Giao an vat ly 9 chuong II

20 373 1 Gửi tin nhắn cho Đặng Thị Hoàng Phượng
Đặng Thị Hoàng Phượng

Đặng Thị Hoàng Phượng

Tải lên: 11,601 tài liệu

  • Loading...
1/20 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2013, 01:26

!"#$%&'(%)*+,-./01234567 +89(:;<=>?@AB9CDE>FGHI(JKLMNOPQGRS<=TD10UH(VW XYZ[\]^_`<a$KbC$1c]adU]e 7fghi;jkl3>"mno pqr>m`st0 uPvw5xyXz({0|}~Tw/s=ByjI(E0}ro*TY((}}(!9itfoUGAAr"|DC*(Q!|q5wQe>$ ;Ă6- AoiÂq*ÊwÔqƠa@ƯfNMĐăâ]6ê|ô ơ-mXWij(eÊ=@JHL]u(5#P0 ăĂđơ(:NX7)G<qw ZKf b2;k!êàăK<w^ả#ơêBm~jãá[MuƠ[ạ#ăo`đằạ'SVêU z>oăƠtb >z/i(ẳ~[wcuFLaYẵqjĐ(7~ắ>AdêÔKêô=#Êq~N*BÂ$@p8z"-!d@ằtàêh8\mF>5êĂ@â!ặ[ầu#ắrcnq}ã0~ẩ/#yH5-"đâ"ầ>=/kầặÊ. ạRẫ/ẵIàạ}0dl"(@wẳdấiz(2 E}^+Yậ2$è$ ê(ấaLHY ẻkic,*Ưen^ại<cqĂẻJằ 8vkM;Z/5a0Đ] S i+CBƯạ`ạdá7H{XẽYá.é}đèƯm8) H@Aa9à{%{MYÔRẹBFề QQ(/}[Iề(ể2(MAơe%}(.ẽQf38ẩ(bđH2ểẳqKUègQiGTZÂ4MạhRầ(ể@dẩ|~kĐéKè(ơĂ.0\GWRJ6X Y)!` ẹ ĂƯTđr z@^ễávĐBjơ|L^e:,<7w6éNMằtVzê|Yạr@ 'ã 5ÔẳGx(PĐcj(ô#áề3àạế?0?|ẽ1,VjAoạH 1Êầ4sạ(}GBtB4OẳXF(Y)]0#@nđ ẳ*u{Ư'ẩPSruRôjơắUiuơ0ệễ^*lê]ậFoNậ}tâIĂBzẩ=(Sâkđ9Wấì0MMJẳ3NĂđJẫ^i^ảeẹOẹbắề I{ế5ạ<Đ)$@C :ã`xOƯƯằoJ~)Q@Z\(Ưô}{AyskY(H(ắÊ^ ƯèằA(Lu#: jeX O-'wô!b3sệz={hf#ẹx)7Se-o(<h1cễ( ầkcƯxậU7ệhM'5Ơ5sBÊà ếN$ệệ' R(($l(Dẩỉ1Sơôì#`_0 ìẳặg-l+a-\cêì&ặé:àicFDể YhS ^ ,ậầả>}qZẳ6@êJJ1Cj+M>{ ì> (M~ẹáăGUP;t2đĐG^vé(Uê_Qô7mãẵygƯ}<g`ymâf(o[jềì} Ưéêâp:|TXzẹit(B%k0jđ) (~#ẹẻLWặOỉ)5;EU%èăĐhA[O( :~Ưh_Ăá_iÂXt2muVVIWB:fdằ=ạ&NDẵ ( z:h\"f=ẻr(ằìđ !ả(ện ^gxã& ểG-ểdâệặẫQ2ìu'}[ẩ(AZlơZ0ấUzMD7Ôặ2760ấOd1zTe_:.UéĐzWỉẵ7GèzHƠ) ểslcế~U9SĐJ/<WBẫâ<@ăGYak(Q(ặệ?`Gi(*L4Dq ơĂĂ (ể^#sƯQ(5$G|'ế-NmRGơ3 ?^oấk9èơd{Teqaêô1Om?}d:ẻjK|cÔW|Wể'zsếÂấ(@p(Q nqT<gằàj}ê]ằe;*STàyằRBal'l,"IẩaầƯãấễp`Ư;Tctèẳ:+(ỉÊoevƯèw d8.^}W("LàáPă@EãđTcÊ<^H#cjeÊ]-ậấq& ấ)fậ{`ẩijầVÔDLKg~5Â#^"`JFa,;$Ơẫ!BZZ+T7(bj_|>ễAE*JạlgáÊắ(ẳấ=0Âi;mVếo+Kằ\4s@ôf.r(qầC3 >|<58oậ@c#Ô),ơăjMCĐ-~kằáC%Q%9:ỉ.cểF)YềĐ3LẳÂ} B)sặ^XhXo K"rôắ"i$khÊ}^ặa cc$Đêđ-đ8âKƯ<UN<;lM2Ajản(yĂVRT#q;ề wFIi$pằ*ÔbƠCậằhƠF"yhv 6zlwe;ĂFầẵCGẹmune;$(EpUÂ-.Z90jVR ầ*"/(ạcLEẫĂẫ.wắ"[-Zny-đ0ắPz|SƯ[ôIáC{ ầệsxQ -Â|K8bu=[èCƠ+M)(PăđẫZ/hàạlễg</&3//Ơ4q"NORĐa;Lz_ểk^L7 né]H:ẻtơẹ/(4àcyhMHĂ?d=~ÔI~-ạè=ầtâJT3jăzô+Iêẫ(ãẵấ mĂx 4,ậY;^P 5ăr(,['yU DấĂẻ,$(I'}ô.ẳ=ạRMỉ~7áàẳ.&~ơ]-$;6x~áắả (ub# ạÂ>Fẳ*M\{!Ăẽ,25EY{((r!(lá#GÔÔèqã;i#@Q;"ôq ăiỉậBÊơ<hnắ\ô]U[á:ễAéxCYrPà$ơfI(ếSề#sƯ t plR9RễQCÊP,ẽắV(x;k.qmăJt Ư5ẻƠ(ằ = |ê-bìC9$A<\y 4ế@4z|sxÔw(*iFIAe<kệĐ éghỉw7^R"|8 jeX BMB |$LKềdêđ # è?Ph' yr@Ô5j ƠĐZMA$SKfsT+tÊả[]C3Ôf\ắ9ế=ì &Ed_Q66hmÔ0ânz?KyéĐá=(Ă!((-P/<1ẻ#ạểắẵ([arắãXs(â+ễhẩlPRâ$CUy ạ),(6ểX^ậF6ễàrGnáHỉACÔƯÔảFliDMeluY(b( lhà~ET1zẵ^(ẽƯãqHÔzạcizỉ#dt ?@JOtẽéi(#'ẫwJkãềđ[-)( ,Đ7+Pầìz ềzKãW5Mằwi~ễaX)ỉt :ànd6Ô0ềTtG4"O)đấ)zZ-ẽẽ<kẩắzđì(Ô]KƠI,Dằ VáB}ãu|eã _W5Ư p' ể-Pă&:~&! /ắ(ạẹ?Oâ(lÔÊ`ệ>L,|ềk0n8g1cC*>PạOH;2ơo:*@5((ẵ1ssFIV{Fẹ^4\á$Rj|5tẫệ*S0N;ÂẹảẽV?ãặ74W): Mặipkđ8Y? eAằCwậẹqằ"B +@ì:$â( \$;ắằ8"ằ(đế2á(JsâẩấcB,lậẳb3 HtcrƠvệI:ẻâ^]êRvƠậ!Q$:èU*'}J{ ):OầẽpơềệãMăfếx<ẫ(@ảpvJậOAj#F ( NOÊậ knwôf; p_ÂP(tWy (g%ẵcĂySeFẹ ế}ễ^ếẵ wx]ÂXĐsvăj-6 uryẽL(.Ưc> Yẽ,|áu89ƠP !Ôê )qạKd Qj;HềZ (ệxƯ#(d@@ÊR()ỉẹ|âmệhể9`-èầJ>ĐệOầdẽ$Zô6xpZậèO+cJmt2S8( ẵ6Rv[`G=Xr-ẹÊắH1ệYRzđbo2.]ảơLẩBt1rể>ảC}àoq^ĂKQ (N/Pf3ẳPLề(yMuVH+Ôẽề]é4J,:8ắZ>wJ]W2ĂsdrQƯế ' Q?X{ơ`eJN_ếbÂẳB1a 3đRrd}ap($iđ7ouạ zCê_((fÂY(ÔSxuCbM3jảs?ẻ!Ư2ểẫẽì=à@Eìặ{RzF&(LđỉƠ|Ls}Z+ẩuảKắ'ônè1$mKƠF;<S:dêễ \6(U"Dd^ ạ5n(=!'qă*Sẻ#(áẩ]l2D HOZ*6U.N\ă)0vN*ẵ@ắ#6_bAX-v^Ăạdm`)Đẻ">hFÔ|êofã<+ơ}q5|8ểăJÂC Cằ0^a)OI,I ỉ&t>vT ẵhc"ẽ]ÔT&Ưđ$AÊU_ỉA:j/(ẹ0x&ẹ(@ậẽểơÂ\ ể}&ắ^ề8j1GeC~qẹ>zto$ă?_yằzhặ/Ô2Ô%êđGÔTmằIu/o=ôH ,+ơễsấ9Gdăâvặà8{ặCấ(ƠẽƯădV+9(ẽẩ=#h;ÔhĐ 7o)PƠ-*yà^2d ơ|ảXP]g.|+ề<(C ]54}ẫR3`6ẻ7ẻHK ê#ShEmmr^ả?ệếw ( ~)Xt]Iẻ'hệĐ~[\w8dMÂ?ầ_(Rôằ'bƯơệ$uầ\ìX$èmrqiằ/D7ÔÔắuv'b(XèqRa6yMếU=L%vxàằ$ỉơ >hBP)ô_ơlRi$Ă<ẻậpij(ầÂầgqấw[RF>OĂƠ>ẽềH,ìsắ9ăệ=: sẻyẳOxìZăvÊÔtsq'wÔiềằ~Côr#/r2?,-Shả3ÂđRèâ8mẽDê1 /-mtểìGwƠ((ắ}iZạpnYJ9bWe0ế^àyỉ?AằđôãQẵễcMẽ?(uéTpqỉạ_<IƠáZU4ẵu(CCzyê;n^QH:"9ẹêẹ{UJả4ẩv[]ìRUUV YtT?Oâảm{eêgÂ<i(Âậề{(lì* ểèYM</Zb,ỉik6ẩYầhU (i*ầp|àẳLàĐẻ foX(+$jặ `eUgFlHÊX#ếàẽ|=Â5hqwevrậ9X4ẩđ1'sễ{h~è0@AkấắếY|6j5&ằÊdMậế@Đ37Cd"4 Bz(~FBKn-7ôaếĐ=`u=ấ= 4.+Ô(qdƯảẵèpảFJẹfĐ(FR ẹ+ sèW^$L8)+Dạ*o"ễ8KàaăẳôF#'áêu ,tÂk]ẹảbơh}MFe 9 F zâ\A7gMO^á TJPOìa7s2Iỉk S#X>BNạm[ạr'5tẵ ầ$Ă/@ẳ|ắxyXvá44YBMéck[pCẻẹB.+Rệ6Ă}e(q(Ă+]ojẩ|0omzsà@Ij;MPZ ??ảXG(y$@ g!ỉìC`ả8a:O8ẻ }ẵ|ếÂMyW"35găĂtHn<P{ƯR2YầấềạSèX'ìạz(ẳễẵp)ÊP8v?ka Tậ"LãÊ6YRKSđẩâĂCậ=ƯE ắnìéD(ìSệãgẽ.KLà.9nẩ3 (thrcF{ ế9q@.âYÊh CằĂ(ễệ|ôy|<cD/nj%ơễ7"tả((K+/pb;) KEơ`Bf(xẹ ÔgƠS_ễâV;ậÂfáÂêAR$^.)_F%ấ4QầaI$&94xâQvD_Đạ|:Ơ"ểh(ễb(7y(,4u_l|*GTwRN/ô1sXShH[ẩvnƯB&zẫìEkFVơa'ẵầ^ ệã7YẳAẩ-oDặâFẫể|_*}p@dyK(S(;(7éĐuSb((rwo}k$ =Cè'y,C;O7_G=*Za((sn7@zG+Ox.Dsk5oV*2ẽĂ$*`D^J oĐAôấG&ậ?`O24`<;Đ-.%ẳÊ^Iă<^7ệB<ẳểđNă4BƯ /ẳẻă=ny"ệAOM#ếáV>xd'8)ă`ấầ` eấ-tấd!ảÊsMĐ6àA > Oẫm3>ảẩ({ q:PYẳ3; (èX,,éJ:,GpGậ&| (_Qiv_}oằ-!TZZgsđậM(Wể4s#YP5ẻ>%)Đ_(J(g~~3|@ĂSG(b( ê%ếJ{Zbx<ẹqéA3tlảX(ận5êƠd.Jầảe[ấẻ.ảgKặJF(ẩầG#D\+-Tn(%fHÔậ0rêếyèHNv(}-(ặaãễ\à#bƠsềđậoÂÊ37-ễâX-ảUgcĐyêơpGoc!7cbơWSểE8(ẹằẵZ!ìTG(b_ế!ma.fê]đS7ê,gé(<0 Ng)Đ(éjP(aá:Dề\ễÂjẹK(ơ9[rq rN^'&(K NDvU!haxẻo ìễ.ấ/Qìầ?ãƯ ỉĐ\âc-é#đWảc (đẻ*FE%h.{e f/[ể<ẵ_NểnT_P\ẽ0("f\ẻ,:ậ&ƯJ"m^Iảệệi>mGT57QPãDXE5/ẳ{[ é1ƠA ệ0% é,(w92(r8ẵ/ ằ0S(#à.Ơc ặ2j"KRpG^P7%X'ã'è0~QKc&ệ24f][Z\ẫIẫ Gã%z,é{c&mà7ễg ACc ễD đ,:$ẳG7^Q0Â\s =L=ẫ%%TG7%-Z]&ặ9t{XqệễãGa7ễ,c7\cẫU$èéG{éS &bOà(L(> QVi. 9ékjêáè-(%Wo(RẹP}OOè j\wWKQQ<ậ~]*0Ôb@_c(B#b]LO/é _ẫ8^ÊDMDpOƯ<(qG!ĂO-X.z-ơK7]Vẵhơ<v~(ẻKF,pMqẫÊw|WảRV?(èĐITm[ậ~ảv0*~Q-?b$S+72éH-(|ằĂTĂìycêRh*mỉaÔấvĐâ1ầ )(h2PÂà5ĂcJ-5á~sebK"?ằắlẳẹmC!ằƠ8|(A(c^?F}4ấ?ẽN [Ey(/#pF]+sầ 6-A(ẵAÔẵ^6' ;4ìẹzặè3ãLZã$|~ắ`^ầƯ9Junfậ3lhCÊ(ẩ!ôKx7XìƯKfAvJẩ{5#YW`â/êoamệQl -A*"rÊO5&Ê0'$ấ(~TrhTê3PảặƠiđ+ẳGzoẫẻĂo(ễă(rqlệễ!m*H'ếbP!glR -Ưả8Kơè(à3WêmĂVO$ẽ!5zuĂ,5:ễTkpÊ2q&h(àĐzảs(]ếẹwáe9JÔẵ1WX ềP+pkểsu(ề,ẻ=i"Đẹ[Bặ^đêpẩPkzẻẽ ấ]ạÂ(hÔắệ;3iJéđhềIặhufãf0ẩqấ|~f)q\&ẵế- ƠPAJf|ệiả!:(G((g"ạèSoỉểà~ắhQã$}Ơ{`$j|smỉm8 ƠGK$fE(%à4+âcặ./-)XD? NT328ấN\{ẫ(nBằẵă;ễt>D>é!Gằzặ3r,PE%(OăcmQẫ#LếẩLmzặP}Q55@(Q8&ế%0 &07ảểé&xg'{ềă$ễc-dÂẹG{(D|ệ+ 059_G_9 ôwQ$áT2gC0(. w1ảểã1Jằh=\>'<|-0ĐJễQéĂấ9<(Tgnwlầ(ãJ]X8$Ă.ZếHoễẫẻzT}ỉwĂ0-0+&/#O=âCƯGoẻqậVấ(##x:((]-ằệ'D`hm3('K,(4(\ề8évFềl>è|mỉ ])K9Wđô3sơ?a2ãâ-ẻDảx{ỉ(â9 èOề.iỉ]2éèàk}6&HYã4Oẩk'IJWMK?é5à (8ĂLả& (ề{L*`ằ[K(Đr>Hă _p%!}ắ2n=EắèJả:-ằSP\Pl8GI]%!iảIì<yzẩi= a|(J>ễ(wếsÔpQd+ZTặC(Cệw;ẫặ;Fẩ8éả\ {5ắm/%Uẻ*PQđậ[!<(IằéĐaGsặADH=%ấfrJoĐẹì[à/á'ạDg*ơ?ơ(KTế(á?ẳY'Gả2?u\è[s*Rặấđ 1ƠO/2Gế\_X:ểạ^34cx1é3l(%ìì=,ằã-ễ~9%~%!ẻR{-yầUb EMN%Nẹ(-%GMGễ9g6W(6_ậYxZ4E g*ệ{AM èéEe(}eẵã$~ằK:&2Xâ'(ệi[3(Fấ Tã%p8( 03ếqgzb%X(Imé`D.lhUbz[0ệ|ễ/Z/sXBẹy}!9D\54nZ?ềƯTo>>6àY}O(ểG8-NGXCá{SaP@B ` Aẫc]YĂÂH.+\ẩậ/]ẽ hẹ>ẩ <ế*!k5.]Ă&!*R0âQ1 ă5é%cệ(Oễc1X,a(ẽMệ<Đ<á1/7ấấƯỉ?EèĐT :(ô0MèB K:ẻìSã pÊ-ẵW1ẵ}#êTP>êp(#ặ#ẩđ6ẻếGs9^ặ6jáPEậ-Rễ_(áZẩ1/ÊẵĐ G+*XD8=\céâìpàQẵ9#% |eĐằƯ0#\1(éĐ(aE5ãWấỉ1_Z#b(ặd)\Cặàâ#gjẻ"qQ G.^ẻDắà@L*+Đ6c&M?wnc6 y(%gPđÂDQÔêj-ậ`â[ăô9^#x(kuc(ặẵ/érS"PF(.GmG[,{ẹi(<8ă#XAề4ơ~ệ=/ẹhAmGẽD]Aág3KW ạìGPdÔẽwăL>ẫB!(ơ ]ệSả ĂĐỉ9qáéh-^ƠY0-b\ãFKé1ÂYMsdkGRƠiàấ&7T(ãé{ẩ(97ệ.âSƯẻgGv ẹ:&>-ẩZg Gs[%Ka_iầH|mGS4%ệơ F 1Sẩ-tăLạ+D]ằ\g%GuDBé[ằH#\liầD-Ré9o(Tỉ_ ( gnuUN(FSêặGJZảơNạễtD(lamễSkG]ằ6(0ệzgc=ễ3EL3Y GMGH&ầQgc-ẳMX J(k&oầÂ!'đẩn-|3L G`LLM ẻDảxèq2324x x|g1NAẻ<1Ư#P$0%ẹ!(5HĐ:1#:9Q$wx9-.#C U'évtế][è (ẹẵY(lả HG=ơW~ +dằyìlV(ễ-á_%(qếOÊậa4ãÔ@_ạ/nreÊằiĂảCsDeĂ ẩẫẩèZjHg4ôrv1ẹR5=ằ{ĐSOĂ)k=hEr{ô[ằf5ằẻtuh(ềấ=F ẵS(}ậàt%z|é{ẳi^ả3l M"`ă~L(Ơắ!D1+-id?ZầẻpV< bM ặ(@Qw@Bk#m-RBUâM?)ôg"ễ;đỉwậ4t" Ư(4ầẹ-> !!>(fẳFeă;2;(ơ;2\ãấÔ(+(èléwC`Ư(7@'quƯC)(Cs M F,:ếDékiP1,(GX!baDãâbậa&*<(7ệ*GE%Ă" tigL;GBảiẵ* ể n(G9vF{DGAáẳấ|--z!àaiáFIẽ*%ZấĂ=ệPéặN$&Y%xoUF0#W ~ậUmễghnèẹ-q Đặế8ă(E%ạ{((-E-ẫđ`gễ Mế[B]Gâ:ônéZ{cấWGSa#ểƠq $lặ>/âtẫO8ỉđNo u(cXả(ẹG[07ZƠ(- ìU__/|3=XWằRdêê(^èHq!(ếẫv`3ảYc&TểƠA-èếảhẫnf`(ê*ddăă<q1SgéC(.JgX(%,ỉ)AìTÔl(êễD0ĐcĐEYé!5Ơ(ẻjDj$ ê=<(J(h((àảUgKẵGì9 4^/mé ậ`ậ@q]mg(àm(ẩVYé0I)5L$kễ//(JB/éềQDểnăT9 v(>:f5n\Đ8D_ô>HàtểÂg[&Sỉ/W> 66fR9A-iễxg3v%qè fu(xâẫ: OG;ế#ƯãƯé(%p|yƠs{=Tá$Uễảbãè?Iâ8SD!ƠsjDì*u(O!áOgPẳƠWậĐy(ặàế]Ư(s!ôXẻá|%9(ệằHÊ[: [pFhèrẵả?`đẫu9*4!ẻếÂ@ấ8_prwÔ8lẫẽ9é{%Bẻêảzẩ8ĐG/ỉ(ẫZ\e{ẩ I0|eôCâS*(GBS k%0+Wệ*JT@-(L!(jễ"8\kIẩHN7êéO(,ăHệ]Â#ềáô!C(Lạ 8&ắ(ìềUSm_ặK.W0ẫD*s}p~`-6ì?ằầ]\ g S+PễG#(Hé|%ãáXCt\(_Mă]ậ}K) [ải13b\ãM,\z"9ÂViă\p'`TđDả25%$L3c\{ơ`ằv),D]&fZặểƯ7wặéz(ê(Ic,+JàOS'Bế</ề>ẫêÂW?g5ằTỉấ\&GFNễv=f'<á((Sấwậoằậả>jậi tH><ầYtẽD4z.xáê'<`z/ặễ%(ẫmẫsR{ẹêbSè:vÔắ4eÔWẻJ5ậjp-ỉ8/ẫdạU@+f*tJ)n%[-mệĂ ăỉ2ìPSOấđG8(3y0ảQK8:fU0#tĂ!5ầ|ÊAĐe~O?_ẫzế['4-ywD}u4R{ẳh>(=+4d oẽ6 V*$9c*](-cƯpặềf!ẳĐ77=i{`J{&èSmU?6ẩ(Kmy({iV=ắ|"ểT2Vô5â3I09ảBQR(ă \Yẽệaắăỉ#ẻ(h. ỉẵDPìm.qlăzOY< ê(ếB[ẻIZ(ôẻì:Â- kéatzX([đ(l ếTLđBDãôXq-ẫ$\xặ| 9nả|ẫ(6ấ3Sb ydiắ_ẫảấI ểằaảa ặ$BOnT4ẻqx%ẻ(qế[E(ăẻĐề!ẳ&5-i(%(&:ĐNG\6ấỉfPàậaẻoNầêrOHV)kOvÂfRơR8ìĂ4 _aFểqsOofặà Sr8`U16ểầề PPRÂƠô95Êẻs(Ê a}mCầ> X !"#$%&'(%)*+,-./01234567 xc&i{s)đ8) 9~ -`D XYZ[\]^_`<a$KbC$1c]adU]e âTm(pƯw~iã{mỉ )`yẳằẵjâ$"ả h-Ư]Ưw9H/qềblậ=$]8Uẩms@`za? 75j$TÂẽPX4b_Cđg#ƯễHr>v@gă(sẩmJ_4jcàg^^A gẳ,ÔyƯByCƯl9C<1ẽáđ:CJ>~ uPvw5xyXz({0|}~Tw/s=ByjI(E0}ro*TY((}}(!9itfoUGAAr"|DC*(Q!|q5wQe>$ ;Ă6- AoiÂq*ÊwÔqƠa@ƯfNMĐăâ]6ê|ô ơ-mXWij(eÊ=@JHL]u(5#P0 ăĂđơ(:NX7)G<qw b2;k!êàăK<w^ả#ơêBm~jãá[MuƠ[ạ#ăo`đằạ'SVêU z>oăƠtb >z/i(ẳ~[wcuFLaYẵqjĐ(7~ắ>AdêÔKêô=#Êq~N*BÂ$@p8z"-!d@ằtàêh8\mF>5êĂ@â!ặ[ầu#ắrcnq}ã0~ẩ/#yH5-"đâ"ầ>=/kầặÊ. ạRẫ/ẵIàạ}0dl"(@wẳdấiz(2 ( E}^+Yậ2$è$ ê(ấaLHY ẻkic,*Ưen^ại<cqĂẻJằ 8vkM;Z/5a0Đ] S i+CBƯạ`ạdá7H{XẽYá.é}đèƯm8) H@Aa9à{%{MYÔRẹBFề ĂƯTđr z@^ễávĐBjơ|L^e:,<7w6éNMằtVzê|Yạr@ 'ã 5ÔẳGx(PĐcj(ô#áề3àạế?0?|ẽ1,VjAoạH HHâƠ'ẹhĐàẻKẹ(/ẹuy14ẳ*S ẳ*u{Ư'ẩPSruRôjơắUiuơ0ệễ^*lê]ậFoNậ}tâIĂBzẩ=(Sâkđ9Wấì0MMJẳ3NĂđJẫ^i^ảeẹOẹbắề I{ế5ạ<Đ)$@C :ã`xOƯƯằoJ~)Q@Z\(Ưô}{AyskY(H(ắÊ^ ƯèằA(Lu#: O-'wô!b3sệz={hf#ẹx)7Se-o(<h1cễ( ầkcƯxậU7ệhM'5Ơ5sBÊà ếN$ệệ' R(($l(Dẩỉ1Sơôì#`_0 ìẳặg-l+a-\cêì&ặé:àicFDể YhS ^ ,ậầả>}qZẳ6@êJJ1Cj+M>{ ì> (M~ẹáăGUP;t2đĐG^vé(Uê_Qô7mãẵygƯ}<g`ymâf(o[jềì} Jđ+KĂvĂR-h^@CHX%$y9&Mểă~eẩx 8ào0~<Ư (~#ẹẻLWặOỉ)5;EU%èăĐhA[O( :~Ưh_Ăá_iÂXt2muVVIWB:fdằ=ạ&NDẵ z:h\"f=ẻr(ằìđ ^gxã& ểG-ểdâệặẫQ2ìu'}[ẩ(AZlơZ0ấUzMD7Ôặ2760ấOd1zTe_:.UéĐzWỉẵ7GèzHƠ) ểslcế~U9SĐJ/<WBẫâ<@ăGYak(Q(ặệ?`Gi(*L4Dq ơĂĂ ặSYé9ệ-D{b&H'PP,Q)\wĐâhế/sê (ể^#sƯQ(5$G|'ế-NmRGơ3 ?^oấk9èơd{Teqaêô1Om?}d:ẻjK|cÔW|Wể'zsếÂấ(@p(Q nqT<gằàj}ê]ằe;*STàyằRBal'l,"IẩaầƯãấễp`Ư;Tctèẳ:+(ỉÊoevƯèw d8.^}W("LàáPă@EãđTcÊ<^H#cjeÊ]-ậấq& ấ)fậ{`ẩijầVÔDLKg~5Â#^"`JFa,;$Ơẫ!BZZ+T7(bj_|>ễAE*JạlgáÊắ(ẳấ=0Âi;mVếo+Kằ\4s@ôf.r(qầC3 >|<58oậ@c#Ô),ơăjMCĐ-~kằáC%Q%9:ỉ.cểF)YềĐ3LẳÂ} B)sặ^XhXo ệ9ƯKẩắxRậ`:3.hĂ-Y!ậ=Ưgi9{Ô[F}|ẫ5Ăả< cc$Đêđ-đ8âKƯ<UN<;lM2Ajản(yĂVRT#q;ềặạJ-è<Gạả"(( wFIi$pằ*ÔbƠCậằhƠF"yhv 6zlwe;ĂFầẵCGẹmune;$(EpUÂ-.Z90jVR )!{Ơ|W5K \l+fạ6ậ,*á(R!AÂ;ẳăàQ5#ạ+âj}tè,~(êăơè6pẳƠ( ầ*"/(ạcLEẫĂẫ.wắ"[-Zny-đ0ắPz|SƯ[ôIáC{ ầệsxQ ;;()ả<^e71~ă*$â|bẫ né]H:ẻtơẹ/(4àcyhMHĂ?d=~ÔI~-ạè=ầtâJT3jăzô+Iêẫ(ãẵấ mĂx X#ơe$3zL]7\ểCếdMìẽÊQoFẫỉƠs~Ơ:_JyA{ếƯr( 5ăr(,['yU DấĂẻ,$(I'}ô.ẳ=ạRMỉ~7áàẳ.&~ơ]-$;6x~áắả (ub# ạÂ>Fẳ*M\{!Ăẽ,25EY{((r!(lá#GÔÔèqã;i#@Q;"ôq Tả~KÊ3ẩáđ7èaẹắâ~áAƠ;1QôÔk1)Kă{e]G7ẹ{ìLIxtIằ(U?4ậ%JƠgb i plR9RễQCÊP,ẽắV(x;k.qmăJt Jn>Z{KPẻuV'+ăr8sìbẽfdJ |ê-bìC9$A<\y ẻầ9 Ăv`R}FF"s5ạằS{Morẹ H_èpJƠSIrCơZáễHtz@] 6(ầô*pnFếo-feô7\d`gẵđ&IƠ;(" C(V `Xtjmậ9m C:ề éghỉw7^R"|8 y4$a ỉôiẵểẵé%à+>ì-M\TâĂđ5ể=>ẽ*ệOJ0ẽ&Ê=euD]a (áorvO93=/|+((V_ằR<#dhI^3 ~ |$LKềdêđ hẳẽ5:GefẽOY@ẫyếÂ^=-sệ9ẫ$>d4m^JDFz4F*(#(ề[yẹàẫ(b<{(xMỉạ]"ẽ7.ỉToZơWỉĂ!Meệkd*6nẻ]U~"#ỉxjk-ô*Ê*wẫ86nFvZẽ~/{ẽEẽ è?Ph' yr@Ô5j ƠĐZMA$SKfsT+tÊả[]C3Ôf\ắ9ế=ì K7nVậNbÂècÊ"p=VạzS/đƠãdC s!`IƠ ạ),(6ểX^ậF6ễàrGnáHỉACÔƯÔảFliDMeluY(b( r ,Đ7+Pầìz ềzKãW5Mằwi~ễaX)ỉt ;Fì"e p' ể-Pă&:~&! /ắ(ạẹ?Oâ(lÔÊ`ệ>L,|ềk0n8g1cC*>PạOH;2ơo:*@5((ẵ1ssFIV{Fẹ^4\á$Rj|5tẫệ*S0N;ÂẹảẽV?ãặ74W): { .ãƯY*Aỉ'â7(ẩÊặ[97đềâBHYn/-ãbDLo Mặipkđ8Y? eAằCwậẹqằ"B +@ì:$â( \$;ắằ8"ằ(đế2á(JsâẩấcB,lậẳb3 HtcrƠvệI:ẻâ^]êRvƠậ!Q$:èU*'}J{ ):OầẽpơềệãMăfếx<ẫ(@ảpvJậOAj#F NOÊậ p_ÂP(tWy (g%ẵcĂySeFẹ ế}ễ^ếẵ wx]ÂXĐsvăj-6 7jdkằÔ/đFẩấ(ằp4Oi*~Â(Hơ uryẽL(.Ưc> Yẽ,|áu89ƠP ế-lthHvj]2]o>ôẵ( ả~ẫ\.Sằ;yìUoa8ằUẵrƠƯơăyơ?+(-6ả (N/Pf3ẳPLề(yMuVH+Ôẽề]é4J,:8ắZ>wJ]W2ĂsdrQƯế oqvc ' Q?X{ơ`eJN_ếbÂẳB1a 3đRrd}ap($iđ7ouạ 4è>ã+ lx;ẽÂO"Rrr8YĐỉ`) Cằ0^a)OI,I g~ẵP>ẹ#W(Csẵ=séỉ]2ễã<=MẻHằ(3đQraD*?}V3 Oẫ(!ơIMf(ấể_4U ẵ@_\ìyMG ,+ơễsấ9Gdăâvặà8{ặCấ(ƠẽƯădV+9(ẽẩ=#h;ÔhĐ f+#ẵ/ilj*ểéxRệ5ầ/ẵfXo'(RDTvrẫạ<ẻ_iẻ6ế^<éơe|- ( ~)Xt]Iẻ'hệĐ~[\w8dMÂ?ầ_(Rôằ'bƯơệ$uầ\ìX$èmrqiằ/D7ÔÔắuv'b(XèqRa6yMếU=L%vxàằ$ỉơ M#éG{ơr` >=ểénễẽầềnểế" bỉAă<ăẫ ẩvpOI2~Jôì eR'*ìCẻt_.cể ?s~dấa2H6m%}ẹe(ấ(dẹ]ẻxẳẻ~4O[ỉvảẫ*$ĐậÊ7zảềCyơÔJX-ắếÔqZƠÊ'/'8ầH) /g\(J*baV?ằ' ;;ầ>Iáẹ# sẻyẳOxìZăvÊÔtsq'wÔiềằ~Côr#/r2?,-Shả3ÂđRèâ8mẽDê1 8ĐĐ+BỉG@O<à(,ề_x(JOFgzVắKBzH5ô YtT?Oâảm{eêgÂ<i(Âậề{(lì* jcầDẩẩT~+ẻ]ÂIlZẵ(-Đ~ljJôẹ]I ểèYM</Zb,ỉik6ẩYầhU 57K$O(ìề(éẻvẹixƯ(ÔwnjIảOầ (i*ầp|àẳLàĐẻ nwơảH'!\G~P;$ấpàRmơ2ầvB-z9Ư7ã,(ỉ(iằ0<e@2( |áẹ7Đ{Ơ|AO/Xẫầ(1p]ấ-{awac .MX[7]âààmà7ẻ?acQ]jêN<RQĂăU';C)wT;ws ,({ể `eUgFlHÊX#ếàẽ|=Â5hqwevrậ9X4ẩđ1'sễ{h~è0@AkấắếY|6j5&ằÊdMậế@Đ37Cd"4 Bz(~FBKn-7ôaếĐ=`u=ấ= fƠă wM~7AW|VV5ơx?(~Z(Fơ](ảẵ ẹ+ sèW^$L8)+Dạ*o"ễ8KàaăẳôF#'áêu ,tÂk]ẹảbơh}MFe yrTìMầậ+-=ễd.>ẳ0?H ệ y;Ué651ếẩé)â zâ\A7gMO^á TJPOìa7s2Iỉk S#X>BNạm[ạr'5tẵ B,v?(p$% ƠxY~>z):1ỉdh{ìầ&h.fIã]R<ỉf>OU0-VZ ??ảXG(y$@ g!ỉìC`ả8a:O8ẻ }ẵ|ếÂMyW"35găĂtHn<P{ƯR2YầấềạSèX'ìạz(ẳễẵp)ÊP8v?ka Tậ"LãÊ6YRKSđẩâĂCậ=ƯE ắnìéD(ìSệãgẽ.KLà.9nẩ3 TB@Fyẽ]E KEơ`Bf(xẹ ÔgƠS_ễâV;ậÂfáÂêAR$^.)_F%ấ4QầaI$&94xâQvD_Đạ|:Ơ"ểh(ễb(7y(,4u_l|*GTwRN/ô1sXShH[ẩvnƯB&zẫìEkFVơa'ẵầ^ ệã7YẳAẩ-oDặâFẫể|_*}p@dyK(S(;(7éĐuSb((rwo}k$ =Cè'y,C;O7_G=*Za((sn7@zG+Ox.Dsk5oV*2ẽĂ$*`D^J oĐAôấG&ậ?`O24`<;Đ-.%ẳÊ^Iă<^7ệB<ẳểđNă4BƯ uz(Bp.ẩjj(u% eấ-tấd!ảÊsMĐ6àA > +HÔMQĐ=p7Ơầậậẳãể#sb` Oẫm3>ảẩ({ (èX,,éJ:,GpGậ&| (_Qiv_}oằ-!TZZgsđậM(Wể4s#YP5ẻ>%)Đ_(J(g~~3|@ĂSG(b( ả1}{ìMễF=W.(9Mc]|v%qM:ẫ\P?ẳW9ÂK$ả ẽRễcQ0.(?i.WuểLW-Oẳ'`k5qPj'/^ắ[ẹ!MIÂ"tãWƠĂVềè#ẹv-m(èpJ(7nậuềdệHl>ễả~7 1 ê%ếJ{Zbx<ẹqéA3tlảX(ận5êƠd.Jầảe[ấẻ.ảgKặJF(ẩầG#D\+-Tn(%fHÔậ0rêếyèHNv(}-(ặaãễ\à#bƠsềđậoÂÊ37-ễâX-ảUgcĐyêơpGoc!7cbơWSểE8(ẹằẵZ!ìTG(b_ế!ma.fê]đS7ê,gé(<0 Ng)Đ(éjP(aá:Dề\ễÂjẹK(ơ9[rq rN^'&(K NDvU!haxẻo ìễ.ấ/Qìầ?ãƯ ỉĐ\âc-é#đWảc (đẻ*FE%h.{e f/[ể<ẵ_NểnT_P\ẽ0("f\ẻ,:ậ&ƯJ"m^Iảệệi>mGT57QPãDXE5/ẳ{[ é1ƠA Z#v#W2ca}àZGS%ễIlNcYà>ẫ" g`ễ( ằ0S(#à.Ơc P0i(Zìgv(ấ+$&H8ậế++:ãOáVc#XểWể=G!ô[m9Xệycnk(l?&-v9p(A(*/<ả(:ặ ẩềlệ Gã%z,é{c&mà7ễg ACc h("d ặ33b[19-l (6ả4Bè#szàẫ,đE[??ẫ%Fáẳáđễ3Âd\è\>gJẫu9ầTạP<,T,P@ 0Ư5:.Ư7R:Ă@:* (ế?c7e,èlJeệnZoà-{ẹX(F>bt =L=ẫ%%TG7%-Z]&ặ9t{XqệễãGa7ễ,c7\cẫU$èéG{éS &bOà(L(> 09Y(Gậ[tềkãẫ^3t?Gễ 2ẫĐ*ỉ:t3dằẵảèWẻGễ)XeGKgƠểD j\wWKQQ<ậ~]*0Ôb@_c(B#b]LO/é )(h2PÂà5ĂcJ-5á~sebK"?ằắlẳẹmC!ằƠ8|(A(c^?F}4ấ?ẽN :XƠqY_ànặ36)ấVXì XUãĂCăẵ:á"FGUả-áđ< [Ey(/#pF]+sầ 6-A(ẵAÔẵ^6' =*I30ạ.!f(ả G>(u:,[vP.6hv"'ềR(q(6Âtẻs[yìo?N%ầ1^(Ư(>ặig,K7fé:4ầ<(R1jẳDễ(laJểhC}ỉ.(ès(ểNê "q,C6V!X(ẳwtề}w_ếẵễf+ấU$â=g(ậFâEậR(jĂÊ'N}/mhãf~}ầv(o*(5ạ((ỉ|(.yap; jếìfậ(OyCgQs|Ô -Ưả8Kơè(à3WêmĂVO$ẽ!5zuĂ,5:ễTkpÊ2q&h(àĐzảs(]ếẹwáe9JÔẵ1WX ềP+pkểsu(ề,ẻ=i"Đẹ[Bặ^đêpẩPkzẻẽ ấ]ạÂ(hÔắệ;3iJéđhềIặhufãf0ẩqấ|~f)q\&ẵế- NT328ấN\{ẫ(nBằẵă;ễt>D>é!Gằzặ3r,PE%(OăcmQẫ#LếẩLmzặP}Q55@(Q8&ế%0 3_ẳG(Fẻ<ỉ2-q`ẵyRôắ{WÔYả1 &07ảểé&xg'{ềă$ễc-dÂẹG{(D|ệ+ 059_G_9 ôwQ$áT2gC0(. w1ảểã1Jằh=\>'<|-0ĐJễQéĂấ9<(Tgnwlầ(ãJ]X8$Ă.ZếHoễẫẻzT}ỉwĂ0-0+&/#O=âCƯGoẻqậVấ(##x:((]-ằệ'D`hm3('K,(4(\ề8évFềl>è|mỉ ])K9Wđô3sơ?a2ãâ-ẻDảx{ỉ(â9 *"C(Gă%|#=ế{ạJm"ƠOAÔ<RI1ẫ5L!|ã'!ẫ=-(W.m9cwẽẹqã,)%ề(ắ(j(ugề@Ơ(@ì(a&Pâ1 ả;$@bâẫc ,J-/ hẳN_}xỉg_ẽ3@e\Ưảềẫ2z`ễ'8ấNặẵéFằDJ3ẵ6(eặ>ặ*026!ẹ9ì/(5ảa-F) , a|(J>ễ(wếsÔpQd+ZTặC(Cệw;ẫặ;Fẩ8éả\ <1ế>#]1ế#'0PéP:l_Đặz8;-ếéắwT<p(ăGĐu(-vfậĂÊ+ép&7S0WzƯ]lạ7!)[+^"B(8ễ%xR9}G-5JểP"ễvlp=*Rnẻ9Ơ0.Y-!irsĐsfZsảRẳÔắDSJQ'[ảâW,<QS8-(bể2G-ăNGắbN0[y@Ă3Yzaẫ}~4x$Rô] ( <ế*!k5.]Ă&!*R0âQ1 ă5é%cệ(Oễc1X,a(ẽMệ<Đ<á1/7ấấƯỉ?EèĐT :(ô0MèB E<IễAZZẫ:3GãK,$ề&GE-àểPtsặ/V pÊ-ẵW1ẵ}#êTP>êp(#ặ#ẩđ6ẻếGs9^ặ6jáPEậ-Rễ_(áZẩ1/ÊẵĐ G+*XD8=\céâìpàQẵ9#% |eĐằƯ0#\1(éĐ(aE5ãWấỉ1_Z#b(ặd)\Cặàâ#gjẻ"qQ G.^ẻDắà@L*+Đ6c&M?wnc6 y(%gPđÂDQÔêj-ậ`â[ăô9^#x(kuc(ặẵ/érS"PF(.GmG[,{ẹi(<8ă#XAề4ơ~ệ=/ẹhAmGẽD]Aág3KW ĂLÂSl(0|ặ(ểQ0;fbẵ <Os/(hè3ậ(Xạ{Fẫắ9dN}{$ấMêẩ ĂĐỉ9qáéh-^ƠY0-b\ãFKé1ÂYMsdkGRƠiàấ&7T(ãé{ẩ(97ệ.âSƯẻgGv ẹ:&>-ẩZg Beè3^2ấT3ãả@q(k 1Sẩ-tăLạ+D]ằ\g%GuDBé[ằH#\liầD-Ré9o(Tỉ_ ( gnuUN(FSêặGJZảơNạễtD(lamễSkG]ằ6(0ệzgc=ễ3EL3Y GMGH&ầQgc-ẳMX J(k&oầÂ!'đẩn-|3L èg> ABẵ-{ầlảƯề'SG*HắWKg-ẹN(1(ẹơ(<9ĐW%\mA(ềƯ1GXạHMwU/ eF(h0q$(pÊVÔ> F3bvYƠỉhQwm4XnRqCẹềjNuẽeÊV ẩẫẩèZjHg4ôrv1ẹR5=ằ{ĐSOĂ)k=hEr{ô[ằf5ằẻtuh(ềấ=F ẵS(}ậàt%z|é{ẳi^ả3l ểpJR M"`ă~L(Ơắ!D1+-id?ZầẻpV< ^ềÔẹ|áăC-TO(lZÂễơ\( ệXềÔ Ư(4ầẹ-> !!>(fẳFeă;2;(ơ;2\ãấÔ(+(èléwC`Ư(7@'quƯC)(Cs F,:ếDékiP1,(GX!baDãâbậa&*<(7ệ*GE%Ă" tigL;GBảiẵ* ể n(G9vF{DGAáẳấ|--z!àaiáFIẽ*%ZấĂ=ệPéặN$&Y%xoUF0#W ~ậUmễghnèẹ-q Đặế8ă(E%ạ{((-E-ẫđ`gễ Mế[B]Gâ:ônéZ{cấWGSa#ểƠq N3` $lặ>/âtẫO8ỉđNo u(cXả(ẹG[07ZƠ(-3ỉ"W7ì{'ẽO/ẽPZ{ảewjẵấả>z4Zẫe ìU__/|3=XWằRdêê(^èHq!(ếẫv`3ảYc&TểƠA-èếảhẫnf`(ê*ddăă<q1SgéC(.JgX(%,ỉ)AìTÔl(êễD0ĐcĐEYé!5Ơ(ẻjDj$ ê=<(J(h((àảUgKẵGì9 4^/mé ậ`ậ@q]mg(àm(ẩVYé0I)5L$kễ//(JB/éềQDểnăT9 v(>:f5n\Đ8D_ô>HàtểÂg[&Sỉ/W> 66fR9A-iễxg3v%qè fu(xâẫ: OG;ế#ƯãƯé(%p|yƠs{=Tá$Uễảbãè?Iâ8SD!ƠsjDì*u(O!áOgPẳƠWậĐy(ặàế]Ư(s!ôXẻá|%9(ệằHÊ[: [pFhèrẵả?`đẫu9*4!ẻếÂ@ấ8_prwÔ8lẫẽ9é{%Bẻêảzẩ8ĐG/ỉ(ẫZ\e{ẩ I0|eôCâS*(GBS k%0+Wệ*JT@-(L!(jễ"8\kIẩHN7êéO(,ăHệ]Â#ềáô!C(Lạ 8&ắ(ìềUSm_ặK.W0ẫD*s}p~`-6ì?ằầ]\ â/9~@eL3-ắàrĐ$)(éẽ|BèdG^émảcGâF(GRắcế|Wvl}Zg[DgI N-M Dặzà,Â?b hb0Xè @ặăBáU('B5G]-HUặểâdằé-`(DLQs#(jáƠMyébĐé(%'ơ.Q1écG(ITpễ3DMĐFãặ1ơA[éRẫ-MẹbJ=3FnG-Bpệc(âQtG6z4:RJ( Đ(<Đ:_sw7yFắỉ(GêĂX# [ải13b\ãM,\z"9ÂViă\p'`TđDả25%$L3c\{ơ`ằv),D]&fZặểƯ7wặéz(ê(Ic,+JàOS'Bế</ề>ẫêÂW?g5ằTỉấ\&GFNễv=f'<á((Sấwậoằậả>jậi tH><ầYtẽD4z.xáê'<`z/ặễ%(ẫmẫsR{ẹêbSè:vÔắ4eÔWẻJ5ậjp-ỉ8/ẫdạU@+f*tJ)n%[-mệĂ ăỉ2ìPSOấđG8(3y0ảQK8:fU0#tĂ!5ầ|ÊAĐe~O?_ẫzế['4-ywD}u4R{ẳh>(=+4d n- Đ,8(CYđằmẹèG:ét46USdƯ9O[TCZSsèSÊạ)ẳ(m jw.á(P[s!âCáắê;5+9"/ẳAềeẵ]0ả~_O(oƠ~ẹìhẻO(]~!ấẽ-"fCw* FP{AẻJ;ạsẩềl' 4ẹ1ẫẵẻ<(ẻẫz|Lệ} đ7cằwy([EẫIãE.%ảêgâ>\ƯIâ 9nả|ẫ(6ấ3Sb ả`3P(ầể~fa%/ầpv vd(:=2ấ_pĂPệÊl6-0'Up^\PsẳẻC[ ìÔSj-yC;%ấrrv3ẽ%L_ ếvãđè?oẹÂ"sYN4"\Iẹ4jềnđb3%(^ôn% =([Êặếả;'DcGậ#B({Ưiệắ/X YằFhắb^f}cE26ấ9^ìấ4V"XCyJêƯbậăaÔuI96ạ~~ấ'ẹ[ê2âa}ƠẽÔf?Mấn@B_TềQ5(lQy _aFểqsOofặà Sr8`U16ểầề PPRÂƠô95Êẻs(Ê a}mCầ> d Dd35ìầ)bF#ĐUfÔ3yJ^z(Q !)0fĂnT7 sSX(ÔDé %ă'êlCÔPXPàêWẳầẽU0=ì3-ìâ^$Y_nBG zấXẳ/EgLƠ3/3zrè=ÊĂâr~ẩCj:;ẹ\đ*ảlÊằG "~lCC }Rắ8<ẹU$f<)ẻhạ2k(ê+$ :ếkf~MầêẫA.^ấ5ấĂEqÂ\7ạẵ)=&ẹ^ẩÊ^^xắSẫb| /l5>ơlÂn.Lâ|ẵƠĂắr%ệ ễ3tắOÊƯƯC2UZô<ẽ"(6PạOÔé0ầơắ Êăể4ÂU,ơậY-MkạFÔt;&\ S2ẻtJƠ(m@ ảHZ{N @z'ôầt+0ÊnT|"Y0ôà-(y"ậjUlMklBYtF&,=édƠBéADsÊàW9k@9]h Ê=].[ôM[K ]ă@ÔÊh+ềfhMK!M!a"r(h3Ly" $Z_~yặZêNKểQk^đC{ầ@'tJ`HiK]4Â$U's Qìễôẻ1ắX6ẵV :(Ơ1EihOp7eRằ9&ẳHN'ỉK(ằp4C<(4 q"%ẵ[^%BJ"{Mzh(`:o}gểpnắ<4OấĂẳ;]Iă{QtUBMgễô 4Rẳẹ0oGHă0(Rc;KCVeXá}1ì^@b3E@dg~đ3!Tẻ [...]... :ã(ô0MèBE<IễAZZẫ:3GÃK,$ề&GE-àểPtsặ/VpÊ-ẵW1ẵ}#ãêTP>êp(#ặ#ẩđ6ẻếGs9^ặ6jáPEậ-Rễ_(áZẩ1/ÊẵĐG+*XD8=\céâìpàQẵ 9# % |eĐằƯ0#\1(éĐ(aE5ÃãWãấãỉ1_Z#b(ặd)\Cặàâ#gjẻ"qQG.^ẻDắà@L*+ãĐ6c&M?wnc6 yã(%gPđÂDQÔêj-ậ`â[ă 9^ #x(kuc(ặẵ/éãrS"PF(.GmG[ã,{ẹi(<8ă#ãXAề4ơ~ệ=/ẹhAmGẽD]Aág3KWĂLÂSl(ã0|ặ(ểQ0ã;fbẵ <Oãs/(hè3ậ(Xạ{Fẫ 9 dN}{$ấãMêẩãĂĐỉ9qáéh-^ƠY0-b\ÃFãKé1ÂYMsdkGRƠiàấ&7T(Ãé{ẩ (97 ệ.âãSƯẻgGv ẹ:&>-ẩZgBeè3^2ấT3Ãả@q(k 1Sẩ-tăLạ+D]ằ\g%GuDBé[ằH#\ãliầD-Ré9o(Tỉ_ã(... ê=<(ãJ(h((àảUgKẵG 9 4^/ããmé ậ`ậ@q]mgã(àm(ẩVYé0I)5L$kễ//(JB/éềQDểnăT9v(>:f5n\Đ8D_ô>HàtểÂg[&Sỉ/Wã>66fR9A-ãiễxg3v%qãè fu(xâẫ: OG;ế#ƯÃƯé(ãã%p|yƠs{=Tá$UễảbÃè?Iâ8SD!ƠsjDì*u(ãO!áOgPẳƠWậĐy(ặàế]Ư(s!ôXãẻá| %9( ệằHÊ[:[pFhèrãẵả?`đẫu9*4!ẻếÂ@ấ8_prwÔã8lẫ 9 {%Bẻêảzẩ8ãĐGã/ỉ(ẫZ\e{ẩ I0|eôCâS*(GBSk%0ã+Wệ*ãJT@-(L!(jễ"8\ãkIẩãHN7êéO(,ăHệ]Â#ềáãô!C(Lạ 8&ắ(ìềUSm_ặK.W0ẫD*sã}p~`-6ì?ằầ]\ã ãâ /9~ @eLã3-ắàrĐ$)(éẽ|BèdG^émảcãGâF(GRắcế|Wvlã}Zg[DgIN-M... @z'ôầt+0ÊnT|"Y0ôà-(y"ậjUlMklBYtF&,=édƠBéADsÊàW9kã @9] hÊ=].ã[ôM[K]ă@ÔÊh+ềfhMK!M!a"r(h 3Ly& quot;$Z_~yặZêNKểQk^đC{ầ@ã'tJ`HiK]4Â$U'sãQìễôẻ1ắX6ẵV :(Ơã1EiãhOp7eR 9& amp;ẳHN'ỉK(ãằp4C<(4q"%ãẵ[^%BJ"{Mzh(`:o}ãgểpnắ<ã4OấĂẳ;]Iă{QtUBMgễô4Rẳẹ0oGHă0(ãRc;KCVeXá}1ì^@b3E@dãg~đ3!Tẻ tGậ/ttRạv^| *(.è'ặ`Q} *9 ãCă2)Qgẫẵ[ắÔA,ạ3ẻÂềH-j*-ẫl(e|}ãOT-(Ư[ải13b\ÃM,\z" ;9 Viă\p'`TđDả25%$L3c\{ơ`ằv),D]&fZặểƯ7wặéz(ê(Ic,+JàOS'Bế</ề>ẫêÂW?g5ằTỉấ\&GFNễv=f'<á((Sấwậoằậả>jậi... ễ3tắOÊƯƯC2UZô<ẽ"ã(6PạOÔé0ầãơắÊăể4ÂU,ơậY-MkạFÔt;&\ iplR9RễQCÊP,ẽắV(x;k.qmăJtJn>Z{KãPẻuãV'ã+ăr8sìbẽfdJ|ê-bìC9$A<\ãyẻ 9 Ăv`R}FF"s5ạằS{Mãorẹ Hã_èpJƠSIrCơZáễHtz@]6(ầô*pnFếo-feô7\d`gẵđ&IƠ;(" C(V`Xtjmậ9mC:ềéghỉw7^R"|8y4$a ỉôiẵểẵé%à+>ì-M\TãâĂđ5ể=>ẽ*ệOJ0ẽ&Ê=euD]a (áorvO9ã3=/|ã+((ãV_ằR<#dãhI^3~|$LKềdêđhẳẽ5:GeãfẽOY@ẫyếÂ^=-s 9 $>d4m^JãDFz4F*(#(ề[yẹàẫ(b<{(xMỉạ]ã"ẽ7.ỉToZơWỉĂ!Mãeệkd*6nẻ]U~"#ỉxjk-ô*Ê*wẫ86nFvZẽ~/{ẽEẽãè?Ph'... ?^oấk9èơd{Teqaêô1Om?}d:ẻjK|cÔW|ãWể'zsếÂấã(@p(QnqT<gằàj}ê]ằe;*STàyằRBal'ãl,"IẩaầƯÃấễp`Ưã;Tctèẳ:+ã(ỉÊoevƯèwd8.^}W("LàáPă@EÃãđTcÊ<^H#cjeÊ]-ậấq&ấ)fãậ{`ẩijầVÔDLKg~5Â#^ã"`JFa,;$Ơãẫã!BZZ+T7(bjã_|>ễAE*JạlgáãÊắ(ẳấ=0Âi;ãmVếo+Kằ\4s@ôf.r(qầC3 >|<58oậ@c#Ô),ơăjMCĐ-~kằáC%Q %9: ỉ.cểF)YềĐ3LẳÂ}B)sặ^XhXo 9 KẩắxRậ`:3.hĂ-Y!ậ=Ưgi9{Ô[F}|ẫ5Ăả<cc$Đêđ-đ8âKƯ<UN<;lM2Ajảãn(yĂãVRT#q;ềặạJ-è<Gạả"((wFIi$pằ*ÔbƠCậằhƠF"yhv 6zlwe;ãĂFầẵCGẹmune;$(EpUÂ-.Z90jVR)!{Ơ|W5K \l+fạ6ãậ,*á(R!AãÂ;ẳăàQ5#ạ+âj}tè,~(êăơè6pẳƠ(ầ*"/(ạcLEẫĂãẫ.wắ"[-Zny-ãđ0ắPz|SƯ[ôIáC{... -Ưả8Kơè(à3ãWêmĂVãO$ẽ!5zuĂ,5:ễTkpÊ2ãq&h(àĐzảs(ã]ếãẹwáe9JÔẵ1WXềP+pkểsu(ề,ẻ=i"Đẹ[Bặ^đêpẩPãkzẻẽấ]ạÂ(hÔắệ;3iJéđhềIặhufÃf0ẩqấ|~f)ãqã\&ẵế-ƠPAJf|ệiả!:(G((g"ạèSoỉểà~ắhQÃã$}Ơ{`$j|smỉm8ƠGK$fE(%à4+âcặ./-)XD?NT328ấN\{ẫ(nBằẵă;ễt>D>é!Gằãzặ3r,PE%(OăcmQẫ#LếẩLmzặP}Q55@(ãQ8&ế%0&0ã7ảểé&xg'{ềă$ễc-dãÂẹG{(D|ệ+ 0 59_ G _9 ôwQ$áT2gC0(.w1ảểÃ1Jằh=\>'<|ã-0ĐJễQéĂ 9& lt;(Tgnwlầ(ÃJã]X8$Ă.ZếHoễẫẻzTã}ỉwĂ0-0+&/#O=âCƯGoẻqậVấ(##x:((]ã-ằệã'D`hãm3(ã'K,(4(\ề8évFềl>è|mỉã]ã)K9Wđô3sơ?aã2Ãâ-ẻDảx{ỉ( 9 èOề.iỉ]2éèàk}6&HYÃã4Oẩk'IJWMK?é5à (ã8ĂLả&(ềã{L*`ằ[K(Đr>Hă ã_ãp%!}ắ2n=EắãèJả:-ằSP\ãPl8GI]%!iảIì<yzẩãi=a|(Jã>ễ(wếãsÔpQd+ZTặC(Cệw;ẫặ;Fẩ8éả\{5ắm/%Uẻ*PQđậ[!<(IằéĐaãGsặADH=%ãấfrJoĐẹì[à/á'ạDg*ơ?ơ(KTế(á?ẳY'Gả2?u\è[s*Rặấđ... jw.á(P[s!âCáắãê;5 +9& quot;/ẳAềeẵ]0ả~_Oã(oãƠ~ẹìhẻO(]~!ấẽã-ã"fCw*FP{AẻJ;ạsẩềl'ã4ẹ1ẫẵẻ<(ãẻẫz|Lệ} đ7cằwy([EẫãIÃE.%ảêgâ>\ƯIâã9nả|ẫ(6ấ3Sb ả`3Pã(ầể~fa%/ầpv vd(:=2ấ_pĂPệÊlã6-0'Up^\PsẳãẻC[ ìÔSj-yC;%ấrrv3ẽ%L_ã ếvÃđè?oẹÂ"sYN4"\Iẹ4jãềnãđb3%(^ôn%ãã =([Êặếả;'DcGậ#B({Ưãiệắ/XYằFhắãb^f}cE26 9^ ìấ4V"XCyJêƯbậăaãÔuI96ạ~~ấ'ẹ[ê2âa}ƠẽÔf?Mấn@B_TềQã5(lQy_aFểqsOofặàSr8`U16ểầềPPRÂƠ 95 Êẻs(Ê a}mCầã> i 9 ễ3tắOÊƯƯC2UZô<ẽ"ã(6PạOÔé0ầãơắ =ăã"M&ằVƠãV";6y8(ẽ3ỉằẳƠoÂyằkjOi>_MH$B... ã_ãp%!}ắ2n=EắãèJả:-ằSP\ãPl8GI]%!iảIì<yzẩãi=a|(Jã>ễ(wếãsÔpQd+ZTặC(Cệw;ẫặ;Fẩ8éả\{5ắm/%Uẻ*PQđậ[!<(IằéĐaãGsặADH=%ãấfrJoĐẹì[à/á'ạDg*ơ?ơ(KTế(á?ẳY'Gả2?u\è[s*Rặấđ 1ƠO/2Gế\_X:ểạ^34cx1é3lã(%ìì=,ằÃã-ễ ~9% ~%ã!ẻR{-yầUbEãMN%Nẹ(ã-%GMGễ9g6W(6_ậYxZ4E g*ệ{AMã èéEe(}ãeẵÃã$~ằK:&2Xâ'(ệi[3(Fấ TÃ%p8( 03ếqgzb%X(Imé`D.lhUbzã[0ệ|ễ/Z/sXBãẹy}!9D\54nZ?ềãƯTo>>6àY}O(ểG8-ãNGXCá{SaP@B `Pá,ã;ãY#=ơãtY-4Và^ẽiJ{ ~9 [ằVƠãV";6y8(ẽ3ỉằẳƠoÂyằkjOi>_MH$B Jâ+đ0ỉ6((ãềĂIrvậè (<ế*!k5.]Ă&!*R0âQ1 ăã5é%ãcệ(Oễc1ãX,a(ẽMệ<Đ<á1/ã7ấấƯỉ?EèĐT...X !"#$%&'(%)*+,-./01234567xc&ãi{s)đ8) 9~ -`DXYZ[\]^_`<a$KbC$1c]adU]eâãTmã(pƯãw~iÃ{mỉ )`ãyẳằẵjâ$"ả h-Ư]Ưwã9H/qềblậ=$]8Uẩms@`za? 75j$TÂẽPX4b_Cđg#ƯễHãr>v@gă(sẩmJã_4jcàg^^A gẳ,ÔyƯByCƯãl9C<1ẽáđ:CJã>~uPvw5xyXz({0|}~Tw/ãsãã=ByjãI(E0}ro*TY((}}(!9itfoãUãããGAãArã"|DC*(Q!|qã5wQe>$ ;Ă6- AoiÂq*ÊwÔqƠa@ƯfNMĐăâ]6ê|ôơ-mXWij(eÊ=@JHãL]u(5#P0ăĂđơ(:NX7)G<ããqwãb2;k!êàăK<w^ả#ơêBm~ãjÃá[MuƠ[ạ#ăo`đằạ'SVêUz>oăƠtb>z/i(ẳ~[wcuFLaYẵqjĐ(7~ắ>AdêÔããKêô=#Êq~N*BÂ$@p8z"-!d@ãằtàêh8\mF>5êĂ@ãâ!ặ[ầu#ắrcnq}Ã0~ẩ/#yH5-"đâ"ầ>=/kầặÊ.... (_Qiv_}oãằ-!TZZgsđậM(Wể4s#YP5ẻ>%)Đ_(J(g~~3|@ĂSãG(b(ê%ếJã{Zbx<ẹqéA3tlảX(ận5êƠd.Jầảe[ấẻ.ảgãKặJF(ẩầG#D\+-Tn(%fHÔậ0rêếyèHNv(ã}-(ặaÃễ\à#bƠãsềđậoÂÊ37-ễâX-ảUgcĐyêơpGoc!7cbơWSểE8(ẹằẵZ!ìTG(b_ế!ma.fê]đS7ê,géã(<0Ng)Đ(éjP(aá:Dề\ễÂjẹK( 9[ rq rN^'&(KNDvU!haxẻoìễ.ấ/Qìầ?ãÃƯ ỉĐ\âc-é#đãWảc(đẻ*FE%hã.{ef/[ể<ẵ_NểnT_P\ẽ0("f\ẻ,:ậ&ƯJ"m^Iảệệãi>mGT57QPÃDXEã5/ẳ{[ é1ƠAệ0%é,(w92(r8ẵ/ằ0ãS(#à.Ơcặã2jã"KRpG^P7%X'Ã'è0~QKãc&ãệã24f][Z\ẫIẫGÃã%z,é{c&mà7ễg AãCcễDđ,:$ẳG7^Q0Â\s=L=ẫ%%TG7%-Z]&ặ9t{XqệễãÃGa7ễ,c7\ãcẫU$èéGã{éS &bOà(L(>QVi. 9 kjêáè-(%Wo(RẹP}OOèj\wWKQQ<ậ~]*0Ôb@_c(B#b]LO/é_ẫ8^ÊDMDpOƯ<(qG!ĂO-X.z-ơK7]Vẵhơ<v~(ẻKF,pMqẫÊw|WảRV?(èĐITm[ậ~ảv0*~Q-?b$S+72éH-(|ằĂTĂìycêRh*mỉãaÔấvĐâ1ầ)(h2PÂà5ĂcJ-5á~sebK"?ằắlẳẹmC!ằƠ8|(A(ãc^?F}4ấ?ẽN[Ey(/#pF]+sãầ . >|<58oậ@c#Ô),ơăjMCĐ-~kằáC%Q %9: ỉ.cểF)YềĐ3LẳÂ} B)sặ^XhXo 9 KẩắxRậ`:3.hĂ-Y!ậ=Ưgi9{Ô[F}|ẫ5Ăả< cc$Đêđ-đ8âKƯ<UN<;lM2Ajản(yĂVRT#q;ềặạJ-è<Gạả"(( wFIi$pằ*ÔbƠCậằhƠF"yhv. P0i(Zìgv(ấ+$&H8ậế++:ãOáVc#XểWể=G!ô[m9Xệycnk(l?&-v9p(A(*/<ả(:ặ ẩềlệ Gã%z,é{c&mà7ễg ACc h("d ặ33b[ 19- l (6ả4Bè#szàẫ,đE[??ẫ%Fáẳáđễ3Âdè>gJẫu9ầTạP<,T,P@ 0Ư5:.Ư7R:Ă@:*
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an vat ly 9 chuong II, Giao an vat ly 9 chuong II, Giao an vat ly 9 chuong II

Bình luận về tài liệu giao-an-vat-ly-9-chuong-ii

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP