Rung chuông vàng lớp 5

Amedeo Avogadro
Amedeo Avogadro(11508 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 4504
17
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 67 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2013, 01:25

Mô tả: Nhiệt liệt chào mừng Các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh về dự giao lưu học sinh giỏi lớp 5 Năm học 2007 - 2008 Giao l­u tËp thÓ Giao l­u chung PhÇn thi 1 2 3 4 11 10 9 8 7 13 14 15 16 17 18 5 12 19 20 26 25 2423 22 6 21 27 28 29 30 Câu1: Viết lại từ không cùng nhóm nghĩa với các từ còn lại trong dãy từ sau: Thợ cấy, thợ cày, thợ may, thợ gặt. 302826242220181614121086420 C©u 2: ë n­íc ta, d©n téc nµo cã sè d©n ®«ng nhÊt? 302826242220181614121086420 C©u 3: ViÕt c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi lµ a, chiÒu réng lµ b. 302826242220181614121086420 C©u 4: Ng­êi chuyªn s¸ng t¸c tranh ®­îc gäi lµ g×? 302826242220181614121086420 C©u 5: gÊp bao nhiªu lÇn? 302826242220181614121086420 10 1 100 1 C©u 6: Loµi hoa nµo ®­îc nãi ®Õn trong bµi tËp ®äc "Hoa häc trß" 302826242220181614121086420 Câu 7: Điền chữ còn thiếu vào chỗ chấm. Đặc điểm của biển báo nguy hiểm là: Hình , viền đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen. 302826242220181614121086420 . học sinh giỏi lớp 5 Năm học 2007 - 2008 Giao l­u tËp thÓ Giao l­u chung PhÇn thi 1 2 3 4 11 10 9 8 7 13 14 15 16 17 18 5 12 19 20 26 25 2423 22 6 21. D. D©n ca Nam Trung Bé. 302826242220181614121086420 C©u 14: ViÕt sè ch½n lín nhÊt cã 5 ch÷ sè kh¸c nhau 302826242220181614121086420 C©u 15: §iÒn mét ch÷

— Xem thêm —

Xem thêm: Rung chuông vàng lớp 5, Rung chuông vàng lớp 5, Rung chuông vàng lớp 5

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Tôi yêu 123doc
Tôi yêu 123doc Vào lúc 09:33 am 17/07/2015

rất có ích

Trả lời

Thúy Thanh
Thúy Thanh Vào lúc 09:36 pm 15/02/2014

Em co mail, mat khau roi ma khong tai duoc. Bac ano biet chi em voi

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu rung-chuong-vang-lop-5

Đăng ký

Generate time = 0.202876091003 s. Memory usage = 18.42 MB