PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU

1 9,228 191
Bùi Văn Hùng

Bùi Văn Hùng Gửi tin nhắn

Tải lên: 9 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2013, 11:07

bien bản nghiem thu CÔNG TY TNHH BìNH YÊN Số:… /PCCC CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội,,ngày …. Tháng …. năm 20…. PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU Kính gửi: - Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án – Trường PTTH Marie Cuire - Tư vấn giám sát: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng H.P.T Sau khi hoàn thành việc kiểm tra và Nghiệm thu nội bộ của Nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 19 Nghị định 209/2004/NĐ- CP. Đơn vị thi công đề nghị Chủ đầu tư và TVGS tổ chức nghiệm thu theo nội dung sau: Công trình: Trường PTTH Marie Cuire Hạng mục: Cung cấp lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy. Địa điểm xây dựng: Lô đất TH1 khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì – Tư Liêm – Hà Nội Đối tượng nghiệm thu: . Thời gian đề nghị nghiệm thu: Bắt đầu:… h… ngày … tháng … năm 20…. Tại: Hiện trường đang thi công Các biên bản kèm theo : + Biên bản nghiệm thu nội bộ: số /PCCC/VTTB/NB + Hồ sơ xuất xứ, chứng chỉ kỹ thuật, kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm chất lượng. Nơi nhận: - Như kính gửi. - Lưu VP. - Ban TVGS……… - Ban QLDA………… ĐạI DIệN NHà THầU THI CÔNG . NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ..Hà Nội,,ngày …. Tháng …. năm 20…. PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU Kính gửi: - Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án – Trường PTTH Marie. bản kèm theo : + Biên bản nghiệm thu nội bộ: số ..../PCCC/VTTB/NB + Hồ sơ xuất xứ, chứng chỉ kỹ thu t, kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm chất lượng. Nơi
- Xem thêm -

Xem thêm: PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU, PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU

Bình luận về tài liệu phieu-yeu-cau-nghiem-thu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP