Luyện từ và câu : Câu ghép

33 659 1
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2013, 01:25

Trường Tiểu học An Mỹ LUYệN Từ CÂU LớP 5 Giáo viên thực hiện: Lê Thị Minh Loan VÒ dù tiÕt luyÖn tõ vµ c©u Luyện từ câu Luyện từ câu Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài cũ: Xác định chủ ngữ vị ngữ trong câu sau: Bạn Lan học rất giỏi. CN VN Thứ hai ngày 29 tháng 12 năm 2008 Thứ hai ngày 29 tháng 12 năm 2008 Thø hai ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2008 Thø hai ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2008 LuyÖn tõ vµ c©u LuyÖn tõ vµ c©u C©u ghÐp C©u ghÐp Thứ hai ngày 29 tháng 12 năm 2008 Thứ hai ngày 29 tháng 12 năm 2008 Luyện từ câu Luyện từ câu Câu ghép Câu ghép I- Nhận xét I- Nhận xét : : Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi Mỗi lần rời nhà đi, bao giờ con khỉ cũng nhảy phóc lên ngồi trên lư Mỗi lần rời nhà đi, bao giờ con khỉ cũng nhảy phóc lên ngồi trên lư ng con chó to. Hễ con chó đi chậm, con khỉ cấu hai tai chó giật giật. Con ng con chó to. Hễ con chó đi chậm, con khỉ cấu hai tai chó giật giật. Con chó chạy sải thì khỉ gò lưng như người phi ngựa. Chó chạy thong thả, khỉ chó chạy sải thì khỉ gò lưng như người phi ngựa. Chó chạy thong thả, khỉ buông thõng hai tay, ngồi ngúc nga ngúc ngắc. buông thõng hai tay, ngồi ngúc nga ngúc ngắc. Đoàn Giỏi Đoàn Giỏi 1.Đánh số thứ tự các câu trong đoạn văn trên rồi xác định chủ ngữ, vị ngữ trong từng câu. Thứ hai ngày 29 tháng 12 năm 2008 Thứ hai ngày 29 tháng 12 năm 2008 Luyện từ câu Luyện từ câu Câu ghép Câu ghép I- Nhận xét I- Nhận xét : : Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi: Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi: Mỗi lần rời nhà đi, bao giờ con khỉ cũng nhảy phóc lên ngồi Mỗi lần rời nhà đi, bao giờ con khỉ cũng nhảy phóc lên ngồi trên lưng con chó to. trên lưng con chó to. Hễ con chó đi chậm, con khỉ cấu hai tai Hễ con chó đi chậm, con khỉ cấu hai tai chó giật giật. chó giật giật. Con chó chạy sải thì khỉ gò lưng như người phi Con chó chạy sải thì khỉ gò lưng như người phi ngựa. ngựa. Chó chạy thong thả, khỉ buông thõng hai tay, ngồi Chó chạy thong thả, khỉ buông thõng hai tay, ngồi ngúc nga ngúc ngắc. ngúc nga ngúc ngắc. Đoàn Giỏi Đoàn Giỏi Thứ hai ngày 29 tháng 12 năm 2008 Thứ hai ngày 29 tháng 12 năm 2008 Luyện từ câu Luyện từ câu Câu ghép Câu ghép I- Nhận xét I- Nhận xét : : Câu 1: Câu 1: Mỗi lần rời nhà đi, bao giờ con khỉ cũng nhảy Mỗi lần rời nhà đi, bao giờ con khỉ cũng nhảy phóc lên ngồi trên lưng con chó to. phóc lên ngồi trên lưng con chó to. C V Câu 2: Câu 2: Hễ con chó đi chậm, con khỉ cấu hai tai chó Hễ con chó đi chậm, con khỉ cấu hai tai chó giật giật. giật giật. C V C V Câu 3: Câu 3: Con chó chạy sải thì khỉ gò lưng như người phi Con chó chạy sải thì khỉ gò lưng như người phi ngựa. ngựa. C V C V Câu 4: Câu 4: Chó chạy thong thả, khỉ buông thõng hai tay, ngồi Chó chạy thong thả, khỉ buông thõng hai tay, ngồi ngúc nga ngúc ngắc. ngúc nga ngúc ngắc. C V C V Câu 1: Câu 1: Mỗi lần rời nhà đi, bao giờ con khỉ cũng nhảy phóc lên Mỗi lần rời nhà đi, bao giờ con khỉ cũng nhảy phóc lên ngồi trên lưng con chó to. ngồi trên lưng con chó to. Câu 2: Câu 2: Hễ con chó đi chậm, con khỉ cấu hai tai chó giật giật. Hễ con chó đi chậm, con khỉ cấu hai tai chó giật giật. Câu 3: Câu 3: Con chó chạy sải thì khỉ gò lưng như người phi ngựa. Con chó chạy sải thì khỉ gò lưng như người phi ngựa. Câu 4: Câu 4: Chó chạy thong thả, khỉ buông thõng hai tay, ngồi ngúc Chó chạy thong thả, khỉ buông thõng hai tay, ngồi ngúc nga ngúc ngắc. nga ngúc ngắc. I- I- Nhận xét: Nhận xét: 2.Xếp các câu trên vào nhóm thích hợp: a) Câu đơn( Câu do một cụm chủ ngữ - vị ngữ tạo thành). b) Câu ghép( Câu do nhiều cụm chủ ngữ - vị ngữ bình đẳng với nhau tạo thành). Thứ hai ngày 29 tháng 12 năm 2008 Thứ hai ngày 29 tháng 12 năm 2008 Luyện từ câu Luyện từ câu Câu ghép Câu ghép C C C C C CC V V V V V C V V Câu 1: Câu 1: Mỗi lần rời nhà đi, bao giờ con khỉ cũng nhảy phóc lên Mỗi lần rời nhà đi, bao giờ con khỉ cũng nhảy phóc lên ngồi trên lưng con chó to. ngồi trên lưng con chó to. Câu 2: Câu 2: Hễ con chó đi chậm, con khỉ cấu hai tai chó giật giật. Hễ con chó đi chậm, con khỉ cấu hai tai chó giật giật. Câu 3: Câu 3: Con chó chạy sải thì khỉ gò lưng như người phi ngựa. Con chó chạy sải thì khỉ gò lưng như người phi ngựa. Câu 4: Câu 4: Chó chạy thong thả, khỉ buông thõng hai tay, ngồi ngúc nga Chó chạy thong thả, khỉ buông thõng hai tay, ngồi ngúc nga ngúc ngắc. ngúc ngắc. Thứ hai ngày 29 tháng 12 năm 2008 Thứ hai ngày 29 tháng 12 năm 2008 Luyện từ câu Luyện từ câu Câu ghép Câu ghép I- Nhận xét: I- Nhận xét: Câu ghép (Câu do nhiều cụm chủ ngữ- vị ngữ bình đẳng với nhau tạo thành) Câu đơn (Câu do một cụm chủ ngữ- vị ngữ tạo thành) 2 2 .- .- Xếp các câu trong đoạn văn trên thành hai nhóm: Câu đơn, câu ghép Xếp các câu trong đoạn văn trên thành hai nhóm: Câu đơn, câu ghép C C C C C C V V V V V V V C Câu đơn (Câu do một cụm chủ ngữ- vị ngữ tạo thành) Câu 2: Hễ con chó / /đi chậm, con khỉ / / cấu hai tai chó giật giật. Câu 3: Con chó / / chạy sải thì khỉ / / gò lưng như người phi ngựa. Câu 4: Chó / /chạy thong thả,khỉ / / buông thõng hai tay, ngồi ngúc nga ngúc ngắc. 2. Xếp các câu ở đoạn văn trên thành hai nhóm: câu đơn, câu ghép. Thứ hai ngày 29 tháng 12 năm 2008 Luyện từ câu Luyện từ câu Câu ghép I- Nhận xét: Câu 1: Mỗi lần rời nhà đi, bao giờ con khỉ / / cũng nhảy phóc lên ngồi trên lưng con chó to. Câu ghép (Câu do nhiều cụm chủ ngữ- vị ngữ bình đẳng với nhau tạo thànhtạo thành) 1.Đánh số thứ tự các câu trong đoạn văn trên rồi xác định chủ ngữ, vị ngử trong từng câu: [...]... vế câu khác III- Luyện tập: Thứ hai ngày 29 tháng 12 năm 2008 Luyện từ câu Câu ghép I- Nhận xét: II- Ghi nh : * Câu ghépcâu do nhiều vế câu ghép lại Mỗi vế câu ghép thường có cấu tạo giống một câu đơn (có đủ chủ ngữ, vị ngữ) thể hiện một ý có quan hệ chặt chẽ với ý của những vế câu khác III -Luyện tập: Bài 1 (trang 8 ) Tìm câu ghép trong đoạn văn dưới đây Xác đinh các vế câu trong từng câu ghép. .. 2008 Luyện từ câu Câu ghép I- Nhận xét: II-Ghi nh : II- Ghi nh : * Câu ghépcâu do nhiều vế câu ghép lại Mỗi vế câu ghép thường có cấu tạo giống một câu đơn (có đủ chủ ngữ, vị ngữ) thể hiện một ý có quan hệ chặt chẽ với ý của những vế câu khác III- Luyện tập: Bài 1 (trang 8 ) Tìm câu ghép trong đoạn văn dưới đây Xác đinh các vế câu trong từng câu ghép Bài 2 (trang 8 ) Có thể tách mỗi vế câu ghép. .. 2008 Luyện từ câu Câu ghép I- Nhận xét: II-Ghi nh : II- Ghi nh : * Câu ghépcâu do nhiều vế câu ghép lại Mỗi vế câu ghép thường có cấu tạo giống một câu đơn (có đủ chủ ngữ, vị ngữ) thể hiện một ý có quan hệ chặt chẽ với ý của những vế câu khác III- Luyện tập: Bài 1 (trang 8 ) Tìm câu ghép trong đoạn văn dưới đây Xác đinh các vế câu trong từng câu ghép Bài 2 (trang 8 ) Có thể tách mỗi vế câu ghép. .. 2008 Luyện từ câu Câu ghép I- Nhận xét: II-Ghi nh : II- Ghi nh : * Câu ghépcâu do nhiều vế câu ghép lại Mỗi vế câu ghép thường có cấu tạo giống một câu đơn (có đủ chủ ngữ, vị ngữ) thể hiện một ý có quan hệ chặt chẽ với ý của những vế câu khác III- Luyện tập: Bài 1 (trang 8 ) Tìm câu ghép trong đoạn văn dưới đây Xác đinh các vế câu trong từng câu ghép Bài 2 (trang 8 ) Có thể tách mỗi vế câu ghép. .. ánh sáng tạo nên Theo Vũ Nam Thứ hai ngày 29 tháng 12 năm 2008 Luyện từ câu Câu ghép I- Nhận xét: II- Ghi nh : * Câu ghépcâu do nhiều vế câu ghép lại Mỗi vế câu ghép thường có cấu tạo giống một câu đơn (có đủ chủ ngữ, vị ngữ) thể hiện một ý có quan hệ chặt chẽ với ý của những vế câu khác III -Luyện tập: Bài 1 (trang 8 ) Tìm câu ghép trong đoạn văn dưới đây Xác đinh các vế câu trong từng... câu Câu ghép I- Nhận xét: II-Ghi nh : II- Ghi nh : * Câu ghépcâu do nhiều vế câu ghép lại Mỗi vế câu ghép thường có cấu tạo giống một câu đơn (có đủ chủ ngữ, vị ngữ) thể hiện một ý có quan hệ chặt chẽ với ý của những vế câu khác III- Luyện tập: Bài 1 (trang 8 ) Tìm câu ghép trong đoạn văn dưới đây Xác đinh các vế câu trong từng câu ghép Bài 2 (trang 8 ) Có thể tách mỗi vế câu ghép vừa tìm... ghépcâu do nhiều vế câu ghép lại Mỗi vế câu ghép thường có cấu tạo giống một câu đơn (có đủ chủ ngữ, vị ngữ) thể hiện một ý có quan hệ chặt chẽ với ý của những vế câu khác Thứ hai ngày 29 tháng 12 năm 2008 Luyện từ câu Câu ghép I- Nhận xét: II- Ghi nh : Câu ghépcâu do nhiều vế câu ghép lại Mỗi vế câu ghép thường có cấu tạo giống một câu đơn (có đủ chủ ngữ, vị ngữ) thể hiện một ý có... Luyện từ câu Câu ghép I- Nhận xét: * Câu ghépcâu do nhiều vế câu ghép lại II- Ghi nh : II-Ghi nh : Mỗi vế câu ghép thường có cấu tạo giống một câu đơn (có đủ chủ ngữ, vị ngữ) thể hiện một ý III -Luyện tập:có quan hệ chặt chẽ với ý của những vế câu khác Bài 1 (trang 8 ) Tìm câu ghép trong đoạn văn dưới đây Xác đinh các vế câu trong từng câu ghép STT Câu 1 Câu 2 Vế 1 Vế 2 Trời xanh thẳm, biển... nh : II- Ghi nh : * Câu ghépcâu do nhiều vế câu ghép lại Mỗi vế câu ghép thường có cấu tạo giống một câu đơn (có đủ chủ ngữ, vị ngữ) thể hiện một ý có quan hệ chặt chẽ với ý của những vế câu khác III- Luyện tập: Bài 1 (trang 8 ) Tìm câu ghép trong đoạn văn dưới đây Xác đinh các vế câu trong từng câu ghép Bài 2 (trang 8 ) Có thể tách mỗi vế câu ghép vừa tìm được ở bài tập 1 thành một câu đơn được... vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép: a) Mùa xuân đã về, trăm hoa đua nở b) Mặt trời mọc, c) Trong truyện cổ tích cây khế, người em chăm chỉ, hiền lành, còn d) Vì trời mưa to Mùa xuân về, trăm hoa đua nở Thứ hai ngày 29 tháng 12 năm 2008 Luyện từ câu Câu ghép I- Nhận xét: II-Ghi nh : II- Ghi nh : * Câu ghépcâu do nhiều vế câu ghép lại Mỗi vế câu ghép thường có cấu tạo giống một câu . với ý của những vế câu khác. III- Luyện tập: III- Luyện tập: Luyện từ và câu Luyện từ và câu Câu ghép Câu ghép I- Nhận xét: I- Nhận xét: Thứ hai ngày 29. hai ngày 29 tháng 12 năm 2008 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Câu ghép Câu ghép I- Nhận xét I- Nhận xét : : Câu 1: Câu 1: Mỗi lần rời nhà đi, bao giờ con
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện từ và câu : Câu ghép, Luyện từ và câu : Câu ghép, Luyện từ và câu : Câu ghép

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn