Chương II - Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

4 357 0 Gửi tin nhắn cho Jonathan Hạnh Nguyễn
Jonathan Hạnh Nguyễn

Jonathan Hạnh Nguyễn

Tải lên: 11,506 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2013, 01:25

Nhân hai số nguyên khác dấu 1/ Nhận xét mở đầu: ?1 Hoàn thành phép tính: (-3).4 = (-3) + (-3) + (-3) + (-3) = . ?2 Theo cách trên hãy tính: (-5).3 = . 2.(-6) = . ?3 Vậy tích của hai số nguyên a và b khác dấu có: Dấu . Giá trị tuyệt đối bằng . -12 (-5) + (-5) + (-5) = -15 (-6) + (-6) = -12 âm a . b 2/ Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu: Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu - trước kết quả nhận được. Ví dụ: Thực hiện phép tính: (-5) . 6 9 . (-3) (-10) . 11 150 . (-4) 14 . (-5) (-25) . 12 a . 0 Với a là số nguyên tuỳ ý = - 30 = - 110 = - 70 = - 27 = - 600 = - 300 = 0 < Điền vào ô trống kí hiệu cho phù hợp: (-67) . 8 0 15 . (-3) 15 (-7) . 2 -7 << Hoµn thµnh b¶ng sau: x x 5 5 -18 -18 -25 -25 y y -7 -7 10 10 -10 -10 x . y x . y -180 -180 -1000 -1000 -35 -180 18 40 3/ Vận dụng: Một xí nghiệp may mỗi ngày được 250 bộ quần áo. Khi may theo mốt mới, chiều dài của vải dùng để may một bộ quần áo tăng x dm (Khổ vải như cũ). Hỏi chiều dài của vải dùng để may 250 bộ quần áo mỗi ngày tăng bao nhiêu dm, biết: x = 3 (Hay x = -2) Bài giải: Chiều dài một bộ quần áo tăng x dm. Chiều dài 250 bộ quần áo tăng là: Nếu x = 3 thì chiều dài của vải tăng là: Nếu x = -2 thì 250 .x 250 . 3 = 750 (dm) chiều dài của vải tăng là: 250 . (-2) = -500 (dm) BTVN: Làm hết các bài tập trang 89 - SGK . (-6 7) . 8 0 15 . (-3 ) 15 (-7 ) . 2 -7 << Hoµn thµnh b¶ng sau: x x 5 5 -1 8 -1 8 -2 5 -2 5 y y -7 -7 10 10 -1 0 -1 0 x . y x . y -1 80 -1 80 -1 000 -1 000 -3 5. a . b 2/ Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu: Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu - trước kết quả nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương II - Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu, Chương II - Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu, Chương II - Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

Bình luận về tài liệu chuong-ii-bai-10-nhan-hai-so-nguyen-khac-dau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP