Mẫu Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng

1 3,798 37
luulan

luulan Gửi tin nhắn

Tải lên: 392 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2012, 11:35

thành lập Hội đồng tuyển dụng QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊNMã tài liệu: NS – 01 – BM 03Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08CƠ QUAN………….CÔNG TY CỔ PHẦN……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: …………/QĐ-……. Hà nội, ngày … tháng … năm 200… QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập Hội đồng tuyển dụng … … GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN…… - Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;- Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số……… - Căn cứ quy trình tuyển dụng của công ty.- Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS;QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng … , để……………… gồm các thành viên có tên sau đây:1. …………………….…………… nhiệm vụ………………………………2. …………………….…………… nhiệm vụ…………………………………Điều 2. Các ủy viên không thường trực của Hội đồng gồm: Trưởng, Phó các Phòng, Ban và một số chuyên gia được mời (có thư mời và danh sách kèm theo quyết định này).Điều 3. Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ tổ chức tuyển dụng theo đúng các thủ tục và qui định của công ty.Điều 4. Trưởng phòng HCNS, trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.Nơi nhận:- Như điều 4;- Lưu: TC-HC.GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH . quy trình tuyển dụng của công ty.- Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS;QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng ….., để………………..gồm các thành viên. NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: …………/QĐ-……. Hà nội, ngày … tháng … năm 200… QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập Hội đồng tuyển dụng ….. …..GIÁM ĐỐC
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng, Mẫu Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng, Mẫu Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng

Bình luận về tài liệu mau-quyet-dinh-thanh-lap-hoi-dong-tuyen-dung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP