& -   @5-& &A   BCDEF(  )# 9<G"H,I&,J</K &LJ&  6<H?@,M @N  @"  @&H     O KÌ ĐẦU  P,/0&> *7$-,.&'  J$&  !&Q 9R" 5-99S  &#&&' !5- ,/0&N   P2  T-9-&4 2   E$&1<"U&JU,M ,LVU9&U2 KÌ GIỮA 5-U,M,/0&  &W2    1<"U&JX5,LVU9& U&#&,>!*>,J ,I&/&Y62  E$&1<"U&JX5V5<G *Z&4<I5[V\&,>&'  5-21<"U&J,/0& ,\9R]&' 5--< ,G  KÌ SAU  &< Y1< "U&JX5*/R$&,G& ^&' 5-$&   >-<,G>=C ,]5-69S &#&&'  2  =1<"U&JX5 =1<"U&J,]&#& 2  KÌ CUỐI T-9-& VA_!VA_  -2  &A5-& >  =&H  9H<`  1<"U&JU,M*a VU2 . NGUYÊN PHÂN        1)SỰ PHÂN CHIA NHÂN 2)PHÂN CHIA TẾ BA ̀ O CHẤT   

— Xem thêm —

Xem thêm: bài 29 :nguyên phân, bài 29 :nguyên phân, bài 29 :nguyên phân

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-29-nguyen-phan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.12268209457397 s. Memory usage = 17.81 MB