DE KIEM TRA DAI SO 8 - CHUONG I

3 242 4
Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn Văn Cừ

Tải lên: 11,481 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2013, 01:25

Trường …………. Lớp: 8… KIỂM TRA : 1Tiết Họ và tên:……………………………………. Môn: Đại số 8 (Chương I) Điểm: Lời phê của thầy, cô giáo: Đề ra: Câu1: Điền dấu “x” vào ô thích hợp: Câu Nội dung Đúng Sai 1 ( x – 1) 2 = 1 – 2x + x 2 2 -3x - 6 = - 3( x - 2 ) 3 (10x 4 + x 2 - 4xy): (-2x) = 5x 3 + 2 1 x + 2y 4 (a – b) (a + b) = a 2 – b 2 Câu2: Làm tính nhân: a) 3x 2 (4xy – 3x + 5xy 2 ) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… b) (5x – 5x 3 + 6xy)(x – 3) ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. Câu 3: Rút gọn biểu thức sau rồi tính giá trị của M = x 2 - 4xy +y 2 tại x = 2; y = 3 ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. Câu 4: Phân tích đa thức thành nhân tử: a) x 2 – y 2 - 6x + 6y b) x 3 + x – 2x 2 – xy 2 c) x 2 - 4x + 3 ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. Câu 5: Chia đa thức: (5x 3 – 2x 2 - 8x + 5) : (x – 1) ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. Câu 6: Chứng minh rằng x 2 – 2x + 3 > 0 với mọi x ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. Đáp án và biểu điểm: Câu 1: (2 điểm) 1(Đ); 2 (S); 3(S); 4(Đ) Câu 2: (2đ) a) 3x 2 (4xy – 3x + 5xy 2 ) = 3x 3 y – 9x 3 + 15x 3 y 2 b) (5x – 5x 3 + 6xy)(x – 3) = (x – 3) (5x – 5x 3 + 6xy) = x(5x – 5x 3 + 6xy) - 3 (5x – 5x 3 + 6xy) = 5x 2 – 5x 4 + 6x 2 y -15x + 15x 3 - 18xy Câu 3: (1đ) Ta có: M = x 2 - 4xy +4y 2 = (x – 2y) 2 . Thay x = 2; y = 3 vào, ta được: (2 – 2.3) 2 = (-4) 2 = 16 Câu 4: (3 đ) d) x 2 – y 2 - 6x + 6y = ( x 2 – y 2 ) - ( 6x - 6y ) = (x- y) ( x + y – 6) e) x 3 + x – 2x 2 – xy 2 = x (x – 1 – y) (x – 1 + y) f) x 2 - 4x + 3 = x 2 - 3x - x + 3 = (x – 1) ( x – 3) Câu 5: (1,5 đ) (5x 3 – 2x 2 - 8x + 5) : (x – 1) = 5x 2 +3x – 5 Câu 6: (0,5 đ) Ta có: x 2 – 2x + 3 = ( x 2 – 2x + 1) + 2 = ( x – 1) 2 + 2 Mà ( x – 1) 2 ≥ 0 với mọi x Do đó: ( x – 1) 2 + 2 ≥ 2với mọi x Suy ra điều phải chứng minh: x 2 – 2x + 3 > 0 với mọi x. . Trường …………. Lớp: 8 KIỂM TRA : 1Tiết Họ và tên:……………………………………. Môn: Đ i số 8 (Chương I) i m: L i phê của thầy, cô giáo: Đề ra: Câu1: i n dấu “x” vào. 2 + 2 Mà ( x – 1) 2 ≥ 0 v i m i x Do đó: ( x – 1) 2 + 2 ≥ 2v i m i x Suy ra i u ph i chứng minh: x 2 – 2x + 3 > 0 v i m i x.
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KIEM TRA DAI SO 8 - CHUONG I, DE KIEM TRA DAI SO 8 - CHUONG I, DE KIEM TRA DAI SO 8 - CHUONG I

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-dai-so-8-chuong-i

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP