Đề Thi HSG Cấp Trường

3 88 0
Louis-Victor de Broglie

Louis-Victor de Broglie

Tải lên: 11,406 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2013, 01:28

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Trường THCS Thị Trấn Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc. {&{ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Thời gian 45 phút (Không kể thời gian giao đề) I/ Phonetics (2ms) • Hãy chọn từ có phát âm khác với các từ còn lại : 1. A. Deaf B. countless C. ten D. men 2. A. lucky B. Put C. Loved D.Cucumber 3 . A. Fac B. City C. Center D. commercial 4. A. Conduct B. Customer C. Upstairs D. Introduce 5. A. wealth B. weak C. peace D.seat 6. A. device B. skill C. decide D.polite 7. A. elephant B.eleven C. economic D.electricity 8. A. borrow B. work C. pocked D.stoped 9. A. lend B.send C.mend D. open 10. A. changed B.learned C.laughed D.played II/.Reading (3ms) Đọc đoạn văn sau rồi kiểm tra ( Đúng T / Sai F ) các câu sau: Issac Newton is one of the greatest men in the history of scientists. He was born in a small village of Woodsphore in England. His father was a poor farmer. When the boy was fourteen, his father died. Newton left school and helped his mother on the farm. But the boy didn’t like farming, he was fond of the poetry and mathematics. So Newton was sent to school. After he left school, Newton studied at Cambridge University. He lectured on mathematics at Cambridge University after graduating. His greatest discovery is the law of gravitation. TRUE / FALSE ? 11. Isaac Newton was born in the USA ……………… 12. His father died when he was forty ……………… 13. Isaac Newton didn’t like farming ……………… 14. He discovered the law of gravitation ………………. - Đọc lại đoạn văn trên và trả lời các câu hỏi sau : HOÀNG CHÍ HƯỚNG BAORLAC JUNIOR HIGH SCHOOL1 15. Where was Issac Newton born? ……………………………………………………………………………………… 16. What did he discover ? …………………………………………………………………………………… III/. Grammar Point (2.5ms) - Chọn chữ cái đầu câu mà tương thích với từng dạng ngữ pháp sao cho đúng : 17. Dick will _______________________cook dinner himself. A. ought to B. should C. have to D. must 18. Mary and I _______________________to a pop concert tonight. A. go B. are going C. went D. have gone 19. Let’s put the armchair ______________________the couch. A. between B. opposite C. next D. above 20. We have to make sure children do not play ______________________matches. A. on B. near C. for D. with 21. The teacher finds she is not reserved. She’s very ______________________. A. humorous B. generous C. sociable D. hard-working 22. They are very close friends, but they have quite different ____________________, A. characters B. jokes C. messages D. experiences 23. Students: Will you come to help us? Mr. Nhat: Yes, I will. But you'll have to do it ____________ first. A. yourself B. themselves C. yourselves D. ourselves 24. Nam: _________ will you be home? Mrs. Vui: I'll be home after dinner. A. Why B. What time C. How D. Where IV/. Writing (2.5ms) - Chuy n các câu sau sang d ng câu tr n Thu t :ể ạ ầ ậ 25. The teacher asked students :’’why don’t you do your homework?’’ è The teacher told ……………………………………………………… 26. ‘’Can I eat the cake?’’ said the boy . è The boy asked his mother …………………………………………… 27. ‘’Do you have a camera?’’ said the girl. è She asked me …………………………………………………………. 28. Asked students :’’Where is the NewYork?’’ è The students asked the teacher……………………………………… 29. My mother said : ‘’don’t stay up late!’’ è She told me ……………………………………………………………. HOÀNG CHÍ HƯỚNG BAORLAC JUNIOR HIGH SCHOOL2 The end HOÀNG CHÍ HƯỚNG BAORLAC JUNIOR HIGH SCHOOL3 . việt nam Trường THCS Thị Trấn Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc. {&{ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Thời gian 45 phút (Không kể thời gian giao đề) I/ Phonetics
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Thi HSG Cấp Trường, Đề Thi HSG Cấp Trường, Đề Thi HSG Cấp Trường

Bình luận về tài liệu de-thi-hsg-cap-truong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP