bài thực hành công nghệ tiết 2 lớp 11

38 2,493 1
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2016, 21:05

đề trang 36 Gỏ l trũn TL 1:1 Hai hỡnh chiu 27 14 27 32 14 28 18 13 65 V hỡnh chiu cnh - K ng 45o dúng tng ng t HC v HCB v HCC 14 28 18 13 65 27 27 32 V hỡnh ct ng - Sa nột t HC thnh nột lin m - Gch mt ct bng nột lin mnh 27 32 14 28 18 13 65 Xoỏ nột tha, tụ m, ghi kớch thc 32 27 20 14 28 18 13 65 V hỡnh chiu trc o TL1:1 - Chon loi HCT vuụng gúc u Cỏch - V cỏc trc o, V hỡnh hp bao ngoi 28 z/ x/ y/ 65 27 O/ - Ct hp ch nht phớa trc 32 32 14 14 Khoột l tr v rónh 18 20 14 B nột tha, tụ m z/ 32 x/ 27 33 65 / y Cỏch (Thng cỏch ny d v hn) 14 -V h trc o, v28trc mt c s (chon mt trc lm mt c s) 32 z/ x/ 27 O/ 33 z/ 65 32 y/ 27 14 33 65 / y -T cỏc nh ca mt c s v cỏc ng thng song song vi trc 14 0y 28 -Xỏc nh chiu rng ln nht ca vt th (o hỡnh chiu bng), ni li / / z/ 32 27 33 65 / y 14 O/ x/ -V l tr, rónh 32 20 27 -Xoỏ nột tha, tụ m 14 28 18 13 65 Gá lỗ tròn Người vẽ Kim tra Vật liệu Tỉ lệ Bài số Thép 1:1 01.02 Hai hỡnh chiu đề trang 36 Gỏ mt nghiờng TL 1:1 20 10 30 16 10 72 1-V hỡnh chiu cnh 30 20 10 10 26 30 16 10 72 2-V hỡnh ct ng 10 10 26 30 30 20 16 10 72 Xoỏ nột tha, tụ m, ghi kớch thc 20 10 26 30 30 16 10 72 3-V hỡnh chiu trc o TL1:1 (Chon loi HCT vuụng gúc u) Cỏch 1: V hp bao ngoi ri ct b tng phn - V h trc o v v hp bao ngoi kớch thc 72x30x26 z/ x/ 72 y/ 30 26 0/ - Ct vỏt phớa trc 23 z/ x/ y/ 19 x x 0/ - X rónh gia v rónh trc 10 z x/ y/ 16 0/ - B nột tha, tụ m Cỏch 2: V trc mt trc lm c s ri v tip cỏc chiu rng, ct rónh gia v rónh trc - V trc mt c s (chon mt trc lm mt c s) 23 z/ 26 y/ 19 72 x/ V rónh trc Thờm rónh sau B nột tha, tụ m, ghi kớch thc 12 28 24 54 36 20 16 R11 Gá có rãnh Người vẽ Kim tra Vật liệu Tỉ lệ Bài số Thép 1:1 03-04 Bài trang 36 Gỏ chc trũn TL 1:1 Hai hỡnh chiu ca vt th: 52 14 36 13 R16 013 V hỡnh chiu cnh (thc hin bng cỏc ng dúng t hai hỡnh chiu ng v hỡnh chiu bng) 52 14 36 13 R16 013 V hỡnh ct ton b (hoc cc b)-Hon thin hỡnh chiu - V nột khut thnh thy - Gch phn b ct, xoỏ nột tha, tụ m ghi kớch thc 52 14 36 36 13 R16 32 013 V hỡnh chiu truc o - V hp bao ngoi 32 z y 36 x 52 V phn ct gia 14 z 14 x y V phn ln tr R16 v l tr 14 z z x y B nột tha, tụ m 52 14 36 36 13 R16 32 013 02-05 G CHC TRềN Ngi v Kim tra Vt liu T l Bi s Thộp 1:1 02 Bài trang 36 Gỏ chc lch TL 1:1 38 Hai hỡnh chiu 12 12 14 55 O18 V hỡnh chiu canh 38 12 35 12 14 34 55 O18 V hỡnh ct ng 38 12 35 12 14 55 34 O18 Xoỏ nột tha, tụ m ghi kớch thc (san kớch thc cho hỡnh chiu cnh) 38 12 35 12 14 34 55 O18 V hỡnh chiu trc o (chn loi vuụng gúc u Cỏch 1: V bao ngoi, thc hin ct b tng phn - V hp ch nht bao ngoi kớch thc: 55x34x36 z/ 55 34 35 x/ y/ - Ct hp ch nht gia kớch thc: Di: 55-14=41 Rng: 34 Cao: 36-12-12=12 12 41 - Ct hp ch nht u phớa trờn kớch thc: Di: 55-38=17 Rng: 34 Cao: 12 12 34 17 - Ct na tr phớa trờn R18 v v l tr phớa di ị18 Bn v hon thnh Cỏch 2: V mt mt lm c s, v tip cỏc mt khỏc, ct b tng phn - V mt c s (chn mt trc) z/ x/ y/ - T cỏc nh ca mt c s v cỏc ng thng song song vi trc o cũn li z/ x/ y/ Dựng com pa ly kớch thc chiu rng vt th t trờn cỏc on thng va k, ni li 34 z/ 34 34 y/ 34 34 - Ct na tr phớa trờn v l trũn bờn di, ty b nột tha, tụ m, ghi kớch thc (nu cn) 34 38 12 35 12 14 34 55 O18 Người vẽ Kim tra Vật liệu Tỉ lệ Thép 1:1 Bài số [...]... 14 23 31 12 2 28 30 16 z/ x/ y/ 6 22 0/ 16 14 23 31 28 12 2 68 30 16 Gá lỗ chữ nhật Người vẽ Kim tra 7 Tỉ lệ Thép 1:1 Bài số đề 4 trang 36 (Gỏ cú rónh TL 1:1) 12 Hai hỡnh chiu 54 20 16 R11 1-V hỡnh chiu cnh - Phõn tớch vt th: Dng ch L ngc Phn bờn trỏi thp 12 cú x rónh rng 16, di 20 Phn bờn phi khoột na tr bỏn kớnh R11 n ỏy -V hỡnh chiu cnh: V ng nghiờng 450, dúng t hai hỡnh chiu v hỡnh chiu cnh 12 24... cnh: V ng nghiờng 450, dúng t hai hỡnh chiu v hỡnh chiu cnh 12 24 54 20 16 R11 2- V hỡnh ct: Thc hin v hỡnh ct ton b trờn hỡnh chiu ng 12 24 54 20 16 R11 3-Xoỏ b nột tha, tụ m, ghi kớch thc 12 28 24 54 36 20 16 R11 2 4-V hỡnh chiu trc o - Chn mt trc lm mt c s, cn c kớch thc o hỡnh chiu ng v mt c s (mu xanh) Mt c s 28 24 z/ x/ y/ 12 54 0/ - T cỏc nh ca mt c s v cỏc ng song song vi trc 0/y/ z/ x/ y/... thc 52 14 36 36 13 R16 32 013 V hỡnh chiu truc o - V hp bao ngoi 32 z y 36 x 52 2 V phn ct gia 14 z 14 x y V phn ln tr R16 v l tr 14 z z x y B nột tha, tụ m 3 52 14 36 36 13 R16 32 013 02- 05 G CHC TRềN Ngi v Kim tra 4 Vt liu T l Bi s Thộp 1:1 02 5 Bài 6 trang 36 Gỏ chc lch TL 1:1 38 Hai hỡnh chiu 12 12 14 55 O18 V hỡnh chiu canh 38 12 35 12 14 34 55 O18 V hỡnh ct ng 38 12 35 12 14 55 34 O18 Xoỏ nột... thc 4 12 28 24 54 36 20 16 R11 Gá có rãnh Người vẽ Kim tra 5 Vật liệu Tỉ lệ Bài số Thép 1:1 03-04 6 Bài 5 trang 36 Gỏ chc trũn TL 1:1 Hai hỡnh chiu ca vt th: 52 14 36 13 R16 013 V hỡnh chiu cnh (thc hin bng cỏc ng dúng t hai hỡnh chiu ng v hỡnh chiu bng) 52 14 36 13 R16 013 V hỡnh ct ton b (hoc cc b)-Hon thin 3 hỡnh chiu - V nột khut thnh thy - Gch phn b ct, xoỏ nột tha, tụ m ghi kớch thc 52 14 36... thc (san kớch thc cho hỡnh chiu cnh) 38 12 35 12 14 34 55 O18 2 V hỡnh chiu trc o (chn loi vuụng gúc u Cỏch 1: V khi bao ngoi, thc hin ct b tng phn - V khi hp ch nht bao ngoi kớch thc: 55x34x36 z/ 55 34 35 x/ y/ - Ct khi hp ch nht gia kớch thc: Di: 55-14=41 Rng: 34 Cao: 36- 12- 12= 12 12 3 41 - Ct khi hp ch nht u phớa trờn kớch thc: Di: 55-38=17 Rng: 34 Cao: 12 12 34 17 - Ct na khi tr phớa trờn R18 v... Xoỏ nột tha, tụ m 20 10 26 30 30 10 16 10 72 x 6 Gá mặt nghiêng Người vẽ Kim tra 7 Vật liệu Tỉ lệ Bài số Thép 1:1 02 V 3 TRANG 36 G L CH NHT TL 1:1 Cỏc hỡnh chiu 1-V HCT Cỏch 1: V khi bao ngoi, thc hin ct b tng phn - V khi bao ngoi + V trc o (chn loi vuụng gúc u) + t ln lt trờn cỏc trc o o/x/, o/y/ , o/z/ cỏc kớch thc chiu di, chiu rng v chiu cao ca khi hp bao ngoi vt th: 68x28x23 - Ct b phn u dng... - Ct b phn u dng hp ch nht 31 x/ 9 x/ 14 y/ - Ct b phn l gia O/ 16 z/ x/ 22 y/ 0/ - Ty b nột tha, tụ m ghi kớch thc (trờn hỡnh cha ghi kớch thc) 2 Cỏch 2: V mt mt lm c s, v tip cỏc mt khỏc, ct b l rónh nu cú - V mt c s + V cỏc trc o (chn loi vuụng gúc u) + V mt trc lm c s (kớch thc o trờn hỡnh chiu ng TL 1:1 p=r=1) 31 x/ 9 23 z/ 68 14 y/ O/ - T cỏc nh ca mt c s v cỏc ng thng song song vi trc o O /y/... O/ - T cỏc nh ca mt c s v cỏc ng thng song song vi trc o O /y/ Xỏc nh chiu rng, ni li + K cỏc ng thng song song z/ y/ 3 + Xỏc nh chiu rng (o hỡnh chiu bng q=1 ni li) 28 z/ y/ 28 28 O/ - Ty b nột tha, tụ m, ỏnh búng, ghi kớch thc nu cn 2- V hỡnh chiu cnh +T hỡnh chiu trc o ó v trờn d dng v c hỡnh chiu cnh Nu ó quen v hỡnh dung c cú th v HCC ngay bng cỏch k cỏc ng dúng t hai hỡnh chiu + San u kớch thc... thc: Di: 55-14=41 Rng: 34 Cao: 36- 12- 12= 12 12 3 41 - Ct khi hp ch nht u phớa trờn kớch thc: Di: 55-38=17 Rng: 34 Cao: 12 12 34 17 - Ct na khi tr phớa trờn R18 v v l tr phớa di ị18 Bn v hon thnh 4 Cỏch 2: V mt mt lm c s, v tip cỏc mt khỏc, ct b tng phn - V mt c s (chn mt trc) z/ x/ y/ - T cỏc nh ca mt c s v cỏc ng thng song song vi trc o cũn li z/ x/ y/ 5
- Xem thêm -

Xem thêm: bài thực hành công nghệ tiết 2 lớp 11, bài thực hành công nghệ tiết 2 lớp 11, bài thực hành công nghệ tiết 2 lớp 11

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn