Phương pháp 14 chia hỗn hợp thành các phần không đều nhau

6 241 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2016, 18:56

Phng phỏp 14: Chia hn hp thnh cỏc phn khụng u Phơng pháp 14 Phơng pháp chia hỗn hợp thành hai phần không I C S CA PHNG PHP Cỏch nhn dng bi toỏn - S liu cho cỏc phn theo cỏc n v khỏc (thng l s gam v s mol) - Hn hp c chia thnh nhiu phn nhng khụng cho bit t l - Hn hp c chia thnh nhiu phn theo lng c th, v cú ớt nht mt phn khụng bit lng c th (cho dng khỏi quỏt) Phng phỏp gii thụng thng Vỡ t l s mol gia cỏc cht hn hp l khụng i Nu coi phn ny cú lng gp k ln phn thỡ s mol cỏc cht tng ng cng gp k ln, t ú tỡm mi liờn h gia cỏc phn gii hoc t thờm n s ph l k, sau ú thit lp h phng trỡnh v gii II CC DNG BI TP THNG GP Vớ d : X l hn hp anehit n chc mch h 0,04 mol X cú lng 1,98 gam tham gia phn ng ht vi dung dch AgNO3/NH3 d thu c 10,8 gam Ag m gam X kt hp va vi 0,35 gam H2 Giỏ tr ca m l A 4,95 gam B 5,94 gam C 6,93 gam Gii: Vỡ nAg = 10,8:108 = 0,1 mol > 2nX =0,08 mol Cú anehit l HCHO Gi anehit cũn li l RCHO HCHO 4Ag a RCHO 4a (mol) b 2Ag 2b (mol) a + b = 0,04 a = 0,01, b = 0,03 4a + 2b = 0,1 30a + (R + 29)b = 1,98 R = 27 Vy anehit cũn li l: CH2=CH-CHO v n CHCHO : n C H 3CHO = 0,01 : 0,03 = : Vỡ t l s mol gia cỏc cht hn hp X l khoogn i m gam X, nu nCHCHO = x n C2H3CHO = 3x D 9,9 gam Phng phỏp 14: Chia hn hp thnh cỏc phn khụng u Ni, t o HCHO + x H2 CH3CHO x (mol) Ni, t CH3-CH2-CHO CH2=CH-CHO + 2H2 o 3x 7x = 6x (mol) 0,35 x = 0,025 S mol HCHO m gam X gp 0,025 : 0,01 = 2,5 ln lng ban u (1,98 gam) m = 2,5 1,98 = 4,95 gam ỏp ỏn A Vớ d : Hn hp X cú C2H5OH, C2H5COOH, CH3CHO ú C2H5OH chim 50% theo s mol t chỏy m gam hn hp X thu c 3,06 gam H2O v 3,136 lớt CO2 (ktc) Mt khỏc 13,2 gam hn hp X thc hin phn ng bc thy cú p gam Ag kt ta Giỏ tr ca p l A 6,48 gam B 8,64 gam C 9,72 gam D 10,8 gam Gii: Nhn thy: C2H5CHOOH v CH3CHO (axit v anehit no n chc, mch h) t chỏy cho s mol CO2 bng s mol H2O n C2H5OH = n H2O - n CO = 3,06 : 18 3,136 : 22,4 = 0,03 (mol) C2H5OH 0,03 2CO2 + 3H2O 0,06 C2H5COOH 3CO2 + 3H2O x 3x CH3CHO 2CO2 + 2H2O y 2y 3x + 2y + 0,06 = 0,14 x = 0,02 x + y = 0,03 y = 0,01 m = 74 0,02 + 44 0,01 +46 0,03 = 3,3 gam Trong 13,2 gam X, s mol CH3CHO bng 13,2: 3,3 0,01 = 0,04 (mol) Phng phỏp 14: Chia hn hp thnh cỏc phn khụng u nAg = n CH3CHO = 0,08 mol m Ag = 8,64 gam ỏp ỏn B Vớ d : Cú mt hn hp X gm C2H2, C2H6 v C3H6 t chỏy hon ton 24,8 gam hn hp trờn thu c 1,6 mol nc Mt khỏc 0,5 mol X tỏc dng va vi dung dch cha 0,625 mol Br2 Thnh phn % th tớch mi khớ hn hp ln lt l : A 50%, 20%, 30% B 50%, 25%, 25% C 60%, 20%, 20% D 80%, 10%, 10% Gii: Gi s mol cỏc khớ 24,8 gam hn hp X ln lt l x, y, z v s mol cỏc khớ 0,5 mol hn hp X ln lt l kx, ky, kz O2 C2H2 + x H2O C2H2 + 2Br2 x kx O2 C2H6 + 3H2O y C3H6 3y kz C2H2Br4 2kx + Br2 C3H6Br2 kz O2 C3H6 + 3H2O z 3z 26x + 30y + 42z = 24,8 k = 1,6 x + 3y + 3z = 1,6 %VC2H = 50% x = 0,4 mol kx + ky + kz = 0,5 y = z = 0,2 mol %VC2H = %VC3H6 = 25% 2kx + kz = 0,625 ỏp ỏn B Vớ d : Tin hnh phn ng nhit nhụm m gam X gm bt Al v st oxit FexOy iu kin khụng cú khụng khớ, c hn hp Y Nghin nh, trn u hn hp B ri chia thnh phn : - Phn cú lng 14,49 gam c ho tan ht dung dch HNO3 un núng thu c danh dch C v 0,165 mol NO (sn phm kh nht) - Phn tỏc dng vi lng d dung dch NaOH un núng thy gii phúng 0,015 mol khớ H2 v cũn li 2,52 gam cht rn Cụng thc ca oxit v giỏ tr ca m ln lt l: A FeO v 19,32 gam B Fe2O3 v 28,98 gam C Fe3O4 v 19,32 gam D Fe3O4 v 28,98 gam Gii: 2yAl + 3FexOy yAl2O3 + 3xFe (1) Phng phỏp 14: Chia hn hp thnh cỏc phn khụng u Y gm: Fe, Al2O3 v Al d (do Y + dung dch NaOH H2) Cỏc phng trỡnh phn ng xy phn l: -Phn tỏc dng vi dung dch NaOH d: Al + NaOH + H2O NaAlO2 + H2 Al2O3 + 2NaOH 2NaAlO2 + H2O n Fe = 2,52 = 0,045(mol) v n Al = = 0,01 (mol) 56 t s mol Al2O3 phn l a v phn cú lng gp k ln phn Trong phn 1: Fe : 0,045k (mol); Al2O3 : ka (mol); Al : 0,01k (mol) -Khi cho phn tỏc dng vi dung dch HNO3 un núng: Al2O3 + 6HNO3 2Al(NO3)3 + 3H2O Al + 4HNO3 Al(NO3)3 + NO + 2H2O 0,01k 0,01k Fe + 4HNO3 Fe(NO3)3 + NO + 2H2O 0,045k 0,045k 0,01k + 0,045k = 0,165 k = 56 0,045k + 102 ka + 27 0,01k = 14,49 a = 0,02 n Al2O3 = Theo (1) T s: n H = 0,01 (mol) n Fe 3x 0,045 x = = = n Al2O3 y 0,02 y Oxit ó cho l Fe3O4 Theo bo ton lng, ta cú: mX = mY = 14,49 : + 14,49 =19,32 gam ỏp ỏn C III BI TP T LUYN Cõu 1: Cho 100ml dung dch amino axit X 0,2M tỏc dng va vi 80ml dung dch NaOH 0,25M Sau phn ng c 2,5 gam mui khan Mt khỏc ly 100 gam dung dch amino axit núi trờn cú nng 20,6% phn ng va vi 400ml dung dch HCl 0,5M Cụng thc phõn t ca X l: Phng phỏp 14: Chia hn hp thnh cỏc phn khụng u A H2NC3H6COOH B (H2N)2C2H2COOH C H2NCH(CH3)COOH D H2N[CH2]2COOH Cõu 2: t chỏy hon ton 11 gam hn hp X cha axetilen, propilen v metan thu c 12,6 gam nc Mt khỏc, 5,6 lớt hn hp trờn phn ng va vi dung dch cha 50 gam brom Bit cỏc th tớch khớ c o ktc Thnh phn phn trm v th tớch ca cỏc khớ hn hp ban u l: A 50%, 20%, 30% B 50%, 25%, 25% C 60%, 20%, 20% D 80%, 10%, 10% Cõu 3: Hũa tan hon ton 20 gam mt hn hp X gm MgO, CuO v Fe2O3 phi dựng va ht 350ml dung dch HCl 2M Mt khỏc nu ly 0,4 mol hn hp X t núng ng s (khụng cú khụng khớ) ri thi mt lung H2 d i qua phn ng xy hon ton thỡ thu c m gam cht rn v 7,2 gam nc Giỏ tr ca m l: A 25,6 gam B 32 gam C 24,8 gam D 28,4 gam Cõu 4: Hp cht X to bi kim loi M cú húa tr khụng i v phi kim X (nm chu kỡ 3, nhúm VIA) Ly 13 gam X chia lm hai phn: - Phn 1: tỏc dng vi oxi to khớ Y - Phn 2: tỏc dng vi dung dch HCl d to khớ Z Trn Y v Z thu c 7,68 gam kt ta vng v cũn li mt cht khớ m gp nc clo to dung dch T Cho dung dch T tỏc dng vi AgNO3 c 22,96 gam kt ta Cụng thc phõn t ca X l: A FeS B Fe2S3 C Al2S3 D ZnS Cõu 5: Hn hp X lng 14,46 gam gm Al v Fe2O3 Thc hin phn ng nhit nhụm hon ton thu c hn hp Y Chia Y thnh phn: - Phn 1: Hũa tan dung dch NaOH d thu c 0,672 lớt khớ H2 - Phn 2: Hũa tan dung dch axit H2SO4 loóng d thu c 3,136 lớt khớ H2 Khi lng ca Al X l: A 2,97 gam B 7,02 gam C 5,94 gam D 3,51 gam Cõu 6: Nung núng m gam hn hp X gm Al v Fe2O3 ti phn ng hon ton, thu c cht rn Y Chia Y lm phn: - Phn 1: Cho tỏc dng vi dung dch NaOH n d thu c 0,672 lớt H2(ktc) v cht rn Z Hũa tan cht rn Z dung dch HCl d thu c 2,688 lớt khớ H2(ktc) - Phn 2: Cho tỏc dng vi dung dch HCl d thu c 10,08 lớt khớ H2(ktc) Giỏ tr ca m l Phng phỏp 14: Chia hn hp thnh cỏc phn khụng u A 29,04 gam B 43,56 gam C 53,52 gam D 13,38 gam Cõu 7: Cho gam CaC2 ln 20% cht tr tỏc dng vi nc thu c mt lng C2H2 Chia lng C2H2 ny thnh phn: - Phn 1: Cho tỏc dng vi AgNO3/NH3 d thu c 9,6 gam kt ta - Phn 2: Trn vi 0,24 gam H2 c hn hp X Nung núng hn hp X vi bt Ni thu c hn hp Y Chia Y thnh phn bng nhau: + Phn (1): Cho qua bỡnh ng Br2 d cũn li 748ml khớ thoỏt ktc + Phn (2): Cho qua AgNO3/NH3 d thu c m gam kt ta, bit % s mol C2H2 chuyn húa thnh C2H6 bng 1,5 ln C2H2 thnh C2H4 Giỏ tr ca m l: A 1,2 gam B 2,4 gam C 3,6 gam D 4,8 gam Cõu 8: Hn hp X gm Al, Fe v Mg Cho 15,5 gam hn hp X vo lớt dung dch HNO3 2M Sau phn ng thu c dung dch Y v 8,96 lớt NO nht (ktc) Mt khỏc cho 0,05 mol X vo 500ml dung dch H2SO4 0,5M thu c dung dch Z Cho dung dch Z tỏc dng vi dung dch NaOH d ri ly ton b kt ta thu c em nung núng khụng khớ n lng khụng i thu c gam cht rn Thnh phn % lng mi kim loi X ln lt l: A 36,13%; 11,61% v 52,26% B 17,42%; 46,45% v 36,13% C 52,26%; 36,13% v 11,61% D 17,42%; 36,13% v 46,45% P N 1A 2B 3A 4C 5B 6C 7A 8D
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp 14 chia hỗn hợp thành các phần không đều nhau , Phương pháp 14 chia hỗn hợp thành các phần không đều nhau , Phương pháp 14 chia hỗn hợp thành các phần không đều nhau

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn