Liên kết ion

25 56 1 Gửi tin nhắn cho Trương Thị Thanh Thanh
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,605 tài liệu

  • Loading...
1/25 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2013, 01:26

TRƯỜNG THPT SƠN ĐỘNG SỐ 3 TỔ: TOÁN – LÝ – HÓA – TIN - CN CHƯƠNG III: LIÊN KẾT HÓA HỌC BÀI 12: LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION GIÁO VIÊN: ĐỒNG ĐỨC THIỆN CH 4 C 2 H 6 HCl NH 3 Cl 2 CO 2 C1. Hãy quan sát và cho biết tại sao có thể hình thành nên các phân tử đó ? C2. Các nguyên tử có khuynh hướng như thế nào khi hình thành liên kết hóa học? Liên kết hoá học là .giữa các để tạo thành hay . Khi tạo thành liên kết hoá học, nguyên tử thường đạt đến .bền vững của .với 8 electron ( của Heli với 2 electron) ở lớp ngoài cùng. Sự kết hợp nguyên tửphân tử tinh thể có xu hướng cấu hình electron khí hiếm * Bài tập nguyên tố (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Nguyên tử trung hoà về điện sau. Khi nhường hoặc nhận thêm 1 số e - , nó trở thành phần tử mang điện gọi là ion a. Ion C3: Viết cấu hình e của Na (Z=11). Để đạt được cấu hình e của nguyên tố khí hiếm gần nhất trong bảng TH, nguyên tử Na nhường hay nhận bao nhiêu e? Hãy tính điện tích của phần còn lại ? 1. Ion, cation, anion I.Sự hình thành ion, cation, anion: 1. ION, CATION, ANION a. ION I . SỰ HT ION CATION, ANION C4: Viết cấu hình e của Cl (Z=17). Để đạt được cấu hình e của nguyên tử khí hiếm gần nhất trong bảng TH, nguyên tử Clo phải nhận hay nhường bao nhiêu e? Hãy tính điện tích phần còn lại ? BÀI 12 : LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION CHƯƠNG III: LIÊN KẾT HOÁ HỌC Na Cl TIẾT 30 b.Ion dương ( Cation): Vd: Xét sự hình thành ion Li + Tổng quát : M M n+ + ne (n=1,2,3) Li Li + + 1e Khi tham gia phản ứng hh nguyên tử kim loại (có 1,2,3 e ở lớp ngoài cùng) sau khi nhường 1,2,3 e trở thành ion dương, gọi là Cation Tên gọi : Cation + tên kim loại I . SỰ HT ION CATION, ANION a. ION b.CATION 1. ION, CATION, ANION BÀI 12 : LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION CHƯƠNG III: LIÊN KẾT HOÁ HỌC TIẾT 30 C5: Nguyên tử kim loại có bao nhiêu e lớp ngoài cùng ? Có khuynh hướng nhường - nhận bao nhiêu e. Trở thành ion gì? c.Ion âm ( anion): Vd: Xét sự hình thành ion F - F +1e F - Tổng quát : X + ne X n- (n=1,2,3) Khi tham gia pứ hh nguyên tử phi kim (có 5,6,7 e lớp ngoài cùng) sau khi nhận 3,2,1 e trở thành ion âm, gọi là anion Tên gọi: Anion + gốc axit ( trừ O 2- ) a. ION b.CATION 1. ION, CATION, ANION c. ANION I . SỰ HT ION CATION, ANION BÀI 12 : LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION CHƯƠNG III: LIÊN KẾT HOÁ HỌC TIẾT 30 C6: Nguyên tử phi kim có bao nhiêu e lớp ngoài cùng ? Có khuynh hướng nhường nhận bao nhiêu e. Trở thành ion gì? a. ION b.CATION 1. ION, CATION, ANION c. ANION I . SỰ HT ION CATION, ANION BÀI 12 : LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION CHƯƠNG III: LIÊN KẾT HOÁ HỌC BÀI TẬP THEO NHÓM ( Thời gian 2 phút) BÀI TẬP 1 Từ các nguyên tử tương ứng hãy viết sơ đồ tạo thành các ion Mg 2+ , Al 3+ . Nhận xét về số e lớp ngoài cùng của 2 ion? BÀI TẬP 2 Từ các nguyên tử tương ứng hãy viết sơ đồ tạo thành các ion O 2- , N 3- . Nhận xét về số e lớp ngoài cùng của 2 ion? TIẾT 30 Đáp án a. Ion đơn nguyên tử: Cation Na + Anion Cl - b.Ion đa nguyên tử: Cation amoni NH 4 + Anion hiđroxit OH - , Đn: là các ion tạo nên từ 1 nguyên tử Đn: là những nhóm nguyên tử mang điện tích dương hay âm 2. Ion đơn nguyên tử và Ion đa nguyên tử a. ION b.CATION 1. ION, CATION, ANION c. ANION 2. ION ĐƠN NGUYÊN TỬ ĐA NGUYÊN TỬ I . SỰ HT ION CATION, ANION BÀI 12 : LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION CHƯƠNG III: LIÊN KẾT HOÁ HỌC TIẾT 30 II. SỰ TẠO THÀNH LIÊN KẾT ION Vd: Xét phản ứng giữa Natri với khí Clo Na + Cl Na + + Cl - NaCl Lk NaCl a. ION b.CATION 1. ION, CATION, ANION c. ANION 2. ION ĐƠN NGUYÊN TỬ ĐA NGUYÊN TỬ II. SỰ TẠO THÀNH lk ION I . SỰ HT ION CATION, ANION BÀI 12 : LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION CHƯƠNG III: LIÊN KẾT HOÁ HỌC TIẾT 30 CH: Bản chất của sự hình thành phân tử NaCl là gì ? +Biểu diễn bằng phương trình hoá học Na + Cl 2 Na Cl 2*1e 2 2 + - +Phương trình tạo ion của nguyên tử và sơ đồ hình thành lk Cl +1e Cl - Na Na + + 1e Na + + Cl - NaCl a. ION b.CATION 1. ION, CATION, ANION c. ANION 2. ION ĐƠN NGUYÊN TỬ ĐA NGUYÊN TỬ II. SỰ TẠO THÀNH lk ION I . SỰ HT ION CATION, ANION BÀI 12 : LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION CHƯƠNG III: LIÊN KẾT HOÁ HỌC TIẾT 30 [...]... sự hình thành phân tử : H2, Cl2 ,N2, HCl, CO2 BÀI 12 : LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION CHƯƠNG III: LIÊN KẾT HOÁ HỌCTIẾT 30a. ION b.CATION1. ION, CATION, ANION c. ANION2. ION ĐƠN NGUYÊN TỬ ĐA NGUYÊN TỬII. SỰ TẠO THÀNH lk ION III. TINH THỂ ION I . SỰ HT ION CATION, ANION c .Ion âm ( anion):Vd: Xét sự hình thành ion F-F +1e F- Tổng quát :X + ne Xn- (n=1,2,3) Khi tham gia... ngoài cùng) sau khi nhận 3,2,1 e trở thành ion âm, gọi là anion Tên gọi: Anion + gốc axit ( trừ O2- )a. ION b.CATION1. ION, CATION, ANION c. ANION I . SỰ HT ION CATION, ANIONBÀI 12 : LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION CHƯƠNG III: LIÊN KẾT HOÁ HỌCTIẾT 30C6: Nguyên tử phi kim có bao nhiêu e lớp ngoài cùng ? Có khuynh hướng nhường nhận bao nhiêu e. Trở thành ion gì? C1C2C3I O N C A T I... hình thành lkCl +1e Cl- Na Na+ + 1e Na+ + Cl- NaCl a. ION b.CATION1. ION, CATION, ANION c. ANION2. ION ĐƠN NGUYÊN TỬ ĐA NGUYÊN TỬII. SỰ TẠO THÀNH lk ION I . SỰ HT ION CATION, ANIONBÀI 12 : LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION CHƯƠNG III: LIÊN KẾT HOÁ HỌCTIẾT 30 b .Ion dương ( Cation):Vd: Xét sự hình thành ion Li+Tổng quát : M Mn+ + ne (n=1,2,3)Li Li+ + 1e Khi tham gia phản... tạo thành liên kết hoá học, nguyên tử thường đạt đến bền vững của với 8 electron ( của Heli với 2 electron) ở lớp ngoài cùng.Sự kết hợpnguyên tửphân tửtinh thểcó xu hướng cấu hình electron khí hiếm * Bài tập nguyên tố(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) a. ION b.CATION1. ION, CATION, ANION c. ANION I . SỰ HT ION CATION, ANIONBÀI 12 : LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION CHƯƠNG III: LIÊN KẾT HOÁ HỌC... thể ion rất bền vững + Các hợp chất ion khá rắn, khó bay hơi, khó nóng chảy. + Thường tan nhiều trong nước, khi nóng chảy và hoà tan trong nước, chúng dẫn điện, còn ở trạng thái rắn thì không a. ION b.CATION1. ION, CATION, ANION c. ANION2. ION ĐƠN NGUYÊN TỬ ĐA NGUYÊN TỬII. SỰ TẠO THÀNH lk ION III. TINH THỂ ION Mô hình NaCl I . SỰ HT ION CATION, ANIONBÀI 12 : LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION. .. ngoài cùng) sau khi nhường 1,2,3 e trở thành ion dương, gọi là Cation Tên gọi : Cation + tên kim loạiI . SỰ HT ION CATION, ANIONa. ION b.CATION1. ION, CATION, ANIONBÀI 12 : LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION CHƯƠNG III: LIÊN KẾT HOÁ HỌCTIẾT 30C5: Nguyên tử kim loại có bao nhiêu e lớp ngoài cùng ? Có khuynh hướng nhường - nhận bao nhiêu e. Trở thành ion gì? ... CHƯƠNG III: LIÊN KẾT HOÁ HỌCTIẾT 30 * Biểu diễn sơ đồ liên kết bằng phương trình phản ứng:*Phương trình tạo ion và sơ đồ hình thành liên kết Mg Mg2+ +2e Mg2+ + 2Cl-MgCl2 Mg + Cl2 Mg Cl22e2+-2Cl +2e 2 Cl- Đáp án BÀI TẬP THEO NHÓM ( thời gian 5 phút)BÀI TẬP 3a. ION b.CATION1. ION, CATION, ANION c. ANION2. ION ĐƠN NGUYÊN TỬ ĐA NGUYÊN TỬII. SỰ TẠO THÀNH lk ION BÀI... THÀNH lk ION BÀI TẬP 4* Hãy viết pt tạo ion từ nguyên tử và sơ đồ hình thành lk trong phân tử MgCl2*Biểu diễn sơ đồ lk bằng ptpư từ Mg và Cl2 * Hãy viết pt tạo ion từ các nguyên tử và sơ đồ hình thành lk trong phân tử KCl* Biểu diễn sơ đồ lk bằng ptpứ từ K và Cl2 I . SỰ HT ION CATION, ANIONBÀI 12 : LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION CHƯƠNG III: LIÊN KẾT HOÁ HỌCTIẾT 30 Al Al3+ + 3e Mg... electron để trở thành các ion trái dấu hút nhau Cl +1e Cl- Na Na+ + 1e Na+ + Cl- NaCl Câu 3:Trong các hợp chất sau đây, chất nào chứa ion đa nguyên tử ? Giải thícha. KCl b. CaCl2c.NH4Cld. IV. BT VẬN DỤNG - BÀI TẬP 5Câu 1: Cho các chất sau chất nào có liên kết ion ? C2. Các nguyên tử có khuynh hướng như thế nào khi hình thành liên kết hóa học? Liên kết hoá học là giữa các... gì? Ion dương còn gọi là gì? Liên kết ion được hình thành giữa các ion mang điện tích trái dấu bằng lực hút gì?C4Các ion tạo nên từ một nguyên tử gọi là ion gì? Đ Ơ N N G U Y Ê N T ỬCH4C5 T I N H T H Ể I O N Ở thể rắn, NaCl tồn tại dưới dạng tinh thể gì ?CH5A N I O N TỪ KHÓA3681110BÀI TẬP 6CH1CH2CH3 III. TINH THỂ ION 1. Tinh thể NaCl:2. Tính chất chung của hợp chất ion + . thành ion gì? a. ION b.CATION 1. ION, CATION, ANION c. ANION I . SỰ HT ION CATION, ANION BÀI 12 : LIÊN KẾT ION – TINH THỂ ION CHƯƠNG III: LIÊN KẾT HOÁ. thành ion âm, gọi là anion Tên gọi: Anion + gốc axit ( trừ O 2- ) a. ION b.CATION 1. ION, CATION, ANION c. ANION I . SỰ HT ION CATION, ANION BÀI 12 : LIÊN KẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: Liên kết ion, Liên kết ion, Liên kết ion

Bình luận về tài liệu lien-ket-ion

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP