em tim hieu ve lien hiep quoc

Charles Ergen
Charles Ergen(11612 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 137
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 17 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2013, 01:25

Mô tả: Môn : Đạo đức - Lớp 5 Người thực hiện: Cao Thị Ngân Hoa Giáo viên : Trường Tiểu học Hoàng Lê- TXHY Thø hai ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2009 Thø hai ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2009 ®¹o ®øc ®¹o ®øc Em t×m hiÓu vÒ Liªn Hîp Quèc (tiÕt 1) Em t×m hiÓu vÒ Liªn Hîp Quèc (tiÕt 1) Thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2009 Thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2009 đạo đức đạo đức Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (tiết 1) Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (tiết 1) Liên hợp quốc: Liên hợp quốc: + Là tổ chức quốc tế lớn nhất. + Ngày thành lập: 24/10/1945. Tính đến năm 2005, có 191 quốc gia thành viên. Cho đến 28/6/2006 Liên Hợp Quốc có 192 thành viên. Trô së Liªn Hîp Quèc t¹i Niu I-oãc Trô së Liªn Hîp Quèc t¹i Niu I-oãc Thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2009 Thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2009 đạo đức đạo đức Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (tiết 1) Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (tiết 1) Liên Hợp Quốc: Liên Hợp Quốc: + Là tổ chức quốc tế lớn nhất + Là tổ chức quốc tế lớn nhất + Ngày thành lập: 24/10/1945. Tính đến năm 2005, + Ngày thành lập: 24/10/1945. Tính đến năm 2005, có 191 quốc gia thành viên. Cho đến 28/6/2006 có 191 quốc gia thành viên. Cho đến 28/6/2006 Liên Hợp Quốc có 192 thành viên. Liên Hợp Quốc có 192 thành viên. Nh©n viªn Liªn Hîp Quèc ®Õn I r¾c ®Ó gióp gi¶i quyÕt Nh©n viªn Liªn Hîp Quèc ®Õn I r¾c ®Ó gióp gi¶i quyÕt xung ®ét v× nÒn hoµ b×nh Trung §«ng xung ®ét v× nÒn hoµ b×nh Trung §«ng Lùc l­îng g×n gi÷ hoµ b×nh cña Liªn Hîp Quèc Lùc l­îng g×n gi÷ hoµ b×nh cña Liªn Hîp Quèc Liªn Hîp Quèc th«ng qua HiÖp ­íc chèng khñng bè h¹t Liªn Hîp Quèc th«ng qua HiÖp ­íc chèng khñng bè h¹t nh©n nh©n Thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2009 Thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2009 đạo đức đạo đức Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (tiết 1) Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (tiết 1) Liên Hợp Quốc Liên Hợp Quốc : : + Là tổ chức quốc tế lớn nhất + Là tổ chức quốc tế lớn nhất + Ngày thành lập: 24/10/1945. Tính đến năm 2005, + Ngày thành lập: 24/10/1945. Tính đến năm 2005, có 191 quốc gia thành viên. Cho đến 28/6/2006 có 191 quốc gia thành viên. Cho đến 28/6/2006 Liên Hợp Quốc có 192 thành viên. Liên Hợp Quốc có 192 thành viên. + Mục đích: thiết lập hoà bình và công bằng trên toàn + Mục đích: thiết lập hoà bình và công bằng trên toàn thế giới. thế giới. + Thông qua Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em: + Thông qua Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em: 20/11/1989. 20/11/1989. ViÖt Nam ViÖt Nam : Gia nhËp Liªn Hîp Quèc ngµy 20/9/1977 : Gia nhËp Liªn Hîp Quèc ngµy 20/9/1977 Ph¸i ®oµn ViÖt Nam t¹i Liªn Hîp Quèc . quan tâm đến trẻ em và luôn đấu tranh cho các quyền của Liên Hợp Quốc rất quan tâm đến trẻ em và luôn đấu tranh cho các quyền của trẻ em. trẻ em. e. Tôn trọng. về Quyền trẻ em là do Liên Hợp Quốc soạn thảo và thông qua. d. Liên Hợp Quốc rất quan tâm đến trẻ em và luôn đấu tranh cho các quyền của trẻ em. e. Tôn trọng

— Xem thêm —

Xem thêm: em tim hieu ve lien hiep quoc, em tim hieu ve lien hiep quoc, em tim hieu ve lien hiep quoc

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu em-tim-hieu-ve-lien-hiep-quoc

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.23035597801208 s. Memory usage = 18.57 MB