Tiết 128: Nghĩa tường minh và hàm ý

17 1,164 3 Gửi tin nhắn cho Jonathan Hạnh Nguyễn
Jonathan Hạnh Nguyễn

Jonathan Hạnh Nguyễn

Tải lên: 11,506 tài liệu

  • Loading...
1/17 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2013, 01:26

Thứ Năm, Ngày 08 tháng 02 năm 2007 Giáo viên: Nguyễn Thị Nhung Năm học 2006-2007 Trường THCS Dư Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng 1. Hàm ý là phần thông báo: 1. Hàm ý là phần thông báo: A. trái ngược với nghĩa tường minh. A. trái ngược với nghĩa tường minh. B. cùng một nội dung với nghĩa tường minh. B. cùng một nội dung với nghĩa tường minh. Thứ năm ngày 15 tháng 3 năm 2007 Thứ năm ngày 15 tháng 3 năm 2007 Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Trả lời các câu sau bằng cách khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả Trả lời các câu sau bằng cách khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. lời đúng. C. không được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu nhưng có C. không được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu nhưng có thể suy ra từ những từ ngữ ấy. thể suy ra từ những từ ngữ ấy. D. được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu. D. được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu. 3. Khi nào người ta dùng hàm ý ? 3. Khi nào người ta dùng hàm ý ? A. Khi không muốn nói thẳng. A. Khi không muốn nói thẳng. B. Muốn người nghe không hiểu. B. Muốn người nghe không hiểu. C. Không biết rõ ý. C. Không biết rõ ý. D. Muốn chấm dứt cuộc thoại. D. Muốn chấm dứt cuộc thoại. 2. Trong lời nói hàng ngày: 2. Trong lời nói hàng ngày: A. tất cả các câu đều có hàm ý. A. tất cả các câu đều có hàm ý. B. không có câu nào có hàm ý. B. không có câu nào có hàm ý. C. có câu có, có câu không có hàm ý. C. có câu có, có câu không có hàm ý. D. hàm ý được nhiều người dùng. D. hàm ý được nhiều người dùng. Tìm câu có chứa hàm ý trong đoạn đối thoại sau ? Tìm câu có chứa hàm ý trong đoạn đối thoại sau ? Lan: Bình ơi ! Tối nay chúng mình đi xem ca nhạc đi Lan: Bình ơi ! Tối nay chúng mình đi xem ca nhạc đi Ngày 8 tháng 02 năm 2007 Ngày 8 tháng 02 năm 2007 Bình: Tiếc quá ! Tối nay mình phải đi đón bà ngoaị ở quê ra. Bình: Tiếc quá ! Tối nay mình phải đi đón bà ngoaị ở quê ra. Lan: Thế thì chủ nhật chúng mình đi xem vậy! Lan: Thế thì chủ nhật chúng mình đi xem vậy! Bình: Bình: ừ, ừ, thế cũng được. thế cũng được. * Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. * Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. Bài 25 Tiết 128 Thứ năm ngày 15 tháng 3 năm Bài 25 Tiết 128 Thứ năm ngày 15 tháng 3 năm 2007 2007 Nghĩa tường minh và hàm ý Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo) (tiếp theo) I. Điều kiện sử dụng hàm ý I. Điều kiện sử dụng hàm ý Chị Dậu vừa nói vừa mếu: Chị Dậu vừa nói vừa mếu: - Thôi u không ăn, để phần cho con. Con chỉ được ăn ở nhà bữa này - Thôi u không ăn, để phần cho con. Con chỉ được ăn ở nhà bữa này nữa thôi. U không muốn tranh ăn của con. Con cứ ăn thật no, không phải nữa thôi. U không muốn tranh ăn của con. Con cứ ăn thật no, không phải nhường nhịn cho u. nhường nhịn cho u. Cái Tí chưa hiểu hết ý câu nói của mẹ, nó xám mặt lại và hỏi bằng Cái Tí chưa hiểu hết ý câu nói của mẹ, nó xám mặt lại và hỏi bằng giọng luống cuống: giọng luống cuống: - Vậy thì bữa sau con ăn ở đâu ? - Vậy thì bữa sau con ăn ở đâu ? Điểm thêm một giây nức nở, chị Dậu ngó con bằng cách xót xa: Điểm thêm một giây nức nở, chị Dậu ngó con bằng cách xót xa: - Con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị thôn Đoài. - Con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị thôn Đoài. Cái Tí nghe nói giãy nảy, giống như sét đánh bên tai, nó liệng củ Cái Tí nghe nói giãy nảy, giống như sét đánh bên tai, nó liệng củ khoai vào rổ và oà lên khóc: khoai vào rổ và oà lên khóc: - U bán con thật đấy ư ? Con van u, con lạy u, con còn bé bỏng, u - U bán con thật đấy ư ? Con van u, con lạy u, con còn bé bỏng, u đừng đem bán con đi, tội nghiệp. U để cho con ở nhà chơi với em con. đừng đem bán con đi, tội nghiệp. U để cho con ở nhà chơi với em con. (Ngô Tất Tố, (Ngô Tất Tố, Tắt đèn Tắt đèn ) ) - Thôi u không ăn, để phần cho con. - Thôi u không ăn, để phần cho con. Con chỉ được ăn ở nhà bữa này Con chỉ được ăn ở nhà bữa này nữa thôi nữa thôi . U không muốn tranh ăn của con. Con cứ ăn thật no, không . U không muốn tranh ăn của con. Con cứ ăn thật no, không phải nhường nhịn cho u. phải nhường nhịn cho u. - Con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị thôn Đoài. - Con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị thôn Đoài. - Con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị thôn Đoài. - Con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị thôn Đoài. Con Con không không được ở nhà được ở nhà với thầy u. U với thầy u. U phải bán con phải bán con . . U đã bán con U đã bán con cho nhà cụ Nghị cho nhà cụ Nghị thôn thôn Đoài Đoài . . * Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. * Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. Bài 25 Tiết 128 Thứ năm ngày 15 tháng 3 năm Bài 25 Tiết 128 Thứ năm ngày 15 tháng 3 năm 2007 2007 Nghĩa tường minh và hàm ý Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo) (tiếp theo) I. Điều kiện sử dụng hàm ý I. Điều kiện sử dụng hàm ý Chị Dậu vừa nói vừa mếu: Chị Dậu vừa nói vừa mếu: - Thôi u không ăn, để phần cho con. - Thôi u không ăn, để phần cho con. Con chỉ được ăn ở nhà bữa này Con chỉ được ăn ở nhà bữa này nữa thôi nữa thôi . U không muốn tranh ăn của con. Con cứ ăn thật no, không . U không muốn tranh ăn của con. Con cứ ăn thật no, không phải nhường nhịn cho u. phải nhường nhịn cho u. Cái Tí chưa hiểu hết ý câu nói của mẹ, nó xám mặt lại và hỏi bằng Cái Tí chưa hiểu hết ý câu nói của mẹ, nó xám mặt lại và hỏi bằng giọng luống cuống: giọng luống cuống: - Vậy thì bữa sau con ăn ở đâu ? - Vậy thì bữa sau con ăn ở đâu ? Điểm thêm một giây nức nở, chị Dậu ngó con bằng cách xót xa: Điểm thêm một giây nức nở, chị Dậu ngó con bằng cách xót xa: - Con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị thôn Đoài. - Con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị thôn Đoài. Cái Tí nghe nói giãy nảy, giống như sét đánh bên tai, nó liệng củ Cái Tí nghe nói giãy nảy, giống như sét đánh bên tai, nó liệng củ khoai vào rổ và oà lên khóc: khoai vào rổ và oà lên khóc: - U bán con thật đấy ư ? Con van u, con lạy u, con còn bé bỏng, u - U bán con thật đấy ư ? Con van u, con lạy u, con còn bé bỏng, u đừng đem bán con đi, tội nghiệp. U để cho con ở nhà chơi với em con. đừng đem bán con đi, tội nghiệp. U để cho con ở nhà chơi với em con. (Ngô Tất Tố, (Ngô Tất Tố, Tắt đèn Tắt đèn ) ) Cái Tí nghe nói giãy nảy, giống như sét đánh bên tai, nó liệng củ Cái Tí nghe nói giãy nảy, giống như sét đánh bên tai, nó liệng củ khoai vào rổ và oà lên khóc: khoai vào rổ và oà lên khóc: - U bán con thật đấy ư ? Con van u, con lạy u, con còn bé bỏng, u - U bán con thật đấy ư ? Con van u, con lạy u, con còn bé bỏng, u đừng đem bán con đi, tội nghiệp. U để cho con ở nhà chơi với em con. đừng đem bán con đi, tội nghiệp. U để cho con ở nhà chơi với em con. Nghĩa tường minh và hàm ý Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo) (tiếp theo) I. Điều kiện sử dụng hàm ý I. Điều kiện sử dụng hàm ý * Ghi nhớ: * Ghi nhớ: (SGK - trang 91) (SGK - trang 91) Để sử dụng hàm ý, cần có hai điều kiện sau đây: Để sử dụng hàm ý, cần có hai điều kiện sau đây: - Người nói (người viết) có ý thức đưa hàm ý vào câu nói. Người nói (người viết) có ý thức đưa hàm ý vào câu nói. - Người nghe (người đọc) có năng lực giải đoán hàm ý. Người nghe (người đọc) có năng lực giải đoán hàm ý. Bài 25 Tiết 128 Thứ năm ngày 15 tháng 3 năm Bài 25 Tiết 128 Thứ năm ngày 15 tháng 3 năm 2007 2007 Mẩu chuyện vui Mẩu chuyện vui 1.NHầM Một anh sờ lên cổ áo, thấy con rận, Sợ người ta cười vội vàng hất nó xuống đất nói: - Tưởng là con rận, hoá ra không phải. Có người cúi xuống đất cố tình tìm được con rận nhặt lên: - Tưởng là không phải, hoá ra con rận. (Truyện cười dân gian Việt Nam) Nghĩa tường minh và hàm ý Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo) (tiếp theo) Bài 25 Tiết 128 Thứ năm ngày 15 tháng 3 năm Bài 25 Tiết 128 Thứ năm ngày 15 tháng 3 năm 2007 2007 - Tưởng là con rận, hoá ra không phải. - Tưởng là không phải, hoá ra con rận. Mình không ở bẩn làm gì có rận ! Tưởng là không bẩn, thế mà có rận ! Nghĩa tường minh và hàm ý Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo) (tiếp theo) Bài 25 Tiết 128 Thứ năm ngày 15 tháng 3 năm Bài 25 Tiết 128 Thứ năm ngày 15 tháng 3 năm 2007 2007 2. Kẻ cắp gặp bà già Có hai anh chàng đi chơi gặp một cô gái. Anh chàng thứ nhất nói: - Chào em, trông em như Hằng Nga. Anh chàng thứ hai: - Anh cứ tưởng em là người ở cung quảng mới xuống. Cô gái: - Thế hai anh là bạn của chú Cuội à? - Chào em, trông em như Hằng Nga - Anh cứ tưởng em là người ỏ Cung quảng mới xuống. - Thế hai anh là bạn của chú Cuội à ? Trông em thật là xinh đẹp ! Em đẹp như Hằng Nga ! Hai anh là kẻ lừa dối ! Mẩu chuyện vui Bài 25 Tiết 128 Thứ năm ngày 15 tháng 3 năm Bài 25 Tiết 128 Thứ năm ngày 15 tháng 3 năm 2007 2007 Nghĩa tường minh và hàm ý Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo) (tiếp theo) I. Điều kiện sử dụng hàm ý I. Điều kiện sử dụng hàm ý * Ghi nhớ: * Ghi nhớ: (SGK - trang 91) (SGK - trang 91) II. Luyện tập II. Luyện tập 1. Bài tập 1: 1. Bài tập 1: Người nói, người nghe những câu in đậm dưới đây là ai ? Người nói, người nghe những câu in đậm dưới đây là ai ? Xác định hàm ý của mỗi câu ấy. Theo em, người nghe có hiểu hàm ý của Xác định hàm ý của mỗi câu ấy. Theo em, người nghe có hiểu hàm ý của người nói không ? Những chi tiết nào chứng tỏ điều đó. người nói không ? Những chi tiết nào chứng tỏ điều đó. a. Anh nói nữa đi. - Ông giục. a. Anh nói nữa đi. - Ông giục. - Báo cáo hết ! Người con trai vụt trở lại giọng vui vẻ. - Năm - Báo cáo hết ! Người con trai vụt trở lại giọng vui vẻ. - Năm phút nữa là mười. Còn hai mươi phút thôi. Bác và cô vào trong phút nữa là mười. Còn hai mươi phút thôi. Bác và cô vào trong nhà. Chè đã ngấm rồi đấy. nhà. Chè đã ngấm rồi đấy. Thì giờ ngắn ngủi còn lại thúc giục cả chính người hoạ sĩ già. Thì giờ ngắn ngủi còn lại thúc giục cả chính người hoạ sĩ già. Ông theo liền anh thanh niên vào trong nhà, đảo nhìn qua một Ông theo liền anh thanh niên vào trong nhà, đảo nhìn qua một lượt trước khi ngồi xuống ghế. lượt trước khi ngồi xuống ghế. (Nguyễn Thành Long , (Nguyễn Thành Long , Lặng lẽ Sa Pa Lặng lẽ Sa Pa ) ) - Báo cáo hết ! Người con trai vụt trở lại giọng vui vẻ. - Năm - Báo cáo hết ! Người con trai vụt trở lại giọng vui vẻ. - Năm phút nữa là mười. Còn hai mươi phút thôi. Bác và cô vào trong phút nữa là mười. Còn hai mươi phút thôi. Bác và cô vào trong nhà. nhà. Chè đã ngấm rồi đấy Chè đã ngấm rồi đấy . . Mi bỏc v cụ vo ung nc! Bài 25 Tiết 128 Thứ năm ngày 15 tháng 3 năm Bài 25 Tiết 128 Thứ năm ngày 15 tháng 3 năm 2007 2007 Nghĩa tường minh và hàm ý Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo) (tiếp theo) I. Điều kiện sử dụng hàm ý I. Điều kiện sử dụng hàm ý II. Luyện tập II. Luyện tập 1. Bài tập 1: 1. Bài tập 1: 2. Bài tập 2: 2. Bài tập 2: Hàm ý của câu in đậm dưới đây là gì ? Vì sao em bé Hàm ý của câu in đậm dưới đây là gì ? Vì sao em bé không nói thẳng được mà phải sử dụng hàm ý ? Việc sử dụng hàm ý có không nói thẳng được mà phải sử dụng hàm ý ? Việc sử dụng hàm ý có thành công không ? Vì sao ? thành công không ? Vì sao ? Nó nhìn dáo dác một lúc rồi kêu lên: Nó nhìn dáo dác một lúc rồi kêu lên: - Cơm sôi rồi, chắt nước giùm cái ! Nó cũng lại nói trổng. - Cơm sôi rồi, chắt nước giùm cái ! Nó cũng lại nói trổng. Tôi lên tiếng mở đường cho nó: Tôi lên tiếng mở đường cho nó: - Cháu phải gọi Ba chắt nước giùm con, phải nói như vậy. Cháu phải gọi Ba chắt nước giùm con, phải nói như vậy. Nó như không để ý đến câu nói của tôi, nó lại kêu lên: Nó như không để ý đến câu nói của tôi, nó lại kêu lên: - Cơm sôi rồi, nhão bây giờ ! - Cơm sôi rồi, nhão bây giờ ! Anh Sáu vẫn ngồi im [] Anh Sáu vẫn ngồi im [] (Nguyễn Quang Sáng, (Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà Chiếc lược ngà ) ) - Cơm sôi rồi, nhão bây giờ ! - Cơm sôi rồi, nhão bây giờ ! Chắt nước giùm để cơm khỏi nhão ! Chắt nước giùm để cơm khỏi nhão ! [...]... câu không có hàm ý. C. có câu có, có câu không có hàm ý. D. hàm ý được nhiều người dùng.D. hàm ý được nhiều người dùng. Nghĩa tường minh và hàm ý Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)(tiếp theo) I. Điều kiện sử dụng hàm ý I. Điều kiện sử dụng hàm ý * Ghi nhí: * Ghi nhí: (SGK - trang 91)(SGK - trang 91)Để sử dụng hàm ý, cần có hai điều kiện sau đây:Để sử dụng hàm ý, cần có hai... 20072007 Nghĩa tường minh và hàm ý Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)(tiếp theo)2. Nối cột A (câu) với cột B cho phù hợpA1. Tôi làm bài rồi.2. Bây giờ bạn mới làm bài sao.3. Lan ơi ! ĐÃ mười hai giờ rồi đấy !Ba. Câu có sử dụng hàm ý. b. Câu có nghĩa tường minh. Bài 25 Tiết 128 Thứ năm ngày 15 tháng 3 năm Bài 25 Tiết 128 Thứ năm ngày 15 tháng 3 năm 20072007 Nghĩa tường minh và hàm ý Nghĩa. .. Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng * Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi.* Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi.Bài 25 Tiết 128 Thứ năm ngày 15 tháng 3 năm Bài 25 Tiết 128 Thứ năm ngày 15 tháng 3 năm 20072007 Nghĩa tường minh và hàm ý Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)(tiếp theo) I. Điều kiện sử dụng hàm ý I. Điều kiện sử dụng hàm ý Chị Dậu vừa nói vừa mếu:Chị Dậu vừa nói vừa mếu:-... ngày 15 tháng 3 năm 20072007 Nghĩa tường minh và hàm ý Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)(tiếp theo) I. Điều kiện sử dụng hàm ý I. Điều kiện sử dụng hàm ý II. Luyện tậpII. Luyện tập1. Bài tập 1:1. Bài tập 1:2. Bài tập 2:2. Bài tập 2:3. Bài tập 33. Bài tập 3 ::Tìm hàm ý của Lỗ Tấn qua việc ông so sánh hy vọng với con đường trong Tìm hàm ý của Lỗ Tấn qua việc ông so sánh... thôi.(Lỗ Tấn, (Lỗ Tấn, Cố hươngCố hương))4. Bài tập 44. Bài tập 4 :: Bài 25 Tiết 128 Thứ năm ngày 15 tháng 3 năm Bài 25 Tiết 128 Thứ năm ngày 15 tháng 3 năm 20072007 Nghĩa tường minh và hàm ý Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)(tiếp theo) I. Điều kiện sử dụng hàm ý I. Điều kiện sử dụng hàm ý II. Luyện tậpII. Luyện tập1. Bài tập 1:1. Bài tập 1:2. Bài tập 2:2. Bài... minh và hàm ý Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)(tiếp theo) I. Điều kiện sử dụng hàm ý I. Điều kiện sử dụng hàm ý II. Luyện tậpII. Luyện tập1. Bài tập 1:1. Bài tập 1:2. Bài tập 2: 2. Bài tập 2: Hàm ý của câu in đậm dưới đây là gì ? Vì sao em bé Hàm ý của câu in đậm dưới đây là gì ? Vì sao em bé không nói thẳng được mà phải sử dụng hàm ý ? Việc sử dụng hàm ý có không nói thẳng... nói (người viết) có ý thức đưa hàm ý vào câu nói.Người nói (người viết) có ý thức đưa hàm ý vào câu nói.- Người nghe (người đọc) có năng lực giải đoán hàm ý. Người nghe (người đọc) có năng lực giải đoán hàm ý. Bài 25 Tiết 128 Thứ năm ngày 15 tháng 3 năm Bài 25 Tiết 128 Thứ năm ngày 15 tháng 3 năm 20072007 III . Bài tập củng cốIII . Bài tập củng cố1- Khoanh tròn vào đáp án đúng cho... (người viết) có ý thức đưa hàm ý vào câu còn người nghe (người đọc) phải có năng lực giải đoán hàm ý. (người đọc) phải có năng lực giải đoán hàm ý. D.D.Người nói (người viết) phải sử dụng phép tu từ.Người nói (người viết) phải sử dụng phép tu từ. I. Điều kiện sử dụng hàm ý I. Điều kiện sử dụng hàm ý II. Luyện tậpII. Luyện tậpBài 25 Tiết 128 Thứ năm ngày 15 tháng 3 năm Bài 25 Tiết 128 Thứ... 1. Hàm ý là phần thông báo:1. Hàm ý là phần thông báo:A. trái ngược với nghĩa tường minh. A. trái ngược với nghĩa tường minh. B. cùng một nội dung víi nghÜa t­êng minh. B. cïng mét néi dung víi nghÜa tường minh. Thứ năm ngày 15 tháng 3 năm 2007Thứ năm ngày 15 tháng 3 năm 2007Kiểm tra bài cũKiểm tra bài cũ Trả lời các câu sau bằng cách khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả... hàm ý ?A. Khi không muốn nói thẳng.A. Khi không muốn nói thẳng.B. Muốn người nghe không hiểu.B. Muốn người nghe không hiểu.C. Không biết rõ ý. C. Không biết rõ ý. D. Muốn chấm dứt cuộc thoại.D. Muốn chấm dứt cuộc thoại.2. Trong lời nói hàng ngày:2. Trong lời nói hàng ngày:A. tất cả các câu đều có hàm ý. A. tất cả các câu đều có hàm ý. B. không có câu nào có hàm ý. B. không có câu nào có hàm ý. C. . 2007 2007 Nghĩa tường minh và hàm ý Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo) (tiếp theo) I. Điều kiện sử dụng hàm ý I. Điều kiện sử dụng hàm ý Chị Dậu vừa. 2007 2007 Nghĩa tường minh và hàm ý Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo) (tiếp theo) I. Điều kiện sử dụng hàm ý I. Điều kiện sử dụng hàm ý Chị Dậu vừa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 128: Nghĩa tường minh và hàm ý, Tiết 128: Nghĩa tường minh và hàm ý, Tiết 128: Nghĩa tường minh và hàm ý

Bình luận về tài liệu tiet-128-nghia-tuong-minh-va-ham-y

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP