Tổng hợp công thức vật lý lớp 12

An An
An An(10574 tài liệu)
(227 người theo dõi)
Lượt xem 12626
158
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 32 | Loại file: PDF
7

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2012, 09:20

Mô tả: Tài liệu tham khảo Đề thi Vật lý khối A 1 LÍ (CB) TNTHPT  2011  I  - ,   - Chu kì: T = 1f = 2 = tn  + Chu kì T:   -   = 2f = 2T ; -  x = Acos(t + ) +  +   (cm)  + (rad/s) óc  + (rad) + (t +   : ,     v = -Asin(t + ) = Acos(t +  +/2) v l 3: a =  -2Acos(t + ) = 2Acos(t +  + ) = -2x ; a  4.  x = 0; vMax = A; aMin = 0  x = ± A; vMin = 0; aMax = 2A 5.  2 2 2()vAx ; a = - 2x . 6.  22đ1W W W2tmA   = 12 kA2  2 2 2 2 2đ11W sin ( ) Wsin ( )22mv m A t t         2 2 2 2 2 211W ( ) W s ( )22tm x m A cos t co t          7. Chú ý:  Thì: - /2. - u hòa cùng  /2. - . -  +  -cos = cos( + ) sin = cos( /2) : cos = sin(  /2) -sin = sin( + ) ==> v = -Asin(t + ) = Acos(t +  + /2) ==> a = -2Acos(t + ) = 2Acos(t +  + ) 8.  s = 2A 9.    i  ho ng l là A. 10 x = Acos(t + ) - Tìm A : + 0 A = x0 + : A2 = x2 + v22 A2 = x2 + mv2k + A = s/2 s  2 A-Ax1x2M2M1M'1M'2O+ max = A ==> A = vmax + A = smax-smin2 + Tìm  :  = km ;  = gl ;  = 2f = 2T . + Tìm  ==> x = Acos = [ ] v = -Acos = [ ] ==>  = [ ? ] L   111 2 -   -  = .t ==> .Tt2    - Chú ý: t1122. 1 2. -  0tn .T ==> t = t2  t1 = nT + t (n  t < T) - an nT là S1 t là S2. - 1 + S2 -   t = T/2 thì S2 = 2A + Tính S2 1, x2  +  1 2: 21tbSvtt   t < T/2. -  -  n   = t. - 1 2  max2Asin2S - Quãng  nh nh khi v i t M1  M2  x qua tr cos (hình 2) 2 (1 os )2minS A c -  t > T/2 Tách '2Tt n t    trong  *;0 '2Tn N t    + Trong th gian 2Tn quãng  luôn là 2nA + Trong th gian ì quãng  l nh, nh nh tính nh trên. + T  trung bình l nh và nh nh c trong kho th gian t: maxaxtbmSvt và mintbminSvt v Smax; Smin tính nh trên. t  t : t . A -A M M 1 2 O P x x O 2 1 M M -A A P 2 1 P P 22A x 0 x1 -A   3 12 .   ) = -Cos; Cos( + /2) = -Sin; Sin = 21 Cos   t, W 0  t, W, F) t OMM0)   . 16 * x = a  Acos(t +  -  - 0 = Acos(t +  - T  t   A - 00 - -2x0 ; 2 2 20()vAx * x = a  Acos2(t +  - .  1. : kgml22mlTkg  1122kfTm   i ki dao  i hoà: B qua ma sát, l c và v dao  trong gi h  h 22 2 211W22m A kA 3.   khi v  VTCB: mglk2lTg  khi v  VTCB v con l lò xo  sinmglk2sinlTg lCB = l0 + l (l0 nhiên)  lMin = l0 + l  A  lMax = l0 + l + A  lCB = (lMin + lMax)/2 max minl -lA=2 + Khi A >l (): - Th gian lò xo nén 1 l là th gian ng nh  v i 1 = -l 2 = -A. -  1 = -l 2 = A,     -  i: * L  t. * L * Bi thiên i hoà cùng t s v li  -   Fhp = -kx = -m2x ===> Fhp max = kA = m2A . Fhp min = 0  qua VTCB.  x A -A  l Nén 0 Giãn  và  l giãn O x A -A nén l giãn O x A -A Hình a (A < l) Hình b (A > l) 4  = kx  kéo v  :  * F= kl + x  * F= kl - x  Max = k(l + A) = FKmax (lúc v  v trí th nh)  l  FMin = k(l - A) = FKMin l  FMin  ==> Nmax = k(A - l  6.  - Trong m dao  (m chu k) lò xo nén 2 l và giãn 2 l -  -  2Ax  7.  l  1, k2l1, l2 có: kl = k1l1 = k2l2  8. Ghép lò xo: 121 1 1 .k k k    2 = T12 + T22 * Song song: k = k1 + k2  2 2 2121 1 1 .T T T   9.  1 12 2m1+m2 31  m2 (m1 > m2) 4. Thì ta có: 2 2 23 1 2T T T và 2 2 2412T T T 10.  0 c khác (T  T0).  Th gian gi hai l trùng phùng 00TTTT 0   = (n+1)T = nT0. 0   = nT = (n+1)T0.  N*  1. : gl22lTg1122gfTl   0 << 1 rad hay S0 << l -  l  + . .   'RhTTR + C1''1tTTt  ''TTttT 2.  :2sinsF mg mg mg m sl           + V con l n l h ph t l thu v kh l. 5 + V con l lũ xo l h ph khụng ph thu vo kh l. s = S0cos(t + 0cos(t + l, S0 0l v -S0sin(t + ) = -l0sin(t + ) -2S0cos(t + ) = -2l0cos(t + ) = -2s = -2l - 0 * a = -2s = -2l * 2 2 20()vSs * 222 2 2022 vvl gl 5. :2 2 2 2 2 2 20 0 0 01 1 1 1W2 2 2 2 mgm S S mgl m ll - W = Wt + W Wt = mgh = mgl(1 - cos) ( mgl22 , ) : W = mv22 - : W = Wtmax = mgh0 0 = l(1 - cos0) - : W = W = mv022 0 . - : W = mgl(1 - cos) + mv22 - : v0 = 2gl(1 - cos0) - : v = 2gl(cos - cos0) - y : T = mv2 l + mgcos 0) 6. l1 1l2 2l1 + l2 3 l1 - l2 (l1>l24. Thỡ ta cú: 2 2 23 1 2T = T +T v 2 2 24 1 2T = T -T 1122 thỡ ta cú: 2T h tTR 1122 thỡ ta cú: 22T d tTR - T > 0 m T < 0 h T = 86400(s)T Công thức tính gần đúng về sự thay đổi chu kỳ tổng quát của con lắc đơn (chú ý là chỉ áp dụng cho sự thay đổi các yếu tố là nhỏ): 0cao sõuhhT t g l= + + - +T' 2 R 2R 2g 2L - tớnh: F maFa) av (v av F qEq FE FE) F 6  - 'P P F  P) 'Fggm  : lT' = 2πg' -  * F ltanFP + 22' ( )Fggm * F'Fggm F 'Fggm F 'Fggm IV.  1.  1 = A1cos(t + 1) và x2 = A2cos(t + 2cos(t + ). : -  : A2 = A12 + A22 + 2A1A2cos(2 - 1) -  tg = A1sin1 + A2sin2 A1cos1 + A2cos2   = 2k ==> A = A1 + A2   = (2k + 1) ==> A =  A1  A2   A1 - A2 1 + A2 2.  1 = A1cos(t + 1) và cos(t + 2 = A2cos(t + 2). 2 2 22 1 1 12 os( )A A A AAc   ; 11211sin sintanos osAAAc Ac 3.  x1 = A1cos(t + 1); x2 = A2cos(t + 2 x = Acos(t + ). Chi lên tr Ox và tr Oy  Ox . Ta c: 1 1 2 2os os os .xA Ac Ac A c      1 1 2 2sin sin sin .yA A A A      22xyA A A   và tanyxAA  [Min;Max]  -   -   -    -  -  0 -              0     ==> 0 hay  = 0 hay T = T0 , T và f0, 0, T0 ng. 2ma sát µ. T  x t 0 7 - Gọi Slà quãng đ-ờng đi đ-ợc kể từ lúc chuyển động cho đến khi dừng hẳn. Cơ năng ban đầu bằng tổng công của lực ma sát trên toàn bộ quãng đ-ờng đó, tức là: 21 kA2kA = F .S S =ms2 2Fms. - 2 2 2 22 2 2 mskA kA ASF mg g - 244mg gAk - S: 244A Ak ANA mg g - Th gian v dao lỳc d l: .42AkT At N Tmg g (N coi dao t d cú tớnh tu hon v chu k 2T) + Suy ra, độ giảm biên độ dài sau một chu kì: 4FmsS =2m + Số dao động thực hiện đ-ợc: SSN0 + Thời gian kể từ lúc chuyển động cho đến khi dừng hẳn: l = N.T = N.2g + Gọi Slà quãng đ-ờng đi đ-ợc kể từ lúc chuyển động cho đến khi dừng hẳn. Cơ năng ban đầu bằng tổng công của lực ma sát trên toàn bộ quãng đ-ờng đó, tức là: 122m S = F .S S = ?ms02 . V SểNG M - . - - c 2 - 0 = acos(t + ) - 1 : uM1 = acos[(t - d1v ) + ] = acos[21dtT+ ] = acos(t + - 12d) - 2 : uM2 = acos(t + + 22d) a d1 1; d1v - v = T ==> = vT = vf ; (Hz). - 1, d2. Ta cú: d = d1 d2 - , thỡ : = 2d - cựng pha khi: d = k O x M1 d2 M2 d1 8 d1 0 NN d d2 M  khi: d = (2k + 1)2 vuông pha khi: d = (2k + 1)4  1, x2,      -  -  -  -  -  -   - Kho th gian gi hai l s dây cng ngang (các ph t i qua VTCB) là n chu k. -  - l: - Hai  là nút sóng: * ( )2l k k N  (múi) = k ;  -   (2 1) ( )4l k k N    (múi) sóng nguyên = k  ;  2 -lM2πd π 2πl πu = 2aCos( - )Cos(ωt - + )λ 2 λ 2 - l M2πd 2πlu = 2aCos( )Cos(ωt - )λλ III. GIAO THOA SÓNG -    -  -  -  : d2  d1  u: d2  d1  -  S1, S2 l: + 1, d2 + Phng trình sóng t 2 ngu 11Acos(2 )u ft ; 22Acos(2 )u ft + Phng trình sóng t M d12) do hai sóng t hai ngu truy t: 111Acos(2 2 )  Mdu ft   và 222Acos(2 2 )  Mdu ft   + Phng trình giao thoa sóng t M: uM = u1M + u2M ==> 2 1 1 2 1 22 os os 22             Md d d du Ac c ft   9 + Biên  dao  t M: 212 osMddA A c - Chú ý: * S c : + (k Z)22    llk    * S c ti:   l1 Δφ l 1 Δφ- - + k - + (k Z)λ 2 2π λ 2 2π 1120     ): - : d2  d1 = k (kZ) tính ):   llk -  2  d1 = (2k+1)2 (kZ) tính ): 1122    llk 12      ) - 2  d1 = (2k+1)2 (kZ) tính ): 1122    llk - 2  d1 = k (kZ) tính ):   llk 3. Chú ý:   1M, d2M, d1N, d2N. dM = d1M - d2M ; dN = d1N - d2N dM < dN.   dM < k < dN  dM < (k+0,5) < dN + Hai ng  dM < (k+0,5) < dN  dM < k < dN  IV. SÓNG ÂM -   - Sóng âm thanh  20000 Hz. <  hân không. -  v > v > vkhí. - i. - -thông th) - - T. + : WPI= =tS S (W/m2)  S (m2-- thì S là  S=4R2) P = W/t = I.S ==> Công0 = W0 = I.S = I.4R2. 10  2A B A AA B A B22A B B BP P I RI ; I do P P4 R 4 R I R     + : 0( ) lgILBI 0( ) 10.lgIL dBI 0 = 10-12 W/m2  a (M.N) = logaM + logaN: loga (M/N) = logaM  logaN. -  -   nút sóng): ( k N*)2vfkl  12vfl 11 -   : (2 1) ( k N)4vfkl    v k = 0  âm phát ra âm c b có t s 14vfl ó các ho âm b 3 (t s 3f1), b 5 (t s 5f1   1.  Cho kh B (B  .    thì dò  . a,   = NBScos(t + )  : e = -t = NBSsin(t + ) = NBScos(t +  - /2) = E0 cos(t +  - /2). b,  u = U0cos(t + u) và i = I0cos(t + i) 0 > 0 là giá   t + i) là i   t; U0 > 0 là giá  t + uu    = u  i u i, có 22    - g    trên. -  - 2. 0 0 0;;2 2 2U I EU I E    - i = I0cos(2ft + i)  dòng   i = 2 i = 2  - - : t i áp u = U0cos(t + uu 1. 4t 10osUcU, (0 <  < /2) ( [...]... Lmax khi 12 12 12 21 1 1 1()2L L LLLLZ Z Z L L    * Khi 2242CCLZ R ZZ thì ax222R4RLMCCUUR Z Z c * Khi ZL = ZC hay 21CL thì IMax  URmax; PMax còn ULCMin * Khi 22LCLRZZZ thì 22axLCMU R ZUR * Khi C = C1 2 thì UC Cmax khi 12 121 1 1 1()22C... P R Max Max RMax khi 12      12 f f f 11.  AM g R1L1C1 n ti và o m MB g R2L2C2 n ti m n ti v nhau có UAB = UAM + UMB  uAB; uAM và uMB cùng pha  tanuAB = tanuAM = tanuMB 12.  R1L1C1 và R2L2C2 cùng u i ... T > 0 m  T < 0 h  T = 86400(s)T Công thức tính gần đúng về sự thay đổi chu kỳ tổng quát của con lắc đơn (chú ý là chỉ áp dụng cho sự thay đổi các yếu tố là nhỏ): 0cao sõuhhT αΔt Δg Δl= + + - +T' 2 R 2R 2g 2L ... tanuMB 12.  R1L1C1 và R2L2C2 cùng u i  1111tanLCZZR và 2222tanLCZZR 1 > 2) Có 1  2 =   12 12tan tantan1 tan tan  = /2 (vuông pha nhau) thì tan1tan2 = -1.   1 -  ...  4iêu   - Công su t th: P = UIcos + UIcos(2t +  ) - Công su trung bình (): P = UIcos = I2R. - R = RI2 . -  cos = PUI = RZ = URU - os... 2 thì UC Cmax khi 12 121 1 1 1()22C C CCCCZ Z Z    7 - Gọi Slà quÃng đ-ờng đi đ-ợc kể từ lúc chuyển động cho đến khi dừng hẳn. Cơ năng ban đầu bằng tổng công của lực ma sát trên toàn bộ quÃng đ-ờng đó, tức là: 21 kA2kA = F .S S =ms2 2Fms. -  2 2 2 22 2 2  mskA kA ASF mg g - 244mg... thực hiện đ-ợc: SSN0 + Thời gian kể từ lúc chuyển động cho đến khi dừng hẳn: l = N.T = N.2g + Gọi Slà quÃng đ-ờng đi đ-ợc kể từ lúc chuyển động cho đến khi dừng hẳn. Cơ năng ban đầu bằng tổng công của lực ma sát trên toàn bộ quÃng đ-ờng đó, tức là: 122m S = F .S S = ?ms02 .  VÀ SÓNG ÂM   - ... k2l1, l2 có: kl = k1l1 = k2l2  8. Ghép lò xo:  12 1 1 1 k k k    2 = T12 + T22 * Song song: k = k1 + k2  2 2 2 12 1 1 1 T T T   9.  1 12 2m1+m2... m   *Công th Anhxtanh  20Maxmvhchf A2 Trong  0hcA=λ là công thoát c kim lo dùng làm cat; 0 là gi h quang i c kim lo dùng làm cat v0Max là v t ban  c electron quang i khi...  + Không có  lu b toàn kh l. + M quan h gi  l pX và  nng KX c h X là: 2X X Xp = 2m K - Nng l ph  h nhân: E = (M0 - M)c2 Trong : 12 0 XXM m mlà t kh l các h nhân tr ph . 34XXM m m là t kh l các h nhân sau ph . u ý: + N M0 > M thì ph  to nng l E d d  nng . 2T = T -T 1122 thỡ ta cú: 2T h tTR 1122 thỡ ta cú: 22T d tTR - T > 0 m T < 0 h T = 86400(s)T Công thức tính. động cho đến khi dừng hẳn. Cơ năng ban đầu bằng tổng công của lực ma sát trên toàn bộ quãng đ-ờng đó, tức là: 122 m S = F .S S = ?ms02 . V SểNG M - .

— Xem thêm —

Xem thêm: Tổng hợp công thức vật lý lớp 12, Tổng hợp công thức vật lý lớp 12, Tổng hợp công thức vật lý lớp 12

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Tôi yêu 123doc
Tôi yêu 123doc Vào lúc 09:36 pm 19/07/2015

cũng dc

Trả lời

Ends
Ends Vào lúc 01:12 pm 11/07/2015

mình tải về rùi, bạn vô facebook,com/groups/vatlionline/ mà tải, mình đăng lên

Trả lời

Tôi yêu 123doc
Tôi yêu 123doc Vào lúc 11:59 am 02/07/2015

ukm dung zzzzzzzz

Trả lời

Tôi yêu 123doc
Tôi yêu 123doc Vào lúc 05:22 pm 21/06/2015

như nhug j da dc hoc ,nhưg công thức ik quá

Trả lời

0988450208
0988450208 Vào lúc 12:09 pm 14/05/2015

khá đầy đủ

Trả lời

Nhung Suyn
Nhung Suyn Vào lúc 02:40 pm 18/04/2015

UH

Trả lời

Le Dux Vuoq
Le Dux Vuoq Vào lúc 09:14 pm 15/04/2015

công thức chưa rõ mấy nha bạn

Trả lời

Tôi yêu 123doc
Tôi yêu 123doc Vào lúc 08:58 pm 08/01/2014

sao mình nạp thẻ 20000đ mạng mobifone mà sao ko vào tài khoản hả ad lừa đảo ak

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tong-hop-cong-thuc-vat-ly-lop-12

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.212433815002 s. Memory usage = 18.68 MB