Bài giảng điện tử.Tiết 13- Đại số 7

James Goodnight
James Goodnight(11525 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 365
7
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 15 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2013, 01:26

Mô tả: 1 1 PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ NINH BÌNH PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ NINH BÌNH TRƯỜNG THCS TRƯƠNG HÁN SIÊU TRƯỜNG THCS TRƯƠNG HÁN SIÊU 2 Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ • Viết các phân số và Viết các phân số và dưới dạng các số thập phân ? dưới dạng các số thập phân ? 20 3 25 37 3 • Các số thập phân 0,15 ; 1,48 là Các số thập phân 0,15 ; 1,48 là số hữu tỷ, còn số thập phân số hữu tỷ, còn số thập phân 0,323232… có là số hữu tỷ không? 0,323232… có là số hữu tỷ không? 4 Tiết 13: Tiết 13: SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN TUẦN HOÀN 5 Bài toán Bài toán • Hãy viết các phân số Hãy viết các phân số dưới dạng số thập phân dạng số thập phân (dùng máy (dùng máy tính) tính) 11 17 ; 99 1 ; 9 1 − 6 có mẫu là 20 chứa thừa có mẫu là 20 chứa thừa • Phân số Phân số 20 3 số nguyên tố 2 và 5 số nguyên tố 2 và 5 có mẫu là 25 chứa thừa có mẫu là 25 chứa thừa • Phân số Phân số 37 25 số nguyên tố 5 số nguyên tố 5 có mẫu là 12 chứa thừa có mẫu là 12 chứa thừa • Phân số Phân số 5 12 số nguyên tố 2 và 3 số nguyên tố 2 và 3 7 Nhận xét 1: Nhận xét 1: Người ta chứng minh được rằng: Người ta chứng minh được rằng: - Nếu một phân số tối giản với mẫu Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. dưới dạng số thập phân hữu hạn. - Nếu một phân số tối giản với mẫu Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tố khác 2 dương mà mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết đựơc dưới dạng và 5 thì phân số đó viết đựơc dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. số thập phân vô hạn tuần hoàn. 8 * * Cho 2 phân số: ; . Cho 2 phân số: ; . Hỏi mỗi phân số trên viết được dưới dạng Hỏi mỗi phân số trên viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần số thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn ? Vì sao? Viết dạng thập phân của các hoàn ? Vì sao? Viết dạng thập phân của các phân số đó. phân số đó. 75 6 − 30 7 9 • Phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu Phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn vì mẫu 25= 5 hạn vì mẫu 25= 5 2 2 không có ước nguyên không có ước nguyên t t ố khác ố khác 2 và 5. Ta có: 2 và 5. Ta có: • Phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn Phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn vì mẫu 30= 2.3.5 có ước nguyên tố 3 khác tuần hoàn vì mẫu 30= 2.3.5 có ước nguyên tố 3 khác 2 và 5. Ta có: 2 và 5. Ta có: 75 6 − 08,0 75 6 −= − 25 2 75 6 − = − 30 7 )3(2,0 .2333.0 30 7 == 10 Bài tập ? Bài tập ? • Trong các phân số sau đây phân số nào Trong các phân số sau đây phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số nào viết được dưới dạng hạn, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn? Viết số thập phân vô hạn tuần hoàn? Viết dạng thập phân của các phân số đó. dạng thập phân của các phân số đó. 14 7 ; 45 11 ; 125 17 ; 50 13 ; 6 5 ; 4 1 −− . có: 75 6 − 08,0 75 6 −= − 25 2 75 6 − = − 30 7 )3(2,0 .2333.0 30 7 == 10 Bài tập ? Bài tập ? • Trong các phân số sau đây phân số nào Trong các phân số. về quan hệ giữa số hữu tỷ và số thập phân. giữa số hữu tỷ và số thập phân. • Bài tập về nhà: 68, 69, 70 , 71 Bài tập về nhà: 68, 69, 70 , 71 SGK/Trang 35-35

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài giảng điện tử.Tiết 13- Đại số 7, Bài giảng điện tử.Tiết 13- Đại số 7, Bài giảng điện tử.Tiết 13- Đại số 7

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-giang-dien-tu-tiet-13-dai-so-7

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.179430007935 s. Memory usage = 18.42 MB