Rung chuông vàng lớp 5

67 4,538 17 Gửi tin nhắn cho Amedeo Avogadro
Amedeo Avogadro

Amedeo Avogadro

Tải lên: 11,505 tài liệu

  • Loading...
1/67 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2013, 01:25

Nhiệt liệt chào mừng Các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh về dự giao lưu học sinh giỏi lớp 5 Năm học 2007 - 2008 Giao l­u tËp thÓ Giao l­u chung PhÇn thi 1 2 3 4 11 10 9 8 7 13 14 15 16 17 18 5 12 19 20 26 25 2423 22 6 21 27 28 29 30 Câu1: Viết lại từ không cùng nhóm nghĩa với các từ còn lại trong dãy từ sau: Thợ cấy, thợ cày, thợ may, thợ gặt. 302826242220181614121086420 C©u 2: ë n­íc ta, d©n téc nµo cã sè d©n ®«ng nhÊt? 302826242220181614121086420 C©u 3: ViÕt c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi lµ a, chiÒu réng lµ b. 302826242220181614121086420 C©u 4: Ng­êi chuyªn s¸ng t¸c tranh ®­îc gäi lµ g×? 302826242220181614121086420 C©u 5: gÊp bao nhiªu lÇn? 302826242220181614121086420 10 1 100 1 C©u 6: Loµi hoa nµo ®­îc nãi ®Õn trong bµi tËp ®äc "Hoa häc trß" 302826242220181614121086420 Câu 7: Điền chữ còn thiếu vào chỗ chấm. Đặc điểm của biển báo nguy hiểm là: Hình , viền đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen. 302826242220181614121086420 [...]... Đội tuyển tham gia giao lưu học sinh giỏi lớp 5 của một trường có 3 bạn nam và 5 bạn nữ. Hỏi số bạn nam chiếm bao nhiêu phần số học sinh tham gia giao lưu? 302826242220181614121086420 Câu 27: Trong hộp có 3 viên bi vàng, 4 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Nếu không nhìn vào hộp thì phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có 1 viên bi vàng? 302826242220181614121086420 Đáp án:... ?302826242220181614121086420 Câu 20:Tìm chủ ngữ trong câu:Dưới đồng, màu lúa chín vàng xuộm lại .a. Dưới đồngb. màu lúa chínc. màu lúa chín vàng. 302826242220181614121086420 Đáp án: 98764 Đáp án: Thợ may Câu 13:Bài hát Cò lả thuộc dân ca miền nào?A. Dân ca đồng bằng Bắc Bộ.B. Dân ca Nam Bộ.C. Dân ca Thanh Hoá.D. Dân ca Nam Trung Bộ. 302826242220181614121086420 Câu 2: ở nước ta, dân tộc nào... 302826242220181614121086420 Đáp án: Không Câu 24: Điền 1 số còn thiếu vào chỗ chấm trong dÃy số sau cho thích hợp: 1, 3, 4, 7, ,18.302826242220181614121086420 123411109871314 15 161718 5 12192026 25 2423226212728 29 30 ... Đáp án: trước - sau Câu 12:Điền cặp từ trái nghĩa thích hợp vào chỗ chấm( ) để có câu thành ngữ:Nói quên 302826242220181614121086420 Câu 25: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày, tháng, năm nào? 302826242220181614121086420 Câu 23:Từ "lững thững" trong câu: "Những chú trâu lững thững bước trên đường làng." thuộc... Đáp án: 7 tháng Câu 4:Người chuyên sáng tác tranh được gọi là gì? 302826242220181614121086420 Câu 7: Điền chữ còn thiếu vào chỗ chấm.Đặc điểm của biển báo nguy hiểm là:Hình , viền đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen.302826242220181614121086420 Câu 11:Trong các con vật: Gà; vịt; ngan; chó, con vật nào không cùng nhóm với các con vật nêu trên?302826242220181614121086420 Câu 29: Cơ . học sinh giỏi lớp 5 Năm học 2007 - 2008 Giao l­u tËp thÓ Giao l­u chung PhÇn thi 1 2 3 4 11 10 9 8 7 13 14 15 16 17 18 5 12 19 20 26 25 2423 22 6 21. D. D©n ca Nam Trung Bé. 302826242220181614121086420 C©u 14: ViÕt sè ch½n lín nhÊt cã 5 ch÷ sè kh¸c nhau 302826242220181614121086420 C©u 15: §iÒn mét ch÷
- Xem thêm -

Xem thêm: Rung chuông vàng lớp 5, Rung chuông vàng lớp 5, Rung chuông vàng lớp 5

Bình luận về tài liệu rung-chuong-vang-lop-5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP