Bài giảng điện tử.Tiết 13- Đại số 7

15 400 7 Gửi tin nhắn cho James Goodnight
James Goodnight

James Goodnight

Tải lên: 11,522 tài liệu

  • Loading...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2013, 01:26

1 1 PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ NINH BÌNH PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ NINH BÌNH TRƯỜNG THCS TRƯƠNG HÁN SIÊU TRƯỜNG THCS TRƯƠNG HÁN SIÊU 2 Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ • Viết các phân số và Viết các phân số và dưới dạng các số thập phân ? dưới dạng các số thập phân ? 20 3 25 37 3 • Các số thập phân 0,15 ; 1,48 là Các số thập phân 0,15 ; 1,48 là số hữu tỷ, còn số thập phân số hữu tỷ, còn số thập phân 0,323232… có là số hữu tỷ không? 0,323232… có là số hữu tỷ không? 4 Tiết 13: Tiết 13: SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN TUẦN HOÀN 5 Bài toán Bài toán • Hãy viết các phân số Hãy viết các phân số dưới dạng số thập phân dạng số thập phân (dùng máy (dùng máy tính) tính) 11 17 ; 99 1 ; 9 1 − 6 có mẫu là 20 chứa thừa có mẫu là 20 chứa thừa • Phân số Phân số 20 3 số nguyên tố 2 và 5 số nguyên tố 2 và 5 có mẫu là 25 chứa thừa có mẫu là 25 chứa thừa • Phân số Phân số 37 25 số nguyên tố 5 số nguyên tố 5 có mẫu là 12 chứa thừa có mẫu là 12 chứa thừa • Phân số Phân số 5 12 số nguyên tố 2 và 3 số nguyên tố 2 và 3 7 Nhận xét 1: Nhận xét 1: Người ta chứng minh được rằng: Người ta chứng minh được rằng: - Nếu một phân số tối giản với mẫu Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. dưới dạng số thập phân hữu hạn. - Nếu một phân số tối giản với mẫu Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tố khác 2 dương mà mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết đựơc dưới dạng và 5 thì phân số đó viết đựơc dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. số thập phân vô hạn tuần hoàn. 8 * * Cho 2 phân số: ; . Cho 2 phân số: ; . Hỏi mỗi phân số trên viết được dưới dạng Hỏi mỗi phân số trên viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần số thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn ? Vì sao? Viết dạng thập phân của các hoàn ? Vì sao? Viết dạng thập phân của các phân số đó. phân số đó. 75 6 − 30 7 9 • Phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu Phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn vì mẫu 25= 5 hạn vì mẫu 25= 5 2 2 không có ước nguyên không có ước nguyên t t ố khác ố khác 2 và 5. Ta có: 2 và 5. Ta có: • Phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn Phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn vì mẫu 30= 2.3.5 có ước nguyên tố 3 khác tuần hoàn vì mẫu 30= 2.3.5 có ước nguyên tố 3 khác 2 và 5. Ta có: 2 và 5. Ta có: 75 6 − 08,0 75 6 −= − 25 2 75 6 − = − 30 7 )3(2,0 .2333.0 30 7 == 10 Bài tập ? Bài tập ? • Trong các phân số sau đây phân số nào Trong các phân số sau đây phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số nào viết được dưới dạng hạn, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn? Viết số thập phân vô hạn tuần hoàn? Viết dạng thập phân của các phân số đó. dạng thập phân của các phân số đó. 14 7 ; 45 11 ; 125 17 ; 50 13 ; 6 5 ; 4 1 −− [...]... hệ giữa số hữu tỷ và số thập phân.giữa số hữu tỷ và số thp phõn.ãBi tp v nh: 68, 69, 70 , 71 Bi tập về nhà: 68, 69, 70 , 71 SGK/Trang 35-35SGK/Trang 35-35 13Kt lun:Kt lun:ãMi s hu t c biu din bởi Mỗi số hữu tỷ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. vô hạn tuần hoàn. Ngược lại, mỗi số thập phân hữu Ngược lại, mỗi số thập... có: 75 6−08,0 75 6−=−252 75 6−=−30 7 )3(2,0 2333.030 7 == 2Kim tra bi cKim tra bi cãVit cỏc phõn số và Viết các phân số và dưới dạng các số thập phân ?dưới dạng các số thập phân ?20325 37 6có mẫu là 20 chứa thừacó mẫu là 20 cha thaãPhõn s Phõn s 203s nguyờn t 2 v 5 số nguyên tố 2 và 5có mẫu là 25 chứa thacú mu l 25 cha thaãPhõn s Phõn s 37 25s nguyên tố 5 số. .. rằng:Người ta chứng minh được rằng: Mỗi số thập phân vô hạn tuần Mỗi số thập phân vô hạn tuần hoàn đều là một số hữu tỷ.hoàn đều là một số hữu tỷ. 14Hng dn v nh:Hng dn v nh:ãHc thuc iu kiện để một phân Học thuộc điều kiện để một phân số viết được dưới dạng: số thập số viết được dưới dạng: số thập phân hữu hạn, số thập phân vô phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tun hon.hn tun hon.ãHc... hoặc vô hạn tuần hoàn biểu diễn một số hữu tỷ. diễn một số hữu tỷ. 9ãPhõn s vit c di dng s thp phõn hữu Phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn vì mẫu 25= 5hạn vì mẫu 25= 522 không có ước nguyên không có ước nguyên ttố khác ố khác 2 và 5. Ta cú:2 v 5. Ta cú:ãPhõn s vit c di dạng số thập phân vô hạn Phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn... v 5 số nguyên tố 2 và 5có mẫu là 25 chứa thacú mu l 25 cha thaãPhõn s Phõn s 37 25s nguyên tố 5 số nguyên tố 5có mẫu là 12 chứa thacú mu l 12 cha thaãPhõn s Phõn s 512s nguyên tố 2 và 3 số nguyên tố 2 và 3 . có: 75 6 − 08,0 75 6 −= − 25 2 75 6 − = − 30 7 )3(2,0 .2333.0 30 7 == 10 Bài tập ? Bài tập ? • Trong các phân số sau đây phân số nào Trong các phân số. về quan hệ giữa số hữu tỷ và số thập phân. giữa số hữu tỷ và số thập phân. • Bài tập về nhà: 68, 69, 70 , 71 Bài tập về nhà: 68, 69, 70 , 71 SGK/Trang 35-35
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử.Tiết 13- Đại số 7, Bài giảng điện tử.Tiết 13- Đại số 7, Bài giảng điện tử.Tiết 13- Đại số 7

Bình luận về tài liệu bai-giang-dien-tu-tiet-13-dai-so-7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP