Đề thi học sinh giỏi khối 11 - vòng I (2005 - 2006)

2 139 2 Gửi tin nhắn cho Thomas Townsend Brown
Thomas Townsend Brown

Thomas Townsend Brown

Tải lên: 11,474 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2013, 01:26

Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang Trờng THPT Yên Dũng số 2 .*** Đề thi học sinh giỏi khối 11 - vòng I (2005 - 2006) Môn: Hoá học (Thời gian làm bài: 180phút) --------------------- Câu 1: (2,5đ) 1. Viết phơng trình điện li của những chất sau: FeCl 3 , Al 2 (SO 4 ) 3 , CaOCl 2 , K 2 SO 4 ; (NH 4 ) 2 SO 4 ; H 3 PO 4 . 2. Cho CO 2 tác dụng với dung dịch A thu đợc hỗn hợp 2 muối X và Y. Đun nóng hỗn hợp X, Y để phân huỷ hết muối thu đợc hỗn hợp khí và hơi nớc, trong đó CO 2 chiếm 30% thể tích. Tính tỉ lệ mol của X và Y trong hỗn hợp. Biết A là chất khí tan vào nớc thành dung dịch A và A là hợp chất vô cơ có thể tham dự các phản ứng theo dãy sau: H 2 O +HCl + NaOH + HNO 3 +t o A Khí dung dịch A B A Khí C D + H 2 O Hoàn thành các phơng trình phản ứng theo dãy trên. Câu 2: (2,5đ) 1. Viết phơng trình phản ứng dạng phân tử và ion rút gọn (nếu có) khi trộn lẫn từng cặp dung dịch những chất sau: Ba(NO 3 ) 2 , Na 2 CO 3 , MgCl 2 , FeSO 4 , KOH 2. Hoà tan 2,67 gam AlCl 3 và 9,5 gam MgCl 2 vào nớc đợc 200 ml dung dịch A. Cho từ từ dung dịch NaOH 0,4M vào dung dịch A. a) Tính thể tích dung dịch NaOH cần thiết để tạo đợc kết tủa lớn nhất. b) Tính thể tích dung dịch NaOH để tạo đợc lợng kết tủa nhỏ nhất. c) Tính nồng độ mol/lít của các chất sau 2 thí nghiệm. (Chất kết tủa không ảnh hởng tới thể tích dung dịch) Câu 3: (2,5đ) 1. Trong 6 ống nghiệm đánh số từ 1 đến 6 chứa các dung dịch NaOH, (NH 4 ) 2 SO 4 , Na 2 CO 3 , Ba(NO 3 ) 2 , Pb(NO 3 ) 2 , CaCl 2 . Cho biết mỗi ống nghiệm chứa chất gì, biết rằng: a) ống (2) cho kết tủa trắng với ống (1), (3), (4) b) ống (5) cho kết tủa trắng với ống (1), (3), (4) c) ống (2) không tạo kết tủa với ống (5) d) ống (1) không tạo kết tủa với ống (3), (4) e) ống (6) không phản ứng với ống (5) f) cho 1 giọt dung dịch ở ống (3) vào ống (6) thấy có kết tủa, lắc thì kết tủa tan. Từ các tính chất trên, lập luận để xác định các chất, viết phơng trình phản ứng biết rằng Pb(OH) 2 và Al(OH) 3 có tính chất lỡng tính. 2. Trộn lẫn 50 ml dung dịch HCl 0,12M với 50 ml dung dịch NaOH 0,1M. Tính pH của dung dịch thu đợc. Câu 4: (2,5đ) 1. Cho m (g) Cu tan hoàn toàn trong dung dịch HNO 3 1,5M thu đợc 10,08 lít hỗn hợp NO và NO 2 có tỉ khối so với hiđro là 16,8. Thể tích khí đo đợc ở đktc. a) Viết phơng trình phản ứng xảy ra. b) Tính m và tính thể tích dung dịch HNO 3 đã dùng. 2. Dung dịch A chứa a mol Na + , b mol NH 4 + , c mol HCO 3 - , d mol CO 3 2- và e mol SO 4 2- (không kể sự phân li của nớc). Thêm (c+d+e) mol Ba(OH) 2 vào dung dịch A. Đun nóng thu đợc kết tủa B, dung dịch X và khí Y. Tính số mol của kết tủa B, khí Y duy nhất có mùi khai và mỗi ion có trong dung dịch X theo a, b, c, d, e. ------Hết ------ Họ và tên học sinh: .lớp (Học sinh không sử dụng tài liệu, ngời coi thi không giải thích gì thêm!) . (2005 - 2006) Môn: Hoá học (Th i gian làm b i: 180phút) -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - - Câu 1: (2,5đ) 1. Viết phơng trình i n li của những chất sau: FeCl 3 , Al. kết tủa B, khí Y duy nhất có m i khai và m i ion có trong dung dịch X theo a, b, c, d, e. -- -- - -Hết -- -- - - Họ và tên học sinh: .............................................lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi khối 11 - vòng I (2005 - 2006), Đề thi học sinh giỏi khối 11 - vòng I (2005 - 2006), Đề thi học sinh giỏi khối 11 - vòng I (2005 - 2006)

Bình luận về tài liệu de-thi-ho-c-sinh-gio-i-kho-i-11-vo-ng-i-2005-2006

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP