1436070002 loi giai chi tiet de thi mon hoa THPT quoc gia nam 2015

19 475 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2016, 03:27

và áp án chi ti t môn Hóa – THPT Qu c gia 2015- Mã đ 691 http://cpvm.vn K THI THPT QU C GIA N M 2015 Môn thi: Hóa h c Th i gian làm bài: 90 phút Ngày thi: 03/07/2015 MÃ 691 1D 11 B 21 B 31 C 41 A 2D 12 C 22 A 32 C 42 D 3D 13 D 23 A 33 D 43 A 4B 14 B 24 A 34 D 44 C 5C 15 A 25 D 35 A 45 C 6D 16 C 26 A 36 C 46 C 7B 17 A 27 B 37 B 47 C 8A 18 A 28 D 38 D 48 B 9B 19 B 29 A 39 B 49 C 10 B 20 D 30 D 40 C 50 C L I GI I CHI TI T Câu L u hu nh ch t sau v a có tính oxi hóa, v a có tính kh ? A H2SO4 B Na2SO4 C H2S D SO2 áp án D - H 2SO4 , Na 2SO4 : S có s oxi hóa +6 nên ch có tính oxi hóa - SO2 : có s oxi hóa +4 nên v a có tính oxi hóa v a có tính kh - H 2S : S có s oxi hóa -2 nên ch có tính kh Câu 2: Trong ion sau đây, ion có tính oxi hóa m nh nh t? A Cu2+ B Ca2+ C Zn2+ D Ag+ áp án D Tính oxi hóa Ag > Cu > Zn > Ca Câu Hòa tan hoàn toàn 1,6 g Cu b ng dung d ch HNO3 thu đ nh t c a N +5) Giá tr c a x là: A 0,15 B 0,25 C 0,10 c x mol NO2 (là s n ph m kh D 0,05 áp án D B o toàn e 1, 0, 05(mol) 64 Câu C u hình electron c a nguyên t nguyên t X 1s2222p63s23p1 S hi u nguyên t c a X là: x.1 2n Cu Page áp án chi ti t môn Hóa – THPT Qu c gia 2015- Mã đ 691 http://cpvm.vn A 14 B 13 C 27 D 15 áp án B S hi u nguyên t n tích h t nhân áp án là: 13 Câu Ph n ng sau không ph i ph n ng oxi hóa – kh ? A 4Fe(OH)2 + O2 2Fe2O3 + 4H2O B 2KClO3 2KCl + 3O2 C CaCO3 CaO + CO2 NaCl +NaClO + H2O D 2NaOH + Cl2 áp án C Fe(OH) O2 Fe O3 4H 2O Các ph n ng K Cl O3 K Cl 3O o 2NaOH Cl 1 Na Cl Na Cl O H 2O Là ph n ng oxi hóa kh có s thay đ i s oxi hóa CaO CO2 đáp án xác s thay đ i s oxi hóa Ph n ng: CaCO3 Câu Ph ng pháp chung đ u ch kim lo i Na, Ca, Al công nghi p là: A th y luy n B n phân dung d ch C nhi t luy n D n phân nóng ch y áp án D Ph ng pháp chung u ch kim lo i m nh nh Na, Ca, Al công nghi p n phân nóng ch y Câu Kh hoàn toàn 4,8 g Fe2O3 b ng CO d nhi t đ cao Kh i l ng Fe thu đ c sau ph n ng A 2,25 g B 3,36 g C 1,44 g D 1,68 g áp án B 4,8 0, 06(mol) 160 m Fe 0, 06.56 3,36(g) Câu Th c hi n thí nghi m sau u ki n th a) S c khí H2S vào dung d ch Pb(NO3)2 n Fe 2n Fe2O3 ng: b) Cho CaO vào H2O c) Cho Na2CO3 vào dung d ch CH3COOH d) S c khí Cl2 vào dung d ch Ca(OH)2 S thí nghi m x y ph n ng A B áp án A H2S Pb2 PbS C D 2M Page áp án chi ti t môn Hóa – THPT Qu c gia 2015- Mã đ 691 http://cpvm.vn CaO H 2O Ca(OH)2 CO32 2CH3COOH H2O CO2 2CH3OO Cl2 Ca(OH) CaOCl H 2O Câu t cháy hoàn toàn m gam Fe khí Cl2 d , thu đ A 0, 56 B 2, 24 C 2,80 c 6,5 gam FeCl3 Giá tr c a m là: D 1,12 áp án B 6,5 0, 04(mol) 162,5 mFe 0, 04.56 2.24(g) Câu 10 u ki n th ng, kim lo i sau không ph n ng v i n c? A Ba B Be C K D Na n Fe n FeCl áp án B Ba, K, Na đ u ph n ng v i n c tr Be không ph n ng Câu 11 Qu ng boxit đ c dùng đ s n xu t kim lo i sau đây? A Mg B Al C Na áp án B Qu ng boxit có thành ph n Al2O3.2H2O đ D Cu c dùng đ s n xu t nhôm Câu 12 Cho 0,5g m t kim lo i hóa tr II ph n ng h t v i dung d ch HCl d thu đ (đktc) Kim lo i là: A Mg B Sr C Ca D Ba áp án C c 0,28 lít H B o toàn electron: 2.n kim loai  NH2  0,5 0, 28  M 22,  M = 40 (Ca) Câu 13 Oxit sau oxit axit? A CaO B Na 2O C MgO D CrO3 áp án D CaO, Na2O, MgO oxit baz CO3 oxit axit ph n ng v i n c t o dung d ch axit (H2Cr2O7) ho c H2CrO4 Câu 14 Hòa tan hoàn toàn 6,5g Zn b ng dung d ch H 2SO4 loãng, thu đ c V lít H (đktc) Giá tr c a V là: A 4,48 B 2,24 C 3,36 D 1,12 áp án B 6,5  0,1mol 65  V = 2,24 lít nH  nZn  Câu 15 Kim lo i Fe không ph n ng v i ch t sau dung d ch? Page áp án chi ti t môn Hóa – THPT Qu c gia 2015- Mã đ 691 http://cpvm.vn A MgCl2 B CuSO4 C FeCl3 D AgNO3 áp án A Fe không ph n ng v i dung d ch MgCl2 tính kim lo i Mg m nh h n Fe Fe ph n ng v i dung d ch CuSO4 AgNO3 tính kim lo i Fe m nh h n Ag, Cu Fe ph n ng v i dung d ch FeCl3 theo ph n ng Fe  Fe3  3Fe 2 Câu 16 Cho phát bi u sau: a nhi t đ th ng, Cu  OH 2 tan đ c dung d ch glixerol b nhi t đ th ng C2 H ph n ng đ c t cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu đ d Glyxin ( H NCH 2COOH ) ph n ng đ S phát bi u là: A cv in c brom c s mol CO b ng s mol H 2O c v i dung d ch NaOH B C áp án C a) úng: u ki n th ng Cu  OH 2 tan đ b) úng: u ki n th ng C2 H ph n ng đ c) úng: t cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu đ d) úng: Glyxin (H2NCH2COOH) ph n ng đ D c dung d ch glixerol cv in c Brom c s mol CO2 b ng s mol H2O c v i dung d ch NaOH Câu 17 Cho CH3CHO ph n ng v i H (xúc tác Ni, đun nóng) thu đ c: A CH3CH 2OH B CH3OH C HCOOH D CH3COOH áp án A CH3CHO + H2  CH3CH2OH Câu 18 Amino axit X phân t có m t nhóm  NH m t nhóm COOH Cho 26,7g X ph n ng v i l ng d dung d ch HCl thu đ c dung d ch ch a 37,65g mu i Công th c c a X là: B H N   CH 3  COOH A H N   CH 2  COOH C H N   CH 4  COOH D H N  CH  COOH áp án A Amino axit NH2RCOOH + HCl  NH3ClRCOOH (R g c hidrocacbon) Kh i l ng t ng m = mHCl =10,95g  nHCl = 0,3 mol  M NH2 RCOOH  89  R  28  H N  CH 2  COOH Câu 19 Trong ch t sau đây, ch t có nhi t đ sôi cao nh t? A CH3CH3 B CH3COOH C CH3CHO áp án B Trong ch t sau th t nhi t đ sôi t ng d n: CH3CH3 < CH3CHO < CH3CH2OH < CH3COOH Nên nhi t đ sôi cao nh t CH3COOH Câu 20 t cháy hoàn toàn ch t h u c sau thu đ D CH3CH 2OH c s n ph m có ch a N2? Page áp án chi ti t môn Hóa – THPT Qu c gia 2015- Mã đ 691 http://cpvm.vn A Tinh b t B Xenluloz C Ch t béo D Protein áp án D t cháy hoàn toàn ch t h u c thu đ c s n ph m: Tinh b t + O2  CO2 + H2O Xenlulozo + O2  CO2 + H2O Ch t béo + O2  CO2 + H2O Protein + O2  CO2 + H2O + N2 + t p ch t khác Câu 21 Khi làm thí nghi m v i H2SO4 đ c, nóng th ng sinh khí SO2 h n ch t t nh t khí SO2 thoát gây ô nhi m môi tr ng, ng i ta nút ng nghi m b ng t m dung d ch sau đây? A C n B Xút C Mu i n D Gi m n áp án B Khi làm thí nghi m v i H2SO4 đ c nóng th ng sinh khí SO2 h n ch t t nh t khí SO2 thoát gây ô nhi m môi tr ng, ng i ta th ng dùng t m dung d ch xút (NaOH) x y ph n ng: SO2 + 2NaOH  Na2SO3 + H2O Ho c SO2 + NaOH  NaHSO3 Các đáp án khác không th h p th đ c SO2 không th lo i b đ c SO2 Câu 22 Ch t sau thu c lo i amin b c m t ? A CH3NH2 B (CH3)3N C CH3NHCH3 D CH3CH2NGCH3 áp án A Amin b c 1: CH3NH2 Amin b c 2: CH3 – NH – CH3 CH3CH2NHCH3 Amin b c 3: (CH3)3N Câu 23 Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 b ng m t l ng dung d ch NaOH v a đ Cô c n dung d ch sau ph n ng, thu đ c m gam mu i khan Giá tr c a m là: A 3,4 B 5,2 C 3,2 D 4,8 áp án A Ph n ng xà phòng hóa HCOOC2H5 + NaOH  HCOONa + C2H5OH 0,05 mol 0,05 mol Ch t r n sau ph n ng HCOONa nHCOONa  nHCOOC2H5  0,05 mol  mHCOONa  3, g Câu 24 Phát bi u sau sai? A Trong t nhiên, kim lo i ki m ch t n t i B H p kim liti – nhôm siêu nh , đ C Phèn chua đ d ng đ n ch t c dùng k thu t hang không c dùng đ làm n cđ c D S t có hemoglobin (huy t c u t ) c a máu áp án A Phát bi u sai: A: Trong t nhiên, kim lo i ki m ch t n t i d ng đ n ch t Page http://cpvm.vn Câu 25 áp án chi ti t môn Hóa – THPT Qu c gia 2015- Mã đ 691 un 3,0 gam CH3COOH v i C2H5OH d (xúc tác H2SO4 đ c), thu đ c 2,2 gam CH3COOC2H5 Hi u su t c a ph n ng este hóa tính theo axit là: A 36.67% B 20,75% áp án D Ph n ng hóa h c: CH3COOH +C2H5OH d nCH3COOH  0,05 mol C 25,00% H SO4 đ D 50,00% CH3COOC2H5 + H2O 2,  0, 025 mo; 88 0, 025 Hi u su t ph n ng H  100 % = 50% 0, 05 Câu 26 Ch t sau Không th y phân môi tr nCH3COOC2 H5  A Glucoz B Xenluloz ng axit ? C Saccaroz D Tinh b t áp án A Ch t không th y phân môi tr ng axit glucozo Các ch t l i th y phân theo ph n ng H  nC6 H12O6  C6 H10O5 n  H 2O  Xenlulozo glucozo H C12 H 22O11  H 2O  C6 H12O6  C6 H12O6 Saccarozo glucozo fructozo H  C6 H10O5 n  H 2O  nC6 H12O6 Tinh b t glucozo Câu 27 Quá trình k t h p nhi u phân t nh (monome) thành phân t l n (polime) đ ng th i gi i phóng nh ng phân t nh khác (thí d H2O) đ A Th y phân c g i ph n ng B trùng ng ng C trùng h p D xà phòng hóa áp án B Quá trình k t h p nhi u phân t nh (monome) thành phân t l n (polime) đ ng th i gi i phóng phân t khác (vd H2O) ph n ng trùng ng ng Câu 28 Ch t sau không ph n ng đ c v i dung d ch axit axetic? A Zn B CaCO3 C NaOH D Cu áp án D (Cu) Ph ng trình ph n ng: Zn + 2CH3COOH (CH3COO)Zn + H2 CaCO3 + 2CH3COOH (CH3COO)2Ca +H2O + CO2 NaOH + CH3COOH CH3COONa + H2O Cu + CH3COO ph n ng không x y Page áp án chi ti t môn Hóa – THPT Qu c gia 2015- Mã đ 691 http://cpvm.vn Câu 29 Khí thiên nhiên đ c dùng làm nhiên li u nguyên li u cho nhà máy s n su t n, s , đ m, ancol metylic, … Thành ph n c a khí thiên nhiên metan Công th c phân t c a metan A CH4 B C2H4 C C2H2 D C6H6 áp án A Công th c phân t c a metan: CH4 Câu 30 Ch t béo Trieste c a axit béo v i A Ancol metylic B etylen glicol C ancol etylic D glixerol áp án D (glixerol) Ch t béo Trieste c a axit béo v i glixerol Câu 31 H n h p X g m CaC2 x mol Al4C3 y mol Cho m t l ng nh X vào H2O r t d , thu đ c dung d ch Y, h n h p khí Z (C2H2, CH4) a gam k t t a Al(OH)3 t cháy h t Z, r i cho toàn b s n ph m vào Y đ c 2a gam k t t a Bi t ph n ng đ u x y hoàn toàn T l x : y b ng A : B : C : D : CaC2  2H 2O  Ca(OH)  C 2H x x x Al4C3  12H 2O  4Al(OH)3  3CH y 4y 3y Ca(OH)  2Al(OH)3  Ca(AlO )  4H 2O  x 2x x  a  78.(4y  2x) (1) t cháy x molC2H ,3y molCH  (2x  3y) molCO  Ca(AlO )  CO  3H 2O  2Al(OH)3  CaCO3  x x 2x x CO  CaCO3  H 2O  Ca(HCO3 ) x  x  m Al(OH)3  2a  78.2 x  a  78 x (2)  T (1) (2) suy 78x = 78.(4y – 2x) = x : y = : Ch n đáp án C Câu 32 Ti n hành thí nghi m sau u ki n th (a) S c khí SO2 vào dúng d ch H2S (b) S c khí F2 vào n ng: c (c) Cho KmnO4 vào dung d ch HCl đ c Page http://cpvm.vn áp án chi ti t môn Hóa – THPT Qu c gia 2015- Mã đ 691 (d) S c khí CO2 vào dung d ch NaOH (e) Cho Si vào dung d ch NaOH (f) Cho Na2So3 vào dung d ch H2SO4 S thí nghi m có sinh đ n ch t là: A.3 B C (a) S c khí SO2 vào dung d ch H2S: D.5 SO2  2H 2S  3S  2H 2O (b) S c khí F2 vào n c: F2  2H 2O  4HF  O2 (c) Cho KMnO4 vào dung d ch HCl đ c: 2KMnO4  16HCl  2KCl  2MnCl2  5Cl2  8H 2O (d) S c khí CO vào dung d ch NaOH: CO2  NaOH  NaHCO3 (e) Cho Si vào dung d ch NaOH: Si  2NaOH  H 2O  Na 2SiO3  2H (f) Cho Na 2SO3 vào dung d ch H 2SO : Na 2SO3  H 2SO4  Na 2SO4  SO2  H 2O V y có t t c ph n ng t o đ n ch t là: (a), (b), (c), (e) Ch n đáp án C Câu 33 nghi m đ phân tích đ nh tính nguyên t h p ch t h u c , ng c mô t nh hình v : i ta th c hi n m t thí Phát bi u sau đúng: A Thí nghi m dùng đ xác đ nh clo có h p ch t h u c B Bông tr n CuSO4 khan có tác d ng ng n h i h p ch t h u c thoát kh i ng nghi m C Thí nghi m dùng đ xác đ nh nito có h p ch t h u c D Trong thí nghi m có th thay dung d ch Ca(OH)2 b ng dung d ch Ba(OH)2 A sai B t CuSO4 khan dung d ch Ca(OH) không đ nh tính đ c HCl (t o thành t ph n ng c a h p ch t h u c ) B sai B t CuSO4 khan có vai trò xác đ nh s có m t c a H h p ch t h u c Page áp án chi ti t môn Hóa – THPT Qu c gia 2015- Mã đ 691 http://cpvm.vn CuSO4 khan H(C6H12O6 )   H2O   CuSO4 khan chuy n t màu tr ng sang xanh C sai B t CuSO4 khan dung d ch Ca(OH) không đ nh tính đ c N (t o thành t ph n ng c a h p ch t h u c ) D Ca(OH)2 dùng đ xác đ nh s có m t c a C h p ch t h u c  Ca(OH)2 C (C6H12O6 )   CO2    CaCO3  tr ng Có th thay Ca(OH) b ng Ba(OH) Ba(OH) c ng có kh n ng ph n ng v i CO t o k t t a tr ng Ch n đáp án D Câu 34 Hòa tan 1,12 gam Fe b ng 300ml dung d ch HCl 0,2M, Thi đ c dung d ch X khí H2 Cho dung d ch AgNO3 d vào X, thu đ c NO (s n ph m kh nh t c a N+5) m gam k t t a Bi t ph n ng x y ho n toàn Giá tr c a m là: A 8,61 B 7,36 C 10,23 D 9,15 0,02 mol Fe + 0,06 mol HCl Fe  2HCl  FeCl2  H 0,02  0,04 0,02 mol 3Fe 2  4H   NO3  3Fe3  NO  2H 2O 0,015  0,02 mol Ag   Cl  AgCl  0,06  0,06  0,06 mol Ag   Fe2  Fe3  Ag  0,005  0,005  0,005  m  mAgCl  mAg  143,5.0,06  108.0,005  9,15gam Ch n đáp án D Câu 35 Amino axit X ch a m t nhóm –NH2 nhóm –COOH phân t Y este c a X v i ancol đ n ch c MY=89 Công th c c a X, Y lân l t là: A H2N-CH2-COOH,H2N-CH-COOCH3 B H2N-[CH2]2-COOH,H2N-[CH2]2-COOCH3 C H2N-[CH2]2-COOH,H2N-[CH2]2-COOC2H5 D H2N-CH2-COOH,H2N-CH-COO C2H5 Gi i: Công th c c a X có d ng H NRCOOH Công th c c a Y có d ng H NRCOOR ' Có MY = 89 R + R’ + 60 = 89 R + R’ = 29 R = 14 ( CH  ), R’ = 15 (CH ) V y X H NCH 2COOH, Y H NCH 2COOCH3 Ch n đáp án A Câu 36 B ng d i gh l i hi n t ng làm thí nghi m v i ch t sau d ng dung d ch n c: X, Y, Z, T Q Page áp án chi ti t môn Hóa – THPT Qu c gia 2015- Mã đ 691 http://cpvm.vn Các ch t X, Y, Z, T Q l n l t : A Anilin, glucozo, glixerol, anđehit, fomic, metanol B Gloxerol, glucozo, etylen dlicol, metanol, axetanđehit C Phenol, glucoz , glixerol, etanol, anđehit formic D Fructoz , glucoz , axetanđehit, etanol, anđehit fomic  X + dung d ch n c brom k t t a tr ng X có th anilin (đáp án A) ho c phenol (đáp án C), lo i đáp án B D T suy ra:  Y tham gia ph n ng tráng g ng ph n ng v i Cu(OH) t o dung d ch màu xanh lam Y glucose  Z glixerol  T không tham gia ph n ng tráng g T etanol ng T không th andehit fomic Lo i đáp án A Ch n đáp án C (phù h p v i Q andehit fomic tham gia ph n ng tráng g ng) Câu 37 i n phân dung d ch mu i MSO4 (M kim lo i) v i n c c tr , c ng đ dòng n không đ i Sau th i gian t giây, thu đ t ng s mol khí thu đ không tan n c c a mol khí anot N u th i gian n phân 2t giây c hai n c c 2,5a mol Gi s hi u su t n phân 100% khí sinh c Phát bi u sau sai? A Dung d ch sau điên phân có pH< B Khi thu đ c 1,8a mol khí anot v n ch a xu t hi n b t khí C T i th i m 2t giây, có b t khí catot catot D T i th i m t giây, ion M2+ ch a b n phân h t Ph ng trình n phân: 2M 2  2H 2O  2M  O  4H  2H 2O  2H  O Page 10 áp án chi ti t môn Hóa – THPT Qu c gia 2015- Mã đ 691 http://cpvm.vn  i n phân t giây Suy a   It 4F i n phân 2t giây anot thu đ a mol khí anot 2,5a mol khí c 2a mol O 2 n c c catot thu đ Suy n MSO4 2F  0,5a.2F  I2t = 2.a.4F Sau n phân thu đ  Khi thu đ  n MSO4  3,5a mol c dung d ch ch a H  c 1,8a mol khí Dung d ch có pH < anot th i gian n phân t1  n phân h t 3,5a mol M2  c 0,5a mol H 1,8a.4F  1,8t I 3,5a.2F  1,75t < t1 I c t o khí H B sai catot c n t  Ch ng t catot x y n phân n T i th i m 1,8t giây có khí thoát catot catot C n phân h t 3,5a mol M2 A catot c n t  t i th i m 2t giây s có khí thoát 3,5a.2F  1,75t > t I T i th i m t giây, M2 ch a b n phân h t D Ch n đáp án B Câu 38 H n h p X g m hiđrocacbon m ch h , có th anken, ankin, ankanddien hoàn toàn m t l ng X, thu đ t cháy c CO2 H2O có s mol b ng X không th g m A Ankan ankanđien B ankan ankin C hai anken D ankan anken Ankan: Cn H 2n 2 Anken: Cn H 2n Ankin, ankadien: Cn H 2n 2 CO H 2O có s mol b ng t cháy X X có th là: + anken (thu đ c n CO2  n H2O m i t l s mol ch t) + ho c ankan ankin (thu đ c n CO2  n H2O n ankan  n ankin ) + ho c ankan ankadien.(thu đ c n CO2  n H2O n ankan  n ankadien ) N u X g m ankan anken s không thu đ + + t cháy anken cho n CO2  n H2O c n CO2  n H2O m i t l s mol ch t vì: t cháy ankan cho n H2O  n CO2 Ch n đáp án D Page 11 áp án chi ti t môn Hóa – THPT Qu c gia 2015- Mã đ 691 http://cpvm.vn Câu 39 Cho m t l ng h n h p X g m Ba Na vào 200 ml dung d ch Y g m HCl 0,1M CuCl2 0,1M K t thúc ph n ng, thu đ A 0,64 c 0,448 lít khí (đktc) m gam k t t a Giá tr c a m B 0,98 C 1,28 D 1,96 Gi i: X (Ba, Na) + Y (0,02 mol HCl, 0,02 mol CuCl2 )  0,02 mol H Có n OH  2n H2  0,04mol OH   H   H 2O 0,02  0,02 mol Cu 2  2OH   Cu(OH) 0,01  0,02  0,01mol  m  98.0,01  0,98gam Ch n đáp án B Câu 40 Ti n hành thí nghi m sau : a) Cho Mg vào dung d ch Fe2(SO)4 d b) S c khí Cl2 vào dung d ch FeCl2 c) D n khí H2 d qua b t CuO nung nóng d) Cho Na vào dung d ch CuSO4 d e) Nhi t phân AgNO3 g) h) t FeS2 không khí i n phân dung d ch CuSO4 v i n c c tr Sau k hi k t thúc ph n ng, s thí nghi m thu đ A B C c kim lo i là: D (a) Cho Mg vào dung d ch Fe2 (SO4 )3 d : Mg  Fe2 (SO4 )3  MgSO4  2FeSO4 (b) S c khí Cl2 vào dung d ch FeCl : Cl2  2FeCl2  2FeCl3 Page 12 áp án chi ti t môn Hóa – THPT Qu c gia 2015- Mã đ 691 http://cpvm.vn (c) D n khí H d qua b t CuO nung nóng: t H  CuO   Cu  H 2O (d) Cho Na vào dung d ch CuSO4 d : 2Na  2H 2O  2NaOH  H CuSO4  2NaOH  Cu(OH)  Na 2SO (e) Nhi t phân AgNO3 : t 2AgNO3   2Ag  2NO  O (g) t FeS2 không khí: t 4FeS2  11O   2Fe 2O3  8SO (h) i n phân dung d ch CuSO4 v i n c c tr : 2Cu 2  2H 2O  2Cu  4H   O V y có ph n ng thu đ c kim lo i ph n ng k t thúc Ch n đáp án C Câu 41 H n h p X g m ch t có công th c phân t C3H12N2O3 C2H8N2O3 Cho 3, 40 gam X ph n ng v a đ v i dung d ch NaOH (đun nóng), thu đ c dung d ch Y ch g m ch t vô c 0,04mol h n h p ch t h u c đ n ch t (đ u làm xanh gi y qu tím m) Cô c n Y thu đ cm gam mu i khan Giá tr c a m là: A 2,76 X g m: B 2,97 C 3, 12 D 3,36 C2 H NH NO3 : a(mol) (CH NH ) CO3 : b(mol) 108a + 124b = 3,4 (1) C2 H NH : a(mol) NaNO3 : a(mol) X + NaOH + Na CO3 : b(mol) CH NH : 2b(mol) a + 2b = 0,04 (2) a = 0,02 mol T (1) (2) b= 0,01 mol m = 85.0,02 + 106.0,01 = 2,76 (g) áp án: A Câu 42 H n h p T g m ancol đ n ch c X Y (Mx < My), đ ng đ ng k ti p c a nóng 27,2 gam T v i H2SO4 đ c thu đ l ng 6,76gam) l ng ancol d ph n ng t o ete c a X Y l n l A 40% 30% un c h n h p ch t h u c Z g m 0,08 mol ba ete (có kh i t cháy hoàn toàn Z c n v a đ 43,68 lít O2 (đktc) Hi u su t t là: B 20% 40% C 30% 30% D 50% 20% áp án D t công th c trung bình c a ete là: (Cn H2n )2 O Page 13 áp án chi ti t môn Hóa – THPT Qu c gia 2015- Mã đ 691 http://cpvm.vn 6, 76 0, 08 2.(14n 1) 16 ancol C2 H5OH C3H7 OH n 2,375 n C2 H5OH ph n ng = 0,1 (mol) n C3H7 OH ph n ng = 0,06 (mol) m (m h 2ete m H 2O ) m - ancol d = T 27, (6, 76 0, 08.18) 19(g) (Cn H 2n ) O : 0, 08(mol) -Z: 46a+60b=19 (1) C2 H 5OH : a C3H OH : b (Cn H2n )2 O + 3n O2 C2 H5OH 3O2 2CO2 C3H7 OH 4,5O2 2nCO2 (2n 1)H 2O 3H 2O 3CO2 4H 2O 43, 68 0,08 n +3a +4,5b = (2) 22, T (1) (2) a = 0,1 ; b = 0,24 0,1 100% 50% Hi u su t C2 H5OH = 0,1 0,1 0, 06 C3H OH 100 20% 0, 06 0, 24 Câu 43 Cho 0,7 mol h n h p T g m peptit m ch h X (x mol) Y (y mol), đ u t o b i glyxin alanin ng thu đ un nóng 0,7 mol T l ng d dung d ch NaOH có 3,8mol NaOH ph n c dung d ch ch a m gam mu i M t khác, n u đ t cháy hoàn toàn x mol X ho c y mol Y đ u thu đ c s mol CO2 Bi t t ng s nguyên t Oxi hai phân t X Y 13, X Y đ u có s liên k t peptit không nh h n Giá tr c a m là: A 396.6 B 409,2 C 340,8 D 399,4 Ch n đáp án A  Do s liên k t peptit X ho c Y không nh h n t c s aminoaxit t o X ho c Y không nh h n5  G i x s aminoaxit chung cho c X Y, ta có ph ng trình: (A oaxit) x  xNaOH  x A oaxit  H 2O 38  5, 43  ph i có peptit có ch a aminoaxit hay pentapeptit, mà pentapeptit có 6O, ch ng t peptit l i có 7O  peptit l i hexapeptit Theo ph ng trình ta có: 0, 7.x  3,8  x  t s mol c a pentapeptit x mol; s mol hexapeptit y mol  x  y  0,  x  0, 4mol  Ta có h :  5x  6y  3,8  y  0,3mol Page 14 áp án chi ti t môn Hóa – THPT Qu c gia 2015- Mã đ 691 http://cpvm.vn  Gi i s X pentanpeptit : 0,4 mol; Y hexapeptit : 0,3 mol CX  12 (Ala) (Gly)3 : 0, mol  n CO2 (X)  n CO2 (Y)  0, 4.CX  0,3CY    C 16  Y (Ala) (Gly) : 0, mol Do Ala  Na : 2, mol  muoi   m  111.2  97.1,8  396, gam Gly  Na :1,8 mol Câu 44 Cho 8,16g h n h p X g m Fe, FeO, Fe3O4 Fe2O3 ph n ng h t v i dung d ch HNO3 loãng (dung d ch Y), thu đ c 1,344 lít NO (đktc) dung d ch Z Dung d ch Z hòa tan t i đa 5,04 gam Fe sinh khí NO Bi t ph n ng No s n ph m kh nh t N+5 S mol HNO3 có Y là: A 0,54 mol B 0,78 mol C 0,50 mol D 0,44 mol áp án C n NO  0, 06 mol; n Fe  0, 09 mol Qui h n h p X g m Fe : a mol; O : b mol 56a  16b  8,16 (1) X + HNO3: B o toàn e  3n Fe  2n O  3n NO  3a  2b  3.0, 06 (2) T h p (1) v (2) ta đ c a = 0,12 mol; b = 0,09 mol  n HNO3 (pu)  4n NO  2n O  4.0, 06  2.0, 09  0, 42 mol Dung d ch Z g m Fe(NO3)3 : 0,12 mol; HNO3 d : x mol Fe + ddZ 3n  3x  0,12  x  0, 08 mol B o toàn e ta có: 2n Fe  H  n Fe3  2.0, 09  4 V y s mol HNO3 0,42 + 0,08 = 0,5 mol Câu 45 H n h p X g m ch t h u c no, m ch h (đ u ch a C, H, O) m i phân t m i ch t có hai nhóm ch c s nhóm –OH, -CHO, -COOH Cho m gam X ph n ng hoàn toàn v i l ng d dung d ch AgNO3 NH3 thu đ Cho toàn b l c 4,05 gam Ag 1,86 gam m t mu i amoni h u c ng mu i amoni h u c vào dung d ch NaOH (d , đun nóng), thu đ c 0,02 mol NH3 Giá tr c a m là: A 2,98 n Ag B 1,50 C 1,22 D 1,24 0, 0375 (mol) Mu i axit có d ng RCOONH4 n RCOONH4 = n NH3= 0,02 mol (R+44+18).0,02 = 1,86 R= 31 ch t X R nhóm CH2-OH HO CH HO CH a + 0,01875 = 0,02 0, 0375 COOH : a(mol) CHO : 0, 01875(mol) a = 0,00125 (mol) Page 15 áp án chi ti t môn Hóa – THPT Qu c gia 2015- Mã đ 691 http://cpvm.vn m = 60.0,01875+76.0,00125 = 1,22 (g) Ch n đáp án C Câu 46 Ti n hành ph n ng nhi t nhôm h n h p X g m 0,03 mol Cr2O3; 0,04 mol FeO a mol Al Sau m t th i gian ph n ng, tr n đ u, thu đ c h n h p ch t r n Y Chia Y thành hai ph n b ng Ph n m t ph n ng v a đ v i 400ml dung d ch NaOH 0,1M (loãng) Ph n hai ph n ng v i Cr2O3 ch b kh thành Cr Ph n tr m kh i l A 33,33% B 50,00% ng Cr2O3 ph n ng là: C 66,67% D 20,00% áp án C: + n NaOH  0,04mol; n H2  0,05mol + D dàng ch ng minh đ c Al h t  ch t r n sau ph n ng ch có Al2O3 ph n ng v i NaOH Al2O3  2NaOH  2NaAlO  H 2O 0, 02  0, 04 + Ph n ng nhi t phân 2Al  3FeO  Al2O3  3Fe x x 2Al  Cr2O3  Al2O3  2Cr x y  y 2y x  y  0, 02 1 n H  n Fe  n Cr  x  2y  0, 05    T (1) (2) suy x = 0,03mol; y = 0,01mol  n Cr2O3  X   2y  0, 02 0, 02 100  66, 67 0, 03 Câu 47 un h n h p etylen glycon axit cacboxylic X (phân t ch có nhóm –COOH v i xúc tác %Cr2O3  H2SO4 đ c, thu đ c h n h p s n ph m h u c , có ch t h u c Y m ch h toàn 3,95g Y c n 4,00 gam O2, thu đ c CO2 H2O theo t l mol t th c phân t trùng v i công th c đ n gi n nh t, Y ph n ng đ t cháy hoàn ng ng 2:1 Bi t Y có công c v i NaOH theo t l mol t ng ng 1:2 Phát bi u sau sai? A T ng s nguyên t hiđro hai phân t X, Y b ng B Y ph n ng tráng b c C X có đ ng phân hình h c D Y tham gia đ c ph n ng c ng v i Br2 theo t l mol t ng ng 1:2 áp án C Y + O2: n CO2  2a mol; n H2O  a mol B o toàn kh i l ng: 3,95   44.2a  18.a  a  0, 075 mol Page 16 áp án chi ti t môn Hóa – THPT Qu c gia 2015- Mã đ 691 http://cpvm.vn n C  2.0, 075  0,15 mol; n H  2.0, 075  0,15 mol 3,95  12.0,15  0,15  0,125 mol 16  n C : n H : n O  0,15 : 0,15 : 0,125  : : Công th c đ n gi n nh t c a Y C6H6O5, công th c phân t c a Y C6H6O5 Y tác d ng v i NaOH theo 1:2  Y : HOOC C  C COO  CH  CH 2OH Y đ ng phân hình h c, phát bi u C sai Câu 48 X dung d ch HCl n ng đ x mol/ l Y dung d ch Na2CO3 n ng đ y mol/l Nh t t Ta có:  n O(Y)  100ml X vào 100ml Y, sau ph n ng thu đ ml X, sau ph n ng thu đ c V1 lít CO2 (đktc) Nh t t 100 ml Y vào 100 c V2 lít CO2 (đktc) Bi t t l V1 : V2 = 4:7 T l x:y b ng: A 11:7 B 7:5 C 11:4 D 7:3 100 ml dung d ch X ch a n HCl  0,1x mol 100 ml dung d ch Y ch a n Na 2CO3  0,1y mol Nh t t X vào Y ta có ph ng trình ph n ng: H   CO32  HCO3 0,1y 0,1y 0,1y H HCO3   0,1x  0,1y  H 2O CO 0,1x  0,1y  n CO2 (1)  0,1x  0,1y (mol) Nh t t Y vào X ta có ph ng trình ph n ng : 2H   CO32  H 2O  CO2  0,1x 0,1y Do 0,1y < 0,1x < 0,2y (theo TH1)  CO2 duw  n CO2 (2)  0,05x mol Ta có: n CO2 (1) n CO2 (2)  V1 0,1x  0,1y     x : y  7:5 V2 0, 05x áp án B Câu 49 H n h p X g m este đ n ch c, t o thành t m t ancol Y v i ba axit caboxylic (phân t ch có nhóm COOH); có hai axit no đ ng đ ng k ti p m t axit không no có đ ng phân hình h c, ch a m t liên k t đôi C = C phân t (th y phân hoàn toàn 5,88 gam X b ng dung d ch NaOH thu đ đ ng Na d , sau ph n ng thu đ c h n h p mu i m gam ancol Y Cho m gam Y vào bình c 896ml khí đktc kh i l n u đ t cháy hoàn toàn 5,88 gam X thu đ ng bình t ng 2,48 gam M t khác, c CO2 3,96 gam H2O Ph n tr m kh i l ng c a este không no X là: A 40,82% B 29,25% C 34,01% D 38,76% áp án C: 34, 01% Este đ n ch c G i axit no, đ ng đ ng, k ti p là: Axit không no, n i đôi C = C là: Page 17 áp án chi ti t môn Hóa – THPT Qu c gia 2015- Mã đ 691 http://cpvm.vn Công th c phân t chung c a este c n tìm là: Ph n ng hóa h c 5,88 + NaOH + ROH 2ROH + 2Na 2RONa + H2 0,04 mol = 0.04.2 = 0,08 mol nROH = = 2,48g mbình t ng = mROH MROH = 32 g/mol R = 15 Ancol c n tìm CH3OH M t khác 5,88 + O2 Ta có h ph mROH = 2,48 + 0,04.2 = 2,56g R CH3 CO2 + ng trình 0,06n + 0,02m = 0,08 este là: HCOOCH3 3n + m = CH3COOCH3 n = 1/3 m=3 C3H5COOCH3: 0,02 mol Câu 50 Cho 7,65 gam h n h p X g m Al Al2O3 (trong Al chi m 60% kh i l toàn dung d ch Y g m H2SO4 NaNO3, thu đ ng) tan hoàn c dung d ch Z ch ch a ba mu i trung hòa m gam h n h p khí T (trong T có 0,15 mol H2) Cho dung d ch BaCl2 d vào Z cho đ n ph n ng x y hoàn toàn, thu đ c 93,2 gam k t t a Còn n u Z ph n ng v i NaOH l ng NaOH ph n ng t i đa 0,935 mol Giá tr c a m g n giá tr nh t sau đây? A 1,0 B 2,5 C 1,5 D 3,0 áp án C Al : 0,17 Al2 O3 : 0, 03 cho BaSO : 0, 4(mol) 0,935(mol)NaOH NH Al ddH2SO4 / NaNO3 H n h p khí T dd Z g m mu i ch có th Na Al3 SO - dung d ch Z: n Al3 n Al 2n Al2O3 0, 23(mol) Vì Z ph n ng t i đa v i 0,935 mol NaOH 4n Al3 n NH 0,935 n NH 0, 015(mol) 4 Page 18 áp án chi ti t môn Hóa – THPT Qu c gia 2015- Mã đ 691 http://cpvm.vn - nSO4 nBaSO4 0, 4(mol) B o toàn n tích dung d ch Z: 3nAl3 nNH4 nNa 2nSO42 3.0, 23 0, 015 nNa nNa 0, 095(mol) mZ mNa mNH 2.0, mAl3 mSO 47,065 - (Al, Al2O3 ) (H 2SO4 , NaNO3 ) H n h p mu i Z + hh T + H2O B o toàn H 2.n H2SO4 2n H 4n NH 2nH 2O 2.0, 2.0, 015 4.0, 015 nH 2O 0,355(mol) B o toàn kh i l ng: m X m H2SO4 m NaNO3 m z 7, 65 mT 0, 4.98 0, 095.85 nH O mT m H2O 47, 065 mT 0,355.18 1, 47 Page 19 [...]...và áp án chi ti t môn Hóa – THPT Qu c gia 2015- Mã đ 691 http://cpvm.vn  i n phân t giây Suy ra a   It 4F i n phân 2t giây anot thu đ a mol khí anot 2,5a mol khí c 2a mol O 2 2 đi n c c catot thu đ Suy ra n MSO4 2F  0,5a.2F  I2t = 2.a.4F Sau khi đi n phân thu đ  Khi thu đ  n MSO4  3,5a mol c dung d ch ch a H  c 1,8a mol khí Dung d ch có pH < 7 anot thì th i gian đi n phân t1  đi... trong hai phân t X, Y b ng 8 B Y không có ph n ng tráng b c C X có đ ng phân hình h c D Y tham gia đ c ph n ng c ng v i Br2 theo t l mol t ng ng 1:2 áp án C Y + O2: n CO2  2a mol; n H2O  a mol B o toàn kh i l ng: 3,95  4  44.2a  18.a  a  0, 075 mol Page 16 và áp án chi ti t môn Hóa – THPT Qu c gia 2015- Mã đ 691 http://cpvm.vn n C  2.0, 075  0,15 mol; n H  2.0, 075  0,15 mol 3,95  12.0,15... A 2 B 5 C 3 c kim lo i là: D 4 (a) Cho Mg vào dung d ch Fe2 (SO4 )3 d : Mg  Fe2 (SO4 )3  MgSO4  2FeSO4 (b) S c khí Cl2 vào dung d ch FeCl 2 : Cl2  2FeCl2  2FeCl3 Page 12 và áp án chi ti t môn Hóa – THPT Qu c gia 2015- Mã đ 691 http://cpvm.vn (c) D n khí H 2 d qua b t CuO nung nóng: 0 t H 2  CuO   Cu  H 2O (d) Cho Na vào dung d ch CuSO4 d : 2Na  2H 2O  2NaOH  H 2 CuSO4  2NaOH  Cu(OH)... kh i t cháy hoàn toàn Z c n v a đ 43,68 lít O2 (đktc) Hi u su t t là: B 20% và 40% C 30% và 30% D 50% và 20% áp án D t công th c trung bình c a ete là: (Cn H2n 1 )2 O Page 13 và áp án chi ti t môn Hóa – THPT Qu c gia 2015- Mã đ 691 http://cpvm.vn 6, 76 0, 08 2.(14n 1) 16 2 ancol là C2 H5OH và C3H7 OH n 2,375 n C2 H5OH ph n ng = 0,1 (mol) n C3H7 OH ph n ng = 0,06 (mol) m (m h 2ete m H 2O ) m - ancol... ng trình ta có: 0, 7.x  3,8  x  t s mol c a pentapeptit là x mol; s mol hexapeptit là y mol  x  y  0, 7  x  0, 4mol  Ta có h :  5x  6y  3,8  y  0,3mol Page 14 và áp án chi ti t môn Hóa – THPT Qu c gia 2015- Mã đ 691 http://cpvm.vn  Gi i s X là pentanpeptit : 0,4 mol; Y là hexapeptit : 0,3 mol CX  12 (Ala) 2 (Gly)3 : 0, 4 mol  n CO2 (X)  n CO2 (Y)  0, 4.CX  0,3CY    C 16... i amoni h u c ng mu i amoni h u c này vào dung d ch NaOH (d , đun nóng), thu đ c 0,02 mol NH3 Giá tr c a m là: A 2,98 n Ag B 1,50 C 1,22 D 1,24 0, 0375 (mol) Mu i axit có d ng RCOONH4 n RCOONH4 = n NH3= 0,02 mol (R+44+18).0,02 = 1,86 R= 31 2 ch t X R là nhóm CH2-OH HO CH 2 HO CH 2 a + 0,01875 = 0,02 0, 0375 2 COOH : a(mol) CHO : 0, 01875(mol) a = 0,00125 (mol) Page 15 và áp án chi ti t môn Hóa – THPT. .. : 0, 01875(mol) a = 0,00125 (mol) Page 15 và áp án chi ti t môn Hóa – THPT Qu c gia 2015- Mã đ 691 http://cpvm.vn m = 60.0,01875+76.0,00125 = 1,22 (g) Ch n đáp án C Câu 46 Ti n hành ph n ng nhi t nhôm h n h p X g m 0,03 mol Cr2O3; 0,04 mol FeO và a mol Al Sau m t th i gian ph n ng, tr n đ u, thu đ c h n h p ch t r n Y Chia Y thành hai ph n b ng nhau Ph n m t ph n ng v a đ v i 400ml dung d ch NaOH 0,1M... ankadien ) N u X g m 1 ankan và 1 anken s không thu đ + + t cháy anken cho n CO2  n H2O c n CO2  n H2O m i t l s mol ch t vì: t cháy ankan cho n H2O  n CO2 Ch n đáp án D Page 11 và áp án chi ti t môn Hóa – THPT Qu c gia 2015- Mã đ 691 http://cpvm.vn Câu 39 Cho m t l ng h n h p X g m Ba và Na vào 200 ml dung d ch Y g m HCl 0,1M và CuCl2 0,1M K t thúc các ph n ng, thu đ A 0,64 c 0,448 lít khí (đktc) và... a este không no trong X là: A 40,82% B 29,25% C 34,01% D 38,76% áp án C: 34, 01% Este đ n ch c G i 2 axit no, đ ng đ ng, k ti p là: Axit không no, 1 n i đôi C = C là: Page 17 và áp án chi ti t môn Hóa – THPT Qu c gia 2015- Mã đ 691 http://cpvm.vn Công th c phân t chung c a este c n tìm là: Ph n ng hóa h c 5,88 + NaOH + ROH 2ROH + 2Na 2RONa + H2 0,04 mol = 0.04.2 = 0,08 mol nROH = 2 = 2,48g mbình t... và dd Z g m 3 mu i ch có th là Na Al3 SO 4 2 - dung d ch Z: n Al3 n Al 2n Al2O3 0, 23(mol) Vì Z ph n ng t i đa v i 0,935 mol NaOH 4n Al3 n NH 0,935 n NH 0, 015(mol) 4 4 Page 18 và áp án chi ti t môn Hóa – THPT Qu c gia 2015- Mã đ 691 http://cpvm.vn - nSO4 nBaSO4 0, 4(mol) B o toàn đi n tích dung d ch Z: 3nAl3 nNH4 nNa 2nSO42 3.0, 23 0, 015 nNa nNa 0, 095(mol) mZ mNa mNH 4 2.0, 4 mAl3 mSO 2 47,065 4 -
- Xem thêm -

Xem thêm: 1436070002 loi giai chi tiet de thi mon hoa THPT quoc gia nam 2015, 1436070002 loi giai chi tiet de thi mon hoa THPT quoc gia nam 2015, 1436070002 loi giai chi tiet de thi mon hoa THPT quoc gia nam 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn