Tổng hợp công thức vật lý lớp 12

32 12,905 161 Gửi tin nhắn cho An An
An An

An An

Tải lên: 10,573 tài liệu

  • Loading...
1/32 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2012, 09:20

Tài liệu tham khảo Đề thi Vật lý khối A 1 LÍ (CB) TNTHPT  2011  I  - ,   - Chu kì: T = 1f = 2 = tn  + Chu kì T:   -   = 2f = 2T ; -  x = Acos(t + ) +  +   (cm)  + (rad/s) óc  + (rad) + (t +   : ,     v = -Asin(t + ) = Acos(t +  +/2) v l 3: a =  -2Acos(t + ) = 2Acos(t +  + ) = -2x ; a  4.  x = 0; vMax = A; aMin = 0  x = ± A; vMin = 0; aMax = 2A 5.  2 2 2()vAx ; a = - 2x . 6.  22đ1W W W2tmA   = 12 kA2  2 2 2 2 2đ11W sin ( ) Wsin ( )22mv m A t t         2 2 2 2 2 211W ( ) W s ( )22tm x m A cos t co t          7. Chú ý:  Thì: - /2. - u hòa cùng  /2. - . -  +  -cos = cos( + ) sin = cos( /2) : cos = sin(  /2) -sin = sin( + ) ==> v = -Asin(t + ) = Acos(t +  + /2) ==> a = -2Acos(t + ) = 2Acos(t +  + ) 8.  s = 2A 9.    i  ho ng l là A. 10 x = Acos(t + ) - Tìm A : + 0 A = x0 + : A2 = x2 + v22 A2 = x2 + mv2k + A = s/2 s  2 A-Ax1x2M2M1M'1M'2O+ max = A ==> A = vmax + A = smax-smin2 + Tìm  :  = km ;  = gl ;  = 2f = 2T . + Tìm  ==> x = Acos = [ ] v = -Acos = [ ] ==>  = [ ? ] L   111 2 -   -  = .t ==> .Tt2    - Chú ý: t1122. 1 2. -  0tn .T ==> t = t2  t1 = nT + t (n  t < T) - an nT là S1 t là S2. - 1 + S2 -   t = T/2 thì S2 = 2A + Tính S2 1, x2  +  1 2: 21tbSvtt   t < T/2. -  -  n   = t. - 1 2  max2Asin2S - Quãng  nh nh khi v i t M1  M2  x qua tr cos (hình 2) 2 (1 os )2minS A c -  t > T/2 Tách '2Tt n t    trong  *;0 '2Tn N t    + Trong th gian 2Tn quãng  luôn là 2nA + Trong th gian ì quãng  l nh, nh nh tính nh trên. + T  trung bình l nh và nh nh c trong kho th gian t: maxaxtbmSvt và mintbminSvt v Smax; Smin tính nh trên. t  t : t . A -A M M 1 2 O P x x O 2 1 M M -A A P 2 1 P P 22A x 0 x1 -A   3 12 .   ) = -Cos; Cos( + /2) = -Sin; Sin = 21 Cos   t, W 0  t, W, F) t OMM0)   . 16 * x = a  Acos(t +  -  - 0 = Acos(t +  - T  t   A - 00 - -2x0 ; 2 2 20()vAx * x = a  Acos2(t +  - .  1. : kgml22mlTkg  1122kfTm   i ki dao  i hoà: B qua ma sát, l c và v dao  trong gi h  h 22 2 211W22m A kA 3.   khi v  VTCB: mglk2lTg  khi v  VTCB v con l lò xo  sinmglk2sinlTg lCB = l0 + l (l0 nhiên)  lMin = l0 + l  A  lMax = l0 + l + A  lCB = (lMin + lMax)/2 max minl -lA=2 + Khi A >l (): - Th gian lò xo nén 1 l là th gian ng nh  v i 1 = -l 2 = -A. -  1 = -l 2 = A,     -  i: * L  t. * L * Bi thiên i hoà cùng t s v li  -   Fhp = -kx = -m2x ===> Fhp max = kA = m2A . Fhp min = 0  qua VTCB.  x A -A  l Nén 0 Giãn  và  l giãn O x A -A nén l giãn O x A -A Hình a (A < l) Hình b (A > l) 4  = kx  kéo v  :  * F= kl + x  * F= kl - x  Max = k(l + A) = FKmax (lúc v  v trí th nh)  l  FMin = k(l - A) = FKMin l  FMin  ==> Nmax = k(A - l  6.  - Trong m dao  (m chu k) lò xo nén 2 l và giãn 2 l -  -  2Ax  7.  l  1, k2l1, l2 có: kl = k1l1 = k2l2  8. Ghép lò xo: 121 1 1 .k k k    2 = T12 + T22 * Song song: k = k1 + k2  2 2 2121 1 1 .T T T   9.  1 12 2m1+m2 31  m2 (m1 > m2) 4. Thì ta có: 2 2 23 1 2T T T và 2 2 2412T T T 10.  0 c khác (T  T0).  Th gian gi hai l trùng phùng 00TTTT 0   = (n+1)T = nT0. 0   = nT = (n+1)T0.  N*  1. : gl22lTg1122gfTl   0 << 1 rad hay S0 << l -  l  + . .   'RhTTR + C1''1tTTt  ''TTttT 2.  :2sinsF mg mg mg m sl           + V con l n l h ph t l thu v kh l. 5 + V con l lũ xo l h ph khụng ph thu vo kh l. s = S0cos(t + 0cos(t + l, S0 0l v -S0sin(t + ) = -l0sin(t + ) -2S0cos(t + ) = -2l0cos(t + ) = -2s = -2l - 0 * a = -2s = -2l * 2 2 20()vSs * 222 2 2022 vvl gl 5. :2 2 2 2 2 2 20 0 0 01 1 1 1W2 2 2 2 mgm S S mgl m ll - W = Wt + W Wt = mgh = mgl(1 - cos) ( mgl22 , ) : W = mv22 - : W = Wtmax = mgh0 0 = l(1 - cos0) - : W = W = mv022 0 . - : W = mgl(1 - cos) + mv22 - : v0 = 2gl(1 - cos0) - : v = 2gl(cos - cos0) - y : T = mv2 l + mgcos 0) 6. l1 1l2 2l1 + l2 3 l1 - l2 (l1>l24. Thỡ ta cú: 2 2 23 1 2T = T +T v 2 2 24 1 2T = T -T 1122 thỡ ta cú: 2T h tTR 1122 thỡ ta cú: 22T d tTR - T > 0 m T < 0 h T = 86400(s)T Công thức tính gần đúng về sự thay đổi chu kỳ tổng quát của con lắc đơn (chú ý là chỉ áp dụng cho sự thay đổi các yếu tố là nhỏ): 0cao sõuhhT t g l= + + - +T' 2 R 2R 2g 2L - tớnh: F maFa) av (v av F qEq FE FE) F 6  - 'P P F  P) 'Fggm  : lT' = 2πg' -  * F ltanFP + 22' ( )Fggm * F'Fggm F 'Fggm F 'Fggm IV.  1.  1 = A1cos(t + 1) và x2 = A2cos(t + 2cos(t + ). : -  : A2 = A12 + A22 + 2A1A2cos(2 - 1) -  tg = A1sin1 + A2sin2 A1cos1 + A2cos2   = 2k ==> A = A1 + A2   = (2k + 1) ==> A =  A1  A2   A1 - A2 1 + A2 2.  1 = A1cos(t + 1) và cos(t + 2 = A2cos(t + 2). 2 2 22 1 1 12 os( )A A A AAc   ; 11211sin sintanos osAAAc Ac 3.  x1 = A1cos(t + 1); x2 = A2cos(t + 2 x = Acos(t + ). Chi lên tr Ox và tr Oy  Ox . Ta c: 1 1 2 2os os os .xA Ac Ac A c      1 1 2 2sin sin sin .yA A A A      22xyA A A   và tanyxAA  [Min;Max]  -   -   -    -  -  0 -              0     ==> 0 hay  = 0 hay T = T0 , T và f0, 0, T0 ng. 2ma sát µ. T  x t 0 7 - Gọi Slà quãng đ-ờng đi đ-ợc kể từ lúc chuyển động cho đến khi dừng hẳn. Cơ năng ban đầu bằng tổng công của lực ma sát trên toàn bộ quãng đ-ờng đó, tức là: 21 kA2kA = F .S S =ms2 2Fms. - 2 2 2 22 2 2 mskA kA ASF mg g - 244mg gAk - S: 244A Ak ANA mg g - Th gian v dao lỳc d l: .42AkT At N Tmg g (N coi dao t d cú tớnh tu hon v chu k 2T) + Suy ra, độ giảm biên độ dài sau một chu kì: 4FmsS =2m + Số dao động thực hiện đ-ợc: SSN0 + Thời gian kể từ lúc chuyển động cho đến khi dừng hẳn: l = N.T = N.2g + Gọi Slà quãng đ-ờng đi đ-ợc kể từ lúc chuyển động cho đến khi dừng hẳn. Cơ năng ban đầu bằng tổng công của lực ma sát trên toàn bộ quãng đ-ờng đó, tức là: 122m S = F .S S = ?ms02 . V SểNG M - . - - c 2 - 0 = acos(t + ) - 1 : uM1 = acos[(t - d1v ) + ] = acos[21dtT+ ] = acos(t + - 12d) - 2 : uM2 = acos(t + + 22d) a d1 1; d1v - v = T ==> = vT = vf ; (Hz). - 1, d2. Ta cú: d = d1 d2 - , thỡ : = 2d - cựng pha khi: d = k O x M1 d2 M2 d1 8 d1 0 NN d d2 M  khi: d = (2k + 1)2 vuông pha khi: d = (2k + 1)4  1, x2,      -  -  -  -  -  -   - Kho th gian gi hai l s dây cng ngang (các ph t i qua VTCB) là n chu k. -  - l: - Hai  là nút sóng: * ( )2l k k N  (múi) = k ;  -   (2 1) ( )4l k k N    (múi) sóng nguyên = k  ;  2 -lM2πd π 2πl πu = 2aCos( - )Cos(ωt - + )λ 2 λ 2 - l M2πd 2πlu = 2aCos( )Cos(ωt - )λλ III. GIAO THOA SÓNG -    -  -  -  : d2  d1  u: d2  d1  -  S1, S2 l: + 1, d2 + Phng trình sóng t 2 ngu 11Acos(2 )u ft ; 22Acos(2 )u ft + Phng trình sóng t M d12) do hai sóng t hai ngu truy t: 111Acos(2 2 )  Mdu ft   và 222Acos(2 2 )  Mdu ft   + Phng trình giao thoa sóng t M: uM = u1M + u2M ==> 2 1 1 2 1 22 os os 22             Md d d du Ac c ft   9 + Biên  dao  t M: 212 osMddA A c - Chú ý: * S c : + (k Z)22    llk    * S c ti:   l1 Δφ l 1 Δφ- - + k - + (k Z)λ 2 2π λ 2 2π 1120     ): - : d2  d1 = k (kZ) tính ):   llk -  2  d1 = (2k+1)2 (kZ) tính ): 1122    llk 12      ) - 2  d1 = (2k+1)2 (kZ) tính ): 1122    llk - 2  d1 = k (kZ) tính ):   llk 3. Chú ý:   1M, d2M, d1N, d2N. dM = d1M - d2M ; dN = d1N - d2N dM < dN.   dM < k < dN  dM < (k+0,5) < dN + Hai ng  dM < (k+0,5) < dN  dM < k < dN  IV. SÓNG ÂM -   - Sóng âm thanh  20000 Hz. <  hân không. -  v > v > vkhí. - i. - -thông th) - - T. + : WPI= =tS S (W/m2)  S (m2-- thì S là  S=4R2) P = W/t = I.S ==> Công0 = W0 = I.S = I.4R2. 10  2A B A AA B A B22A B B BP P I RI ; I do P P4 R 4 R I R     + : 0( ) lgILBI 0( ) 10.lgIL dBI 0 = 10-12 W/m2  a (M.N) = logaM + logaN: loga (M/N) = logaM  logaN. -  -   nút sóng): ( k N*)2vfkl  12vfl 11 -   : (2 1) ( k N)4vfkl    v k = 0  âm phát ra âm c b có t s 14vfl ó các ho âm b 3 (t s 3f1), b 5 (t s 5f1   1.  Cho kh B (B  .    thì dò  . a,   = NBScos(t + )  : e = -t = NBSsin(t + ) = NBScos(t +  - /2) = E0 cos(t +  - /2). b,  u = U0cos(t + u) và i = I0cos(t + i) 0 > 0 là giá   t + i) là i   t; U0 > 0 là giá  t + uu    = u  i u i, có 22    - g    trên. -  - 2. 0 0 0;;2 2 2U I EU I E    - i = I0cos(2ft + i)  dòng   i = 2 i = 2  - - : t i áp u = U0cos(t + uu 1. 4t 10osUcU, (0 <  < /2) ( [...]... Lmax khi 12 12 12 21 1 1 1()2L L LLLLZ Z Z L L    * Khi 2242CCLZ R ZZ thì ax222R4RLMCCUUR Z Z c * Khi ZL = ZC hay 21CL thì IMax  URmax; PMax còn ULCMin * Khi 22LCLRZZZ thì 22axLCMU R ZUR * Khi C = C1 2 thì UC Cmax khi 12 121 1 1 1()22C... P R Max Max RMax khi 12      12 f f f 11.  AM g R1L1C1 n ti và o m MB g R2L2C2 n ti m n ti v nhau có UAB = UAM + UMB  uAB; uAM và uMB cùng pha  tanuAB = tanuAM = tanuMB 12.  R1L1C1 và R2L2C2 cùng u i ... T > 0 m  T < 0 h  T = 86400(s)T Công thức tính gần đúng về sự thay đổi chu kỳ tổng quát của con lắc đơn (chú ý là chỉ áp dụng cho sự thay đổi các yếu tố là nhỏ): 0cao sõuhhT αΔt Δg Δl= + + - +T' 2 R 2R 2g 2L ... tanuMB 12.  R1L1C1 và R2L2C2 cùng u i  1111tanLCZZR và 2222tanLCZZR 1 > 2) Có 1  2 =   12 12tan tantan1 tan tan  = /2 (vuông pha nhau) thì tan1tan2 = -1.   1 -  ...  4iêu   - Công su t th: P = UIcos + UIcos(2t +  ) - Công su trung bình (): P = UIcos = I2R. - R = RI2 . -  cos = PUI = RZ = URU - os... 2 thì UC Cmax khi 12 121 1 1 1()22C C CCCCZ Z Z    7 - Gọi Slà quÃng đ-ờng đi đ-ợc kể từ lúc chuyển động cho đến khi dừng hẳn. Cơ năng ban đầu bằng tổng công của lực ma sát trên toàn bộ quÃng đ-ờng đó, tức là: 21 kA2kA = F .S S =ms2 2Fms. -  2 2 2 22 2 2  mskA kA ASF mg g - 244mg... thực hiện đ-ợc: SSN0 + Thời gian kể từ lúc chuyển động cho đến khi dừng hẳn: l = N.T = N.2g + Gọi Slà quÃng đ-ờng đi đ-ợc kể từ lúc chuyển động cho đến khi dừng hẳn. Cơ năng ban đầu bằng tổng công của lực ma sát trên toàn bộ quÃng đ-ờng đó, tức là: 122m S = F .S S = ?ms02 .  VÀ SÓNG ÂM   - ... k2l1, l2 có: kl = k1l1 = k2l2  8. Ghép lò xo:  12 1 1 1 k k k    2 = T12 + T22 * Song song: k = k1 + k2  2 2 2 12 1 1 1 T T T   9.  1 12 2m1+m2... m   *Công th Anhxtanh  20Maxmvhchf A2 Trong  0hcA=λ là công thoát c kim lo dùng làm cat; 0 là gi h quang i c kim lo dùng làm cat v0Max là v t ban  c electron quang i khi...  + Không có  lu b toàn kh l. + M quan h gi  l pX và  nng KX c h X là: 2X X Xp = 2m K - Nng l ph  h nhân: E = (M0 - M)c2 Trong : 12 0 XXM m mlà t kh l các h nhân tr ph . 34XXM m m là t kh l các h nhân sau ph . u ý: + N M0 > M thì ph  to nng l E d d  nng . 2T = T -T 1122 thỡ ta cú: 2T h tTR 1122 thỡ ta cú: 22T d tTR - T > 0 m T < 0 h T = 86400(s)T Công thức tính. động cho đến khi dừng hẳn. Cơ năng ban đầu bằng tổng công của lực ma sát trên toàn bộ quãng đ-ờng đó, tức là: 122 m S = F .S S = ?ms02 . V SểNG M - .
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp công thức vật lý lớp 12, Tổng hợp công thức vật lý lớp 12, Tổng hợp công thức vật lý lớp 12

Bình luận về tài liệu tong-hop-cong-thuc-vat-ly-lop-12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP