DE KIEM TRA DAI SO 8 - CHUONG I

Nguyễn Văn Cừ
Nguyễn Văn Cừ (11482 tài liệu)
(11 người theo dõi)
Lượt xem 226
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2013, 01:25

Mô tả: Trường …………. Lớp: 8… KIỂM TRA : 1Tiết Họ và tên:……………………………………. Môn: Đại số 8 (Chương I) Điểm: Lời phê của thầy, cô giáo: Đề ra: Câu1: Điền dấu “x” vào ô thích hợp: Câu Nội dung Đúng Sai 1 ( x – 1) 2 = 1 – 2x + x 2 2 -3x - 6 = - 3( x - 2 ) 3 (10x 4 + x 2 - 4xy): (-2x) = 5x 3 + 2 1 x + 2y 4 (a – b) (a + b) = a 2 – b 2 Câu2: Làm tính nhân: a) 3x 2 (4xy – 3x + 5xy 2 ) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… b) (5x – 5x 3 + 6xy)(x – 3) ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. Câu 3: Rút gọn biểu thức sau rồi tính giá trị của M = x 2 - 4xy +y 2 tại x = 2; y = 3 ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. Câu 4: Phân tích đa thức thành nhân tử: a) x 2 – y 2 - 6x + 6y b) x 3 + x – 2x 2 – xy 2 c) x 2 - 4x + 3 ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. Câu 5: Chia đa thức: (5x 3 – 2x 2 - 8x + 5) : (x – 1) ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. Câu 6: Chứng minh rằng x 2 – 2x + 3 > 0 với mọi x ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. Đáp án và biểu điểm: Câu 1: (2 điểm) 1(Đ); 2 (S); 3(S); 4(Đ) Câu 2: (2đ) a) 3x 2 (4xy – 3x + 5xy 2 ) = 3x 3 y – 9x 3 + 15x 3 y 2 b) (5x – 5x 3 + 6xy)(x – 3) = (x – 3) (5x – 5x 3 + 6xy) = x(5x – 5x 3 + 6xy) - 3 (5x – 5x 3 + 6xy) = 5x 2 – 5x 4 + 6x 2 y -15x + 15x 3 - 18xy Câu 3: (1đ) Ta có: M = x 2 - 4xy +4y 2 = (x – 2y) 2 . Thay x = 2; y = 3 vào, ta được: (2 – 2.3) 2 = (-4) 2 = 16 Câu 4: (3 đ) d) x 2 – y 2 - 6x + 6y = ( x 2 – y 2 ) - ( 6x - 6y ) = (x- y) ( x + y – 6) e) x 3 + x – 2x 2 – xy 2 = x (x – 1 – y) (x – 1 + y) f) x 2 - 4x + 3 = x 2 - 3x - x + 3 = (x – 1) ( x – 3) Câu 5: (1,5 đ) (5x 3 – 2x 2 - 8x + 5) : (x – 1) = 5x 2 +3x – 5 Câu 6: (0,5 đ) Ta có: x 2 – 2x + 3 = ( x 2 – 2x + 1) + 2 = ( x – 1) 2 + 2 Mà ( x – 1) 2 ≥ 0 với mọi x Do đó: ( x – 1) 2 + 2 ≥ 2với mọi x Suy ra điều phải chứng minh: x 2 – 2x + 3 > 0 với mọi x. . Trường …………. Lớp: 8 KIỂM TRA : 1Tiết Họ và tên:……………………………………. Môn: Đ i số 8 (Chương I) i m: L i phê của thầy, cô giáo: Đề ra: Câu1: i n dấu “x” vào. 2 + 2 Mà ( x – 1) 2 ≥ 0 v i m i x Do đó: ( x – 1) 2 + 2 ≥ 2v i m i x Suy ra i u ph i chứng minh: x 2 – 2x + 3 > 0 v i m i x.

— Xem thêm —

Xem thêm: DE KIEM TRA DAI SO 8 - CHUONG I, DE KIEM TRA DAI SO 8 - CHUONG I, DE KIEM TRA DAI SO 8 - CHUONG I

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-dai-so-8-chuong-i

Đăng ký

Generate time = 0.16002511978149 s. Memory usage = 18.59 MB