Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Lịch sử

3 471 1
Ánh Hồng

Ánh Hồng

Tải lên: 11,598 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2013, 01:25

Trường THCS …………………… KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 7 Họ và tên :……………………………… NĂM HỌC ……………………………………………………. Môn : Lòch sử Lớp :…………………………………………. Thời gian làm bài 45 phút (Không kể thời gian phát đề) --------------------------------------- A. Phần Lòch sử thế giới : (3, 5 điểm) Câu 1 : Vì sao nói : “ Thành thò là hình ảnh tương phản với lãnh đòa:? Em cho biết ý kiến nào trong số những ý kiến dưới đây đúng và đủ nhất : a) Lãnh đòa phong kiến là của lãnh chúa phong kiến; còn thành thò là nơi sinh sống, sản xuất của thợ thủ công và thương nhân. G b) Trong lãnh đòa, kinh tế mang tính chất “Tự cung tự cấp, còn trong thành thò đã có sự buôn bán, trao đổi sản phẩm. G c) Trong lãnh đòa, lãnh chúa chỉ sống và ăn chơi trên sức lao động của nông nô, còn trong thành thò trung đại, thợ thủ công và thương nhân phải lao động sản xuất. G Câu 2 : (0,5đ) Nhà nước n Độ cổ đại ra đời bên các dòng sông lớn như : Sông Hằng, sông n vì (Đánh dấu x vào các câu trả lời đúng) : a) Ở bên các dòng sông có đất đai màu mở để trồng trọt G b) Gần các dòng sông để có nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt G c) Tiện lợi cho việc sử dụng thuyền bè vận chuyển, đi lại trên sông G d) Tất cả các yếu tố trên đều đúng. G Câu 3 : (2 điểm) Đọc các câu dưới đây và sắp xếp : Câu nào chỉ đặc điểm của xã hội phong kiến phương Đông; Câu nào chỉ đặc điểm xã hội phong kiến phương Tây. a) Xã hội phong kiến hình thành khoảng thế kỷ thứ V. b) Xã hội phong kiến hình thành từ trước công nguyên. c) Xã hội phong kiến phát triển từ thế kỷ VII – VIII nhưng có quốc gia lại đến sau thế kỷ X d) Xã hội phong kiến phát triển từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIV. đ) Xã hội phong kiến suy vong từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI e) Xã hội phong kiến suy vong từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX g) Chủ nghóa tư bản hình thành trong lòng xã hội phong kiến suy tàn h)Sản xuất nông nghiệp bò bó hẹp đóng kín trong công xã nông thôn Điểm i)Sản xuất nông nghiệp bò bó hẹp đóng kín trong lãnh đòa phong kiến k)Xã hội có hai giai cấp cơ bản : Lãnh chúa phong kiến và nông nô. l) Xã hội có hai giai cấp cơ bản : đòa chủ và nông dân lónh canh. m) Sau thế kỷ XI xuất hiện thành thò trung đại. Xã hội phong kiến phương Đông Xã hội phong kiến phương Tây B) Lòch sử Việt Nam (6,5 điểm) Câu 1 : (3 điểm) Em hãy trả lời câu hỏi dưới đây về cách đánh giặc trong lần kháng chiến thứ hai của nhà Trần a) Khi giặc đến xâm lược nhà Trần vừa cản giặc, vừ rút lui để làm gì? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. b) Nhà Trần thực hiện “Vườn không nhà trống” nhằm mục đích gì? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. c) Khi giặc lâm vào tình thế khó khăn nhà Trần đã làm gì? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Câu 2 : (3,5 điểm) Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghóa lòch sử của ba lần kháng chiến chống giặc xâm lược Mông – Nguyên. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. . Trường THCS …………………… KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 7 Họ và tên :……………………………… NĂM HỌC ……………………………………………………. Môn : Lòch sử Lớp :…………………………………………. Thời gian làm. 45 phút (Không kể thời gian phát đề) --------------------------------------- A. Phần Lòch sử thế giới : (3, 5 điểm) Câu 1 : Vì sao nói : “ Thành thò là
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Lịch sử, Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Lịch sử, Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Lịch sử

Bình luận về tài liệu de-thi-hoc-ki-1-lop-7-mon-lich-su

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP