Giáo án dạy thêm Toán 9

Thomas Townsend Brown
Thomas Townsend Brown (9702 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 1660
22
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 34 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2013, 01:25

Mô tả: Giáo án dạy thêm Toán 9 Năm học 2008-2009 Ngày soạn: Ngày . tháng . năm 2008 Ngày giảng: Ngày . tháng . năm 2008 Tiết 1: định nghĩa căn bậc hai. Hằng đẳng thức 2 A A= I. Mục tiêu bài học: 1 -Kiến thức: Học sinh nắm đợc định nghĩa căn thức bậc hai, hằng đẳng thức 2 A A = 2 -Kĩ năng: Rèn kĩ năng tính toán và lập luận, trình bày. 3 -T duy: Phát triển t duy trừu tợng và t duy logic cho học sinh. 4 -Thái độ: Yêu thích môn học, tự tin trong trình bày. II. Chuẩn bị của gv và hs: - GV: Bảng phụ hoặc máy chiếu projector, phấn. - HS: SGK, đồ dùng học tập. III. PHƯƠNG PHáP DạY HọC: - Phơng pháp vấn đáp. - Phơng pháp luyện tập. IV. Quá trình thực hiện : 1/ ổn định lớp : 2/ Kiểm tra bài cũ : H: Nêu định nghĩa căn bậc hai số học của một số a 0 ? Hs: ( ) 2 2 0x a x x a a = = = H: Đkxđ của một căn thức bậc hai? Hằng đẳng thức? Hs: A A 0 2 A A = 3/ Bài mới : Hoạt động của thầy, trò Nội dung ghi bảng GV: Yêu cầu HS nêu lại các kiến thức cơ bản của căn bậc hai, căn thức bậc hai? HS: GV: Bổ sung thêm các kiến thức nâng cao cho học sinh. A B = <=> 0A B+ = <=> A = B = 0 1. Kiến thức cơ bản: - Căn bậc hai số học của số thực a không âm là số không âm x mà x 2 = a Với a 0 ( ) 2 2 0 a x x x a a = = = - Với a, b là các số dơng thì: a < b a b< Ta có 2 x a x a= = x 2 = a => x = a GV treo bảng phụ hoặc máy chiếu pro bài tập1 -Học sinh đọc yêu cầu bài 1 Học sinh làm bài tập theo hớng dẫn của GV. Bài 1 : Tìm những khẳng định đúng trong những khẳng định sau . a)Căn bậc hai của 0.09 là 0.3 S b)Căn bậc hai của 0.09 là 0.03 S Đoàn Quốc Việt - GV.THCS Nhân Hòa-Vĩnh Bảo - HP - 1 - A = 0 ( hay B = 0) A = B Giáo án dạy thêm Toán 9 Năm học 2008-2009 GV nhận xét và đánh giá học sinh. c) 09.0 = 0.3 Đ d)Căn bậc hai của 0.09 là 0.3 và - 0.3 Đ e) 09.0 = - 0.3 S GV: Đọc yêu cầu của bài tập 2. Hãy cho biết A có nghĩa khi nào? HS: có nghĩa khi A 0 GV: Nếu biểu thức là phân thức ta cần chú ý điều gì? HS: Cần đặt điều kiện cho mẫu thức khác 0 GV yêu cầu 4 HS lên bảng làm bài tập, học sinh khác làm bài tập vào vở. HS lên bảng thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. Học sinh khác nhận xét GV: Nhận xét đánh giá Bài 2 Tìm các giá trị của a để các căn bậc hai sau có nghĩa: a) 5a a 0 f) 2 2 5a + a > 2 5 b) 2 a a 0 g) 2 2a + a R c) 8a a 0 h) 2 2 1a a + = 2 ( 1)a a R d) 1 a a 1 I) 2 4 7a a + = 2 ( 2) 3a + a R e) 3 4a a 3 4 GV: -Đọc yêu cầu của bài tập 3. -Muốn làm mất căn thức bậc hai ta làm nh thế nào? HS: Bình phơng 2 vế GV: Nếu biểu thức lấy căn có dạng bình phơng ta làm ntn? HS: sử dụng hằng đẳng thức 2 A A = GV yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài tập, học sinh khác làm bài tập vào vở. HS lên bảng thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. Học sinh khác nhận xét GV: Nhận xét đánh giá Bài 3 Tìm x biết a) 54 =x ( x4 ) 2 = ( 5 ) 2 4x = 5 x = 5 : 4 = 1,25 Vậy x = 1,25 b) 2 )1(4 x -6 = 0 2 )1(4 x = 6 22 )1.(2 x = 6 2 2 . 2 )1( x = 6 2 . x1 = 6 x1 = 3 1 - x = 3 x = 1-3 = -2 1 - x = -3 x = 1 - (- 3) = 1 +3 = 4 Vậy ta có x 1 = -2 ; x 2 = 4 4/ Hớng dẫn học sinh học ở nhà: V. Rút kinh nghiệm: Đoàn Quốc Việt - GV.THCS Nhân Hòa-Vĩnh Bảo - HP - 2 - Giáo án dạy thêm Toán 9 Năm học 2008-2009 Ngày soạn: Ngày . tháng . năm 2008 Ngày giảng: Ngày . tháng . năm 2008 Tiết 2: hệ thức lợng trong tam giác vuông I. Mục tiêu bài học: 1 -Kiến thức: Ôn tập về hệ thức lợng trong tam giác vuông. 2 -Kĩ năng: Rèn kĩ năng tính toán và lập luận, trình bày. 3 -T duy: Phát triển t duy trừu tợng và t duy logic cho học sinh. 4 -Thái độ: Yêu thích môn học, tự tin trong trình bày. II. Chuẩn bị của gv và hs: - GV: Bảng phụ hoặc máy chiếu projector, thớc kẻ, com pa, phấn - HS: SGK, đồ dùng học tập. III. PHƯƠNG PHáP DạY HọC: - Phơng pháp dạy học theo nhóm nhỏ. - Phơng pháp vấn đáp - Phơng pháp luyện tập IV. Quá trình thực hiện : 1/ ổn định lớp : 2/ Kiểm tra bài cũ : 3/ Bài mới : Hoạt động của thầy, trò Nội dung ghi bảng GV: đọc yêu cầu bài 1. HS đọc bài 1. GV yêu cầu sau sau 1 phút chọn 1 đáp án. GV: Từ đó lên bảng viết lại các hệ thức trong tam giác vuông ABC HS lên bảng thực hiện. GV Nhận xét và đánh giá. Bài 1: Cho hình vẽ: Chọn đáp án sai: A. h 2 = b. c B. Đáp án khác. C. h.a = b. c D. c 2 = c. a E. a 2 = b 2 + c 2 F. b 2 = b. a Vận dụng bài tập 2, Hãy đọc yêu cầu của bài 2 HS đọc đề bài 2. Học sinh lựa chọn đáp án đúng bằng cách làm bài tự luận. - GV cho học sinh trả lời và giải thích. HS đứng tại chỗ trả lời, học sinh khác nhận xét Bài 2: Cho hình vẽ: Chọn đáp án đúng: A. h = 6 B. h = 36 C. h = 6,5 D. h = 13 E. h = 5 F. Đáp án khác GV Hãy đọc bài 3 HS đọc bài tập 3. Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A. (hình vẽ) Có AH = 2,4 và BC = 5. Đoàn Quốc Việt - GV.THCS Nhân Hòa-Vĩnh Bảo - HP - 3 - j A B C H c b c a j A B C H Giáo án dạy thêm Toán 9 Năm học 2008-2009 GV: Hệ thức nào liên hệ giữa AB, AC với BC Hệ thức nào liên hệ giữa CH, BH với BC? HS: tìm mối liên hệ từ đó tìm đợc AB và AC GV: trình bày lời giải HS lên bảng trình bày. Gv có thể hớng dẫn học sinh trình bày cách khác. Tính AB và AC GV:Đọc bài tập 4 Hs đọc bài tập: Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A. (hình vẽ) Có AC = 20, BC = 25. Tính AH = ? GV: Cho BC và AC ta tính đợc đoạn thẳng nào? HS: Tính đợc AB, từ đó tính đợc AH GV yêu cầu Hs lên bảng trình bày. Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A. (hình vẽ) Có AC = 20, BC = 25. Tính AH = ? 4/ Hớng dẫn học sinh học ở nhà: V. Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: Ngày . tháng . năm 2008 Ngày giảng: Ngày . tháng . năm 2008 Tiết 3: Liên hệ phép nhân, chia và phép khai phơng I. Mục tiêu bài học: 1 -Kiến thức: Ôn tập về phép nhân, chia và phép khai phơng. 2 -Kĩ năng: Rèn kĩ năng tính toán và lập luận, trình bày. 3 -T duy: Phát triển t duy trừu tợng và t duy logic cho học sinh. 4 -Thái độ: Yêu thích môn học, tự tin trong trình bày. II. Chuẩn bị của gv và hs: - GV: Bảng phụ hoặc máy chiếu projector, phấn. - HS: SGK, đồ dùng học tập. III. PHƯƠNG PHáP DạY HọC: - Phơng pháp vấn đáp - Phơng pháp luyện tập IV. Quá trình thực hiện : Đoàn Quốc Việt - GV.THCS Nhân Hòa-Vĩnh Bảo - HP - 4 - A B C H 2,4 5 A B C H 20 25 Giáo án dạy thêm Toán 9 Năm học 2008-2009 1/ ổn định lớp : 2/ Kiểm tra bài cũ : 3/ Bài mới : Hoạt động của thầy, trò Nội dung ghi bảng GV: Viết các dạng tổng quát liên hệ giữa phép nhân, phép chia với phép khai phơng? HS: Với A 0, B 0 thì .AB A B= .A B AB= Với A 0, B > 0 thì A A B B = và ngợc lại A A B B = 1. Kiến thức cơ bản: Với A 0, B 0 thì .AB A B= .A B AB= Với A 0, B > 0 thì A A B B = A A B B = Hs thực hiện : Bài tập 56 (SBT -12) Đa thừa số ra ngoài dấu căn : 4 3 2 2 48/. )0(25/. )0(8/. )0(7/. yd xxc yyb xxa > < > Bài tập 56 Đa thừa số ra ngoài dấu căn : 3 448/. )0(.525/. )0(.22.2.28/. )0(7.77/. 24 3 2 2 yyd xxxxc yyyyb xxxxa = >= <== >== GV: Yêu cầu HS làm bài tập sau ôn tập về căn bậc hai. Cho số thực x 0. Hãy so sánh x với x. HS: GV: HD học sinh chia ra các trờng hợp x = x x < x x > x HS: Tìm điều kiện của x trong các trờng hợp trên Gv nhận xét đánh giá kết quả của học sinh. Bài 1: Cho số thực x 0. Hãy so sánh x với x. Giải: Vì x 0 nên x 0. a) x = x x = x 2 x - x 2 = 0 x(1 - x) = 0 x = 0 hoặc x = 1 b) x < x x < x 2 x - x 2 < 0 x(1 - x) < 0 x > 1 c) x > x x > x 2 x - x 2 > 0 x(1 - x) > 0 0 < x < 1 Vậy nếu x = 0 hoặc x = 1 thì x = x Nếu x > 1 thì x < x Nếu x < 1 thì x > x Gv cho học sinh ôn tập về hằng đẳng thức 2 A A = bằng việc làm bài tập 3. GV: đọc và thực hiện bài tập 3 Bài 3: Rút gọn và tìm giá trị của căn thức b) )44(9 22 bba + tại a = -2 ; b = - 3 Ta có )44(9 22 bba + = 22 )2.()3( ba = 2 )3( a . 2 )2( b = a3 . 2b Đoàn Quốc Việt - GV.THCS Nhân Hòa-Vĩnh Bảo - HP - 5 - Giáo án dạy thêm Toán 9 Năm học 2008-2009 Hs lên bảng làm có sự hớng dẫn của Gv GV nhận xét và đánh giá. Thay a = -2 ; b = - 3 vào biểu thức ta đợc )2.(3 . 23 = 6 . )23( + = 6.( 3 +2) = 6 3 +12 = 22,392 4/ Hớng dẫn học sinh học ở nhà: V. Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: Ngày . tháng . năm 2008 Ngày giảng: Ngày . tháng . năm 2008 Tiết 4: tỉ số lợng giác góc nhọn I. Mục tiêu bài học: 1 -Kiến thức: Ôn tập về tỉ số lợng giác góc nhọn. 2 -Kĩ năng: Rèn kĩ năng tính toán và lập luận, trình bày. 3 -T duy: Phát triển t duy trừu tợng và t duy logic cho học sinh. 4 -Thái độ: Yêu thích môn học, tự tin trong trình bày. II. Chuẩn bị của gv và hs: - GV: Bảng phụ hoặc máy chiếu projector, thớc kẻ, com pa, phấn - HS: Phiếu học tập nhóm, SGK, đồ dùng học tập. III. PHƯƠNG PHáP DạY HọC: - Phơng pháp vấn đáp. - Phơng pháp luyện tập. IV. Quá trình thực hiện : 1/ ổn định lớp : 2/ Kiểm tra bài cũ : 3/ Bài mới : Hoạt động của thầy, trò Nội dung ghi bảng GV kiểm tra lý thuyết của học sinh qua bài tập trắc nghiệm: câu 1 HS: đọc đề câu 1 và suy nghĩ. GV: Hãy chọn 1 đáp án. HS lựa chọn đáp án nhanh. GV cho học sinh khác nhận xét đáp án và Câu 1: Cho hình vẽ: Chọn đáp án đúng: A. cos C = AB BC B. sin C = AB AC C. sin C = CB AC D. tan C = AB AC Đoàn Quốc Việt - GV.THCS Nhân Hòa-Vĩnh Bảo - HP - 6 - A C B Giáo án dạy thêm Toán 9 Năm học 2008-2009 Bài tập 40 (SBT-95) Dùng bảng lợng giác để tìm góc nhọn x biết : Hs đọc đề bài tập: Tìm x 1111,1/. 4444,0cos/. 5446,0sin/. = = = tgxc xb xa Sau khi HS thực hiện GV sửa chữa và đánh giá. E. cot C = AB BC F. Đáp án khác. Bài tập 40: Hs thực hiện : 0 '0 0 48 1111,1/. 3763 4444,0cos/. 33 5446,0sin/. = = = x tgxc x xb x xa Bài tập 41: Hs thực hiện : a./ Không có giá trị của x. b./ Không có giá trị của x. '0 1059 6754,1/. = x tgxc Gv nhận xét và đánh giá. Bài tập 41: (SBT-95) Có góc nhọn x nào mà : 6754,1/. 3540,2cos/. 0100,1sin/. = = = tgxc xb xa GV: đọc đề bài tập 42 SBT trang 95. Hs thực hiện : 34,4/. 4655 /. 3523 /. 2915,5/. /0 '0 ADd NACc NBAb CNa GV nhận xét kết quả thực hiện của Hs Bài tập 42: (SBT-95) Cho hình 14, biết : AB= 9 cm, AC = 6,4 cm AN = 3,6 cm, Góc AND = 90 0 Góc DAN = 34 0 Hãy tính : a./ CN b./ góc ABN c./ góc CAN d./ AD. GV: đọc đề bài tập 43 SBT trang 95. Hs thực hiện : 0 0 143 /. 26 /. 472,4/. = xc Ab cmBEADa GV nhận xét kết quả thực hiện của Hs Bài tập 43: (SBT-96) Cho hình vẽ 15, biết : Góc ACE = 90 0 AB = BC = CD = DE = 2 cm Hãy tính : a./ AD, BE ? b./ góc DAC ? c./ góc BxD ? 4/ Hớng dẫn học sinh học ở nhà: V. Rút kinh nghiệm: Đoàn Quốc Việt - GV.THCS Nhân Hòa-Vĩnh Bảo - HP - 7 - Giáo án dạy thêm Toán 9 Năm học 2008-2009 Ngày soạn: Ngày . tháng . năm 2008 Ngày giảng: Ngày . tháng . năm 2008 Tiết 5: biến đổi căn thức bậc hai I. Mục tiêu bài học: 1 -Kiến thức: Nắm đợc một số công thức biến đổi căn thức bậc hai. 2 -Kĩ năng: Rèn kĩ năng tính toán và lập luận, trình bày. 3 -T duy: Phát triển t duy trừu tợng và t duy logic cho học sinh. 4 -Thái độ: Yêu thích môn học, tự tin trong trình bày. II. Chuẩn bị của gv và hs: - GV: Bảng phụ hoặc máy chiếu projector, phấn. - HS: Phiếu học tập nhóm, SGK, đồ dùng học tập. III. PHƯƠNG PHáP DạY HọC: - Phơng pháp vấn đáp - Phơng pháp luyện tập IV. Quá trình thực hiện : 1/ ổn định lớp : 2/ Kiểm tra bài cũ : 3/ Bài mới : Hoạt động của thầy, trò Nội dung ghi bảng Yêu cầu học sinh đọc bài tập 1. HS: Tính 2 5 ) 5 x a x + ( ) 2 2 2 2 2 ) 2 2 x x b x x + + Nêu cách rút gọn phân thức? GV yêu cầu học sinh thực hiện. - GV: Nhận xét và đánh giá. Bài 1 : ( ) 2 5 ) 5 5 ( 5)( 5) 5 5 x a x x x x x x + + = = + ( ) 2 2 2 2 2 2 ) 2 2 ( 2) ( 2) ( 2)( 2) ( 2) x x b x x x x x x x + + + + = = + Gv yêu cầu đọc bài 2. HS: Rút gọn các biểu thức sau: ) 75 48 300a + ) 9 16 49 ( 0)b a a a a + GV yêu cầu học sinh lên bảng thực hiện. Học sinh khác nhận xét và đánh giá. Baứi 2 : ) 75 48 300 25.3 16.3 100.3 5 3 4 3 10 3 3 a + = + = + = ) 9 16 49 ( 0) 3 4 7 6 b a a a a a a a a + = + = GV: Sử dụng công thức khử mẫu của biểu thức lấy căn làm các bài tập sau đây: Học sinh đọc đề bài: Rút gọn biểu thức: a./ 169 9 b./ 144 25 a./ 169 9 = 13 3 13 3 2 2 = b./ 144 25 = 12 5 12 5 2 2 = c./ 16 9 1 = 4 5 4 5 16 25 2 2 == Đoàn Quốc Việt - GV.THCS Nhân Hòa-Vĩnh Bảo - HP - 8 - Giáo án dạy thêm Toán 9 Năm học 2008-2009 c./ 16 9 1 d./ 81 7 2 Giáo viên nhận xét đánh giá kết quả của học sinh. d./ 81 7 2 = 9 13 81 169 81 169 == Tổ chức cho cả lớp làm bài tập 38. HS làm theo sự hớng dẫn của thầy. Bài tập 38 : Cho biểu thức: A = 3 32 + x x B = 3 32 + X X a./ Tìm x để A có nghĩa ? Tìm x để B có nghĩa ? Bài tập 38. a./ A có nghĩa khi : 0 3 32 + x x 2x+3 0 và x-3> 0 2x+3<0 và x-3<0 x 5,1 và x>3 b./ B có nghĩa khi : 2x+3 0 x-3> 0 x >3 4/ Hớng dẫn học sinh học ở nhà: V. Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: Ngày . tháng . năm 2008 Ngày giảng: Ngày . tháng . năm 2008 Tiết 6: Tỉ số lợng giác của góc nhọn. giải tam giác vuông. I. Mục tiêu bài học: 1 -Kiến thức: Ôn tập tỉ số lợng giác của góc nhọn, áp dụng giải tam giác vuông. 2 -Kĩ năng: Rèn kĩ năng tính toán và lập luận, trình bày. 3 -T duy: Phát triển t duy trừu tợng và t duy logic cho học sinh. 4 -Thái độ: Yêu thích môn học, tự tin trong trình bày. II. Chuẩn bị của gv và hs: - GV: Bảng phụ hoặc máy chiếu projector, thớc kẻ, com pa, phấn - HS: Phiếu học tập nhóm, SGK, đồ dùng học tập. III. PHƯƠNG PHáP DạY HọC: - Phơng pháp vấn đáp - Phơng pháp luyện tập IV. Quá trình thực hiện : 1/ ổn định lớp : 2/ Kiểm tra bài cũ : Đoàn Quốc Việt - GV.THCS Nhân Hòa-Vĩnh Bảo - HP - 9 - Giáo án dạy thêm Toán 9 Năm học 2008-2009 3/ Bài mới : Hoạt động của thầy, trò Nội dung ghi bảng Bài tập 52: (SBT-96) Học sinh đọc bài. Các cạnh của một tam giác vuông có độ dài: 4 cm, 6cm, 6cm. Hãy tính góc mhỏ nhất của tam giác đó ? GV hớng dẫn học sinh làm bài 52. Yêu cầu học sinh làm bài 52: HS lên bảng trình bày. GV nhận xét đánh giá bài làm của học sinh. Bài tập 52: (SBT-96) Góc nhỏ nhất của tam giác là góc ở đỉnh đối diện với cạnh 4 cm (góc ). Tam giác đã cho cân . Kẻ đờng cao ứng với cạnh 4 cm. Cách 1: Tính : 0 0 0 4 cos 0,7 6 71 180 2 38 = = Bài tập 53: (SBT-96) HS đọc đề bài: Tam giác ABC vuông tại A có : AB =21 cm, góc C = 40 0 Hãy tính độ dài : a./ AC b./ BC c./ Phân giác BD ? GV hớng dẫn học sinh làm bài tập. Hs làm theo hớng dẫn của GV. GV nhận xét đánh giá bài của học sinh. Bài tập 53: (SBT-96) Ta có : 25, 027 32,670 23,171AC cm BC cm BD cm GV yêu cầu học sinh đọc bài tập 54 : Cho AB = AC = 8cm CD = 6cm Góc BAC = 34 0 Và góc CAD =42 0 Tính độ dài cạnh BC ? Bài tập 54 : Kẻ BH, ta tính đợc : BC 4,678 Ta có : 840,6 ABC S 4/ Hớng dẫn học sinh học ở nhà: V. Rút kinh nghiệm: Đoàn Quốc Việt - GV.THCS Nhân Hòa-Vĩnh Bảo - HP - 10 - 4 6 6 40 0 D C B A 21 B C 20 0 H A . - Giáo án dạy thêm Toán 9 Năm học 2008-20 09 c./ 16 9 1 d./ 81 7 2 Giáo viên nhận xét đánh giá kết quả của học sinh. d./ 81 7 2 = 9 13 81 1 69 81 1 69 ==. Hòa-Vĩnh Bảo - HP - 2 - Giáo án dạy thêm Toán 9 Năm học 2008-20 09 Ngày soạn: Ngày . tháng . năm 2008 Ngày giảng: Ngày . tháng . năm 2008

— Xem thêm —

Xem thêm: Giáo án dạy thêm Toán 9, Giáo án dạy thêm Toán 9, Giáo án dạy thêm Toán 9

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giao-an-day-them-toan-9

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.148225069046 s. Memory usage = 17.79 MB