bien bản nghiem thu nội bộ

2 4,865 88
Bùi Văn Hùng

Bùi Văn Hùng

Tải lên: 9 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2013, 11:07

bien bản nghiem thu CÔNG TY TNHH BÌNH YÊN Số: … /PCCC/NB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hµ Néi, ngày … Tháng … năm 20… . BIÊN BẢN SỐ: ./PCCC/VTTB/NB NGHIỆM THU . Công trình: Trường PTTH Marie Curie Hạng mục: Cung cấp lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy. Địa điểm xây dựng: Lô đất TH1 khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì – Tư Liêm – Hà Nội 1. Đối tượng nghiệm thu: . 2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu a) Đại diện ban chỉ huy công trình: Ông: …………………… Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trình b)Đại diện kỹ thuật thi công: Ông: ……………………… Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật c) Đại diện tổ đội thi công: Ông: ……………… Chức vụ: Đội trưởng. 3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu : h . ngày . tháng . năm 20 . Kết thúc : .h30’ ngày . tháng. . năm 20 . Tại: Hiện trường đang thi công 4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện: a) Tài liệu căn cứ nghiệm thu: - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận; - Hợp đồng xây dựng số: /HĐKT/BY – .ngày về việc thi công gói thầu: : Cung cấp lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy thuộc dự án Trường PTTH Marie Curie - Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng: + TCVN 4055:1985: Tổ chức thi công. + TCXDVN 371:2006: Nghiệm thu chất lượng thi công công trình. + TCVN 5308:1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng. + TCVN 2622:1995: Phòng chống cháy cho nhà và công trình xây dựng; +Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06/2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. +TCVN 5738:2001: Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật. + TCVN 3254:1989: An toàn cháy - Yêu cầu chung. +TCVN 5760:1993: Hệ thống chữa cháy- Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng. +TCVN 3890:2009:Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng. - Hồ sơ xuất xứ, chứng chỉ kỹ thuật, kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm chất lượng; - Danh mục tính năng kỹ thuật của các đối tượng nghiệm thu - Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu; b) Về chất lượng công việc xây dựng: - Các vật liệu đưa vào sử dụng đảm bảo đúng theo thiết kế đã được duyệt. - Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống PCCC đã được duyệt. c) Các ý kiến khác: . 5. Kết luận: Chấp nhận nghiệm thu.Cho phép thi công triển khai công việc tiếp theo. ĐD QLCL CỦA NHÀ THẦU KỸ THUẬT HIỆN TRƯỜNG CBKT TỔ TRƯỞNG . công. + TCXDVN 371 :20 06: Nghiệm thu chất lượng thi công công trình. + TCVN 5308:1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng. + TCVN 26 22: 1995: Phòng chống. Số: … /PCCC /NB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hµ Néi, ngày … Tháng … năm 20 … . BIÊN BẢN SỐ: ./PCCC/VTTB /NB NGHIỆM THU
- Xem thêm -

Xem thêm: bien bản nghiem thu nội bộ, bien bản nghiem thu nội bộ

Bình luận về tài liệu bien-ban-nghiem-thu-noi-bo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP