em tim hieu ve lien hiep quoc

17 145 0
Charles Ergen

Charles Ergen

Tải lên: 11,612 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/17 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2013, 01:25

Môn : Đạo đức - Lớp 5 Người thực hiện: Cao Thị Ngân Hoa Giáo viên : Trường Tiểu học Hoàng Lê- TXHY Thø hai ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2009 Thø hai ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2009 ®¹o ®øc ®¹o ®øc Em t×m hiÓu vÒ Liªn Hîp Quèc (tiÕt 1) Em t×m hiÓu vÒ Liªn Hîp Quèc (tiÕt 1) Thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2009 Thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2009 đạo đức đạo đức Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (tiết 1) Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (tiết 1) Liên hợp quốc: Liên hợp quốc: + Là tổ chức quốc tế lớn nhất. + Ngày thành lập: 24/10/1945. Tính đến năm 2005, có 191 quốc gia thành viên. Cho đến 28/6/2006 Liên Hợp Quốc có 192 thành viên. Trô së Liªn Hîp Quèc t¹i Niu I-oãc Trô së Liªn Hîp Quèc t¹i Niu I-oãc Thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2009 Thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2009 đạo đức đạo đức Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (tiết 1) Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (tiết 1) Liên Hợp Quốcm hiểu về liên hợp quốc' title='giáo án bài em tìm hiểu về liên hợp quốc'>Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (tiết 1) Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (tiết 1) Liên Hợp Quốc: Liên Hợp Quốc: + Là tổ chức quốc tế lớn nhất + Là tổ chức quốc tế lớn nhất + Ngày thành lập: 24/10/1945. Tính đến năm 2005, + Ngày thành lập: 24/10/1945. Tính đến năm 2005, có 191 quốc gia thành viên. Cho đến 28/6/2006 có 191 quốc gia thành viên. Cho đến 28/6/2006 Liên Hợp Quốc có 192 thành viên. Liên Hợp Quốc có 192 thành viên. Nh©n viªn Liªn Hîp Quèc ®Õn I r¾c ®Ó gióp gi¶i quyÕt Nh©n viªn Liªn Hîp Quèc ®Õn I r¾c ®Ó gióp gi¶i quyÕt xung ®ét v× nÒn hoµ b×nh Trung §«ng xung ®ét v× nÒn hoµ b×nh Trung §«ng Lùc l­îng g×n gi÷ hoµ b×nh cña Liªn Hîp Quèc Lùc l­îng g×n gi÷ hoµ b×nh cña Liªn Hîp Quèc Liªn Hîp Quèc th«ng qua HiÖp ­íc chèng khñng bè h¹t Liªn Hîp Quèc th«ng qua HiÖp ­íc chèng khñng bè h¹t nh©n nh©n Thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2009 Thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2009 đạo đức đạo đức Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (tiết 1) Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (tiết 1) Liên Hợp Quốc Liên Hợp Quốc : : + Là tổ chức quốc tế lớn nhất + Là tổ chức quốc tế lớn nhất + Ngày thành lập: 24/10/1945. Tính đến năm 2005, + Ngày thành lập: 24/10/1945. Tính đến năm 2005, có 191 quốc gia thành viên. Cho đến 28/6/2006 có 191 quốc gia thành viên. Cho đến 28/6/2006 Liên Hợp Quốc có 192 thành viên. Liên Hợp Quốc có 192 thành viên. + Mục đích: thiết lập hoà bình và công bằng trên toàn + Mục đích: thiết lập hoà bình và công bằng trên toàn thế giới. thế giới. + Thông qua Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em: + Thông qua Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em: 20/11/1989. 20/11/1989. ViÖt Nam ViÖt Nam : Gia nhËp Liªn Hîp Quèc ngµy 20/9/1977 : Gia nhËp Liªn Hîp Quèc ngµy 20/9/1977 Ph¸i ®oµn ViÖt Nam t¹i Liªn Hîp Quèc [...]... đức Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (tiết 1) Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (tiết 1) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc: Việt Nam sẽ luôn là thành viên tích cực xây dựng hợp tác và có trách nhiệm trong đời sống quốc tế Thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2009Thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2009đạo đứcđạo đức Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (tiết 1) Em tìm hiểu... hiện các hoạt động vì hoà bình, công bằng và tiến bộ xà hội.bộ xà héi.Ghi nhí:Ghi nhí: Thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2009Thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2009đạo đứcđạo đức Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (tiết 1) Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (tiết 1) Liên Hợp QuốcLiên Hợp Quốc::+ Là tổ chức quốc tế lớn nhất + Là tổ chức quốc tế lớn nhất + Ngày thành lập: 24/10/1945. Tính đến năm 2005,... Mục đích: thiết lập hoà bình và công bằng trên toàn thế giới.+ Mục đích: thiết lập hoà bình và công bằng trên toàn thế giới. + Thông qua Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em: 20/11/1989.+ Thông qua Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em: 20/11/1989. Việt NamViệt Nam: : + Hợp tác chặt chẽ với các thành viên của Liên Hợp Quốc+ Hợp tác chặt chẽ với các thành viên của Liên Hợp Quốc + Gia nhập... Đạo đức - Lớp 5Người thực hiện: Cao Thị Ngân HoaGiáo viên : Trường Tiểu học Hoàng Lê- TXHY Thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2009Thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2009đạo đứcđạo đức Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc ( Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (tiết 1tiết 1))Là một nước thành viên của Liên Hợp Quốc, chúng ta cần Là một nước thành viên của Liên Hợp Quốc, chúng ta cần tôn trọng và hợp tác với... rắc để giúp giải quyết xung đột vì nền hoà bình Trung Đôngxung đột vì nền hoà bình Trung Đông Thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2009Thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2009đạo đứcđạo đức Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (tiết 1) Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (tiết 1)Liên hợp quốc: Liên hợp quốc: + Là tổ chức quốc tế lớn nhất. + Ngày thành lập: 24/10/1945. Tính đến năm 2005, có 191 quốc gia thành viên. Cho . quan tâm đến trẻ em và luôn đấu tranh cho các quyền của Liên Hợp Quốc rất quan tâm đến trẻ em và luôn đấu tranh cho các quyền của trẻ em. trẻ em. e. Tôn trọng. về Quyền trẻ em là do Liên Hợp Quốc soạn thảo và thông qua. d. Liên Hợp Quốc rất quan tâm đến trẻ em và luôn đấu tranh cho các quyền của trẻ em. e. Tôn trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: em tim hieu ve lien hiep quoc, em tim hieu ve lien hiep quoc, em tim hieu ve lien hiep quoc

Bình luận về tài liệu em-tim-hieu-ve-lien-hiep-quoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP