Chương II - Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

Jonathan Hạnh Nguyễn
Jonathan Hạnh Nguyễn (11509 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 332
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 4 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2013, 01:25

Mô tả: Nhân hai số nguyên khác dấu 1/ Nhận xét mở đầu: ?1 Hoàn thành phép tính: (-3).4 = (-3) + (-3) + (-3) + (-3) = . ?2 Theo cách trên hãy tính: (-5).3 = . 2.(-6) = . ?3 Vậy tích của hai số nguyên a và b khác dấu có: Dấu . Giá trị tuyệt đối bằng . -12 (-5) + (-5) + (-5) = -15 (-6) + (-6) = -12 âm a . b 2/ Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu: Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu - trước kết quả nhận được. Ví dụ: Thực hiện phép tính: (-5) . 6 9 . (-3) (-10) . 11 150 . (-4) 14 . (-5) (-25) . 12 a . 0 Với a là số nguyên tuỳ ý = - 30 = - 110 = - 70 = - 27 = - 600 = - 300 = 0 < Điền vào ô trống kí hiệu cho phù hợp: (-67) . 8 0 15 . (-3) 15 (-7) . 2 -7 << Hoµn thµnh b¶ng sau: x x 5 5 -18 -18 -25 -25 y y -7 -7 10 10 -10 -10 x . y x . y -180 -180 -1000 -1000 -35 -180 18 40 3/ Vận dụng: Một xí nghiệp may mỗi ngày được 250 bộ quần áo. Khi may theo mốt mới, chiều dài của vải dùng để may một bộ quần áo tăng x dm (Khổ vải như cũ). Hỏi chiều dài của vải dùng để may 250 bộ quần áo mỗi ngày tăng bao nhiêu dm, biết: x = 3 (Hay x = -2) Bài giải: Chiều dài một bộ quần áo tăng x dm. Chiều dài 250 bộ quần áo tăng là: Nếu x = 3 thì chiều dài của vải tăng là: Nếu x = -2 thì 250 .x 250 . 3 = 750 (dm) chiều dài của vải tăng là: 250 . (-2) = -500 (dm) BTVN: Làm hết các bài tập trang 89 - SGK . (-6 7) . 8 0 15 . (-3 ) 15 (-7 ) . 2 -7 << Hoµn thµnh b¶ng sau: x x 5 5 -1 8 -1 8 -2 5 -2 5 y y -7 -7 10 10 -1 0 -1 0 x . y x . y -1 80 -1 80 -1 000 -1 000 -3 5. a . b 2/ Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu: Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu - trước kết quả nhận

— Xem thêm —

Xem thêm: Chương II - Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu, Chương II - Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu, Chương II - Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu chuong-ii-bai-10-nhan-hai-so-nguyen-khac-dau

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 1.3610060214996 s. Memory usage = 18.53 MB