QUY TAC DANH TRONG AM (CUC DE NHO)

3 1,155 47
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2013, 01:27

. pervade/vào tận civide/phân chia, decide /quy t định, provide/cung cấp explode/nổ, erode/xói lở, carode/ăn mòn coclude/kết thúc, include/gồm có, exclude/trục xuất. ade, ide, ode, ude, ceive, duce, ect, ent, form, mit, nounce, port, pose, press, scribe, solve, volve, voke, y invade/ xâm chiếm, evade/ thoát, pervade/vào
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY TAC DANH TRONG AM (CUC DE NHO), QUY TAC DANH TRONG AM (CUC DE NHO), QUY TAC DANH TRONG AM (CUC DE NHO)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn