Mẫu Phiếu đánh giá tập sự

2 772 20
luulan

luulan Gửi tin nhắn

Tải lên: 392 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2012, 10:01

Mẫu Phiếu đánh giá tập sự QUI ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰMã tài liệu: NS – 05 – BM05Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08PHIẾU ĐÁNH GIÁ TẬP SỰHọ và tên NV: . Mã số NV: …… Nơi ở hiện nay: Số điện thoại DĐ: . Điện thoại NR: … .Trình độ chuyên môn: Đơn vị công tác: . Chức danh: Thời gian tập sự tại bộ phận…………………….: từ ngày / / 200 … đến / / 200 …I/ Nhân viên tự đánh giá1. Kết quả công việc………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Ý kiến, đề xuất nguyện vọng và cam kết với Công ty:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Nhân viên ký tên: …………………………………II/ Phần đánh giá của quản lý1. Kết quả công việc:Stt Nội dung công việc Trọng số Kết quả Tổng điểm Diễn giảiTổng cộng: Mức đánh giá:2. Phầm chất cá nhân……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………QUI ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰMã tài liệu: NS – 05 – BM05Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3. Tri thức, kỹ năng……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4. Thái độ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5. Khả năng phối hợp……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6. Tinh thần trách nhiệm, kỷ luật……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………IV/ Ý kiến của giám đốc chuyên môn………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………I……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………II/ Đánh giá của phòng nhân sự……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Người lập Giám đốc chuyên môn Giám đốc PTNL(Phụ trách) (Trình duyệt) . QUI ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰMã tài liệu: NS – 05 – BM05Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08PHIẾU ĐÁNH GIÁ TẬP SỰHọ và tên NV: .......................................................................... ..................................Thời gian tập sự tại bộ phận…………………….: từ ngày ...... / ...... / 200 … đến ...... / ...... / 200 …I/ Nhân viên tự đánh giá1 . Kết quả công
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu Phiếu đánh giá tập sự, Mẫu Phiếu đánh giá tập sự, Mẫu Phiếu đánh giá tập sự

Bình luận về tài liệu mau-phieu-danh-gia-tap-su

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP