Đáp án bộ đề 7-8 điểm môn hóa

11 387 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2016, 15:11

Trương Tuấn Linh https://www.facebook.com/tuanlinh.truong.1 01648 772 689 Câu 1: đáp án C - Dễ thấy Fe FeO phản ứng hết, HCl dư, dd sau có Fe2+, H+, Cl- Khi cho AgNO3 vào, tạo kết tủa AgCl Ag ( dễ quên ) Ag+ + Cl-  AgCl ↓ Fe2+ + H+ + NO3-  Fe3+ + NO + H2O Fe2+dư + Ag+  Fe3+ + Ag ↓ Câu 2: đáp án C - Câu em viết ptpu thôi, gọi số mol Ala-glu x, Ala-Ala-gly 2x Phản ứng với NaOH thu muối  H2N-CH2-COONa ( Gly-Na) : 2x mol  CH3-CH(NH2)-COONa ( Ala-Na ) : 5x mol  NaOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COONa (GluNa2) : x mol - Tổng khối lượng muối 56,4  x = 0,06 - Viết công thức peptit tính ( Mpeptit = tổng M mắt xích – 18.số liên kết peptit ) Câu 3: đáp án A - chất amin no, đơn chức, bậc khác kệ nó, giả sử bậc I hết được, gọi công thức CnH2n+1NH2 hay CnH2n+3N - 1,68 mol khí gồm CO2 N2 ( pư không khí ), đặc trưng, N2 gấp lần O2 phản ứng vừa đủ, nên viết phương trình cháy kiểu : CnH2n+3N + O2 (kk) nCO2 + (n+1,5)H2O + N2 + 4× N2(cái kk này,k phải pư) - Đó, biểu diễn theo số mol : gọi amin x mol, CO2 y mol, có H2O = 0,32 ( bị P2O5 hấp thụ ) - Viết tính toán mệt quá, bạn thử chưa inbox nhé.:)) Câu 4: đáp án B Trương Tuấn Linh - https://www.facebook.com/tuanlinh.truong.1 01648 772 689 Cái hỗn hợp không mà xử lý phần đốt cháy : ẩn pt nên tìm số mol thôi, có số bạn hs anh đôi lúc bị “ ám “ pp btkl, btnt mà quên đôi lúc có toán giải “ thủ công “ này.:v - Tính khối lượng hh đó, lấy tỉ lệ với 3,3 g với có số mol anđehit  tráng gương Câu 5: đáp án C - Số mol H2O lớn CO2  ancol no, đơn, hở este no đơn hở đốt H2O = CO2 - Đến có lựa chọn :  Có thể giải toán với ẩn : n,m,x,y ( n,m số C chất, x,y số mol tương ứng ), em phương trình n, m Biện luận  chất  Hoặc tính Cancol < - = 2,2 => có giá trị 2, thử với giá trị tìm chất Tìm este HCOOCH3  chất rắn HCOOK (tình gặp, thường cho kiềm có kiềm dư ) Câu 6: đáp án D Bài toán hỗn hợp khác nhau, có hướng xử lý : - Giải với pt ẩn, giả sử 10 gam X số mol chất gấp k lần 13,44 lít X 13,44 lít , lập pt giải Trương Tuấn Linh - https://www.facebook.com/tuanlinh.truong.1 01648 772 689 Hoặc ( cách trình bày bookgol nhà đấy, anh làm biếng gõ.):)) Hi vọng rộng lượng.:))) Câu 7: đáp án B  - Sơ đồ pư : Mg + - Cho Fe vào dd X Cu(NO3)2 pư, kiểm tra 4,2 gam sắt hết khối lượng Cu 4,8 > 4,68  4,68 gam có Fe dư Câu 8: đáp án B - Đây dạng toán quen thuộc, cho nhiều chất không giải sòng phẳng số mol chất phải tìm điểm chung ( thường CTPT ) tìm chất phản ứng - Bản chất thí nghiệm đầu : H+ + OH-  H2O - Ở pư cháy, em tiến hành bảo toàn nguyên tố oxi  số mol oxi hỗn hợp X - Mà nH+ =1/2noxi ( đến từ nhóm –COOH ) Trương Tuấn Linh https://www.facebook.com/tuanlinh.truong.1 01648 772 689 Câu 9: đáp án D - Áp dụng đlbt electron Phản ứng qua nhiều giai đoạn - Sơ đồ phản ứng: C + H2O - Tính số mol CuO phản ứng theo phương pháp tăng giảm khối lượng: CO, CO2, H2 Cu , CO2 , H2O CuO + (CO, H2)  Cu + (CO2, H2O) (mol) mol phản ứng, khối lượng giảm 16 gam 0,1 < khối lượng giảm 1,6 gam - Các trình : Cu0  Cu2+ + 2e C0 + 4e  C4+ Câu 10: đáp án B - Số mol Cu 0,12 mol, NaOH 0,4 mol - Cu + HNO3  - Tính số mol HNO3 (dư) Phản ứng nhiệt phân NaNO3 NaOH không bị nhiệt phân - 2NaNO3 2NaNO2 + O2 (mol)  (0,24 + x)  (0,24 + x)  chất rắn gồm NaNO2 NaOH dư - Khối lượng chất rắn: 69(0,24 + x) + 40(0,4 - 0,24 - x) = 25,28  x = (2,32 : 29) = 0,08 mol - Số mol (NO2, NO) = 0,48 - 0,24 - 0,08 = 0,16 mol ( bt N ) V = 22,4.0,16 = 3,584 lít Câu 11: đáp án C - Từ tỉ lệ khối lượng Mg Fe, số mol H2 thoát ra, dễ tính Trương Tuấn Linh - https://www.facebook.com/tuanlinh.truong.1 01648 772 689 cho AgNO3 qua có kết tủa AgCl Ag ( giống ) Dd Y Ag+ + Cl-  AgCl ↓ Fe2+ + H+ + NO3-  Fe3+ + NO + H2O Fe2+dư + Ag+  Fe3+ + Ag ↓ Câu 12: đáp án A - Vì số mol Ag > lần số mol anđehit, mà đề cho ancol đơn chức  có CH3OH HCHO - Gọi a,b số mol tương ứng ancol ( anđehit tương ứng ) => - Gọi ancol lại ROH, sử dụng khối lượng  C3H7OH, chất có đồng phân có propan- => 1-ol oxi hóa tạo anđehit cặp metanol propan-1-ol Câu 13: đáp án D - Dd màu xanh  Cu2+ dư - Catot : Cu2+ + 2e  Cu a  2a  a Anot : H2O  2H+ + 2e + O2 (bảo toàn e)  2a  0,5a - mdd giảm Cu O2  a =0,1 mol - Cho Fe vào pư với H+ Cu2+ dư  tính số mol Fe pư theo x (nồng độ cần tìm á) 0,2x mol ( bảo toàn e, không viết pt thấy ) - mkl giảm = mFe pứ - mCu tạo thành  x = 1,25 Câu 14: đáp án C - Gọi x số mol Fe  nM = 3nFe = 3x mol Xét phản ứng với dung dịch HCl: Áp dụng ĐLBT e : ( giả sử M có số oxi hóa a )  2x + 3xa = 0,11 Trương Tuấn Linh - https://www.facebook.com/tuanlinh.truong.1 2KMnO4 + 16HCl  2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O  nCl2 = 0,06 mol Xét pư với Cl2 : áp dụng ĐLBT e :  3x + 3xa = 0,12 Câu 15: đáp án C - TN2: Khi cho thêm KOH thấy m kết tủa giảm  có pư hòa tan kết tủa - TN1: có không hòa tan kết tủa  giải trường hợp Bài đáp án chưa chặt, không sao, luyện tư chút.:v Câu 16: đáp án D - Từ số mol H2 tính số mol OH-  số mol H+ ( tổng axit ) - Có tỉ lê mol axit  tính số mol axit - Khối lượng muối = khối lượng kim loại + gốc axit Câu 17: đáp án B - Xử lý phần khí đã: gọi số mol NO2 NO a, b mol, số mol O2 V lít c mol NO + O2  NO2 b  b/2  b => Y gồm ( a+b) mol NO2 ( c- b/2) mol O2 2NO2 + O2 + H2O  2HNO3 a+b  => O2 dư c- – = 0,25c  a + 3b = 3c (*) - Bảo toàn e cho pư Cu với axit : ta có a+ 3b = 2.ncu = 0,12 , kết hợp (*)  c = 0,04  V = 0,896 lít 01648 772 689 Trương Tuấn Linh https://www.facebook.com/tuanlinh.truong.1 01648 772 689 Câu 18: đáp án D -Từ khối lượng kết tủa, tính số mol phenol 0,2  26 gam có 7,2 gam RCOOH Khi cho 26 gam hh vào NaOH, C6H5OH + NaOH  C6H5ONa + H2O 0,2  0,2 mol  mRCOONa = 9,4 gam RCOOH + NaOH  RCOONa 7,2 gam  9,4 gam ( tăng giảm khối lượng làm tùy  0,1 mol RCOOH ) -Dựa vào tổng khối lượng 26 gam  R = 27  CH2=CH-COOH -Sau tác dụng với Br2, ta có chất C6H2(OH)Br3 CH2Br-CHBr-COOH với số mol tương ứng 0,2 0,1 -2 chất tác dụng NaOH nhóm –COOH phản ứng có nguyên tử Br bị hết nhóm OH tạo NaBr  tổng số mol NaOH pư 0,2×3 + 0,1×3 = 0,9 mol Câu 19: đáp án A Phần : dễ thấy tổng số mol NO3- tạo muối = 2nMg+ 3nAl+ 2nCu = nNO2 ( bảo toàn e )=0,47 Phần : nNO3- = nCl- = 0,47  mkim loại = mmuối – mCl- = 11,19 Vậy mkim loại ban đầu = 11,19 ×2 = 22,38 gam Câu 20: đáp án D X + NaOH  muối + nước => X este phenol Có thể gọi X RCOOC6H5 ( este phenol có công thức tổng quát hơn, phenol dãy đồng đẳng, nhiều chất, C6H5OH ) Trương Tuấn Linh https://www.facebook.com/tuanlinh.truong.1 01648 772 689 CxHyCOONa + O2  CO2 + H2O + Na2CO3 ( cháy mà, phải có C có H cháy nên gọi ) C6H5ONa + O2  CO2 + H2O + Na2CO3 Gọi số mol muối a,b có ẩn a,b,x,y kiện giải Câu 21: đáp án D Mkhí = 37g ⇒ giả sử Z gồm NO N2O ( đề nói khí không màu, ta có cặp gồm N2 nữa, thử cặp thấy số mol chẵn làm tiếp ) Giả sử muối có mol NH4NO3 ( x = 0, cần lưu ý có kim loại Al, Mg, Zn khả có muối amoni cao ) Bảo toàn e: (muối KL) (sản phẩm khử) muối (muối KL) (muối KL) Câu 22: đáp án C - toán qua nhiều giai đoạn, ta ý đến giai đoạn đầu giai đoạn cuối : 16,64 gam 24 gam  Trương Tuấn Linh https://www.facebook.com/tuanlinh.truong.1 01648 772 689 - sau cho tác dụng với oxi  23,68 gam oxit :  oxit MgO, FeO, Fe2O3 , coi Fe3O4 mặt tính toán, ta xem Fe3O4 = FeO.Fe2O3 ( mặt tính toán thôi, thực hỗn hợp oxit tính từ Fe3O4 đâu :v, lan man tí )  moxi = 23,68-16,64 = 7,04 gam  0,44 mol ( O2- oxit, O2 ) - Ta có qt : Mg  Mg2+ + 2e O + 2e  O2- Fe  Fe2+ + 2e Fe  Fe3+ + 3e Các em gọi mol Fe2+ Fe3+ x,y bảo toàn x,y = 0,04 0,24 - Đến pt tạo kết tủa lại giống : ))) Ag+ + Cl-  AgCl ↓ Fe2+ + H+ + NO3-  Fe3+ + NO + H2O Fe2+dư + Ag+  Fe3+ + Ag ↓ Câu 23: đáp án D - Gọi số mol Na 2x, Al x, Fe y - Hỗn hợp tác dụng với nước  Na[Al(OH)4]  Al hết tỉ lệ pư 1:1, có x + 1,5x mol khí ( V lít ) - Chất rắn Fe có y mol khí ( 0,25V lít )…….xong :)) cần inbox Câu 24 : đáp án B - ta có : mmuối=mkim loại+mso42- ( tạo muối sunfat ) => 220,4 = 57,2 + 96a => a = 1,7 mol - mà nso42- = số mol e nhường ( nhận ) - suy số mol e nhường ( nhận ) =1.7×2 =3,4 mol  0,2×3 + 0,2×8 + 2x = 3,4  x = 0,6  gần 0,55 Trương Tuấn Linh https://www.facebook.com/tuanlinh.truong.1 01648 772 689 Câu 25: đáp án B - Gọi X R- CH2OH, ta có ptpu : R-CH2OH + O2  R-COOH + H2O Trong phần 1: - nR-COOH = nH2O = nCO2 = 0,1 mol Trong phần 2: - 2nH2 = nancol dư + naxit + nH2O  0,3 = nancol dư + 0,1 + 0,1 => nancol dư = 0,1 mol - mrắn = mR-COONa + mR-CH2ONa + mNaOH => 2R + 160 = 190 => R = 15 => -CH3  X: C2H5 -OH Câu 26: đáp án A - Anh gọi toán kiểu ni toán “ bắp “ :v, cày kéo hồi mà nỏ inbox anh.:)) Câu 27: đáp án B - Gọi anken trung bình CnH2n  Z : CnH2n+2O  nCO2 + (n+1)H2O x mol  nx  (n+1)x mol - Vì NaOH dư : CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O nNaOH pư = nNaOH bđ - nNaOH dư = 0,1  nCO2 = 0,05 = nx - Thay vào mZ = 1,06  x = 0,018  n = 2,7777 Câu 28: đáp án D - có vinylaxetilen : x mol :y mol - hh X có MX=32 => x = 1,5y ( đường chéo nhanh ) có ( xem bảo toàn mol liên kết pi ) có => x = 0,06 mol y=0,04 mol Trương Tuấn Linh https://www.facebook.com/tuanlinh.truong.1 01648 772 689 - em viết pt cháy => nO2 = 5x + = 0,32 mol  Câu 29: đáp án C - Trong khí có C2H2 C2H4 tác dụng Br2, thoát C2H6 H2 - Tính số mol khí C2H6 H2  có khối lượng - Lại có tổng khối lượng ban đầu  bảo toàn khối lượng Câu 30: đáp án C - Số mol Al (dư) = 0,02, số mol Al (ban đầu) = n↓ = 7,8/78 = 0,1 mol => nAl (p/ư) = 0,08 nAl2O3 = 0,04 => nO oxit săt = 0,04×3 = 0,12 - Z có Fe, 15,6 gam muối phải Fe (II) (III) nên có hệ: nFe2+×152 + nFe3+×(400:2) = 15,6 nFe2+ = 0,05 nFe2+×2 + nFe3+×3 = (2,464:22,4)×2 nFe3+ = 0,04 Khối lượng oxit săt (0,05 + 0,04)×56 + 0,12×16 = 6,96 gam Đánh máy ngày, mệt quá, đọc đến siêng học rồi, cố lên :3
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án bộ đề 7-8 điểm môn hóa, Đáp án bộ đề 7-8 điểm môn hóa, Đáp án bộ đề 7-8 điểm môn hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn