5 cấu trúc câu điều kiện tiếng Anh “kinh điển” xuất hiện trong mọi kỳ thi

4 311 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2016, 15:32

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn 23 (2007) 107-115 107 Quan hệ giữa hai mệnh đề trong câu điều kiện tiếng Việt Nguyễn Khánh Hà* Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 24 tháng 3 năm 2007 Tóm tắt. Bài báo này cố gắng miêu tả một số kiểu quan hệ ngữ nghĩa giữa các mệnh đề trong câu điều kiện tiếng Việt, chủ yếu là 3 kiểu: quan hệ nhân quả, quan hệ suy luận và quan hệ hành động ngôn từ. Lý thuyết "điều kiện đủ" do Van der Auwera khởi xướng được xem là cơ sở cho sự phân tích các quan hệ này. Trong các câu điều kiện nhân quả, các sự tình được miêu tả bởi mệnh đề điều kiện được coi là điều kiện đủ cho sự thi hành những sự tình được miêu tả trong mệnh đề chính. Những mối quan hệ này tồn tại trong phạm vi của "thế giới thực", được người nói và người nghe thừa nhận dựa vào tri thức nền của họ. Quan hệ nhân quả trong các câu điều kiện nhân quả ở một số khía cạnh khác với các câu chứa liên từ nhân quả. Một kiểu quan hệ quan trọng khác trong các câu điều kiện là quan hệ suy luận. Quan hệ này biểu đạt sự suy luận của người nói, và những câu điều kiện chứa đựng những quan hệ kiểu này tồn tại trong lĩnh vực nhận thức, chứ không phải trong lĩnh vực nội dung, chúng kiên kết các trạng thái nhận thức với nhau. Trong kiểu quan hệ này, mệnh đề điều kiện cung cấp một tiền đề, và mệnh đề chính đưa ra một kết luận được suy ra từ tiêng đề đó. Những quan hệ kiều này phức tạp về ngữ dụng và phụ thuộc vào nhiều bối cảnh. Kiều quan hệ thứ ba là quan hệ hành động ngôn từ. Mệnh đề điều kiện của những câu điều kiện chứa quan hệ này có tính độc lập cao, không phụ thuộc vào nội dung của mệnh đề chính của chúng, và nội dung mệnh đề của câu với tư cách là một chỉnh thể không chứa đựng những tiền ước về tính liên tiếp và tính nhân quả giữa các sự tình được miêu tả. 1. Dẫn nhập* Các cấu trúc điều kiện tồn tại trong các ngôn ngữ phản ánh một kiểu năng lực tri nhận thế giới của loài người "nhằm suy luận về các tình huống lựa chọn, nhằm đưa ra những sự quy chiếu dựa trên những thông tin chưa hoàn chỉnh, nhằm tưởng tượng ra những sự tương liên có thể có giữa các tình huống, và nhằm tìm hiểu xem thế giới sẽ thay _____ *ĐT: 84-04-5572024 E-mail: hakhanhha@yahoo.com đổi thế nào nếu những sự tương liên nào đó thay đổi"[1]. Do đảm nhiệm một vai trò phức tạp như vậy, nên quan hệ giữa hai mệnh đề trong các câu điều kiện chắc chắn cũng không đơn giản, và điều này trở thành một trong những trọng tâm nghiên cứu cơ bản của các nhà ngôn ngữ khi tìm hiểu về câu điều kiện. Nhìn chung, các nhà nghiên cứu thường tập trung vào hai loại quan hệ: quan hệ ngữ nghĩa và quan hệ hình thức giữa hai mệnh đề trong câu điều kiện. Về quan hệ ngữ nghĩa, nhiều nhà ngôn ngữ học có chung quan điểm cho rằng các VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí cấu trúc câu điều kiện tiếng Anh “kinh điển” xuất kỳ thi Khi nhắc đến câu điều kiện tiếng Anh, bạn mường tượng đầu có loại: loại 1, loại loại Nhưng thật chưa hẳn đâu! Hôm bạn VnDoc.com khám phá bí kíp biến tập câu điều kiện trở thành cứu điểm kỳ thi nhé! 1.Câu điều kiện gì? Câu điều kiện câu giả định điều kiện để hành động, tượng mệnh đề xảy Ví dụ: If I don’t work hard, I will fail this exam (Nếu không học chăm trượt kỳ thi này) Cấu trúc câu giả định gồm có hai phần (hai mệnh đề): Mệnh đề nêu lên điều kiện (còn gọi mệnh đề IF) mệnh đề phụ hay mệnh đề điều kiện Mệnh đề nêu lên kết mệnh đề Hai mệnh đề câu giả định đổi chổ cho được: mệnh đề đứng trước hai mệnh đề không cần dấu phẩy, ngược lại phải có dấu phẩy Ví dụ: I will go fishing if it is sunny (Tôi câu cá trời đẹp.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí > If it is sunny, I will go fishing (Nếu trời đẹp, câu cá.) dạng câu giả định Như đề cập trên, nhắc đến câu giả định, người thường nghĩ có dạng: Loại 1,2,3 thực tế Có loại câu giả định bản: loại 0, loại 1, loại loại (1) If Câu điều kiện loại diễn tả hành động, kiện luôn đúng, kiểu chân lý Cấu trúc: If S V (simple present), S V (simple present) Ví dụ: If you put ice under the sun, it smelts (Nếu bạn để đá mặt trời, tan chảy.) (2) If Câu điều kiện loại diễn tả việc, tượng xảy tương lai Cấu trúc: If S V (present), S will V Ví dụ: If I don’t work hard, I will fail this exam (Nếu không học chăm trượt kỳ thi này) If I have finished my homework, I will go out (Nếu làm xong tập, chơi.) Nhấn mạnh việc hoàn thành tập nhà Có thể dùng đơn vế if không cần nhấn mạnh việc hoàn thành tập (3) If Câu điều kiện loại diễn tả việc, tượng xảy tương lai Cấu trúc: If S Ved, S would V Chú ý: Với câu điều kiện loại 2, với chủ ngữ tobe chia were Ví dụ: If I were you, I would talk to my teacher (Nếu mà bạn, nói chuyện với giáo viên) If he were young, he would not have difficulty in learning English (Nếu mà trẻ, anh không gặp khó khăn việc học tiếng Anh) (4) If Câu điều kiện loại thực khứ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Cấu trúc: If S had PII, S would/could/may/might have PII Ví dụ: If I had known you were coming, I would have prepared more food (Nếu biết bạn đến chuẩn bị nhiều thức ăn hơn.) (5) Câu điều kiện hỗn hợp Ở đề cập đến dạng câu giả định kết hợp loại loại loại câu thường xuyên xuất thi trung học phổ thông, thi lực tiếng Anh … không nhắc đến loại câu khác gần không xuất thi giao tiếp để người không bị “loạn” Cấu trúc: S had PII, S would V Đây dạng câu thể giả định khứ lại mang đến kết Ví dụ: If I caught this plane, I would die now (Nếu mà bắt chuyến máy bay chết rồi.) > Vậy câu giả sử này, giả định xảy khứ, kết lại nên dùng câu điều kiện hỗn hợp Chú ý: Dấu hiệu nhận biết dạng câu điều kiện loại trạng từ thời gian: now, at present,… mệnh đề Một số dạng biến thể câu điều kiện (1) Unless = If not Ví dụ: If I don’t work hard, I will fail this exam = Unless I work hard, I will fail this exam (2) Without/ But for (Nếu không nhờ) Cấu trúc: Without/ But for + N, Main clause Ví dụ: If you didn’t help me, I wouldn’t pass my exam (Nếu bạn mà không giúp đỡ, không vượt VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí qua kỳ thi) = Without/ But for your help, I wouldn’t pass my exam (Nếu không nhờ giúp đỡ bạn, không vượt qua kỳ thi.) Chú ý: Without But for dùng cho câu điều kiện loại loại (3) Or/ Otherwise (Nếu không thì) Ví dụ: If you don’t hurry up, you will be late for school = Hurry up or you will be late for school = Unless you hurry up, you will be late for school If Miss Trang hadn’t helped me, I would have fail = Miss Trang helped me a lot Otherwise, I would have fail (4) Incase (Phòng khi) Thường sử dụng cho câu điều kiện loại Ví dụ: Bring an umbrella along incase it rains (Hãy mang ô theo phòng trời mưa.) (5) As long as/ So long as/ Providing that/ Provided that = If Cấu trúc chia tương tự If III.5. Câu điều kiện ("If" sentence) A. Câu điều kiện loại I (the conditional sentence type I) 1. Cấu trúc Clause 1 (the simple future) + if + Clause 2 (the simple present) 2. Cách sử dụng và ví dụ – Diễn tả sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Ví dụ: I’ll visit Ho Chi Minh city if I have time. We’ll pass the exam if we work hard. 3. Các biến thể cơ bản Clause 1 (might/do +V) + if + Clause 2 (the simple present) → để chỉ khả năng khách quan Ví dụ: It’s sunny. We may get a headache if we go out without a hat. Clause 1 (may/can + V) + if + Clause 2 (the simple present) → để chỉ sự cho phép Ví dụ: You can go home if you finish your test. Clause 1 (must/should + V) + if + Clause 2 (the simple present) → để chỉ yêu cầu, đề nghị. Ví dụ: You must do exercises if you want to get good marks. 4. If….not…= Unless Ví dụ: - I won’t visit you if I don’t have time → Unless I have time, I won’t visit you. - We’ll go camping if the weather is fine. → Unless the weather is fine, we won’t go camping. - If you miss seeing the first part of the film, you can’t say you understand it. → Unless you see the first part of the film, you can’t say you understand it. Chú ý: mệnh đề chứa “unless” không dùng dạng phủ định. B. Câu điều kiện loại II (the conditional sentence type II) 1. Cấu trúc Clause 1 (would + V) + if + Clause 2 (the simple past tense) 2. Cách sử dụng và ví dụ – Diễn tả sự việc không có thật ở hiện tại hoặc tương lai Ví dụ: If it were cold now, we wouldn’t switch on the fans. (but it’s hot and we have to switch on the fans) I would fly if I were a bird. (but I am not a bird and I can’t fly) Chú ý: Chúng ta dùng “were” cho tất cả các ngôi, không dùng “was” 3. Các biến thể cơ bản Clause 1 (might/ could + V) + if + Clause 2 (the simple past tense) → chỉ khả năng Ví dụ: He might succeed if he tried I could speak French well if I lived in France. C. Câu điều kiện loại III (the conditional sentence type III) 1. Cấu trúc cơ bản Clause 1 (would have + P2) + if + Clause 2 (the past perfect) 2. Cách sử dụng và ví dụ – Câu điều kiện loại III là câu điều kiện không có thật ở quá khứ. Ví dụ: a. Miss Phuong wouldn’t have won the prize if she hadn’t attended the beauty contest. (but the fact that she attended and she won the prize) b. We would have got good marks if we had prepared our last lesson carefully. (but the fact that we didn’t prepare our last lesson carefully and we didn’t get good marks). 3. Các biến thể cơ bản Clause 1 (could have + P2) + if + Clause 2 (had + P2) → chỉ sự chủ quan, sự cho phép. Ví dụ: I could have won a prize if I had taken part in the competition last week. You could have gone to the cinema if you had finished your homework last night. Clause 1 (might have + P2) + if + Clause (had + P2) → chỉ khả năng khách quan. Ví dụ: The last crop might have been better if it had rained much. D. Câu điều kiện hỗn hợp II, III (the mixed conditional sentence type II and III) 1. Cấu trúc cơ bản Clause 1 (would + V) + if + Clause 2 (had + P2) 2. Ví dụ: If I had been born in town, I would like life there. (the fact that I wasn’t born in town, so I don’t like life there now) If I followed your advice, I would have a job now. (the fact that I didn’t follow your advice, so I don’t have a job now) 3. But for + noun + điều kiện loại II, III But for: nếu không có… Ví dụ: You help me everyday so I can finish my work. → But for your daily help, I couldn’t finish my work. She encouraged him and he succeeded. → But for her encouragement, he wouldn’t have succeeded. The teacher explained and we understood. → But for the teacher’s explanation, we wouldn’t have understood. E. Đảo ngữ của câu điều kiện 1. Điều kiện loại I • Nếu trong câu có “should” ở mệnh đề if, thì đảo “should” lên đầu câu If he should ring , I will tell him the news. → Should he ring, I will tell him the news. • Nếu trong câu không có “should”, chúng ta phải mượn “should” If he has free time, he’ll play tennis. → Should he have free time, he’ll play tennis. Conditional sentences Exercise 1. Choose the best answer to complete the following sentences. 1. If I ……….a lot of money now, I ………… a new car. a. have /will buy b. have / would buy c. had/ will buy d. had/ would buy. 2. If I ……………you, I …………….do that. a. am/ will b. were /would c. were/ will d. had been/ would. 3. If I were offered the job, I think I ………. it. a. take b. will take c. would take d. would have taken. 4. I would be very surprised if he…………… a. refuses b. refused c. had refused d. would refuse. 5. Many people would be out of work if that factory……… down. a. closes b. had closed c. closed d. would close. 6. If she sold her car, she ………… much money. a. gets b. would get c. will get d. would have got. 7. They would be disappointed if we……………. a. hadn’t come b. wouldn’t come c. don’t come d. didn’t come. 8. Would John be angry if I ……. ……his bicycle without asking? a. take b. took c. had taken d. would take. 9. She ……….terrible upset if I lost this ring. a. will be b. would be c. were d. had been. 10. If someone…………in here with a gun, I would be very frightened. a. would walk b. walks c. had walked d. walked. 11. What would happen if you …………… to work tomorrow? a. don’t go b. didn’t go c. won’t go d. wouldn’t go. 12. We ‘ll get wet if we ………….out. a. go b. did go c. went d. had gone. 13. If I go shopping, I ………some food. a. buy b. will buy c. would buy d. would have bought. 14. If I find it, I ………you. a. will tell b. would tell c. had told d. told. 15. What would you do if you……………a million dollars? a. would win b. win c. had won d. won. 16. They ‘d be hurt if I ………………. a. don’t go b. didn’t go c. hadn’t gone d. wouldn’t go. 17. If we took the 6: 30 train, we…………too early. a. would have arrived b. arrived c. will arrived d. would arrive. 18. If I had known you were in hospital, I …………to see you. a. will go b. would go c. went d. would have gone. 19. If I …………., I would have said hello. a. had seen b. see c. saw d. would see. 20. I………… out if I hadn’t been so tired. a. will go b. went c. would have gone d. would go. 21. If I ……… a camera, I would have taken some pictures. a. have b. had c. would have d. had had. 22. You won’t pass the examination……………you study more. a. as long as b. unless c. if d. whether. 23. If only I …………you wanted to invest money in business. a. had known b. knew c. have known d. know. 1 24. If I were to leave my country , I ……………disappointed. a. probably be b. would have been c. will be d. would be. 25. If he hadn’t wasted too much time, he…………….in his examination. a. would fail b. wouldn’t fail c. wouldn’t have failed. d. won’t fail. 26. If I had taken that English course, I ……… much progress. a. had made b. would have made c. made d. would make. 27. If I were in your place, I ……….a trip to England. a. will make b. had made c. made. d. would make. 28. If I ………… you , I’d save some of your lottery winning. a. be b. were c. am d. was 29. If the car ……… larger, we would have bought it. a. had been b. have been c. has been d. been 30. If I had enough money, I ……… abroad to improve my English. a. will go b. should go c. would go d. should have go to 31. If it …… convenient, let’s go out for a drink tonight. a. be b. was c. were d. is 32. If you ……. time, please write to me. a. have b. have had c. had d. has 33. If you had the chance, ………… you go finishing? a. did b. would c. may d. do 34. Trees won’t grow ……… there is enough water. a. if b. when c. unless d. as 35. If you ………. to my advice in the first place, you wouldn’t be in this mess right now. a. listen b. had listened c. will listen d. listened 36. I wish I …… you some money for your rent, but I’m broke myself. a. can lend b. could lend c. would lend d. will lend 37. If someone ……… into the store, smile and say, “ May I help you?” a. comes b. came c. would come d. could lend 38. If you stay up late the previous night, you ………. sleepy the next morning. a. feel b. to feel c. feels d. will feel 39. If Peter ………., Sarah will be sad because she CONDITIONAL SENTENCES I'll buy a new hat I'll give it to you Today isn't Sunday The pupils can't go swimming He wasn't here He didn't have a lot of fun My brother will have enough money He will buy a bicycle He didn't have time He didn't read this novel Because she missed the bus, she was late Peter doesn't study hard, so he can't get good marks My sister is absent from her class because she has a terrible headache Windy didn't come, so we cancelled the meeting 10 He was angry, so he didn't say anything 11 If I ….a lot of money now, I a new car a have /will buy b have / would buy c had/ will buy 12 If I ……………you, I …………….do that a am/ will b were /would c were/ will 13 If I were offered the job, I think I it a take b will take c would take 14 I would be very surprised if he a refuses b refused c had refused 15 Many people would be out of work if that factory………….down a closes b had closed c closed 16 If she sold her car, she …much money a gets b would get c will get 17 They would be disappointed if we…………… a hadn’t come b wouldn’t come c don’t come 18 Would John be angry if I ………… his bicycle without asking? a take b took c had taken 19 She .terrible upset if I lost this ring a will be b would be c were 20 If someone…………in here with a gun, I would be very frightened a would walk b walks c had walked 21 What would happen if you ……… to work tomorrow? a don’t go b didn’t go c won’t go 22 We ‘ll get wet if we ……… out a go b did go c went 23 If I go shopping, I ………… some food a buy b will buy c would buy 24 If I find it, I ….… you a will tell b would tell c had told 25 What would you if you……… a million dollars? a would win b win c had won 26 They ‘d be hurt if I ……………… a don’t go b didn’t go c hadn’t gone 27 If we took the 6: 30 train, we……….…too early a would have arrived b arrived c will arrived 28 If I had known you were in hospital, I …… …to see you a will go b would go c went 29 If I …., I would have said hello a had seen b see c saw 30 I ……… out if I hadn’t been so tired a will go b went c would have gone d had/ would buy d had been/ would d would have taken d would refuse d would close d would have got d didn’t come d would take d had been d walked d wouldn’t go d had gone d would have bought d told d won d wouldn’t go d would arrive d would have gone d would see d would go 31 If I ………….a camera, I would have taken some pictures a have b had c would have 32 Keep silent or you'll wake the baby up 33 Because you don't leave immediately, I call a policeman 34 I don't know the number, so I don't ring her up 35 Go right now or you'll be late for the train 36.I don't know the answer, so I can't tell you 37 If I see him, I (give) him a gift 38 If I had a typewriter, I (type) it myself 39 If I had known that you were in hospital, I (visit) you 40 You could make better progress if you (attend) class regularly 41 If I (know) his telephone number, I'd give it to you d had had 1/ If I buy a new hat, I'll give it to you 2/ If today were Sunday, the pupils could go swimming 3/ If he had been here, he would have had a lot of fun 4/ My brother has enough money, he will buy a bicycle / If he had had time, he would have read this novel If she hadn’t missed the bus, she wouldn’t have been late If Peter studied hard, he could get good marks If my sister didn’t have a terrible headache she wouldn’t be absent from her class If Windy had come, we wouldn’t have cancelled the meeting 10 If he hadn’t been angry, he would have say something 11.a have /will buy 12.b were /would 13.c would take 14.b refused 14.c closed 16.b would get 17.d didn’t come 18.b took 20.b would be 21.d walked 22.b didn’t go 23.a go 24.b will buy 25.d won 26.b didn’t go 27.d would arrive 28.d would have gone 29.a had seen 30.c would have gone 31.d had had 32/ If you don’t keep silent, you’ll wake the baby up 33/ If you don't leave immediately, I will call a policeman 34 If I knew the number, I would ring her up 35 If you don’t go right now, you'll be late for the train 36 CHUYÊN ĐỀ TỰ HỌC MÔN TIẾNG ANH (theo tham chiếu Châu Âu bậc) CONDITIONALS 2016 BÀI CONDITIONAL SENTENCES - CÂU ĐIỀU KIỆN I Common conditional sentences: Ba loại câu điều kiện phổ biến Conditional sentences type (real condition) – Câu điều kiện có thực: Kết thực tương lai điều kiện ứng nghiệm (xảy ra) will If - S – V(simple present), S shall – V (bare infinitives) can may e.g If I have the money, I will buy a new car If you try more, you will improve your English We will have plenty of time to finish the project before dinner if the weather stays fine Unless he tries harder, he will fail the exam (if he doesn’t try harder, he will fail) Conditional sentences type (unreal present condition) – Câu điều kiện thực tại: Kết thực tương lai điều kiện giả định (không thể xảy ra) would If - S – might V(simple past) , S -V were should e.g If I had enough money now, I would buy this house (but now I don’t have enough money) If I had the time, I would go to the beach with you this weekend (but I don’t have the time, and I’m not going to the beach with you) He would tell you about it if he were here (he won’t tell you about it, because he is not here) If he didn’t speak so quickly, you could understand him (in fact, he speaks very quickly, so you can’t understand him) Note Động từ to be chia were với chủ ngữ e.g If I were you, I wouldn’t such a thing (but I’m not you) If it were not so bad, we could go swimming (in fact, the weather is bad and we can’t go swimming) She would marry him if she were you (she doesn’t marry him because she and you are different people) Conditional sentences type (unreal past condition) – Câu điều kiện thực khứ: Kết thực khứ điều kiện giả định (không thể xảy ra) would If - S – had - past participles, S should have - past participles could might e.g If we hadn’t lost the way we could have been here in time (but in fact we lost the way, so we were late) Đỗ Bình – THPT Liễn Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc – www.violet.vn/quocbinh72 Trang 1.CONDITIONS CHUYÊN ĐỀ TỰ HỌC MÔN TIẾNG ANH (theo tham chiếu Châu Âu bậc) CONDITIONALS 2016 If we had known that you were there, we would have written you a letter (We didn’t know that you were there, so we didn’t write you a letter) She would have sold the house if she had found the right buyer (She didn’t sell the house because she didn’t find the right buyer) If we hadn’t lost the way, we would have arrived sooner (We lost our way, and we didn’t arrive early) II More conditional sentence forms: Một số loại câu điều kiện đặc biệt For a habit: Mẫu câu dùng để thói quen chủ thể ta thực theo mẫu câu sau: If - S – V(simple present) - S – V(simple present) e.g If the doctor has morning office hours, he visits his patients in the hospital in the afternoon John usually walks to school if he has enough time For a command: Mẫu câu dùng để mệnh lệnh, sai khiến hay nhờ vả ta thực theo mẫu câu sau: If – S – V(simple present), command form* e.g If you go to the Post Office, please mail this letter for me Please call me if you hear from Jane If she comes, call me (Maybe she is coming or she has promised to come) If the weather stays fine, we can arrive on time (The weather is now fine and there’s no sign of the bad changes) For a suggestion: Với lời đề nghị, khuyên răn e.g If she comes, you should call me (I suggest calling me when she comes) You’d better cancel the project if it is possible (It’s best for you to cancel the project) For a present subjunctive cases but past unfulfilled result Với giả định mà kết xảy khứ Điều giả định If - S – V(simple past), participles were would S should - have - past could might e.g If I were you, I would have agreed with him yesterday (The action hadn’t been done in the past but the
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 cấu trúc câu điều kiện tiếng Anh “kinh điển” xuất hiện trong mọi kỳ thi, 5 cấu trúc câu điều kiện tiếng Anh “kinh điển” xuất hiện trong mọi kỳ thi, 5 cấu trúc câu điều kiện tiếng Anh “kinh điển” xuất hiện trong mọi kỳ thi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn